Zaznacz stronę

Dziennikarstwo i nowoczesna komunikacja społeczna

Opis kierunku

Nazwa 

Dziennikarstwo i nowoczesna komunikacja społeczna 

Poziom 

studia pierwszego stopnia 

Profil 

praktyczny 

Forma 

studia stacjonarne / niestacjonarne 

Tytuł zawodowy  

licencjat 

Czas trwania 

3 lata 

Język 

polski 

Studia na kierunku Dziennikarstwo i nowoczesna komunikacja społeczna oferują program złożony z szeregu przedmiotów praktycznych niezbędnych do bycia profesjonalnym dziennikarzem i do szybkiego wejścia w karierę zawodową. Wydaje się, że w Polsce brakuje kierunków studiów dziennikarskich, w których przewodnią rolę w kształceniu odgrywaliby praktycy. Nie oznacza to, rzecz jasna, przekreślenia znaczenia roli akademików – chodzi jedynie o znalezienie odpowiedniej równowagi, która jest szczególnie potrzebna na tak zorientowanych na praktykę studiach, jakimi są studia dziennikarskie. Dlatego wśród wykładowców na kierunku Dziennikarstwo i nowoczesna komunikacja społeczna na Uczelni Collegium Intermarium uwzględniono dużą liczbę dziennikarzy-praktyków, którzy będą w stanie dzielić się ze studentami wiedzą ściśle związaną z praktyką dziennikarską. Proponowany kierunek studiów zawiera również przedmioty wyświetlające specyfikę dziennikarstwa w mediach internetowych i społecznościowych, co jest niewątpliwym atutem we współczesnym świecie.  

Wśród przedmiotów oferowanych w ramach wnioskowanego kierunku znaczącą rolę odgrywają przedmioty praktyczne nastawione na przekazywanie szeregu umiejętności i wiedzy mającej bezpośrednie odniesienie do praktyki zawodowej. Absolwenci Dziennikarstwa i nowoczesnej komunikacji społecznej na Collegium Intermarium będą po ukończeniu studiów dysponować również w odpowiednim stopniu ogólną wiedzą z zakresu innych nauk społecznych. Pozwoli im to na świadome i należyte wykonywanie zawodu dziennikarza.

Kierunek Dziennikarstwo i nowoczesna komunikacja społeczna jest kierunkiem planowanym. Zostanie on uruchomiony pod warunkiem otrzymania zgody Ministra Edukacji i Nauki na  jego utworzenie.

Program

I

Program 

Objaśnienia: 

S – semestr (numeracja semestrów jest ciągła) 

W – liczba godz. wykładów 

ĆW – liczba godz. ćwiczeń 

 

 

Lp.  Nazwa przedmiotu  S  W  ĆW  ECTS 
1.  Gatunki dziennikarskie i podstawy literaturoznawstwa  I+II  60  90  9 
2.  Technologie informacyjne  I+II  60  60  8 
3.  Edytorstwo i redakcja tekstu   I+II  60  90  8 
4.  Historia myśli politycznej  I+II  60  60  8 
5.  Język obcy I (do wyboru)  I+II    180  8 
6.  Podstawy prawa  I  30  30  4 
7.  Retoryka  I  30  30  4 
8.  Logika  I  30  30  4 
9.  Podstawy ekonomii  I  30  30  4 
10.  Erystyka  II  30  30  4 
11.  Warsztaty dziennikarskie I: dziennikarstwo radiowe  III+IV  60  90  9 
12.  Dziennikarstwo internetowe i komunikacja w mediach społecznościowych   III+IV  60  60  8 
13.  Public Relations  III+IV  60  60  8 
14.  Język obcy I (do wyboru)  III+IV    180  8 
15.  Prawo konstytucyjne i modele ustrojowe  III  30  30  4 
16.  Instytucje Unii Europejskiej  III  30  30  4 
17.  Przedmiot do wyboru 1  III  30  30  4 
18.  Przedmiot do wyboru 2  III  30  30  4 
19.  Przedmiot do wyboru 3  III  30  30  4 
20.  Prawo prasowe i ochrona własności intelektualnej  IV  30  30  4 
21.  Przedmiot do wyboru 4  IV  30  30  4 
22.  Warsztaty dziennikarskie II: dziennikarstwo telewizyjne  V+VI  60  90  9 
23.  Krytyczna analiza informacji  V+VI  60  60  8 
24.  Język obcy II (do wyboru)  V+VI    180  8 
25. 

Seminarium licencjackie  

(do wyboru) 

V+VI    240  16 
26.  Przedmiot do wyboru 5  V  30  30  4 
27.  Dziennikarskie źródła informacji  V  30  30  4 
28.  Etyka dziennikarska  VI  30  30  4 
29.  Przedmiot do wyboru 6  V  30  30  4 
30.  Przedmiot do wyboru 7  V  30  30  4 
31.  Wychowanie fizyczne (nie dotyczy studiów niestacjonarnych)  V+VI    60  n/d 
32.  Praktyki zawodowe  IV-VI    300  10 

UWAGA! Liczba godzin wykładów i ćwiczeń na studiach niestacjonarnych będzie proporcjonalnie mniejsza i dostosowana do harmonogramu zjazdów – średnio dwa zjazdy (sobota-niedziela) w miesiącu (każdy zjazd = ok. 15 godz. zajęć dydaktycznych).

 [1] Numeracja semestrów jest ciągła.

[2] WYK = wykład.

[3] ĆW = ćwiczenia (w przypadku zajęć z j. obcych – lektorat, w przypadku seminariów – zajęcia seminaryjne, w przypadku prac rocznych i projektów grupowych – konsultacje z odpowiednio opiekunem pracy lub projektu).

[5] PEW = przedmioty ekonomiczne do wyboru

[6] PPW = przedmioty prawnicze do wyboru

Zasady rekrutacji

 

Od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia na kierunku Dziennikarstwo i nowoczesna komunikacja społeczna wymagać się będzie ogólnej wiedzy z zakresu przedmiotów humanistycznych i społecznych (przede wszystkim język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, geografia) na poziomie podstawy programowej obowiązującej w polskich szkołach średnich. Z uwagi na międzynarodowy profil uczelni zwracana będzie uwaga na znajomość nowożytnych języków obcych, w tym przynajmniej jednego na poziomie średniozaawansowanym. Kandydat powinien cechować się znajomością współczesnych i historycznych wydarzeń politycznych, społecznych i gospodarczych, i interesować się procesami społeczno-politycznymi zachodzącymi we współczesnym świecie. Nieobca kandydatowi powinna być wiedza z zakresu klasycznej humanistyki, filozofii oraz kultury antycznej.  

Warunkiem uprawniającym do wzięcia udziału w rekrutacji na studia będzie posiadanie jednego z dokumentów wymienionych w art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.). Za modelowe traktowane będzie zdanie na egzaminie maturalnym następujących przedmiotów: 

– język polski (poziom rozszerzony) 

– matematyka (poziom podstawowy) 

– język obcy nowożytny (poziom rozszerzony) 

– dwa z następujących przedmiotów do wyboru (poziom rozszerzony): historia, wiedza o społeczeństwie, geografia. 

Szczegółowe wytyczne dotyczące wagi poszczególnych przedmiotów oraz sposobu przeliczania wyników z egzaminów równoważnych polskiemu egzaminowi maturalnemu, np. dyplom IB (International Baccalaureate) czy dyplom EB (European Baccalaurete), zostaną ustalone przez właściwe organy uczelni i ogłoszone w uchwale rekrutacyjnej. 

Program stypendialny

Zapewniając wysokie standardy kształcenia i system tutoringu obejmujący każdego studenta na każdym etapie studiów, doceniamy i nagradzamy pracę najlepszych. Każdy student i kandydat na studia w Collegium Intermarium może ubiegać się o przyznanie stypendium pokrywającego w całości albo w części koszty czesnego. Stypendia dedykowane są osobom wyróżniającym się wybitnymi osiągnięciami w nauce oraz zaangażowaniem w życie społeczne, np. poprzez działalność w organizacjach społecznych czy wolontariat. W przypadku kandydatów na stacjonarne studia prawnicze należy opisać swoje osiągnięcia, wyniki w nauce i zaangażowanie społeczne w liście motywacyjnym dołączonym do formularza rejestracyjnego. Studenci, którym w wyniku konkursu udzielone zostanie stypendium, mają gwarancje zachowania go także na kolejne lata studiów, pod warunkiem zaliczania w kolejnych latach wszystkich egzaminów w pierwszym terminie. Studenci będą mogli także ubiegać się o przyznanie stypendiów będąc już na kolejnych latach studiów, również wtedy, gdy nie otrzymywali ich w poprzednich. W takim wypadku, kryterium otrzymania stypendium będzie bieżąca działalność naukowa, wyniki, z jakimi student kończy poprzedni rok akademicki, jak również aktywność społeczna. Fundusz stypendialny przewiduje całkowite pokrycie kosztów czesnego dla najwybitniejszych kandydatów oraz studentów na danym roku studiów. Najlepsi spośród pozostałych otrzymają zniżkę w wysokości ustalonej przez Rektora.

Szczegółowe informacje na temat stypendiów zostaną podane wkrótce pod warunkiem uzyskania zgody na utworzenie kierunku.

//