Zaznacz stronę

Interdyscyplinarne Studia Humanistyczne „Artes liberales”

Opis kierunku

Nazwa Interdyscyplinarne Studia Humanistyczne „Artes liberales”
Poziom studia pierwszego stopnia
Profil praktyczny
Forma studia stacjonarne / niestacjonarne
Tytuł zawodowy licencjat
Czas trwania 3 lata
Język polski

Interdyscyplinarne Studia Humanistyczne „Artes liberales” są unikatową i wysoce oryginalną ofertą na polskim rynku edukacyjnym. Studia te nastawione są na interdyscyplinarne zgłębianie wiedzy z zakresu podstaw europejskiej kultury, sztuki, historii i filozofii. Łączą w sobie zajęcia z różnych dyscyplin naukowych i dają całościowy wgląd w istotę Europy klasycznej rozumianej jako swoisty oraz niepowtarzalny fenomen kulturowy, społeczny i polityczny. Studia „Artes liberales” mają być m.in. interesującym i wartościowym uzupełnieniem typowego wykształcenia, jakie otrzymuje większość absolwentów szkół wyższych w Polsce. Typowe wykształcenie wyższe zdaje się być współcześnie coraz bardziej stechnicyzowane i eksperckie. Pomija się w nim niejednokrotnie znajomość istotnych kanonów kultury europejskiej, literatury, sztuki, historii czy filozofii. Co więcej, wyższa edukacja humanistyczna jest na chwilę obecną zbyt rozczłonkowana i przez to zatraca swój pierwotny ogólny i uniwersalistyczny charakter.

Studia „Artes liberales” nastawione są natomiast na twórczy powrót do klasycznego kształcenia w duchu sztuk wyzwolonych dających studentom niezbędną wiedzę w poruszaniu się po meandrach kultury, sztuki, filozofii i historii. Dobre humanistyczne wykształcenie ogólne przyczynia się ponadto do wyrobienia szeregu, cenionych na rynku pracy, umiejętności miękkich (soft skills) mających zastosowanie w praktycznie każdym zawodzie.

Kierunek Interdyscyplinarne Studia Humanistyczne „Artes liberales” jest kierunkiem planowanym. Zostanie on uruchomiony pod warunkiem otrzymania zgody Ministra Edukacji i Nauki na  jego utworzenie.

Program

Objaśnienia: 

S – semestr (numeracja semestrów jest ciągła) 

W – liczba godz. wykładów 

ĆW – liczba godz. ćwiczeń 

Lp. 

Nazwa przedmiotu 

S 

W 

ĆW 

ECTS 

1. 

Filozofia starożytna i średniowieczna 

I+II 

60 

90 

9 

2. 

Logika 

I+II 

60 

60 

8 

3. 

Krytyka dzieła literackiego 

I+II 

60 

90 

8 

4. 

Historia powszechna 

I+II 

60 

60 

8 

5. 

Język starożytny I (do wyboru) 

I+II 

 

180 

8 

6. 

Podstawy prawa 

I 

30 

30 

4 

7. 

Retoryka 

I 

30 

30 

4 

8. 

Przedmiot do wyboru 1 

I 

30 

30 

4 

9. 

Przedmiot do wyboru 2 

I 

30 

30 

4 

10. 

Erystyka 

II 

30 

30 

4 

11. 

Filozofia nowożytna 

III+IV 

60 

90 

9 

12. 

Etyka 

III+IV 

60 

60 

8 

13. 

Historia Polski 

III+IV 

60 

60 

8 

14. 

Język starożytny II (do wyboru) 

III+IV 

 

180 

8 

15. 

Filozofia prawa 

III 

30 

30 

4 

16. 

Krytyka dzieła muzycznego 

III 

30 

30 

4 

17. 

Przedmiot do wyboru 3 

III 

30 

30 

4 

18. 

Przedmiot do wyboru 4 

III 

30 

30 

4 

19. 

Przedmiot do wyboru 5 

III 

30 

30 

4 

20. 

Krytyka dzieła sztuki 

IV 

30 

30 

4 

21. 

Przedmiot do wyboru 6 

IV 

30 

30 

4 

22. 

Filozofia współczesna 

V+VI 

60 

90 

9 

23. 

Estetyka 

V+VI 

60 

60 

8 

24. 

Religioznawstwo 

V+VI 

60 

60 

8 

25. 

Język obcy nowożytny  

(do wyboru) 

V+VI 

 

180 

8 

26. 

Seminarium licencjackie  

(do wyboru) 

V+VI 

 

240 

16 

27. 

Przedmiot do wyboru 7 

V 

30 

30 

4 

28. 

Przedmiot do wyboru 8 

V 

30 

30 

4 

29. 

Kaligrafia 

V 

30 

30 

4 

30. 

Wychowanie fizyczne (nie dotyczy studiów niestacjonarnych) 

V+VI 

 

60 

n/d 

31. 

Praktyki zawodowe 

IV-VI 

 

300 

10 

UWAGA! Liczba godzin wykładów i ćwiczeń na studiach niestacjonarnych będzie proporcjonalnie mniejsza i dostosowana do harmonogramu zjazdów – średnio dwa zjazdy (sobota-niedziela) w miesiącu (każdy zjazd = ok. 15 godz. zajęć dydaktycznych).

 [1] Numeracja semestrów jest ciągła.

[2] WYK = wykład.

[3] ĆW = ćwiczenia (w przypadku zajęć z j. obcych – lektorat, w przypadku seminariów – zajęcia seminaryjne, w przypadku prac rocznych i projektów grupowych – konsultacje z odpowiednio opiekunem pracy lub projektu).

[5] PEW = przedmioty ekonomiczne do wyboru

[6] PPW = przedmioty prawnicze do wyboru

Zasady rekrutacji

 

Od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia na kierunku Interdyscyplinarne studia humanistyczne „Artes liberales” wymagać się będzie ogólnej wiedzy z zakresu przedmiotów humanistycznych i społecznych (przede wszystkim historia, wiedza o społeczeństwie, historia sztuki, historia muzyki, filozofia) na poziomie podstawy programowej obowiązującej w polskich szkołach średnich. Z uwagi na międzynarodowy profil uczelni zwracana będzie uwaga na znajomość nowożytnych języków obcych, w tym przynajmniej jednego na poziomie średniozaawansowanym. Kandydat powinien cechować się znajomością współczesnych i historycznych wydarzeń politycznych, społecznych i gospodarczych, i interesować się procesami społeczno-politycznymi zachodzącymi we współczesnym świecie. Nieobca kandydatowi powinna być wiedza z zakresu klasycznej humanistyki, filozofii oraz kultury antycznej.  

Warunkiem uprawniającym do wzięcia udziału w rekrutacji na studia będzie posiadanie jednego z dokumentów wymienionych w art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.). Za modelowe traktowane będzie zdanie na egzaminie maturalnym następujących przedmiotów: 

– język polski (poziom rozszerzony) 

– matematyka (poziom podstawowy) 

– język obcy nowożytny (poziom rozszerzony) 

– dwa z następujących przedmiotów do wyboru (poziom rozszerzony): historia, wiedza o społeczeństwie, historia sztuki, historia muzyki, filozofia. 

Szczegółowe wytyczne dotyczące wagi poszczególnych przedmiotów oraz sposobu przeliczania wyników z egzaminów równoważnych polskiemu egzaminowi maturalnemu, np. dyplom IB (International Baccalaureate) czy dyplom EB (European Baccalaurete), zostaną ustalone przez właściwe organy uczelni i ogłoszone w uchwale rekrutacyjnej.  

 

Program stypendialny

Zapewniając wysokie standardy kształcenia i system tutoringu obejmujący każdego studenta na każdym etapie studiów, doceniamy i nagradzamy pracę najlepszych. Każdy student i kandydat na studia w Collegium Intermarium może ubiegać się o przyznanie stypendium pokrywającego w całości albo w części koszty czesnego. Stypendia dedykowane są osobom wyróżniającym się wybitnymi osiągnięciami w nauce oraz zaangażowaniem w życie społeczne, np. poprzez działalność w organizacjach społecznych czy wolontariat. W przypadku kandydatów na stacjonarne studia prawnicze należy opisać swoje osiągnięcia, wyniki w nauce i zaangażowanie społeczne w liście motywacyjnym dołączonym do formularza rejestracyjnego. Studenci, którym w wyniku konkursu udzielone zostanie stypendium, mają gwarancje zachowania go także na kolejne lata studiów, pod warunkiem zaliczania w kolejnych latach wszystkich egzaminów w pierwszym terminie. Studenci będą mogli także ubiegać się o przyznanie stypendiów będąc już na kolejnych latach studiów, również wtedy, gdy nie otrzymywali ich w poprzednich. W takim wypadku, kryterium otrzymania stypendium będzie bieżąca działalność naukowa, wyniki, z jakimi student kończy poprzedni rok akademicki, jak również aktywność społeczna. Fundusz stypendialny przewiduje całkowite pokrycie kosztów czesnego dla najwybitniejszych kandydatów oraz studentów na danym roku studiów. Najlepsi spośród pozostałych otrzymają zniżkę w wysokości ustalonej przez Rektora.

Szczegółowe informacje na temat stypendiów zostaną podane wkrótce pod warunkiem uzyskania zgody na utworzenie kierunku.

//