The Ethics of Virtues and the Real Good in the Age of Postmodernity

Course overview

Postgraduate studies in ethics consist of knowledge of the fundamentals of philosophy, anthropology, and moral philosophy (also philosophy of law and politics) in classical terms. This knowledge is related to modernity – it takes into account the positive development of knowledge in these fields and at the same time allows students to relate constructively to those currents of modernity that do not take into account the truth about man, his nature, goodness, purpose. The studies allow their identification in social life, in culture, including in modern pedagogy and education. At the same time, they equip the graduate of our studies with the understanding that he will be able to refer to them critically based on sound knowledge of the fundamentals of classical philosophy, with particular emphasis on the philosophy of man and the philosophy of morality (ethics), along with the ability to apply it to contemporary civilization disputes. The program provides an opportunity to get acquainted with the concept of man as a person who has his purpose determined by nature, with aretology (the theory of virtues), which improve man to act morally well. Also included in the program is the demonstration of the attractiveness of the objective good, the hierarchy of goods from the decent, through utility to pleasure, the demonstration of the existence of an objective moral norm, equipping the graduate with arguments that will enable him to justify their reality. Postgraduate students will also become familiar with the classical concept of upbringing (pedagogia perennis) and will be able to creatively confront it with modern currents of pedagogy. We will use the accumulated source knowledge from the foundations of classical philosophy, classical ethics, and pedagogy as a reference point for measuring contemporary threats in the field of morality, both in the area of social and individual life.

The program offered is a qualifying postgraduate course that prepares in-school teachers to teach ethics and is conducted in accordance with the standards set forth in the provisions of the Decree of the Minister of Science and Higher Education of July 25th, 2019 on the standard of training in preparation for the teaching profession (Journal of Laws 2021, item 890).

Program

31Układ zajęć

Lp.

Nazwa przedmiotu

(osoba prowadząca zajęcia)

S[1] T / P[2] Liczba godzin ECTS
WYK[3] ĆW[4]
1

Wprowadzenie do filozofii. Różne koncepcje filozofii i ich rozumienie

(Arkadiusz Robaczewski)

I T 8 1
2

Filozofia realistyczna podstawą rozumienia świata i człowieka. Rola filozofii w kulturze i filozoficzne źródła współczesnych ideologii

(Arkadiusz Robaczewski)

I T/P 4 4 1
3

Rzeczywistość i etos człowieka. Myśl filozoficzna i etyczna od starożytności do średniowiecza

(dr hab. Bogusław Paź)

I T/P 4 4 1
4

Rzeczywistość i etos człowieka. Myśl filozoficzna i etyczna od nowożytności do współczesności

(dr hab. Bogusław Paź)

I T/P 4 4 1
5

Antropologia filozoficzna. Człowiek jako osoba. Struktura władz osobowych człowieka. Dusza-ciało-psychika

(dr hab. Zbigniew Pańpuch)

I T 8 1
6

Osoba ludzka i jej działanie. Sumienie-decyzja-cel życia

(dr hab. Zbigniew Pańpuch)

II T 8 1
7

Człowiek w społeczności. Różne koncepcje życia społecznego. Osoba wobec prawa naturalnego i stanowionego

(dr hab. Zbigniew Pańpuch)

II T/P 4 4 1
8

Człowiek wobec prawdy, dobra i piękna. Kultura jako działanie człowieka. Człowiek a religia

(dr hab. Zbigniew Pańpuch)

II T/P 4 4 1
9

Etyka a filozofia. Etyka jako teoria moralnie dobrego działania. Hierarchia dóbr. Wielość etyk a obiektywizm dobra.

(dr hab. Marek Czachorowski)

II T/P 12 12 3
10

Aretologia jako teoria cnót. Cnoty jako sprawności moralne i ich przeciwieństwa – wady. Etyka wychowawcza

(dr hab. Marek Czachorowski)

II T/P 12 12 3
11

Człowiek wobec społeczności. Między indywidualizmem a komunizmem

(dr hab. Mieczysław Ryba)

II T/P 8 8 2
12

Zjawisko multikulturalizmu w świecie i Polsce. Analiza krytyczna

(dr hab. Mieczysław Ryba)

II T/P 8 8 2
13

Człowiek i prawo naturalne. Konsekwencje etyczne prawa naturalnego

(dr Filip Ludwin)

II T/P 8 8 2
14

Etyka i psychologia wobec nowych technologii

(Bogna Białecka)

I/II T/P 8 8 2
15

Pedagogika klasyczna jako etyka wychowawcza

(dr hab. Barbara Kiereś)

II T/P 4 4 1
16

Pedagogika klasyczna wobec indywidualizmu i kolektywizmu w etyce wychowawczej

(dr hab. Barbara Kiereś)

II T/P 4 4 1
17

O tzw. „sytuacjach bez wyjścia w etyce”

(dr Jacek Frydrych)

III T/P 8 8 2
18

Dominujące współcześnie poglądy etyczne wobec etyki klasycznej

(dr Mateusz Kiereś)

III T/P 8 8 2
19

Dydaktyka przedmiotu „Etyka”

(dr Jacek Frydrych)

II/III T/P 30 60 4
20 Praktyki zawodowe II/III P 90 3
  SUMA: 35

 

[1] S = semestr.

[2] T = zajęcia teoretyczne, P = zajęcia praktyczne.

[3] WYK = wykład.

[4] ĆW = ćwiczenia.

Fees

Czesne s. podyplomowych
 
Opłaty za studia Kwota
Płatność jednorazowa 9 000 zł
Opłata w przypadku uzyskania stypendium z Ministerstwa Edukacji i Nauki 0zł
Opłata rekrutacyjna 85 zł

 

N

Dodatkowe informacje

Biuro ds. studenckich
+48 22 110 30 91
rekrutacja@collegiumintermarium.org

 

Uprzejmie informujemy, że kursy są uruchamiane przy określonej liczbie uczestników, pozwalającej na właściwą dynamikę pracy grupy. 

Wykładowcy

Dr hab. Barbara Kiereś

Dr hab. Barbara Kiereś

Adiunkt w Katedrze Pedagogiki Rodziny, absolwentka KUL; studia na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej w zakresie specjalizacji filozoficzno-psychologicznej ukończone uzyskaniem tytułu magistra filozofii chrześcijańskiej; w 2002 r. uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki nadany uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych KUL na podstawie rozprawy doktorskiej pod tytułem Małżeństwo i rodzina jako spełnianie się człowieka – osoby. Studium pedagogiczne na kanwie dorobku F.W. Bednarskiego O.P.

Dr hab. Zbigniew Pańpuch

Dr hab. Zbigniew Pańpuch

Profesor KUL w Katedrze Antropologii Filozoficznej i Filozofii Prawa KUL. Zainteresowanie naukowe: problematyka etyczna i antropologiczna w pismach Platona i Arystotelesa; teoria bytu i antropologia w pismach św. Tomasza z Akwinu.

Dr hab. Marek Czachorowski

Dr hab. Marek Czachorowski

Ur. 1956, dr hab. filozof, etyk. Studia filozoficzne magisterskie i doktoranckie na KUL (Wydział Filozofii KUL, specjalizacja – filozofia teoretyczna 1975/6 – 1986). Praca magisterska: Odpowiedzialność i człowiek według Romana Ingardena pod kierunkiem ks. prof. dr hab. T. Stycznia. Rozprawa doktorska: Stanowisko Karola Wojtyły/Jana Pawła II w sporze o miłość jako kryterium moralnej oceny antykoncepcji (1997), pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. T. Stycznia, na Wydziale Filozofii KUL. Stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia (Wydział Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego). Praca naukowo-dydaktyczna w Katedrze Etyki Wydziału Filozofii KUL 1988-2014. W latach 1999/2000 pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW. Od 2014/2015 profesor Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. Członek Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu. Główne obszary zainteresowań: filozofia Karola Wojtyły, filozofia prawa, etyka ogólna, etyka prawnicza, etyka urzędnicza, etyka małżeństwa, etyka pedagogiczna.

Arkadiusz Robaczewski

Arkadiusz Robaczewski

Filozof i publicysta, wykładowca akademicki. Założyciel i wieloletni dyrektor Instytutu Edukacji Narodowej. Członek-założyciel Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu. Autor programów kształcenia z dziedziny etyki i antropologii filozoficznej oraz licznych publikacji z dziedziny etyki, pedagogiki, filozofii kultury i innych.

Bogna Białecka

Bogna Białecka

Psycholog, publicysta, autorka kilkunastu książek psychologicznych o charakterze poradnikowym oraz kilkuset artykułów psychologicznych. Redaktor portalu dla młodzieży pytam.edu.pl ukierunkowanego na kompleksową profilaktykę uzależnień i zachowań ryzykownych, portalu dla rodziców, zwiększającego ich kompetencje cyfrowe i wychowawcze rodzice.co oraz portalu ukierunkowanego na pomoc osobom uzależnionym od pornografii: sos.pytam.edu.pl. Prezes Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii.

Bogusław Paź

Bogusław Paź

Profesor Uniwersytetu Wrocławskiego (Instytut Filozofii). Absolwent Wydziału Filozofii KUL (promotor pracy magisterskiej o. prof. M.A. Krapiec). Prezes Polskiego Towarzystwa Leibnizjańskiego – Societas Leibnitiana Polonorum.

Doktorat o filozofii Ch. Wolffa opublikowany pt. Epistemologiczne założenia ontologii Christiana Wolff, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002. Habilitacja poświęcona zasadzie racji: Naczelna zasada racjonalizmu. Od Kartezjusza do wczesnego Kanta, Wydawnictwo Aureus, Kraków 2007. Ostatnio opublikował monografię o dziejach nowożytnej metafizyki: Filum cognitionis. Przemiany metafizyki w ontologię od Suareza do Kanta, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2019. Autor blisko 100 recenzowanych publikacji. Obszar zainteresowań: historia filozofii (zwł. nowożytnej), filozofia kłamstwa, filozofia historii, teoria prawa naturalnego, etyczne aspekty ludobójstwa, teoria i historia filmu.

//