Zaznacz stronę

Filia Collegium Intermarium w Poznaniu wykształci zainteresowanych kulturą europejską. Europa Klasyczna – kierunek na którym wykładają między innymi profesorowie Jacek Bartyzel, David Engels i Grzegorz Kucharczyk zostanie uruchomiony pod patronatem Fundacji Świętego Benedykta. 

W lutym tego roku informowaliśmy o powołaniu naszych filii w Lublinie i Poznaniu. W obu tych filiach trwają obecnie studia podyplomowe dla nauczycieli, przygotowujące do nauczania etyki w szkołach w każdym z ośrodków studiuje ponad 25 osób. W poznańskiej filii CI planujemy uruchomić od października kolejne studia podyplomowe, Europa klasyczna. Polityka – kultura – sztuka debaty, które w minionym roku akademickim cieszyły się sporym zainteresowaniem. Na tym kierunku wykładają między innymi dr hab. Jacek Kowalski, prof. dr hab. Jacek Bartyzel, prof. dr David Engels, prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk, mec. Jerzy Kwaśniewski, czy Paweł Lisicki.

Europa Klasyczna a tradycyjny Uniwersytet

Studia Europa klasyczna: polityka – kultura – sztuka debaty wyrażają dążenie do restauracji tradycyjnej roli uniwersytetu, jako miejsca budowania kultury tak intelektualnej, jak duchowej studentów przez wykuwanie tez i argumentów w atmosferze wolnej od intymidacji, z szacunkiem dla tez oponenta i w poczuciu odpowiedzialności za dobro wspólne. Uznanie wagi tradycyjnie rozumianej debaty sprawia, że na naszych studiach znaczną uwagę przywiązuje się do budowania kultury retorycznej uczestników. Rozumiemy przez to doskonalenie sztuki przemawiania, ale przede wszystkim dbałość o jakość i ugruntowanie wysuwanych argumentów. Ten cel realizujemy przez budowanie zasobów wiedzy o kulturze i ideach, zasobów umożliwiających konstruowanie i dobór argumentów w zakresie polityki i kultury oraz złożonych procesów społecznych. Stąd też studia te mają charakter – w najlepszym znaczeniu tego słowa – erudycyjny. Służą pogłębieniu znajomości europejskiej humanistyki i myśli społecznej traktowanych jako swoisty rezerwuar treści, argumentów i rozstrzygnięć dziś w znacznym stopniu zapoznanych. Podjęcie namysłu nad autorami tak dawnymi, jak współczesnymi w atmosferze zaciekawienia i szacunku ma dostarczyć alternatywę wobec wszechobecnego i bezspornie dominującego liberalizmu w rozumieniu tak procesów społecznych, jak samego człowieka, a który to liberalizm wydaje się dziś nie tyle pewną dość młodą propozycją ideową, ile jedyną i bezalternatywną pozycją zajmowaną przez człowieka Zachodu. Związany z tym nieustanny a powierzchowny ruch rewizji i odrzucenia mobilizuje twórców Collegium Intermarium oraz jego wykładowców do dostarczenia alternatywy, gdyż proces myślenia zakłada istnienie tezy opozycyjnej wobec danego stanowiska. Tym samym studia podyplomowe Europa klasyczna: polityka – kultura – sztuka debaty mają w zamierzeniu swych twórców i wykładowców podejmować klasyczne rozumienie akademii jako miejsca wolnej, ustrukturowanej, zbudowanej na wzajemnym szacunku stron debaty akademickiej. By debata taka była możliwa trzeba, by oponenci wyposażeni byli w pogłębioną wiedzę o spornych stanowiskach i racjach. Sprzeczna zatem z założonymi celami jest monokultura umysłowa, trywialność argumentacji i likwidacja sporu. By jednak spór był nie tylko możliwy, ale i potencjalnie rozstrzygalny trzeba, by strony dysponowały takim samym rozumieniem prawdy i skuteczności dowodzenia. Bliska nam jest też idea debaty, zgodnie z którą spór zakłada pewną wspólnotę, wyraża ją i utwierdza, a zatem w której jest on przymierzem zawartym w trosce o prawdę.

– Są to elitarne studia, na których słuchacze zapoznają się z istotnymi elementami tworzącymi Europę klasyczną: z realistyczną filozofią, klasyczną koncepcją polityki, poznają podstawy klasycznej edukacji, wgłębiają się w rozumienie fenomenu tej instytucji jaką jest uniwersytet. Rozpoznają też drogi, na których doszło do erozji Europy klasycznej, uczą się rozpoznawać złożone przyczyny tego procesu, a także poszukać remedium – tłumaczy Arkadiusz Robaczewski, koordynator kierunku.

Więcej informacji i zapisy

//