Intermarium Winter School

We are noticing that the world is undergoing rapid transformation, and the geopolitical situation is changing very dynamically. The change in the balance of power in connection with the war in Ukraine, the internal tensions and transformations within the European...

FAITH VIRTUE COURAGE

Collegium Intermarium aims to restore the classical idea of the university, creating an
academic community deeply rooted in the traditions and culture of Europe.

Majors

Law

uniform master’s studies

L.LM.

in Human Rights and International Dispute Resolution

Classical Europe: Politics – Culture – Art Debates

Postgraduate studies

The Ethics of Virtues and the Real Good in the Age of Postmodernity

Postgraduate studies

Cyber Threats

Workshop

Research Centers

Center for Classical Philosophy

Center for Family and Demographic Research

Center for the Study of Western Civilization

Center for European Solidarity Studies

Center for Classical Education

Forensic Science Research Center

Faith and Science Center

Artificial Intelligence Research Center

Get our newsletter

Informujemy, że Państwa dane będą przetwarzane przez Uczelnię Collegium Intermarium w celu wysyłki newslettera

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Informujemy, że podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane przez Uczelnię Collegium Intermarium, adres: Plac Grzybowski 3/5, 00-115 Warszawa, wpisaną do ewidencji uczelni niepublicznych prowadzoną przez Ministra Edukacji i Nauki pod numerem 385 (dalej: Administrator danych lub Uczelnia) w celu wysyłki newslettera w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Uczelnią w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o realizacji celów statutowych Uczelni, organizowanych konferencjach, spotkaniach otwartych i innych inicjatywach, a także o możliwościach wspierania działalności Uczelni.

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

Podanie przez Pana/Pani danych jest dobrowolnie, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe dostarczanie newslettera ani informowanie o realizacji celów statutowych Uczelni, organizowanych inicjatywach bądź możliwości wsparcia Uczelni.

Informujemy, że przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, który jest przewidziany w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

Do Pana/Pani danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy. Jednak nastąpi to wyłącznie jedynie w zakresie na jaki będzie pozwalać prawo, w szczególności na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony lub standardowych klauzul umownych UE. W każdym wypadku Administrator zapewnia możliwość uzyskania dalszych informacji i otrzymania kopii odpowiednich zabezpieczeń.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt na adres siedziby Uczelni: pl. Grzybowski 3/5, 00-115 Warszawa lub na adres poczty elektronicznej: iod@collegiumintermarium.pl

//