Zaznacz stronę

Business, Management and International Law

Opis kierunku

Nazwa 

Business, Management and International Law 

Poziom 

studia pierwszego stopnia 

Profil 

praktyczny 

Forma 

studia stacjonarne / niestacjonarne 

Tytuł zawodowy  

licencjat 

Czas trwania 

3 lata 

Język 

angielski 

Studia na kierunku Business, Management and International Law łączą w sobie w unikatowy sposób elementy typowej wiedzy ekonomicznej z nauką o zarządzaniu oraz – co szczególnie charakterystyczne – z podstawami prawa międzynarodowego (prywatnego i publicznego). Kierunek Business, Management and International Law w pełni odpowiada współczesnym wymaganiom i wyzwaniom zglobalizowanego świata. Aby odnaleźć się w tych realiach, potrzebne jest posiadanie wiedzy nie tylko w jednej dyscyplinie nauki. Kluczem do sprawnego i prężnego działania w międzynarodowym świecie biznesu i managementu zdaje się stawać w coraz większym stopniu łączenie w pracy zawodowej wiedzy z pogranicza różnych dziedzin nauki. Coraz trudniej jest się odnajdywać w zarządzaniu wysoko rozwiniętymi przedsiębiorstwami/korporacjami bez znajomości jednocześnie ekonomii, zarządzania i podstaw prawa międzynarodowego. Z tego względu Uczelnia Collegium Intermarium zdecydowała się na utworzenie studiów na unikatowym i oryginalnym, praktycznie nie występującym w ofercie polskich uczelni wyższych, kierunku studiów z pogranicza ekonomii, zarządzania i prawa. Absolwenci studiów wykształceni w takim duchu będą znacznie lepiej przygotowani do pełnienia odpowiedzialnych ról społecznych menedżerów i szefów nowoczesnych przedsiębiorstw, również międzynarodowych.  

Studia prowadzone będą w całości w języku angielskim – pozwoli to na, z jednej strony, lepsze przygotowanie polskich studentów do odnalezienie się w świecie międzynarodowego rynku pracy oraz, z drugiej, na przyciągnięcie i zachęcenie cudzoziemców do podjęcia studiów w Polsce.   

Kierunek Business, Management and International Law jest kierunkiem planowanym. Zostanie on uruchomiony pod warunkiem otrzymania zgody Ministra Edukacji i Nauki na  jego utworzenie.

Program

I Program 

Objaśnienia: 

S – semestr (numeracja semestrów jest ciągła) 

W – liczba godz. wykładów 

ĆW – liczba godz. ćwiczeń 

 

Lp.  Nazwa przedmiotu  S  W  ĆW  ECTS 
1.  Mikroekonomia  I+II  60  90  9 
2.  Statystyka  I+II  60  60  8 
3.  Biznes międzynarodowy  I+II  60  90  8 
4.  Finanse i rachunkowość  I+II  60  60  8 
5.  Język obcy I (do wyboru)  I+II    180  8 
6.  Podstawy prawa  I  30  30  4 
7.  Historia myśli ekonomicznej  I  30  30  4 
8.  Logika  I  30  30  4 
9.  Prawo międzynarodowe publiczne  I  30  30  4 
10.  Prywatne prawo międzynarodowe  II  30  30  4 
11.  Makroekonomia  III+IV  60  90  9 
12.  Międzynarodowe rynki kapitałowe  III+IV  60  60  8 
13.  Public Relations  III+IV  60  60  8 
14.  Język obcy I (do wyboru)  III+IV    180  8 
15.  Międzynarodowe stosunki gospodarcze  III  30  30  4 
16.  Instytucje Unii Europejskiej  III  30  30  4 
17.  Przedmiot do wyboru 1  III  30  30  4 
18.  Przedmiot do wyboru 2  III  30  30  4 
19.  Przedmiot do wyboru 3  III  30  30  4 
20.  Bankowość międzynarodowa  IV  30  30  4 
21.  Przedmiot do wyboru 4  IV  30  30  4 
22.  Zarządzanie i corporate governance  V+VI  60  90  9 
23.  Marketing i reklama  V+VI  60  60  8 
24.  Język obcy II (do wyboru)  V+VI    180  8 
25. 

Seminarium licencjackie  

(do wyboru) 

V+VI    240  16 
26.  Przedmiot do wyboru 5  V  30  30  4 
27.  Alternatywne metody rozwiązywania sporów  V  30  30  4 
28.  Zarządzanie ryzykiem  VI  30  30  4 
29.  Przedmiot do wyboru 6  V  30  30  4 
30.  Przedmiot do wyboru 7  V  30  30  4 
31.  Wychowanie fizyczne (nie dotyczy studiów niestacjonarnych)  V+VI    60  n/d 
32.  Praktyki zawodowe  IV-VI    300  10 

UWAGA! Liczba godzin wykładów i ćwiczeń na studiach niestacjonarnych będzie proporcjonalnie mniejsza i dostosowana do harmonogramu zjazdów – średnio dwa zjazdy (sobota-niedziela) w miesiącu (każdy zjazd = ok. 15 godz. zajęć dydaktycznych). 

 [1] Numeracja semestrów jest ciągła.

[2] WYK = wykład.

[3] ĆW = ćwiczenia (w przypadku zajęć z j. obcych – lektorat, w przypadku seminariów – zajęcia seminaryjne, w przypadku prac rocznych i projektów grupowych – konsultacje z odpowiednio opiekunem pracy lub projektu).

[5] PEW = przedmioty ekonomiczne do wyboru

[6] PPW = przedmioty prawnicze do wyboru

Zasady rekrutacji

 

Od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia na kierunku Business, Management and International Law wymagać się będzie ogólnej wiedzy z zakresu matematyki, ekonomii i nauk społecznych (przede wszystkim historia, wiedza o społeczeństwie i geografia) na poziomie podstawy programowej obowiązującej w polskich szkołach średnich. Z uwagi na język wykładowy, jakim na wnioskowanym kierunku będzie język angielski, wymagana będzie od kandydata znajomość tego języka przynajmniej na poziomie średniozaawansowanym. Kandydat powinien cechować się znajomością współczesnych i historycznych wydarzeń politycznych, społecznych i gospodarczych, i interesować się procesami społeczno-politycznymi zachodzącymi we współczesnym świecie. 

Warunkiem uprawniającym do wzięcia udziału w rekrutacji na studia będzie posiadanie jednego z dokumentów wymienionych w art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.). Za modelowe traktowane będzie zdanie na egzaminie maturalnym następujących przedmiotów: 

– język polski (poziom podstawowy) 

– matematyka (poziom rozszerzony) 

– język angielski (poziom rozszerzony) 

– dwa z następujących przedmiotów do wyboru (poziom rozszerzony): historia, wiedza o społeczeństwie, drugi język obcy nowożytny. 

Szczegółowe wytyczne dotyczące wagi poszczególnych przedmiotów oraz sposobu przeliczania wyników z egzaminów równoważnych polskiemu egzaminowi maturalnemu, np. dyplom IB (International Baccalaureate) czy dyplom EB (European Baccalaurete), zostaną ustalone przez właściwe organy uczelni i ogłoszone w uchwale rekrutacyjnej.  

Program stypendialny

Zapewniając wysokie standardy kształcenia i system tutoringu obejmujący każdego studenta na każdym etapie studiów, doceniamy i nagradzamy pracę najlepszych. Każdy student i kandydat na studia w Collegium Intermarium może ubiegać się o przyznanie stypendium pokrywającego w całości albo w części koszty czesnego. Stypendia dedykowane są osobom wyróżniającym się wybitnymi osiągnięciami w nauce oraz zaangażowaniem w życie społeczne, np. poprzez działalność w organizacjach społecznych czy wolontariat. W przypadku kandydatów na stacjonarne studia prawnicze należy opisać swoje osiągnięcia, wyniki w nauce i zaangażowanie społeczne w liście motywacyjnym dołączonym do formularza rejestracyjnego. Studenci, którym w wyniku konkursu udzielone zostanie stypendium, mają gwarancje zachowania go także na kolejne lata studiów, pod warunkiem zaliczania w kolejnych latach wszystkich egzaminów w pierwszym terminie. Studenci będą mogli także ubiegać się o przyznanie stypendiów będąc już na kolejnych latach studiów, również wtedy, gdy nie otrzymywali ich w poprzednich. W takim wypadku, kryterium otrzymania stypendium będzie bieżąca działalność naukowa, wyniki, z jakimi student kończy poprzedni rok akademicki, jak również aktywność społeczna. Fundusz stypendialny przewiduje całkowite pokrycie kosztów czesnego dla najwybitniejszych kandydatów oraz studentów na danym roku studiów. Najlepsi spośród pozostałych otrzymają zniżkę w wysokości ustalonej przez Rektora.

Szczegółowe informacje na temat stypendiów zostaną podane wkrótce pod warunkiem uzyskania zgody na utworzenie kierunku.

//