Zaznacz stronę

Europa klasyczna:
polityka – kultura – sztuka debaty

Kierunek pod patronatem Fundacji św. Benedykta!

Opis kierunku

Nazwa studiów podyplomowych: Europa klasyczna: polityka – kultura – sztuka debaty
Tryb studiów:niestacjonarne
Liczba semestrów:2
Liczba pkt ECTS koniecznych do ukończenia: studiów32
Miejsce:Warszawa
Język:polski
Koordynatorzy: Arkadiusz Robaczewski
Planowany termin uruchomienia studiówPaździernik 2022

Charakterystyka i cel studiów podyplomowych

Celem studiów podyplomowych Europa klasyczna: polityka – kultura – sztuka debaty jest stworzenie ich uczestnikom warunków do poznania, przemyślenia i podjęcia tradycji europejskiej. Słowem „klasyczna” określa się tu nastawienie twórców i wykładowców wyrażające tak ich zainteresowania badawcze, jak postawę duchową, w której chodzi o pozostawanie w ciągłości z najświetniejszą tradycją europejską, która dziś wymaga szczególnej ochrony i pieczy. Tradycja ta to polityczna i filozoficzna myśl europejska, kultura i sztuka Europy, a także jej podstawowe instytucje (zwłaszcza uniwersytet i debata akademicka), lecz tradycja zakładająca i wyrażająca pewną wspólnotę (communitas) i dobro wspólne, oraz służąca budowie tychże.

Studia Europa klasyczna: polityka – kultura – sztuka debaty wyrażają dążenie do restauracji tradycyjnej roli uniwersytetu, jako miejsca budowania kultury tak intelektualnej, jak duchowej studentów przez wykuwanie tez i argumentów w atmosferze wolnej od intymidacji, z szacunkiem dla tez oponenta i w poczuciu odpowiedzialności za dobro wspólne. Uznanie wagi tradycyjnie rozumianej debaty sprawia, że na naszych studiach znaczną uwagę przywiązuje się do budowania kultury retorycznej uczestników. Rozumiemy przez to doskonalenie sztuki przemawiania, ale przede wszystkim dbałość o jakość i ugruntowanie wysuwanych argumentów. Ten cel realizujemy przez budowanie zasobów wiedzy o kulturze i ideach, zasobów umożliwiających konstruowanie i dobór argumentów w zakresie polityki i kultury oraz złożonych procesów społecznych. Stąd też studia te mają charakter – w najlepszym znaczeniu tego słowa – erudycyjny. Służą pogłębieniu znajomości europejskiej humanistyki i myśli społecznej traktowanych jako swoisty rezerwuar treści, argumentów i rozstrzygnięć dziś w znacznym stopniu zapoznanych. Podjęcie namysłu nad autorami tak dawnymi, jak współczesnymi w atmosferze zaciekawienia i szacunku ma dostarczyć alternatywę wobec wszechobecnego i bezspornie dominującego liberalizmu w rozumieniu tak procesów społecznych, jak samego człowieka, a który to liberalizm wydaje się dziś nie tyle pewną dość młodą propozycją ideową, ile jedyną i bezalternatywną pozycją zajmowaną przez człowieka Zachodu. Związany z tym nieustanny a powierzchowny ruch rewizji i odrzucenia mobilizuje twórców Collegium Intermarium oraz jego wykładowców do dostarczenia alternatywy, gdyż proces myślenia zakłada istnienie tezy opozycyjnej wobec danego stanowiska. Tym samym studia podyplomowe Europa klasyczna: polityka – kultura – sztuka debaty mają w zamierzeniu swych twórców i wykładowców podejmować klasyczne rozumienie akademii jako miejsca wolnej, ustrukturowanej, zbudowanej na wzajemnym szacunku stron debaty akademickiej. By debata taka była możliwa trzeba, by oponenci wyposażeni byli w pogłębioną wiedzę o spornych stanowiskach i racjach. Sprzeczna zatem z założonymi celami jest monokultura umysłowa, trywialność argumentacji i likwidacja sporu. By jednak spór był nie tylko możliwy, ale i potencjalnie rozstrzygalny trzeba, by strony dysponowały takim samym rozumieniem prawdy i skuteczności dowodzenia. Bliska nam jest też idea debaty, zgodnie z którą spór zakłada pewną wspólnotę, wyraża ją i utwierdza, a zatem w której jest on przymierzem zawartym w trosce o prawdę.

Podstawowym celem studiów jest zatem naświetlenie wybranych problemów współczesności w świetle dorobku minionych pokoleń. Eksperymentalny charakter studiów polega na próbie realizacji programu zgodnego z klasycznym uniwersytetem zaktualizowanym w „idei uniwersytetu” sformułowanej przez Johna Newmana.

Adresaci studiów podyplomowych

Adresatem studiów jest osoba pragnąca pogłębić swoje wykształcenie ogólnohumanistyczne, w tym zwłaszcza rozumienie klasycznego, europejskiego dziedzictwa. Jest to osoba szukająca pogłębionego rozumienia współczesności w duchu niezależności wobec dominującego dyskursu liberalnego, choć w dialogu z nim. Osoba pragnąca budować swą kulturę ogólną oraz podejmować wysiłek pracy na rzecz restytucji dobra wspólnego. Pragnąca – na tych podstawach – budować i udoskonalać swoje kompetencje retoryczne, przez co rozumie się zwłaszcza kulturę argumentacyjną.

Uniwersytet newmanowski to przede wszystkim pewien zakres kompetencji miękkich, bez których nie jest możliwa prawdziwa formacja humanistyczna. Dziś często te bazowe umiejętności są w zaniku. Proponowane studia podyplomowe są skierowane szczególnie do tych, którzy są zainteresowani argumentowaniem, umiejętnością formułowania treści intelektualnych, budowaniem wypowiedzi. „Idea uniwersytetu”, z którą student zetknie się podczas zajęć pozwoli posiąść wiedzę, która w zupełnie nowatorski sposób ukształtuje jego podejście do aktów badania, oceniania i opisywania rzeczywistości. Student będzie miał okazję zrozumieć, że praca zespołowa czy komunikacja to nie tylko kwestie technik interpersonalnych, ale i treści wiedzy i kultury, którą przyswaja.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów podyplomowych Europa klasyczna: polityka – kultura – sztuka debaty ma pogłębioną wiedzę o wybranych aspektach tradycji europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem dorobku klasycznego, z którego wyłoniła się cywilizacja Zachodu. Rozpoznaje swą rolę jako dziedzica i kontynuatora tej własnej tradycji. Zwłaszcza zajmuje go problem kontynuacji wielkich tematów i form tradycji zachodniej w biegu jej dziejów. Jest przygotowany do rozpoznania i podjęcia dorobku umysłowego, kulturowego i instytucjonalnego Europy. Dysponuje wiedzą o procesach historycznych i wyposażony jest w narzędzia teoretyczne i pojęciowe pomocne w rozumieniu i opisywaniu bieżących procesów społecznych. Ma rozwinięte kompetencje retoryczne tak w zakresie konstruowania wypowiedzi, jak budowania pogłębionych, celnych, nietrywialnych argumentów. Sprawnie buduje krótkie wypowiedzi ustne i pisemne. Rozpoznaje słabe i mocne strony swojego warsztatu retorycznego i umie pracować nad doskonaleniem swych kompetencji w tym obszarze. Zna zasady rządzące debatą akademicką. Jest przygotowany do udziału w debatach społecznych (od medialnych po polityczne). Ma podstawową wiedzę z zakresu historii idei. Rozpoznaje, nazywa i ocenia wiodące ideologie europejskie. Ma pogłębioną znajomość dorobku zachodniej, szczególnie europejskiej, myśli konserwatywnej. Rozpoznaje podstawowe instytucje naturalne w ich społecznym kontekście i umie odnieść się do warunków ich trwania bądź zmiany. Ma szczególny szacunek dla tradycji uniwersyteckiej, z naciskiem na ideę wolnej, uporządkowanej, zmierzającej do konkluzji debaty akademickiej. Rozumie własne miejsce i swą rolę w bieżących procesach społecznych, umie zająć stanowisko wobec procesów rewizji społecznej. Jest człowiekiem, który dbając o swój rozwój w ciągłości z dorobkiem minionych pokoleń dąży do tego, by jego postawę życiową cechowała spójność przekonań, dążeń i sposobów działania – spójność zbudowana na klasycznym rozumieniu cnót. Umie kierować własnym rozwojem i wykorzystywać do tego celu niektóre narzędzia proponowane przez myśl klasyczną. Rozumie znaczenie wspólnoty i gotów jest do podejmowania działania na jej rzecz w swoim środowisku, jak też do tworzenia tradycji i wspólnoty Collegium Intermarium.

 

Warunki ukończenia studiów

 1. Obecność na zajęciach.
 2. Zaliczenie (pisemne lub ustne) wszystkich przedmiotów.
 3. Praca dyplomowa.

Program

Układ zajęć

 

Lp.

Nazwa przedmiotu

(osoba prowadząca zajęcia)

S[1]T / P[2]Liczba godzinECTS
WYK[3]ĆW[4]
1

Klasyczna a nowożytna filozofia polityczna

(prof. dr hab. Jacek Bartyzel)

IT163
2

Wybrane dzieła klasycznej myśli polityczno-społecznej

(dr Filip Ludwin)

IT662
3

Idea uniwersytetu

(prof. dr hab. Artur Andrzejuk)

 

IT41
4

Filozofia klasyczna jako podstawa kultury Zachodu

(prof. dr hab. Włodzimierz Dłubacz)

IT/P883
5

Artysta, władca i państwo w średniowiecznej Europie

(dr hab. Jacek Kowalski, prof. UAM)

IT101
6Malarstwo i rzeźba epoki klasycznej (Juliusz Gałkowski)IP101
7

The Classical Foundations of the West

(prof. dr David Engels)

 

IT101
8

Zjawisko multikulturalizmu w Polsce i w świecie. Analiza krytyczna

(dr hab. Paweł Skrzydlewski)

IP081
9

Wprowadzenie do trivium. Gramatyka, retoryka i dialektyka – elementy edukacji klasycznej

(dr hab. Paweł Gądek)

IP163
10

Retoryka klasyczna a współczesne debaty (dr hab. Artur Mamcarz-Plisiecki)

 

IT/P641

11

 

 

Rytuał – rusztowanie kultury

(dr Tomasz Dekert)

IIT122
12

Cywilizacja Zachodu chrześcijańskiego – wybrane zagadnienia

(Marek Jurek)

IIT122
13

Literatura modernistyczna wobec klasycznej metafizyki

(dr Michał Gołębiowski)

 

IIT122
14Wybrane zagadnienia sztuki współczesnej (Krystyna Uta Różańska-Gorgolewska)IIP122
15

Klasyczna koncepcja muzyki jako speculum

(dr Antonina Karpowicz-Zbińkowska)

 

IIT61
16

Prawa człowieka – genealogia

(mec. Jerzy Kwaśniewski)

 

IIT81
17

Prawa człowieka – stan debaty

(mec. Jerzy Kwaśniewski)

IIT41
18Mechanizm rewolucyjnego myślenia (Paweł Lisicki)IIT101
19Christianitas: historia i teraźniejszość (prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk)IIT163
20

Chrześcijaństwo i postchrześcijaństwo – ukryte zmaganie nowożytności

(dr Paweł Milcarek)

IIT101

 

[1] S = semestr.

[2] T = zajęcia teoretyczne, P = zajęcia praktyczne.

[3] WYK = wykład.

[4] ĆW = ćwiczenia.

 

Zasady rekrutacji

N

Zasady rekrutacji

 1. Zgłoszenia kandydatów na studia podyplomowe przyjmowane są wyłącznie w trybie rejestracji internetowej, za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji dostępnego na stronie internetowej www.rekrutacja.collegiumintermarium.org
 2. Komunikacja z kandydatem odbywa się za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji.
 3. Pomocniczo do komunikacji z kandydatem wykorzystuje się inne środki komunikacji na odległość (email, telefon).
 4. Warunkami formalnymi dopuszczenia kandydata do postępowania rekrutacyjnego jest:
  1) rejestracja w elektronicznym systemie rekrutacji oraz
  2) wniesienie opłaty rekrutacyjnej
 5. Rekrutacja na studia podyplomowe trwa od 15 lipca 2022 r. do 30 września 2022 r.
 6. Kandydaci na studia podyplomowe składają osobiście, bądź drogą korespondencyjną, następujące dokumenty do dnia zakończenia rekrutacji na dany kierunek studiów::
  1) kwestionariusz osobowy wydrukowany z elektronicznego systemu rekrutacji, odręcznie podpisany przez kandydata;
  2) podpisaną umowę (warunkową) o świadczenie usług edukacyjnych dla uczestników studiów podyplomowych w dwóch egzemplarzach, wygenerowaną w systemie rekrutacyjnym Uczelni;
  3) kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych, o którym mowa w § 2 ust. 2-5 i ust. 7, poświadczoną klauzulą: „Poświadczam zgodność z oryginałem” oraz odręcznym podpisem kandydata.
 7. Dokumenty wymienione powyżej składa się osobiście w siedzibie Uczelni albo przesyła drogą pocztową na adres Uczelni.

Opłaty

 Czesne s.podyplomowych
Opłaty za studiaKwota
Płatność jednorazowa6 500 zł
Płatność w 9 ratach7 830 zł (miesięczna rata: 870 zł)
Opłata rekrutacyjna85 zł

 

N

Dodatkowe informacje

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty:
IBAN PL76 1020 4900 0000 8202 3352 7367
Bank PKO BP
Uczelnia Collegium Intermarium

Biuro ds. studenckich
+48 22 110 30 91
rekrutacja@collegiumintermarium.org

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt e-mail kontakt@collegiumintermarium.pl

Uprzejmie informujemy, że kursy są uruchamiane przy określonej liczbie uczestników, pozwalającej na właściwą dynamikę pracy grupy. 

Wykładowcy

Prof. dr hab. Jacek Bartyzel

Prof. dr hab. Jacek Bartyzel

Profesor doktor habilitowany nauk społecznych; teatrolog, historyk idei, filozof polityki, publicysta; profesor zwyczajny UMK w Katedrze Filozofii i Teorii Polityki na Wydziale Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie; członek polskich i zagranicznych towarzystw naukowych, w tym Consejo de Estudios Hispánicos Felipe II i Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu; opublikował m.in.: Konserwatyzm bez kompromisu. Studium z dziejów zachowawczej myśli politycznej w Polsce w XX wieku (Toruń 2002), „Umierać, ale powoli!” O monarchistycznej i katolickiej kontrrewolucji w krajach romańskich 1815-2000 (Kraków 2002, 2006²), W gąszczu liberalizmów. Próba periodyzacji i klasyfikacji (Lublin 2004, 2012²), Legitymizm. Historia i teraźniejszość (Wrocław 2009, 2011²), Krzyż pośrodku Księżyca. Historia i ideario meksykańskiego synarchizmu oraz katolickiej organizacji podziemnej El Yunque (1932 – 2012) (Biała Podlaska 2012), Nic bez Boga, nic wbrew Tradycji. Kosmowizja polityczna tradycjonalizmu karlistowskiego w Hiszpanii (Radzymin-Warszawa 2015, 2020²), Prawica – nacjonalizm – monarchizm. Studia politologiczno-historyczne (Radzymin-Warszawa 2016, 2020²), Zboże polskiego myślenia (Radzymin-Warszawa 2020).

Prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk

Prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk

Ur. 1969, profesor nauk humanistycznych. Prorektor ds. Nauki Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, pracownik Instytutu Historii PAN. Prowadzi badania w zakresie historii Prus i Niemiec oraz stosunków polsko-niemieckich w XIX i XX wieku. Jego zainteresowania badawcze dotyczą również dziejów antykatolicyzmu oraz polskiej i powszechnej myśli politycznej. Ostatnio opublikował: Wersal 1919. Nowa kultura bezpieczeństwa dla Polski i Europy (Poznań 2019), Chrystofobia. Pięćset lat nienawiści do Chrystusa i Kościoła (Warszawa 2020), Długi Kulturkampf. Pruskie i niemieckie wojny kulturowe przeciw Polsce 1795-1918 (Warszawa 2020), Prusy. Pięć wieków (Warszawa 2020), Katedra i uniwersytet. O kryzysie i nadziei cywilizacji chrześcijańskiej (Kraków 2021). Za książkę o ludobójstwie Ormian w Turcji w 1915 r. (Pierwszy holokaust XX wieku, Warszawa 2004) otrzymał w 2005 r. Nagrodę Wydawców Katolickich „Feniks”. 

Działalność publicystyczną uprawia na łamach prasy konserwatywnej i katolickiej w kraju i za granicą. Publikował m. in. w „Salisbury Review”, „Christian Order”, „Christianitas”, „Polonia Christiana”, „Naszym Dzienniku”, „Miłujcie się”. Stały felietonista tygodnika „Do Rzeczy” oraz Radia Maryja. 

Dr hab. Jacek Kowalski, prof. UAM

Dr hab. Jacek Kowalski, prof. UAM

Historyk sztuki, pieśniarz, poeta, tłumacz poezji starofrancuskiej. Dr hab., prof. Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, pracownik Instytutu Historii Sztuki UAM. Jego zainteresowania badawcze obejmują głównie architekturę gotycką, literaturę starofrancuską, kulturę i literaturę staropolską, sztukę Wielkopolski. Autor kilkudziesięciu książek naukowych, popularnonaukowych i literackich, m. in.: Rymowane zamki. Tematy architektoniczne w literaturze starofrancuskiej drugiej połowy XII wieku (Warszawa 2001); Gotyk wielkopolski. Architektura sakralna XIII-XVI wieku (Poznań 2010); Meble Kowalskich. Ludzie i rzeczy (Poznań 2014); Sarmacja. Obalanie mitów (Warszawa 2016); Straszny Dwór czyli sarmackie korzenie Niepodległej (Warszawa 2018); Missa est. Msza Święta panów Pasków (Poznań 2019). Otrzymał m. in.: Nagrodę Naukową Prezesa Rady Ministrów (2012), Nagrodę Literacką im. Józefa A. Mackiewicza (2017) i Doroczną Nagrodę Ministra Kultury w dziedzinie książka historyczna im. Tomasza Merty (2019).

Dr Paweł Milcarek

Dr Paweł Milcarek

Ur. 1966, doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii (1994), magister historii (1991), w l. 1992-2008 pracował w Katedrze Historii Filozofii Średniowiecznej ATK/UKSW w Warszawie; założyciel i redaktor naczelny kwartalnika „Christianitas”. Autor książek i artykułów na temat historii filozofii i liturgii łacińskiej oraz duchowości monastycznej, prowadzi badania na temat hermeneutyki reformy Soboru Watykańskiego II.

Dr Antonina Karpowicz-Zbińkowska

Dr Antonina Karpowicz-Zbińkowska

Dr nauk teologicznych, muzykolog; autorka książek Teologia muzyki w dialogach filozoficznych św. Augustyna (Kraków 2013) i Zwierciadło muzyki (Tyniec/Biblioteka Christianitas 2016), w przygotowaniu Rozbite zwierciadło (Kraków 2021). Publikowała m.in. w „Studia Theologica Varsaviensia”, jest członkiem redakcji „Christianitas”; interesuje się filozoficznymi i teologicznymi pryncypiami muzyki, zwłaszcza w ujęciu autorów antycznych i wczesnochrześcijańskich oraz teologią muzyki w ujęciu kard. Josefa Ratzingera – Benedykta XVI.

Dr Michał Gołębiowski

Dr Michał Gołębiowski

Ur. 1989, doktor nauk humanistycznych, historyk literatury, eseista, tłumacz. Doktoryzował się na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie na podstawie studium poświęconego recepcji tradycji patrystycznej w polskiej prozie nowożytnej. Zajmuje się dawnym piśmiennictwem mistycznym, literaturą tworzoną w atmosferze tzw. śmierci Boga, modernizmem i awangardą, a także genezą oraz rozwojem ruchów kontrkulturowych przełomu lat 60. i 70. XX wieku. Jest autorem licznych artykułów naukowych publikowanych w Polsce i za granicą. Opublikował książki: Bezkres poranka. O teologii poetyckiej i teologiach kontrkultury (Kraków 2020), Niewiasta z perłą. Szkice o Maryi Pannie w świetle duchowości katolickiej (Kraków 2018), Małżeństwo Józefa i Maryi w literaturze i piśmiennictwie staropolskim doby potrydenckiej (Kraków 2015). Współredagował tom rozpraw akademickich Nagość w kulturze (Kraków 1017).

Dr Tomasz Dekert

Dr Tomasz Dekert

Ur. 1979, absolwent studiów magisterskich (1998-2003) i doktoranckich (2003-2008) w Instytucie Religioznawstwa UJ. Doktoryzował się w 2009 r. na podstawie rozprawy pt. „Apostazja w Adversus haereses Ireneusza z Lyonu”. Od 2010 r. adiunkt w Instytucie Kulturoznawstwa Akademii Ignatianum w Krakowie (najpierw w Katedrze Historii Kultury Chrześcijańskiej, następnie w Katedrze Filozofii Kultury i Religioznawstwa). W latach 2008-2011 pracownik krakowskiej Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny, a od 2011 do 2021 r. członek komitetu redakcyjnego serii wydawniczej „Źrodło i Szczyt” przez tę fundację wydawanej. Aktualnie jego zainteresowania naukowe obracają się głównie wokół historii i antropologii liturgii w świecie łacińskim. Autor publikacji naukowych na temat różnych aspektów kultury wczesnochrześcijańskiej (sporów doktrynalnych, demonologii, imaginarium, tekstów magomedycznych z nawiązaniami chrześcijańskimi itp.) oraz antropologicznej interpretacji przemian i statusu liturgii katolickiej w XX w., przede wszystkim w związku z reformami po Vaticanum II. Tłumacz i redaktor naukowy książek z zakresu wczesnochrześcijańskiej duchowości, monastycyzmu, łaciny liturgicznej i in. Od 2014 r. członek redakcji kwartalnika „Christianitas”.    

Marek Jurek

Marek Jurek

Ur. 1960, polityk, historyk, tłumacz. Współredagował podziemną „Politykę Polską” i emigracyjne „Znaki Czasu”. Przewodniczący Krajowej Rady RTV (1995) i marszałek Sejmu RP (2005-07). W Sejmie RP pracował również jako wiceprzewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych. Członek Rady Programowej Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Paderewskiego. Współzałożyciel magazynu „Christianitas”. W zielonogórskim Instytucie Edyty Stein prowadził zajęcia z historii cywilizacji chrześcijańskiej, wykładał również etykę życia publicznego w seminariach duchownych (diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, Misjonarzy Świętej Rodziny oraz Franciszkanów w Łodzi-Łagiewnikach). Autor książek Reakcja jest objawem życiaDysydent w państwie PO-PiS. Tłumaczył Charlesa Maurrasa i Jeana Madirana.

Paweł Lisicki

Paweł Lisicki

Ur.1966, eseista, pisarz, tłumacz, redaktor naczelny i współwydawca tygodnika ,,Do Rzeczy”. W latach 2006-2011 redaktor naczelny dziennika ,,Rzeczpospolita”, założyciel i pierwszy redaktor naczelny tygodnika ,,Uważam Rze”. Pisał dramaty, powieści, wstępy krytyczno-literackie m.in. do Boskiej Komedii Dantego i pism Savonaroli. Autor ponad dwudziestu książek teologicznych, filozoficznych i historycznych. Najbardziej znane to: Nie-ludzki Bóg, Kto zabił Jezusa?, Krew na naszych rękach?, Luter. Ciemna strona rewolucji, Dżihad i samozagłada Zachodu, Epoka Antychrysta, Dogmat i tiara. Esej o upadku rzymskiego katolicyzmu. Ostatnio wydał Kto fałszuje Jezusa?. Napisał i opublikował też dwie książki, wywiady-rzeki z kardynałem Gerhardem Muellerem i biskupem Athanasiusem Schneiderem, poświęcone relacjom Kościoła i współczesności.

Tomasz Wróblewski

Tomasz Wróblewski

Prezes Warsaw Enterprise Institute. Dziennikarz, publicysta. Studiował na University of Houston, współpracował z „Newsweekiem” i „Washington Post”. Był korespondentem Radia Wolna Europa w Waszyngtonie, a po 1989 r. niezależnych polskich mediów. Tworzył m.in. waszyngtońskie biuro radia RMF. Po powrocie do Polski kolejno pełnił funkcję dyrektora anteny RMF, zastępcy redaktora naczelnego „Wprost”, redaktora naczelnego „Newsweek Polska” i „Forbes”, wiceprezesa wydawnictwa Polskapresse, a następnie redaktora naczelnego „Dziennika Gazeta Prawna” i „Rzeczpospolitej”. Wykładał na Collegium Civitas. Wśród jego licznych publikacji znalazły się książki: Bill Clinton – ani chwili do stracenia oraz Pisać Skutecznie, jak również artykuły na łamach „Polityki”, „Wprost”, „Newsweek US”, „Washington Post” i „Wall Street Journal”.

Łukasz Warzecha

Łukasz Warzecha

Ur. 1975, publicysta tygodnika „Do Rzeczy”, dziennika „Rzeczpospolita”, „Faktu”, „SuperExpressu” oraz portalu Onet.pl. Autor bloga na stronie wolnorynkowego think-tanku Warsaw Enterprise Institute. Gospodarz programów internetowych „Polska na Serio” oraz „Podwójny Kontekst” (z prof. Antonim Dudkiem). Jego teksty pojawiają się ponadto m.in. w „Nowej Konfederacji”, „Rzeczach Wspólnych”, na portalu „Teologii Politycznej”. Publikował lub publikuje w internetowym „Tygodniku TVP”, „Tygodniku Polsat News”, w Magazynie TVN24.pl, na portalu Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Jako komentator występował lub występuje w PR 1, PR 3, RdC, Radiu Warszawa, Tok FM, Radiu Nowy Świat, TVP Info, Polsat News, TVN24. Autor wywiadów-rzek: z Radosławem Sikorskim Strefa zdekomunizowana (2007) i ze śp. Lechem Kaczyńskim Ostatni wywiad (2010), oraz cyklu rozmów z analitykami Ośrodka Studiów Wschodnich Między Berlinem a Pekinem (2016).

Krystyna Uta Różańska - Gorgolewska

Krystyna Uta Różańska - Gorgolewska

Ur. 1976, magister sztuki i ekonomii, artysta malarz, kuratorka w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie, w przeszłości zastępca dyrektora tej placówki, a także zastępca dyrektora Galerii Miejskiej „Arsenał” w Poznaniu, krytyk artystyczny, redaktor naczelna magazynu o sztuce “LUKA”, niegdyś związana także z magazynem „Arteon”.  Redaktor, autor cyklicznych audycji w Polskim Radiu Poznań.

Piotr Kaznowski

Piotr Kaznowski

Ur. 1981, historyk filozofii, tłumacz, był m.in. nauczycielem w Liceum im. Św. Tomasza z Akwinu, redaktor "Christianitas" (w latach 2009-2011 redaktor naczelny pisma), zajmuje się badaniami nad formami edukacji w klasycznej cywilizacji europejskiej, oraz myślą Gustave'a Thibona; jest m.in autorem eseju wstępnego do polskiego wydania zasadniczego dzieła filozofa – Diagnozy. Esej o fizjologii społecznej (2020), współpracuje z Instytutem Tomistycznym w Warszawie.

Juliusz Gałkowski

Juliusz Gałkowski

Historyk i krytyk sztuki, krytyk literatury. Autor szeregu artykułów z zakresu historii sztuki oraz krytyki sztuki. Ponadto jest autorem licznych artykułów popularyzatorskich z dziedziny sztuki. Współpracuje z portalami Teologia Polityczna i „Christianitas”, a także internetowym pismem kulturalnym Instytutu Literatury - „Nowy Napis”. Członek zespołu miesięcznika „Nowe Książki”, gdzie redaguje działy: „Sztuki plastyczne” oraz „Kościół”.

Paweł Gondek

Paweł Gondek

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Autor prac naukowych z zakresu metodologii metafizyki, filozofii kultury i podstaw retoryki. Członek redakcji czasopisma naukowego „Roczniki Filozoficzne”. Współtwórca i koordynator unikatowego kierunku studiów I i II stopnia „Retoryka stosowana” prowadzonego na Wydziale Filozofii KUL. Członek zarządu Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu. Od 2017 roku współpracuje z Krakowskim Stowarzyszeniem Mówców oraz Fundacją „Projekty edukacyjne” przy programach dotyczących organizacji i zastosowania debat oksfordzkich w edukacji szkolnej i akademickiej. Sędzia Akademickich Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich.

Artur Andrzejuk

Artur Andrzejuk

Profesor, specjalista w zakresie dziejów filozofii, szczególnie św. Tomasza z Akwinu i tomizmu. Kieruje Katedrą Historii Filozofii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, jest ponadto przewodniczącym Naukowego Towarzystwa Tomistycznego oraz redaktorem naczelnym Rocznika Tomistycznego. Nr ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7926-4070

Paweł Skrzydlewski

Paweł Skrzydlewski

Dr hab. filozofii, rektor Akademii Zamojskiej, prof. tejże uczelni.
W 1994 uzyskał stopień magistra na Wydziale Filozofii KUL (praca napisana pod kierunkiem o. prof. dr. hab. M. A. Krąpca). W 1998 r. ukończył Podyplomowe Studium Konstytucjonalizmu na Wydziale Prawa i Administracji UMCS. W 1999 r. obronił pracę doktorską napisaną pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. A. Maryniarczyka.
Na Wydziale Filozoficznym KUL w Lublinie 13 czerwca 2014 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie filozofii.
Napisał ponad 250 publikacji naukowych i popularnonaukowych, wygłosił przeszło 100 referatów na konferencjach naukowych.

W swych badaniach koncentruje się na teorii i filozofii: prawa, człowieka, cywilizacji, polityki, wychowania i edukacji .
Był współpracownikiem i autorem haseł w Powszechnej encyklopedii filozofii (t. 1–10) oraz w Encyklopedii filozofii polskiej (t. 1–2), Encyklopedii Aksjologii Pedagogicznej; członkiem Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu; L’Association des Amis de la Philosophie Classique – Paris; Towarzystwa Naukowego KUL; Chełmskiego Towarzystwa Naukowego; współpracuje z: Instytutem Edukacji Narodowej w Lublinie oraz Stowarzyszeniem Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi: Fundacją Polskiej Akademii Nauk w Lublinie.

dr hab. Artur Mamcarz-Plisiecki

dr hab. Artur Mamcarz-Plisiecki

Polonista, prawnik, filozof, adiunkt w Katedrze Filozofii Kultury i Podstaw Retoryki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Były dziennikarz radiowy i telewizyjny, obecnie członek Rady Naukowej Instytutu Badań Edukacyjnych. Autor książki: Retoryka i filozofia filmu. Perspektywa realizmu filozoficznego, Lublin 2019 oraz publikacji z dziedziny retoryki i filozofii kultury. Do jego zainteresowań badawczych należą retoryka klasyczna i perswazja, filozofia kultury, filozofia języka, kultura żywego słowa, kultura wizualna i audiowizualna.

Współpraca

Dr Maria Yvonne Băncilă

Dr Maria Yvonne Băncilă

Wykładowca na Wydziale Języków Obcych i Literatury (Katedra Języków Nowożytnych) Uniwersytetu w Bukareszcie w Rumunii, na którym naucza języka angielskiego na wydziałach: teologii prawosławnej, literatury i Business Administration. Ukończyła studia licencjackie z teologii oraz filologii angielskiej w 2001 r. na Wydziale Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Bukareszcie. Tytuł magistra amerykanistyki uzyskała w 2005 r. na Wydziale Języków Obcych i Literatury Uniwersytetu w Bukareszcie. Rozprawę doktorską obroniła w 2015 r. na Wydziale Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Bukareszcie. Obecnie prowadzi badania w zakresie terminologii biblijnej, teorii i praktyki translatorskiej, oraz życia i prac Johna Bunyana i C.S. Lewisa. 

Dr Monica Ruset Oanca

Dr Monica Ruset Oanca

Wykładowca na Uniwersytecie w Bukareszcie i lektor języka angielskiego na Wydziale Teologii Prawosławnej. Specjalizuje się w terminologii teologicznej, pisała szeroko na temat cywilizacji średniowiecznej, koncentuje się na średniowiecznych pisarzach mistycznych (zwłaszcza Julian z Norwich i Margery Kempe) i literaturze arturiańskiej (w szczególności La Questa del Saint Graal). Opublikowała trzy książki, w tym swoją dysertację doktorską, w której omawia funkcje średniowiecznych zamków i ich religijne oraz społeczne znaczenie. Interesuje się podkreślaniem zbawczego charakteru literatury średniowiecznej - jej praca Visions of Salvation in Late Medieval English Literature jest pierwszym krokiem w realizacji tego zamierzenia.