Zaznacz stronę

ETYKA CNÓT I REALNEGO DOBRA W DOBIE PONOWOCZESNOŚCI
(studia dla nauczycieli)

Trwa rekrutacja na 4 edycję studiów. Liczba bezpłatnych miejsc na kierunku wynosi 25 – decyduje kolejność zgłoszeń!

Opis kierunku

Nazwa studiów podyplomowych: Etyka cnót i realnego dobra w dobie ponowoczesności
Tryb studiów: podyplomowe, zajęcia odbywają się stacjonarnie
Liczba semestrów: 3
Koordynator:  Arkadiusz Robaczewski
Miejsce zajęć: Warszawa
Termin rekrutacji: 25.02.2023 r.
Zwolnienie z opłaty: Do wyczerpania puli z MEiN

Charakterystyka i cel studiów podyplomowych

Na studia podyplomowe z etyki składa się wiedza z podstaw filozofii, antropologii i filozofii moralnej (także filozofii prawa i polityki) w ujęciu klasycznym. Wiedza ta jest odniesiona do współczesności – uwzględnia pozytywny rozwój wiedzy w tych dziedzinach i jednocześnie pozwala odnieść się konstruktywnie do tych nurtów współczesności, które nie uwzględniają prawdy o człowieku, o jego naturze, dobru, celu. Studia umożliwiają ich identyfikację w życiu społecznym, w kulturze, także we współczesnej pedagogice i edukacji. Jednocześnie wyposażają w wiedzę, dzięki której absolwent naszych studiów będzie mógł odnieść się do nich krytycznie w oparciu o rzetelną znajomość podstaw klasycznej filozofii, ze szczególnym uwzględnieniem filozofii człowieka i filozofii moralności (etyki), wraz z umiejętnością zastosowania jej we współczesnych sporach cywilizacyjnych. Studia umożliwiają zapoznanie się z koncepcją człowieka jako osoby, która ma swój wyznaczony przez naturę cel, z aretologią (teorią cnót), które usprawniają człowieka do moralnie dobrego działania. W programie jest też ukazanie atrakcyjności obiektywnego dobra, hierarchii dóbr od godziwych, poprzez użytecznościowe do przyjemnościowych, wykazanie istnienia obiektywnej normy moralnej, wyposażenie w argumenty, dzięki którym absolwent studiów będzie mógł uzasadnić ich realność. Studenci studiów podyplomowych zapoznają się też z klasyczną koncepcją wychowania (pedagogia perennis) i będą ją mogli twórczo skonfrontować ze współczesnymi nurtami pedagogiki. Zgromadzoną wiedzę źródłową z podstaw filozofii klasycznej, klasycznej etyki i pedagogiki użyjemy jako punktu odniesienia do mierzenia współczesnych zagrożeń w dziedzinie moralności, zarówno w obszarze życia społecznego, jak i indywidualnego.

Oferowane studia są kwalifikacyjnymi studiami podyplomowymi przygotowującymi czynnych zawodowo nauczycieli do nauczania etyki i są prowadzone zgodnie ze standardami określonymi w przepisach rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 890).

 

Adresaci studiów podyplomowych

Studia adresowane są do nauczycieli, którzy zamierzają zdobyć wiedzę merytoryczną, dydaktyczną i metodyczną w zakresie przygotowania do nauczania drugiego przedmiotu. Pozwolą one w pełni wykorzystać doświadczenie i potencjał kompetencyjny oraz wzmocnić swoją pozycję na rynku pracy wobec zmian zachodzących w edukacji i kształceniu nauczycieli.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów podyplomowych Etyka cnót i realnego dobra w dobie ponowoczesności ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę z podstaw filozofii klasycznej i rozumienia człowieka jako osoby. Zna dziedzictwo myślowe i moralne, które ukształtowało cywilizację Zachodu. Potrafi uzasadnić istnienie obiektywnego dobra i normy moralnej, rozumie rolę cnót w kształtowaniu charakteru moralnego każdego człowieka, w jego procesie wychowawczym. Zdobytą wiedzę potrafi odnieść do współczesnych nurtów w etyce, pedagogice, a także skonfrontować ją w dyskusji z zagrożeniami moralnymi obecnymi we współczesnej cywilizacji, takimi jak relatywizm, emotywizm czy permisywizm. Absolwent studiów docenia dziedzictwo filozoficzne Zachodu i potrafi z tej perspektywy mierzyć współczesne przemiany cywilizacyjne.

Warunki ukończenia studiów

 1. Obecność na zajęciach.
 2. Zaliczenie (pisemne lub ustne) z poszczególnych przedmiotów
 3. Praca dyplomowa.

Stypendia

W przypadku przyznania przez Ministerstwo Edukacji i Nauki zlecenia na prowadzenie studiów podyplomowych na 25 miejsc na kierunku zostanie przyznane stypendium umożliwiające bezpłatne studiowanie. O zdobyciu bezpłatnego miejsca decydować będzie kolejność zgłoszeń. Zapraszamy do zapisów na listę kandydatów na rekrutacja.collegiumintermarium.org

 

Program

31Układ zajęć

Lp.

Nazwa przedmiotu

(osoba prowadząca zajęcia)

S[1] T / P[2] Liczba godzin ECTS
WYK[3] ĆW[4]
1

Wprowadzenie do filozofii. Różne koncepcje filozofii i ich rozumienie

(Arkadiusz Robaczewski)

I T 8 1
2

Filozofia realistyczna podstawą rozumienia świata i człowieka. Rola filozofii w kulturze i filozoficzne źródła współczesnych ideologii

(Arkadiusz Robaczewski)

I T/P 4 4 1
3

Rzeczywistość i etos człowieka. Myśl filozoficzna i etyczna od starożytności do średniowiecza

(dr hab. Bogusław Paź)

I T/P 4 4 1
4

Rzeczywistość i etos człowieka. Myśl filozoficzna i etyczna od nowożytności do współczesności

(dr hab. Bogusław Paź)

I T/P 4 4 1
5

Antropologia filozoficzna. Człowiek jako osoba. Struktura władz osobowych człowieka. Dusza-ciało-psychika

(dr hab. Zbigniew Pańpuch)

I T 8 1
6

Osoba ludzka i jej działanie. Sumienie-decyzja-cel życia

(dr hab. Zbigniew Pańpuch)

II T 8 1
7

Człowiek w społeczności. Różne koncepcje życia społecznego. Osoba wobec prawa naturalnego i stanowionego

(dr hab. Zbigniew Pańpuch)

II T/P 4 4 1
8

Człowiek wobec prawdy, dobra i piękna. Kultura jako działanie człowieka. Człowiek a religia

(dr hab. Zbigniew Pańpuch)

II T/P 4 4 1
9

Etyka a filozofia. Etyka jako teoria moralnie dobrego działania. Hierarchia dóbr. Wielość etyk a obiektywizm dobra.

(dr hab. Marek Czachorowski)

II T/P 12 12 3
10

Aretologia jako teoria cnót. Cnoty jako sprawności moralne i ich przeciwieństwa – wady. Etyka wychowawcza

(dr hab. Marek Czachorowski)

II T/P 12 12 3
11

Człowiek wobec społeczności. Między indywidualizmem a komunizmem

(dr hab. Mieczysław Ryba)

II T/P 8 8 2
12

Zjawisko multikulturalizmu w świecie i Polsce. Analiza krytyczna

(dr hab. Mieczysław Ryba)

II T/P 8 8 2
13

Człowiek i prawo naturalne. Konsekwencje etyczne prawa naturalnego

(dr Filip Ludwin)

II T/P 8 8 2
14

Etyka i psychologia wobec nowych technologii

(Bogna Białecka)

I/II T/P 8 8 2
15

Pedagogika klasyczna jako etyka wychowawcza

(dr hab. Barbara Kiereś)

II T/P 4 4 1
16

Pedagogika klasyczna wobec indywidualizmu i kolektywizmu w etyce wychowawczej

(dr hab. Barbara Kiereś)

II T/P 4 4 1
17

O tzw. „sytuacjach bez wyjścia w etyce”

(dr Jacek Frydrych)

III T/P 8 8 2
18

Dominujące współcześnie poglądy etyczne wobec etyki klasycznej

(dr Mateusz Kiereś)

III T/P 8 8 2
19

Dydaktyka przedmiotu „Etyka”

(dr Jacek Frydrych)

II/III T/P 30 60 4
20 Praktyki zawodowe II/III P 90 3
  SUMA: 35

 

[1] S = semestr.

[2] T = zajęcia teoretyczne, P = zajęcia praktyczne.

[3] WYK = wykład.

[4] ĆW = ćwiczenia.

Zasady rekrutacji

N

Zasady rekrutacji

 1. Zgłoszenia kandydatów na studia podyplomowe przyjmowane są wyłącznie w trybie rejestracji internetowej, za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji dostępnego na stronie internetowej www.rekrutacja.collegiumintermarium.org
 2. Komunikacja z kandydatem odbywa się za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji.
 3. Pomocniczo do komunikacji z kandydatem wykorzystuje się inne środki komunikacji na odległość (email, telefon).
 4. Warunkami formalnymi dopuszczenia kandydata do postępowania rekrutacyjnego jest:
  1) rejestracja w elektronicznym systemie rekrutacji oraz
  2) wniesienie opłaty rekrutacyjnej
 5. Rekrutacja na studia podyplomowe potrwa do 25 lutego 2023 r.
 6. Kandydaci na studia podyplomowe składają osobiście, bądź drogą korespondencyjną, następujące dokumenty do dnia zakończenia rekrutacji na dany kierunek studiów::
  1) podpisaną umowę (warunkową) o świadczenie usług edukacyjnych dla uczestników studiów podyplomowych w dwóch egzemplarzach, wygenerowaną w systemie rekrutacyjnym Uczelni;
  2) kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych, o którym mowa w § 2 ust. 2-5 i ust. 7, poświadczoną klauzulą: „Poświadczam zgodność z oryginałem” oraz odręcznym podpisem kandydata.
  3) zaświadczenia o posiadaniu statusu nauczyciela, wystawione przez dyrektora szkoły, w której pracuje kandydat.
 7. Dokumenty wymienione powyżej składa się osobiście w siedzibie Uczelni albo przesyła drogą pocztową na adres Uczelni.

Opłaty

Czesne s. podyplomowych
 
Opłaty za studia Kwota
Płatność jednorazowa 9 000 zł
Opłata w przypadku uzyskania stypendium z Ministerstwa Edukacji i Nauki 0zł
Opłata rekrutacyjna 85 zł

 

N

Dodatkowe informacje

Biuro ds. studenckich
+48 22 110 30 91
rekrutacja@collegiumintermarium.org

 

Uprzejmie informujemy, że kursy są uruchamiane przy określonej liczbie uczestników, pozwalającej na właściwą dynamikę pracy grupy. 

Wykładowcy

Dr hab. Barbara Kiereś

Dr hab. Barbara Kiereś

Adiunkt w Katedrze Pedagogiki Rodziny, absolwentka KUL; studia na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej w zakresie specjalizacji filozoficzno-psychologicznej ukończone uzyskaniem tytułu magistra filozofii chrześcijańskiej; w 2002 r. uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki nadany uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych KUL na podstawie rozprawy doktorskiej pod tytułem Małżeństwo i rodzina jako spełnianie się człowieka - osoby. Studium pedagogiczne na kanwie dorobku F.W. Bednarskiego O.P.

Dr hab. Zbigniew Pańpuch

Dr hab. Zbigniew Pańpuch

Profesor KUL w Katedrze Antropologii Filozoficznej i Filozofii Prawa KUL. Zainteresowanie naukowe: problematyka etyczna i antropologiczna w pismach Platona i Arystotelesa; teoria bytu i antropologia w pismach św. Tomasza z Akwinu.

Dr hab. Marek Czachorowski

Dr hab. Marek Czachorowski

Ur. 1956, dr hab. filozof, etyk. Studia filozoficzne magisterskie i doktoranckie na KUL (Wydział Filozofii KUL, specjalizacja - filozofia teoretyczna 1975/6 – 1986). Praca magisterska: Odpowiedzialność i człowiek według Romana Ingardena pod kierunkiem ks. prof. dr hab. T. Stycznia. Rozprawa doktorska: Stanowisko Karola Wojtyły/Jana Pawła II w sporze o miłość jako kryterium moralnej oceny antykoncepcji (1997), pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. T. Stycznia, na Wydziale Filozofii KUL. Stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia (Wydział Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego). Praca naukowo-dydaktyczna w Katedrze Etyki Wydziału Filozofii KUL 1988-2014. W latach 1999/2000 pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW. Od 2014/2015 profesor Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. Członek Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu. Główne obszary zainteresowań: filozofia Karola Wojtyły, filozofia prawa, etyka ogólna, etyka prawnicza, etyka urzędnicza, etyka małżeństwa, etyka pedagogiczna.

Arkadiusz Robaczewski

Arkadiusz Robaczewski

Filozof i publicysta, wykładowca akademicki. Założyciel i wieloletni dyrektor Instytutu Edukacji Narodowej. Członek-założyciel Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu. Autor programów kształcenia z dziedziny etyki i antropologii filozoficznej oraz licznych publikacji z dziedziny etyki, pedagogiki, filozofii kultury i innych.

Bogna Białecka

Bogna Białecka

Psycholog, publicysta, autorka kilkunastu książek psychologicznych o charakterze poradnikowym oraz kilkuset artykułów psychologicznych. Redaktor portalu dla młodzieży pytam.edu.pl ukierunkowanego na kompleksową profilaktykę uzależnień i zachowań ryzykownych, portalu dla rodziców, zwiększającego ich kompetencje cyfrowe i wychowawcze rodzice.co oraz portalu ukierunkowanego na pomoc osobom uzależnionym od pornografii: sos.pytam.edu.pl. Prezes Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii.

Bogusław Paź

Bogusław Paź

Profesor Uniwersytetu Wrocławskiego (Instytut Filozofii). Absolwent Wydziału Filozofii KUL (promotor pracy magisterskiej o. prof. M.A. Krapiec). Prezes Polskiego Towarzystwa Leibnizjańskiego – Societas Leibnitiana Polonorum.

Doktorat o filozofii Ch. Wolffa opublikowany pt. Epistemologiczne założenia ontologii Christiana Wolff, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002. Habilitacja poświęcona zasadzie racji: Naczelna zasada racjonalizmu. Od Kartezjusza do wczesnego Kanta, Wydawnictwo Aureus, Kraków 2007. Ostatnio opublikował monografię o dziejach nowożytnej metafizyki: Filum cognitionis. Przemiany metafizyki w ontologię od Suareza do Kanta, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2019. Autor blisko 100 recenzowanych publikacji. Obszar zainteresowań: historia filozofii (zwł. nowożytnej), filozofia kłamstwa, filozofia historii, teoria prawa naturalnego, etyczne aspekty ludobójstwa, teoria i historia filmu.

//