Zaznacz stronę

Do 10 listopada trwa rekrutacja na jedyne w Europie Środkowej studia LL. M. in Human Rights and International Dispute Resolution. Spośród sześciu polskich uczelni wyższych, które prowadzą programy LL. M. (Master of Laws), tylko Collegium Intermarium oferuje tego rodzaju studia z zakresu obrony praw człowieka. Podobnego programu trudno szukać w całej środkowej Europie. Zapisy możliwe są za pośrednictwem strony internetowej uczelni:

https://collegiumintermarium.org/international-human-rights-law/

LL. M. in Human Rights and International Dispute Resolution to studia innowacyjne pod wieloma względami. Stworzono je z myślą o każdym, kto działa lub chce działać na rzecz ochrony praw człowieka, niezależnie od tego, czy posiada wykształcenie prawnicze. Kompetencje, które można zdobyć na tym kierunku, są szczególnie ważne w pracy urzędników, działaczy organizacji pozarządowych, dziennikarzy czy pracowników nauki zaangażowanych na co dzień w obronę praw człowieka, a także prawnikówh-praktyków, których praca dotyczy relacji transgranicznych. Program oferuje nie tylko szczegółową wiedzę nt. dokumentów wydawanych przez międzynarodowe instytucje. Wykładowcy zamierzają sięgnąć do historii pojęcia praw człowieka i jego filozoficznych podstaw, pokazując różnice pomiędzy jego autentycznym a instrumentalnym wykorzystaniem. Słuchacze nauczą się odróżniać zasady wynikające z prawa naturalnego i zapisane w obowiązujących traktatach od prób ukrytej redukcji lub zafałszowania pojęcia praw człowieka w celu podporządkowania go określonym ideologiom. W programie mieści się także warsztat praktycznych umiejętności wpływania na międzynarodową debatę. “Absolwenci tych studiów będą w stanie realnie angażować się w dyskusję i będą też posiadali zdolność przewidzenia tego, w jaki sposób ta dyskusja może się kształtować, gdy przyjęte zostaną określone rozwiązania” – mówi Karolina Pawłowska, Pełnomocnik Rektora ds. współpracy międzynarodowej i koordynatorka programu LL. M.

Na słuchaczy LL. M. in Human Rights and International Dispute Resolution czeka nauka różnych sposobów zaangażowania w kształtowanie dokumentów międzynarodowych, zwłaszcza konsultowania projektów aktów prawnych w dziedzinie praw człowieka, monitorowania stanu przestrzegania praw człowieka na świecie oraz diagnozy ich naruszania. Poznają procedurę postępowania przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka oraz innymi międzynarodowymi organami sprawiedliwości. Będą też ćwiczyć kompetencje określane anglojęzycznym terminem advocacy, pod którym kryje się zdolność uwrażliwiania aktorów sceny międzynarodowej na realne problemy, z którymi borykają się dziś obywatele poszczególnych państw.

Wykłady na kierunku LL. M. będą dostarczać wiedzy przydatnej także z punktu widzenia prawników-praktyków. Dużą rolę w programie studiów odgrywa moduł dotyczący rozwiązywania sporów na poziomie międzynarodowym, w tym także sporów prywatnych.  “To są studia o charakterze całkowicie unikalnym też z perspektywy tych bardzo praktycznych umiejętności związanych z funkcjonowaniem w transgranicznych relacjach, które mają coraz większe znaczenie w czasach integracji europejskiej, w czasach globalizacji. To są umiejętności, w które z reguły prawnicy nie są wyposażeni, ani podczas studiów, ani podczas aplikacji” – mówi dr r. pr. Tymoteusz Zych, rektor Collegium Intermarium.

 Aby zapewnić efektywne połączenie teorii i praktyki, eksperci Ordo Iuris zaprosili do współpracy wykładowców znanych nie tylko z dorobku naukowego, ale także pracy w międzynarodowych instytucjach i praktycznego zaangażowania w obronę praw człowieka ma forum ogólnoświatowym.

Jednym z wykładowców Collegium jest prof. dr księżna Ingrid Detter de Frankopan, która w latach 1984-2005 doradzała papieżowi Janowi Pawłowi II w sprawach prawa międzynarodowego. Podczas swojej długiej kariery w dziedzinie rozwiązywania konfliktów międzypaństwowych doradzała także innym rządom m.in.: rządowi brytyjskiemu podczas negocjacji w sprawie Brexitu. W Collegium Intermarium kieruje katedrą Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych.

Inną znaną postacią jest dr Grégor Puppinck, dyrektor European Centre for Law and Justice oraz członek międzynarodowego panelu ekspertów, wspierającego państwa członkowskie OBWE w realizacji ich zobowiązań w zakresie prawa do wolności religii i przekonań. Od 2000 r. regularnie pełni funkcję eksperta reprezentującego Stolicę Apostolską w komisjach Rady Europy, obecnie w Komitecie Ekspertów ds. Systemu Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Wykładał prawa człowieka, a także prawo międzynarodowe konstytucyjne na uniwersytetach w Miluzie i Strasburgu.

Zajęcia na kierunku LL. M. poprowadzą także: rektor Uniwersytetu Korwina w Budapeszcie prof. dr. András Lánczi, holenderski filozof dr Andreas Kinneging, brazyliska Sekretarz ds. rodziny w Ministerstwie ds. Kobiet, Rodziny i Praw Człowieka dr Angela Gandra, ekspert Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej ds. Stosunków z Państwami dr Jane F. Adolphe, Dyrektor Centrum Analiz Prawnych w Center for Family and Human Rights (C-Fam) Stefano Gennarini, członek Europejskiego Instytutu Prawa dr Svitlana Mazepa, a także amerykańscy specjaliści w dziedzinie prac człowieka, prawa międzynarodowego, filozofii politycznej i moralnej oraz nauk o państwie: prof. dr Stephen Baskerville, dr Francis J. Beckwith i Ligia Castaldi. Wśród wykładowców są także prawnicy związani z Instytutem Ordo Iuris: adw. Jerzy Kwaśniewski, dr Marcin Olszówka oraz rektor uczelni dr r. pr. Tymoteusz Zych.

Rekrutacja na LL. M. in Human Rights and International Dispute Resolution trwa do 10 listopada.

//