Zaznacz stronę

EUROPA KLASYCZNA:
polityka – kultura – sztuka debaty

Nazwa studiów podyplomowych: Europa klasyczna: polityka – kultura – sztuka debaty
Tryb studiów: niestacjonarne
Liczba semestrów: 2
Liczba pkt ECTS koniecznych do ukończenia: studiów 32
Miejsce: Warszawa
Język: polski
Koordynatorzy:  Arkadiusz Robaczewski arkadiusz.robaczewski@collegiumintermarium.org
Rozpoczęcie zajęć 18 lutego 2023

Celem studiów podyplomowych Europa klasyczna: polityka – kultura – sztuka debaty jest stworzenie ich uczestnikom warunków do poznania, przemyślenia i podjęcia tradycji europejskiej. Słowem „klasyczna” określa się tu nastawienie twórców i wykładowców wyrażające tak ich zainteresowania badawcze, jak postawę duchową, w której chodzi o pozostawanie w ciągłości z najświetniejszą tradycją europejską, która dziś wymaga szczególnej ochrony i pieczy. Tradycja ta to polityczna i filozoficzna myśl europejska, kultura i sztuka Europy, a także jej podstawowe instytucje (zwłaszcza uniwersytet i debata akademicka), lecz tradycja zakładająca i wyrażająca pewną wspólnotę (communitas) i dobro wspólne, oraz służąca budowie tychże.

Studia Europa klasyczna: polityka – kultura – sztuka debaty wyrażają dążenie do restauracji tradycyjnej roli uniwersytetu, jako miejsca budowania kultury tak intelektualnej, jak duchowej studentów przez wykuwanie tez i argumentów w atmosferze wolnej od intymidacji, z szacunkiem dla tez oponenta i w poczuciu odpowiedzialności za dobro wspólne. Uznanie wagi tradycyjnie rozumianej debaty sprawia, że na naszych studiach znaczną uwagę przywiązuje się do budowania kultury retorycznej uczestników. Rozumiemy przez to doskonalenie sztuki przemawiania, ale przede wszystkim dbałość o jakość i ugruntowanie wysuwanych argumentów. Ten cel realizujemy przez budowanie zasobów wiedzy o kulturze i ideach, zasobów umożliwiających konstruowanie i dobór argumentów w zakresie polityki i kultury oraz złożonych procesów społecznych. Stąd też studia te mają charakter – w najlepszym znaczeniu tego słowa – erudycyjny. Służą pogłębieniu znajomości europejskiej humanistyki i myśli społecznej traktowanych jako swoisty rezerwuar treści, argumentów i rozstrzygnięć dziś w znacznym stopniu zapoznanych. Podjęcie namysłu nad autorami tak dawnymi, jak współczesnymi w atmosferze zaciekawienia i szacunku ma dostarczyć alternatywę wobec wszechobecnego i bezspornie dominującego liberalizmu w rozumieniu tak procesów społecznych, jak samego człowieka, a który to liberalizm wydaje się dziś nie tyle pewną dość młodą propozycją ideową, ile jedyną i bezalternatywną pozycją zajmowaną przez człowieka Zachodu. Związany z tym nieustanny a powierzchowny ruch rewizji i odrzucenia mobilizuje twórców Collegium Intermarium oraz jego wykładowców do dostarczenia alternatywy, gdyż proces myślenia zakłada istnienie tezy opozycyjnej wobec danego stanowiska. Tym samym studia podyplomowe Europa klasyczna: polityka – kultura – sztuka debaty mają w zamierzeniu swych twórców i wykładowców podejmować klasyczne rozumienie akademii jako miejsca wolnej, ustrukturowanej, zbudowanej na wzajemnym szacunku stron debaty akademickiej. By debata taka była możliwa trzeba, by oponenci wyposażeni byli w pogłębioną wiedzę o spornych stanowiskach i racjach. Sprzeczna zatem z założonymi celami jest monokultura umysłowa, trywialność argumentacji i likwidacja sporu. By jednak spór był nie tylko możliwy, ale i potencjalnie rozstrzygalny trzeba, by strony dysponowały takim samym rozumieniem prawdy i skuteczności dowodzenia. Bliska nam jest też idea debaty, zgodnie z którą spór zakłada pewną wspólnotę, wyraża ją i utwierdza, a zatem w której jest on przymierzem zawartym w trosce o prawdę.

Podstawowym celem studiów jest zatem naświetlenie wybranych problemów współczesności w świetle dorobku minionych pokoleń. Eksperymentalny charakter studiów polega na próbie realizacji programu zgodnego z klasycznym uniwersytetem zaktualizowanym w „idei uniwersytetu” sformułowanej przez Johna Newmana.

 

 

Program

Układ zajęć

 

Lp. Nazwa przedmiotu

(osoba prowadząca zajęcia)

S[1] T / P[2] Liczba godzin ECTS
WYK[3] ĆW[4]
1 Klasyczna a nowożytna filozofia polityczna

(prof. dr hab. Jacek Bartyzel)

I T 16 3
2 Wybrane dzieła klasycznej myśli polityczno-społecznej

(dr Filip Ludwin)

I T 6 6 2
3 Idea uniwersytetu

(prof. dr hab. Artur Andrzejuk)

 

I T 4 1
4 Filozofia klasyczna jako podstawa kultury Zachodu

(prof. dr hab. Włodzimierz Dłubacz)

I T/P 8 8 3
5 Artysta, władca i państwo w średniowiecznej Europie

(dr hab. Jacek Kowalski, prof. UAM)

I T 10 1
6 Malarstwo i rzeźba epoki klasycznej (Juliusz Gałkowski) I P 10 1
7 The Classical Foundations of the West

(prof. dr David Engels)

 

I T 10 1
8 Zjawisko multikulturalizmu w Polsce i w świecie. Analiza krytyczna

(dr hab. Paweł Skrzydlewski)

I P 0 8 1
9 Wprowadzenie do trivium. Gramatyka, retoryka i dialektyka – elementy edukacji klasycznej

(dr hab. Paweł Gądek)

I P 16 3
10 Retoryka klasyczna a współczesne debaty (dr hab. Artur Mamcarz-Plisiecki)

 

I T/P 6 4 1
11

 

 

Rytuał – rusztowanie kultury

(dr Tomasz Dekert)

II T 12 2
12 Cywilizacja Zachodu chrześcijańskiego – wybrane zagadnienia

(Marek Jurek)

II T 12 2
13 Literatura modernistyczna wobec klasycznej metafizyki

(dr Michał Gołębiowski)

 

II T 12 2
14 Wybrane zagadnienia sztuki współczesnej (Krystyna Uta Różańska-Gorgolewska) II P 12 2
15 Klasyczna koncepcja muzyki jako speculum

(dr Antonina Karpowicz-Zbińkowska)

 

II T 6 1
16 Prawa człowieka – genealogia

(mec. Jerzy Kwaśniewski)

 

II T 8 1
17 Prawa człowieka – stan debaty

(mec. Jerzy Kwaśniewski)

II T 4 1
18 Mechanizm rewolucyjnego myślenia (Paweł Lisicki) II T 10 1
19 Christianitas: historia i teraźniejszość (prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk) II T 16 3
20 Chrześcijaństwo i postchrześcijaństwo – ukryte zmaganie nowożytności

(dr Paweł Milcarek)

II T 10 1

 

[1] S = semestr.

[2] T = zajęcia teoretyczne, P = zajęcia praktyczne.

[3] WYK = wykład.

[4] ĆW = ćwiczenia.

 

Zasady rekrutacji

N

Zasady rekrutacji

  1. Zgłoszenia kandydatów na kursy przyjmowane są wyłącznie w trybie rejestracji internetowej, za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji dostępnego na stronie internetowej www.rekrutacja.collegiumintermarium.org
  2. Komunikacja z kandydatem odbywa się za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji.
  3. Pomocniczo do komunikacji z kandydatem wykorzystuje się inne środki komunikacji na odległość (email, telefon).
  4. Warunkami formalnymi dopuszczenia kandydata do postępowania rekrutacyjnego jest:
    1) rejestracja w elektronicznym systemie rekrutacji oraz
    2) wniesienie opłaty rekrutacyjnej

Opłaty

 Czesne s.podyplomowych
Opłaty za studia Kwota
Płatność jednorazowa 6 500 zł
Płatność w 9 ratach 7 830 zł (miesięczna rata: 870 zł)
Opłata rekrutacyjna 85 zł

 

N

Dodatkowe informacje

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty:
IBAN PL76 1020 4900 0000 8202 3352 7367
Bank PKO BP
Uczelnia Collegium Intermarium

Biuro ds. studenckich
+48 22 110 30 91
rekrutacja@collegiumintermarium.org

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt e-mail kontakt@collegiumintermarium.pl

Uprzejmie informujemy, że kursy są uruchamiane przy określonej liczbie uczestników, pozwalającej na właściwą dynamikę pracy grupy. 

Wykładowcy

Prof. dr hab. Jacek Bartyzel

Prof. dr hab. Jacek Bartyzel

Profesor doktor habilitowany nauk społecznych; teatrolog, historyk idei, filozof polityki, publicysta; profesor zwyczajny UMK w Katedrze Filozofii i Teorii Polityki na Wydziale Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie; członek polskich i zagranicznych towarzystw naukowych, w tym Consejo de Estudios Hispánicos Felipe II i Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu; opublikował m.in.: Konserwatyzm bez kompromisu. Studium z dziejów zachowawczej myśli politycznej w Polsce w XX wieku (Toruń 2002), „Umierać, ale powoli!” O monarchistycznej i katolickiej kontrrewolucji w krajach romańskich 1815-2000 (Kraków 2002, 2006²), W gąszczu liberalizmów. Próba periodyzacji i klasyfikacji (Lublin 2004, 2012²), Legitymizm. Historia i teraźniejszość (Wrocław 2009, 2011²), Krzyż pośrodku Księżyca. Historia i ideario meksykańskiego synarchizmu oraz katolickiej organizacji podziemnej El Yunque (1932 – 2012) (Biała Podlaska 2012), Nic bez Boga, nic wbrew Tradycji. Kosmowizja polityczna tradycjonalizmu karlistowskiego w Hiszpanii (Radzymin-Warszawa 2015, 2020²), Prawica – nacjonalizm – monarchizm. Studia politologiczno-historyczne (Radzymin-Warszawa 2016, 2020²), Zboże polskiego myślenia (Radzymin-Warszawa 2020).

Prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk

Prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk

Ur. 1969, profesor nauk humanistycznych. Prorektor ds. Nauki Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, pracownik Instytutu Historii PAN. Prowadzi badania w zakresie historii Prus i Niemiec oraz stosunków polsko-niemieckich w XIX i XX wieku. Jego zainteresowania badawcze dotyczą również dziejów antykatolicyzmu oraz polskiej i powszechnej myśli politycznej. Ostatnio opublikował: Wersal 1919. Nowa kultura bezpieczeństwa dla Polski i Europy (Poznań 2019), Chrystofobia. Pięćset lat nienawiści do Chrystusa i Kościoła (Warszawa 2020), Długi Kulturkampf. Pruskie i niemieckie wojny kulturowe przeciw Polsce 17951918 (Warszawa 2020), Prusy. Pięć wieków (Warszawa 2020), Katedra i uniwersytet. O kryzysie i nadziei cywilizacji chrześcijańskiej (Kraków 2021). Za książkę o ludobójstwie Ormian w Turcji w 1915 r. (Pierwszy holokaust XX wieku, Warszawa 2004) otrzymał w 2005 r. Nagrodę Wydawców Katolickich „Feniks”. 

Działalność publicystyczną uprawia na łamach prasy konserwatywnej i katolickiej w kraju i za granicą. Publikował m. in. w „Salisbury Review”, „Christian Order”, „Christianitas”, „Polonia Christiana”, „Naszym Dzienniku”, „Miłujcie się”. Stały felietonista tygodnika „Do Rzeczy” oraz Radia Maryja. 

Dr hab. Marek Czachorowski

Dr hab. Marek Czachorowski

Ur. 1956, dr hab. filozof, etyk. Studia filozoficzne magisterskie i doktoranckie na KUL (Wydział Filozofii KUL, specjalizacja – filozofia teoretyczna 1975/6 – 1986). Praca magisterska: Odpowiedzialność i człowiek według Romana Ingardena pod kierunkiem ks. prof. dr hab. T. Stycznia. Rozprawa doktorska: Stanowisko Karola Wojtyły/Jana Pawła II w sporze o miłość jako kryterium moralnej oceny antykoncepcji (1997), pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. T. Stycznia, na Wydziale Filozofii KUL. Stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia (Wydział Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego). Praca naukowo-dydaktyczna w Katedrze Etyki Wydziału Filozofii KUL 1988-2014. W latach 1999/2000 pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW. Od 2014/2015 profesor Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. Członek Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu. Główne obszary zainteresowań: filozofia Karola Wojtyły, filozofia prawa, etyka ogólna, etyka prawnicza, etyka urzędnicza, etyka małżeństwa, etyka pedagogiczna.

Dr Paweł Milcarek

Dr Paweł Milcarek

Ur. 1966, doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii (1994), magister historii (1991), w l. 1992-2008 pracował w Katedrze Historii Filozofii Średniowiecznej ATK/UKSW w Warszawie; założyciel i redaktor naczelny kwartalnika „Christianitas”. Autor książek i artykułów na temat historii filozofii i liturgii łacińskiej oraz duchowości monastycznej, prowadzi badania na temat hermeneutyki reformy Soboru Watykańskiego II.

Współpraca

Dr Maria Yvonne Băncilă

Dr Maria Yvonne Băncilă

Wykładowca na Wydziale Języków Obcych i Literatury (Katedra Języków Nowożytnych) Uniwersytetu w Bukareszcie w Rumunii, na którym naucza języka angielskiego na wydziałach: teologii prawosławnej, literatury i Business Administration. Ukończyła studia licencjackie z teologii oraz filologii angielskiej w 2001 r. na Wydziale Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Bukareszcie. Tytuł magistra amerykanistyki uzyskała w 2005 r. na Wydziale Języków Obcych i Literatury Uniwersytetu w Bukareszcie. Rozprawę doktorską obroniła w 2015 r. na Wydziale Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Bukareszcie. Obecnie prowadzi badania w zakresie terminologii biblijnej, teorii i praktyki translatorskiej, oraz życia i prac Johna Bunyana i C.S. Lewisa. 

Dr Monica Ruset Oanca

Dr Monica Ruset Oanca

Wykładowca na Uniwersytecie w Bukareszcie i lektor języka angielskiego na Wydziale Teologii Prawosławnej. Specjalizuje się w terminologii teologicznej, pisała szeroko na temat cywilizacji średniowiecznej, koncentuje się na średniowiecznych pisarzach mistycznych (zwłaszcza Julian z Norwich i Margery Kempe) i literaturze arturiańskiej (w szczególności La Questa del Saint Graal). Opublikowała trzy książki, w tym swoją dysertację doktorską, w której omawia funkcje średniowiecznych zamków i ich religijne oraz społeczne znaczenie. Interesuje się podkreślaniem zbawczego charakteru literatury średniowiecznej – jej praca Visions of Salvation in Late Medieval English Literature jest pierwszym krokiem w realizacji tego zamierzenia.

//