Collegium Intermarium

III Konferencja z okazji Święta Chrztu Polski. O suwerenność państwa i narodu. Polityka, kultura, gospodarka.

Program:

10:00 – Wprowadzenie red. Jan Pospieszalski

 

10:10 – Mec. Jerzy Kwaśniewski – Suwerenność złożona na ołtarzu Imperium Europa?

 

10:50 – Dr Artur Górecki, prof. CI – Chrzest Mieszka I – fides catholica in Polonia recipitur

 

11: 30 – Dr Paweł MilcarekWłasna droga Polski chrześcijańskiej

 

12:10 – Anioł Pański

 

12:15 – Przerwa Kawowa

 

12:30 – Prof. dr hab. Bogusław DopartWiara i Wolność. Myśli o chrześcijańskich podstawach literatury polskiej

 

13:10 – Ks. prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz Neutralność tak, jak my ją rozumiemy

 

13:50 – Przerwa kawowa

 

14:20 – Marek JurekChristianitas we współczesnej Europie

 

15:00 – Dyskusja

 

Prelegenci:

Piotr Mazurkiewicz

Kapłan archidiecezji warszawskiej, profesor w zakresie nauk o polityce i katolickiej nauki społecznej, kierownik Katedry Teorii Polityki i Myśli Politycznej w Instytucie Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, dziekan Wydziału Społeczno-Ekonomicznego UKSW. Redaktor naczelny czasopisma „Chrześcijaństwo – Świat – Polityka”. W latach 2002-2008 członek Rady European Society for Research in Ethics „Societas Ethica”. W latach 2008-2012 Sekretarz Generalny Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej COMECE. W latach 2001-2023 członek Rady Naukowej Instytutu Studiów Politycznych PAN.

 

Główne obszary badawcze: filozofia polityki, etyka polityczna, katolicka nauka społeczna, integracja europejska, wolność religijna, religia w życiu publicznym. Ważniejsze publikacje: Kościół i demokracja (2001), Europeizacja Europy. Tożsamość kulturowa Europy w kontekście procesów integracji (2001), Przemoc w polityce (2006), W krainie bezżenności (2014), Europa jako kinder niespodzianka (2017), Dwie wieże i minaret. Szkice z katolickiej nauki społecznej (2017), Totalitaryzm w epoce postmodernizmu. Raport z badania postaw młodzieży wobec totalitaryzmu (współautor – 2018), Wiara – Nadzieja – Polityka. Szkice z katolickiej nauki społecznej (2022), Idenetita dell’Europa nell contesto della migrazione (2022).

Bogusław Dopart

Od r. 2003 prof. tytularny, od r. 2005 kierownik Katedry Historii Literatury Oświecenia i Romantyzmu na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Związany również z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie kierował Katedrą Literatury Romantyzmu. Zajmuje się historią literatury, estetyką i metodologią badań nad romantyzmem, a także antropologią społeczną literatury i historią kultury XIX wieku.

Jest członkiem Komisji Historycznoliterackiej PAN i Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Należy do kolegium redakcyjnego periodyków „Wielogłos” i „Wiek XIX”, współredagował kwartalnik „Universitas”. Prezes Krakowskiego Oddziału Towarzystwa Literackiego im. Adam Mickiewicza i przewodniczący Krakowskiego Komitetu Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Należy do Rady Muzeum „Pana Tadeusza” przy Zakladzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu. Był stypendystą Rządu Francuskiego i Uniwersytetu we Fryburgu szwajcarskim, a także opiniodawcą Schweizerischer Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung. Był słuchaczem kursów historycznoliterackich i antropologicznokulturowych na Sorbonie i w École Pratique des Hautes Études w Paryżu, uczestnikiem Seminarium Socjologii Wiedzy prof. Janusza Goćkowskiego. Swe odczyty i referaty naukowe przedstawiał w ośmiu  krajach. Autor ponad 200 publikacji, w tym ok. 180 prac naukowych (polonistycznych, antropologicznospołecznych, filmoznawczych, interdyscyplinarnych), także tekstów krytycznoliterackich.

           

Artur Górecki

doktor nauk humanistycznych w zakresie historii (UW), ukończył także studia filozoficzno-teologiczne i
zarządzanie oświatą; nauczyciel i wykładowca akademicki,
były dyrektor Departamentu Kształcenia
Ogólnego i Podstaw Programowych w MEiN, Członek Rady do Spraw Narodowego Zasobu Bibliotecznego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa
Narodowego (2021–2024). Autor książek poświęconych historii społecznej i życiu religijnemu w XIX i na początku następnego stulecia, artykułów poświeconych m.in. historii, edukacji, w tym filozofii wychowania.

Paweł Milcarek

doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii (1994), magister historii (1991), w l. 1992-2008 pracował w Katedrze Historii Filozofii Średniowiecznej ATK/UKSW w Warszawie; założyciel i redaktor naczelny kwartalnika „Christianitas”. Autor książek i artykułów na temat historii filozofii i liturgii łacińskiej oraz duchowości monastycznej, prowadzi badania na temat hermeneutyki reformy Soboru Watykańskiego II.

Jerzy Kwaśniewski

Prezes Zarządu i współzałożyciel Instytutu Ordo Iuris, Przewodniczący Rady Fundacji. Adwokat i partner zarządzający w Kancelarii Parchimowicz & Kwaśniewski (zał. 2008). Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, stypendysta na Uniwersytecie Kopenhaskim, ukończył kursy organizowane przez Centrum Etyki i Kultury Uniwersytetu Notre Dame, Katolicki Uniwersytet Leuven

Marek Jurek

Marszałek Sejmu V kadencji w latach 2005–2007. Poseł na Sejm X, I, IV i V kadencji, poseł do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji. Członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w latach 1995–2001 oraz jej przewodniczący w 1995.

Patronaty medialne: