Zaznacz stronę

LL.M in Human Rights and International Dispute Resolution

Opis kierunku

Nazwa

LL.M in Human Rights and International Dispute Resolution

Tryb studiów niestacjonarne
Czas trwania dwuletnie
Język  angielski

Wzrastające znaczenie praw człowieka, ich postępująca internacjonalizacja, a zarazem coraz bardziej zdywersyfikowany katalog ich źródeł wymuszają konieczność poszukiwania nowych i adekwatnych metod badania tego zagadnienia. Wszystko to sprawia, że dla zrozumienia tego jaką rolę odgrywają dziś prawa człowieka i jaka jest ich właściwa treść, konieczne jest nowatorskie i interdyscyplinarne podejście do przedmiotu. Oferowany przez Collegium Intermarium program studiów stanowi unikalny i  kompleksowy kurs międzynarodowego systemu praw człowieka, którego celem jest nie tyle poznanie jego samej treści, ale dynamiki procesów mających wpływ na jego kształt i stosowanie oraz sposobów zaangażowania w kształtującą go dyskusję.

W programie studiów uwzględnione zostały:

 • Teoretyczne i filozoficzne podstawy systemu praw człowieka.
 • Źródła obowiązującego systemu praw człowieka oraz prawa typu soft law.
 • Prawa człowieka w ujęciu materialnoprawnym i komparatystycznym – prawa człowieka a: międzynarodowe prawo karne, ściganie i przeciwdziałanie zbrodniom przeciwko ludzkości, systemy konstytucyjne państw międzymorza, prawo antydyskryminacyjne, prawo rodzinne, bezpieczeństwo cyfrowe, corporate compliance.
 • Warsztaty advocacy,umożliwiające słuchaczom nabycie umiejętności aktywnego angażowania się w działalność na rzecz ochrony praw człowieka.

Program

 

Lp.

Name of course

(module convenor)

S[1] T / P[2] Number of hours ECTS
LEC[3] TUT[4] PRIV
1 Theory and Philosophy of Human Rights I-II T 15 15 90 4
2 Philosophy of the Law of Nations I-II T 15 15 90 4
3 Human Rights within the International Legal Order – Introduction to Substantive Law I-II P 30 30 180 8
4 History of International Human Rights Protection I T 15 15 90 4
5 European and International Organizations I T 15 15 90 4
6 United Nations Human Rights system I P 15 15 90 4
7 Human Rights and International Crime II P 15 15 90 4
8 International and European Anti-Discrimination Law II P 15 15 90 4
9 EU External Relations Law II P 15 90 2
10 Human Rights in the Constitutional Orders of the Intermarium States III T 15 15 90 4
11 International Humanitarian Law III T 15 15 90 4
12 Human Rights Advocacy and Legal Writing III-IV P 60 180 8
13 Dissertation III-IV  –  30 210  8
14 Introduction to International Dispute Settlement  III-IV  P  –  15 90  2
15 Human Rights Advocacy and Legal Writing  IV  P  15  15 90  4
16

1.    International Family Law 

2.  Human Rights and Corporate Compliance 

3.   Patient’s Rights and Human Rights System

IV T 15 15 90 4

 

[1] S = semester. 

[2] T = theoretical classes, P = practical classes.

[3] LEC = lectures.

[4] TUT = tutorials.

[5] PRIV = private study.

 

 

Zasady rekrutacji

N

Zasady rekrutacji

 1. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są w trybie rejestracji internetowej, za pośrednictwem systemu rekrutacji
 2. Komunikacja z kandydatem odbywa się głównie za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji, pomocniczo także mailowo i telefonicznie.
 3. Warunkami formalnymi dopuszczenia do postępowania rekrutacyjnego jest:
  1) rejestracja w elektronicznym systemie rekrutacji;
  2) wniesienie opłaty rekrutacyjnej.
 4. Rekrutacja na studia trwa do 15 lutego 2022 r.
 5. Kandydaci na studia podyplomowe składają następujące dokumenty:
  1) kwestionariusz osobowy wydrukowany z elektronicznego systemu rekrutacji, odręcznie podpisany przez kandydata
  2) podanie o przyjęcie na studia podyplomowe, wydrukowane z elektronicznego systemu rekrutacji, odręcznie podpisane przez kandydata;
  3) podpisaną umowę o świadczeniu usług edukacyjnych dla uczestników studiów podyplomowych w dwóch egzemplarzach, według wzoru opublikowanego na stronie internetowej Uczelni;
  4) kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (przynajmniej studiów pierwszego stopnia), poświadczoną klauzulą: „Poświadczam zgodność z oryginałem” oraz odręcznym podpisem kandydata;
  5) dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej.
  Dokumenty składa się osobiście w siedzibie Uczelni albo przesyła drogą pocztową na adres Uczelni.

Opłaty

Studia LLM: 

Opłaty za studia Kwota
Płatność jednorazowa 2 200 euro
Płatność w 2 ratach 2 400 euro
Płatność w 3 ratach 2 600 euro
Opłata rekrutacyjna 30 euro

Stypendium na kierunek LL.M.

Stypendia z Funduszu przyznawane są na pierwszy rok studiów dla 2 studentów, którzy spełnili łącznie następujące warunki:
1) napisali anglojęzyczny esej na dowolny temat związany z problematyką praw człowieka (10-20 tys. znaków);
2) udokumentowali swoją aktywność społeczną realizującą wartości zbieżne z wartościami statutowymi Uczelni;
3) złożyli list motywacyjny w którym uzasadniona jest chęć podjęcia nauki w Collegium Intermarium

Istnieje także możliwość uzyskania stypendium umożliwiającego 20% zniżki na czesne w przypadku wyczerpania pozostałych stypendiów.

W celu ubiegania się o stypendium należy złożyć następujące dokumenty:

a) wniosek o przyznanie stypendium własnoręcznie podpisany,
b) dokumenty potwierdzające uzyskane osiągnięcia lub aktywność społeczną, takie jak: zaświadczenia, certyfikaty, dyplomy itp.
c) kopie suplementu do dyplomu ukończenia studiów – potwierdzone za zgodność z oryginałem;
d) esej (anglojęzyczny, na dowolny temat związany z problematyką praw człowieka, o objętości 10-20 tys. znaków);
e) list motywacyjny w którym uzasadniona jest chęć podjęcia nauki w Collegium Intermarium

Wnioski o stypendia należy kierować na adres:
stypendia@collegiumintermarium.org do 25 sierpnia 2021 r.
bądź osobiście w Warszawie, przy ul. Zielnej 39 (00-108 Warszawa) na VIII piętrze, lub korespondencyjnie.

O decyzji przyznającej stypendium zostaną Państwo poinformowani do 10 września 2021 roku.

Regulamin Konkursu Stypendialnego – LL.M.

N

Dodatkowe informacje

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty:
Konto walutowe EUR
IBAN: PL77 1020 4900 0000 8102 3351 5952
Kod BIC (SWIFT): BPKOPLPW
Collegium Intermarium

Biuro ds. studenckich
+48 22 110 30 91
rekrutacja@collegiumintermarium.org

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt e-mail kontakt@collegiumintermarium.pl

Uprzejmie informujemy, że kursy są uruchamiane przy określonej liczbie uczestników, pozwalającej na właściwą dynamikę pracy grupy. 

Wykładowcy

Prof. dr András Lánczi

Prof. dr András Lánczi

Profesor uniwersytecki, od 2016 r. rektor Uniwersytetu Korwina w Budapeszcie. Od 1991 r. jest wykładowcą, a w latach 2002-2016 był także dyrektorem Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Ekonomicznego. Jego zainteresowania badawcze dotyczą filozofii politycznej, w szczególności relacji między wiedzą polityczną a działaniem politycznym. Szczególnie interesuje go historyczna dyskusja nad fundamentalnymi kwestiami wiary i racjonalności. Pozostaje głównie pod wpływem filozoficznych prac Leo Straussa i Erica Voegelina. Naukowo związany jest z Instytutem Erica Voegelina (Louisiana State University), gdzie prowadził badania w ramach programu Fulbright Fellowship, z Michigan State University, gdzie współpracował z uczniami Leo Straussa, oraz z Liberty Fund, który przez trzy dekady miał wpływ na jego wiedzę i światopogląd.

Jest znanym członkiem European Conservative Cultural Movement, a także przewodniczącym i współzałożycielem Rady Doradczej holenderskiej fundacji Center for European Renewal.

Jest autorem, redaktorem i tłumaczem wielu książek. Publikuje od 1986 r., ostatnie jego prace to między innymi: Debate of antiques and moderns. Late remarks to Pascal [Debata starożytnych i modernistów. Późne uwagi do Pascala] (2019), Political Realism and Wisdom [Realizm polityczny i mądrość] (2015), Political Knowledge [Wiedza polityczna] (2012), The Legacy of Fate [Dziedzictwo losu] (2009), 20th Century Political Philosophy [Filozofia polityczna XX wieku] (2007), Utopia as a Tradition [Utopia jako tradycja] (2005).

Dr Andreas Kinneging, prof. CI

Dr Andreas Kinneging, prof. CI

Kształcił się na Katolickim Uniwersytecie w Nijmegen (magister filozofii politycznej) oraz na Uniwersytecie w Lejdzie, gdzie uzyskał doktorat z prawa. Jego zainteresowania naukowe lokują się w obszarze filozofii politycznej, prawnej i moralnej, metafizyki i teologii. Specjalizuje się w filozofii nowożytnej, średniowiecznej i starożytnej.

Prof. dr księżna Ingrid Detter de Frankopan

Prof. dr księżna Ingrid Detter de Frankopan

Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych

Księżna profesor Dr. Ingrid Detter de Frankopan, Jagellonica Profesor Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych, profesor zwyczajny i kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego, D.Phil. (Oxon); Jur. Dr. (Sztokholm); Lic. en droit (Paryż); Dipl. Diritto europeo (Turyn);  Starszy Wykładowca St Antony's College, Oxford. Była adiunkt Lady Margaret Hall and of St Antony's College, Oxford; doradca Stolicy Apostolskiej w zakresie prawa międzynarodowego; honorowy profesor prawa międzynarodowego na Akademii Åbo w Finlandii; emerytowany profesor Lindhagen - kierownik katedry prawa międzynarodowego publicznego i prywatnego oraz prawa europejskiego na Uniwersytecie Sztokholmskim.

Księżna profesor Ingrid Detter de Frankopan była adiunktem na Oxfordzie, wykładała prawo międzynarodowe na Uniwersytecie Oxfordzkim i prowadziła zajęcia jako tutor. Przez wiele lat prowadziła zajęcia w ramach przedmiotu "The International Legal Order", obowiązkowego dla wszystkich studentów Wydziału Stosunków Międzynarodowych London School of Economics. W latach 1984-2005 była doradcą papieża Jana Pawła II ds. prawa międzynarodowego, a następnie doradcą przy Stolicy Apostolskiej. Podczas swojej długiej i wyróżniającej się kariery w dziedzinie rozwiązywania konfliktów międzypaństwowych.

Doradzała także innym rządom m.in.: rządowi brytyjskiemu podczas negocjacji w sprawie Brexitu.

Księżna profesor Detter de Frankopan utrzymuje silne związki z Polską; jest laureatem kilku polskich nagród i odznaczeń:

 • Orderu Św. Stanisława (2013), Medalu Jubileuszowego Św. Stanisława (2016);
 • Wielkiej Pieczęci Miasta Poznania (2013);
 • Medalu Labor Omnia Vincit przyznanego przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego (2014);
 • Medalu przyznanego przez Wielkopolską Izbę Adwokacką (2014);
 • Mrongovious Medal przyznanego przez Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie (2017);
 • Tytułu Ambasadora na rzecz Rodziny przyznanego przez Fundację Głos dla Życia.

Uczestniczyła w Forum Polsko-Niemieckim w Berlinie w 2014 r., w Warsaw Security Forum w 2015 r. oraz w Wielkim Jubileuszu - 1050-lecia Chrztu Polski w 2016 r.

Jest autorką 17 książek m.in. :

Law Making by International Organizations; Stockholm, (Norstedt), 1965; Essays on the Law of Treaties, London, (Sweet & Maxwell), 1967; The East African Community and the Common Market, London, (Longman), 1970;Finance and Protection of Investments in Developing Countries, London, (Gower), 1974; 2nd  ed. 1987; International Law and the Independent State, London, (Gower), 1974; 2nd ed.. 1987; International Adoptions and the Conflict of Laws, Uppsala, (Almquist & Wiksell), 1975; Bibliography of International Law, New York (Bowker), 1975; Ekonomisk integrationsrätt, Stockholm, (Almquist & Wiksell), 1976; International Law for Students, Stockholm, (Jagellonica), 1989;

International Law, Stockholm, (Jagellonica), 1989;  The Concept of International Law, Stockholm, (Norstedt), 1987; 2nd ed., 1995; The International Legal Order, London, (Gower), 1991; 2nd  ed., 1995; The Law of War, Cambridge, (Cambridge University Press), 1987; 2nd ed. 2000; 3rd ed. by Ashgate, 2013; 4th ed. forthcoming; The Suicide of Europe (Montesa-Jagellonica), London, 2016; Philosophy of the Law of Nations, London, (Ordo Iuris &  Montesa-Jagellonica), 2018; Philosophie de droit des gens, (przyszła);

A spośród jej licznych artykułów można wymienić m.in. :

The effect of Resolutions of international organisations’, Mélanges Krzysztof Skubiszewski, ed. Jerzy Makarczyk,  (Nijhoff), 1996;. ‘Illegal combatants and the Law of War’, Law Journal of George Washington University, 2007;.‘Extraordinary rendition’, University of North Carolina Law Journal, 2008;   ‘New aspects of sovereignty and the Right to Protect – RP2’, opublikowany przez St. Thomas More Institute,  London, 2011, dostępny pod adresem:  http://thomasmoreinstitute.org.uk/papers/1890/

Jest adwokatem w Chambers in Lincoln's Inn w Londynie i posiada prawo do występowania przed sądami w Szwecji, Francji, Niemczech, Włoszech oraz występowała przed Sądem Najwyższym Stanów Zjednoczonych.

Dr Francis J. Beckwith, prof. CI

Dr Francis J. Beckwith, prof. CI

Profesor filozofii i studiów nad stosunkami pomiędzy państwem i Kościołem, profesor nauk politycznych oraz zastępca dyrektora programu studiów filozoficznych na Baylor University (USA). Absolwent Fordham University (doktorat i magisterium z filozofii) oraz Washington University School of Law w St. Louis (Master of Juridical Studies). Naucza i pisze w zakresie religii i prawa, prawoznawstwa, filozofii politycznej i moralnej oraz filozofii religii. Opublikował ponad 100 artykułów naukowych, rozdziałów w książkach, jak również kilkanaście książek, w tym Defending Life: A Moral and Legal Case Against Abortion Choice [Obrona życia: Moralna i prawna argumentacja przeciwko aborcji] (Cambridge University Press 2007) oraz Taking Rites Seriously: Law, Politics, and the Reasonableness of Faith [Poważne traktowanie obrzędów: Prawo, polityka i racjonalność wiary] (Cambridge University of Press 2015), laureat nagrody American Academy of Religion's 2016 Book Award [1] for Excellence in the Study of Religion w kategorii Constructive-Reflective Studies.

Dr Chantal Delsol, prof. CI

Dr Chantal Delsol, prof. CI

Docteur ès lettres, obecnie jest profesorem na Université de Marne-la-Vallée, gdzie kieruje założonym przez siebie w 1993 r. centrum studiów europejskich, znanym jako Instytut Hannah Arendt. Jest francuską filozofką, historyczką polityki i powieściopisarką. Jest katoliczką, uczennicą Juliena Freunda i Pierre'a Boutanga, określa siebie jako "liberalną konserwatystkę".

Dr Stephen Baskerville, prof. CI

Dr Stephen Baskerville, prof. CI

Kierownik katedry Nauki o Państwie Wydziału Prawa Collegium Intermarium

Posiada stopień doktora nauk o państwie uzyskany w London School of Economics i przez ponad 30 lat wykładał na uniwersytetach w Europie i Stanach Zjednoczonych, ostatnio jako profesor nauk o państwie w Patrick Henry College. Jest pracownikiem naukowym Independent Institute and Howard Center for Family, Religion, and Society, a także stypendystą Komisji Fulbrighta. Jego główne zainteresowania badawcze obejmują ideologie polityczne, politykę religijną, politykę rodzinną, politykę seksualną i szkolnictwo wyższe. Jest autorem: The New Politics of Sex: The Sexual Revolution, Civil Liberties, and the Growth of Governmental Power (Angelico, 2017); Taken Into Custody: The War against Fathers, Marriage, and the Family(Cumberland House, 2007); Not Peace But a Sword: The Political Theology of the English Revolution (Routledge, 1993; full expanded edition, Wipf & Stock, 2018). Pełna lista publikacji jest tutaj

Dr Angela Gandra

Dr Angela Gandra

Ukończyła prawo na Universidade de São Paulo (USP). Doktoryzowała się z filozofii prawa na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Wizytujący pracownik naukowy Uniwersytetu Harvarda, ukończyła Program Zaawansowanego Zarządzania (Advanced Management Program AMP-IESE/Uniwersytet Navarry). Były wspólnik w Advocacia Gandra Martins. Profesor w CEU LAW SCHOOL (etyka i antropologia prawa). Profesor prawa podatkowego na Uniwersytecie Mackenzie (studia podyplomowe). Członek Brazylijskiej Akademii Filozofii. Prezes Instytutu Prawa, Filozofii i Ekonomii im. Ivesa Grandry. Sekretarz krajowy ds. rodziny w Ministerstwie ds. Kobiet, Rodziny i Praw Człowieka w Brazylii.

Dr Grégor Puppinck

Dr Grégor Puppinck

Dyrektor European Centre for Law and Justice (ECLJ). W 2016 r. został powołany na członka Panelu Ekspertów ds. Wolności Religii lub Przekonań Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE, którego rolą jest wspieranie państw członkowskich OBWE w realizacji ich zobowiązań w zakresie prawa do wolności religii lub przekonań. Od 2000 r. regularnie pełni funkcję eksperta reprezentującego Stolicę Apostolską w komisjach Rady Europy, obecnie w Komitecie Ekspertów ds. Systemu Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (DH-SYSC), w ramach Komitetu Sterującego ds. Praw Człowieka (CDDH). W latach 2003-2012 wykładał prawa człowieka, prawo międzynarodowe i prawo konstytucyjne na wydziałach prawa uniwersytetów w Miluzie i Strasburgu. Jest autorem kilku książek i licznych artykułów opublikowanych w kilku językach.

Dr Michaela Moravčíková

Dr Michaela Moravčíková

Uzyskała stopień doktora i magistra teologii na Uniwersytecie Palackiego w Ołomuńcu (Czechy) oraz tytuł magistra na Uniwersytecie Preszowskim (Słowacja), a także odbyła studia interdyscyplinarne na Wydziale Prawa Uniwersytetu Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach (Słowacja). Jest pracownikiem naukowym i wykładowcą na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Trnawie (Słowacja), dyrektorem Instytutu Prawnych Aspektów Wolności Religijnej. W swoich badaniach koncentruje się na kwestiach wolności religijnej, relacji społeczeństwa i religii, relacji państwa z kościołami i związkami wyznaniowymi oraz neutralności państwa. Opublikowała szereg prac. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z prawem i religią, prawami naturalnymi, sprzeciwem sumienia, stosunkami prawnymi między państwem a kościołami, wolnością religijną, pozycją kościołów w społeczeństwie, w tym ich wsparciem ekonomicznym, a także kwestią wielokulturowości i prawami człowieka. Jest autorką następujących monografii: Human Rights, Culture and Religion [Prawa człowieka, kultura i religia]; Church and Human Rigts [Kościół a prawa człowieka]; Caesar's to Caesar - Economic Support of Churches and Religious Societies [Co cesarskie, cesarzowi - ekonomiczne wsparcie Kościołów i związków wyznaniowych] oraz ponad dwustu innych prac. Kieruje krajowym projektem naukowym zatytułowanym Międzynarodowe zobowiązania prawne Republiki Słowackiej w zakresie finansowania Kościoła katolickiego (2021-2024). Obecnie jest członkiem zespołów badawczych dwóch krajowych projektów naukowych: Przenikanie prawa pracy do innych sektorów prawa prywatnego (i vice versa) oraz Konstytucja państwa liberalno-demokratycznego a radykalizacja kultury politycznej.

Dr Jane F. Adolphe

Dr Jane F. Adolphe

Profesor nadzwyczajny prawa w Ave Maria School of Law, w Naples na Florydzie, gdzie wykłada od 2001 r., oraz ekspert Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej ds. Stosunków z Państwami. Mieszka w Rzymie od 2011 r. Posiada tytuł magistra i stopień doktora prawa kanonicznego (J.C.L/J.C.D), który uzyskała na Pontificia Università della Santa Croce w Rzymie. Ukończyła studia prawnicze z prawa precedensowego (Common Law) i kontynentalnego (LL.B/B.C.L.) na Uniwersytecie McGill w Montrealu, w Kanadzie, oraz oraz posiada licencjat (B.A.) z Uniwersytetu Calgary w Kanada. Jest autorką wielu artykułów, haseł encyklopedycznych i rozdziałów książek, w tym Reconceiving the Family (Cambridge Univ. Press 2006) oraz współredaktorką St. Paul, the Natural Law and Contemporary Legal Theory (Lexington 2012). Była uczestnikiem stażu naukowego w zakresie prawa kanonicznego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Calgary oraz członkiem kolegium redakcyjnego "Gratianus Series". Karierę prawniczą rozpoczęła jako urzędnik w Sądzie Apelacyjnym Alberty i Sądzie Ławy Królowej. Po odbyciu praktyki w kancelarii Bennett Jones Verchere pracowała jako prokurator w Prokuraturze Koronnej Alberty, następnie jako konsultant prawny w kancelarii prawnej w Rzymie oraz jako doradca prawny Stolicy Apostolskiej w latach 2003-2011, co obejmowało jej udział ze strony Stolicy Apostolskiej w konferencjach i spotkaniach w ramach systemu Narodów Zjednoczonych. Zajmowała się prawem kanonicznym, prawem międzynarodowym oraz prawami człowieka. Jej publikacje dotyczą praw człowieka w odniesieniu do Stolicy Apostolskiej, praw dzieci, kobiet, rodziców i rodziny.

Dr Marcin Olszówka

Dr Marcin Olszówka

Doktor nauk prawnych, dyrektor Departamentu Prawa Konstytucyjnego i Administracyjnego w Rządowym Centrum Legislacji. Zainteresowania naukowe obejmują prawo wyznaniowe, prawo konstytucyjne oraz bioetykę. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym kilku monografii, artykułów w wysoko punktowanych czasopismach naukowych oraz współautor komentarza do Konstytucji RP wydanego nakładem Wydawnictwa C.H. Beck.

Ligia Castaldi, LL.M.

Ligia Castaldi, LL.M.

Wykładowca w Ave Maria School of Law (Naples, Floryda). Jej badania naukowe koncentrują się na prawach prenatalnych w międzynarodowym prawie praw człowieka. Jest między innymi autorką książki Abortion in Latin America and the Caribbean: The Legal Impact of the American Convention on Human Rights [Aborcja w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach: wpływ prawny Amerykańskiej Konwencji Praw Człowieka], która ukazała się nakładem Notre Dame University Press w 2020 r. Ligia Castaldi uzyskała stopień LL.M. na Uniwersytecie w Groningen i w Harvard Law School.

Stefano Gennarini

Stefano Gennarini

Dyrektor Centrum Analiz Prawnych w Center for Family and Human Rights (C-Fam), prawnik specjalizujący się w zagadnieniach prawa i polityki międzynarodowej. Od 2012 r. reprezentuje C-Fam na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ oraz w Radzie Gospodarczej i Społecznej ONZ. Sprawozdania z tej działalności ukazują się w tygodniku "Friday Fax", sztandarowym wydawnictwie C-Fam. Publikował także w takich czasopismach jak "First Things", "Breitbart", "CQ Researcher" czy "National Catholic Register". Udzielał wywiadów dla "New York Times", Associated Press, "Washington Times", "Washington Post", "National Catholic Register", NPR oraz Relevant Radio. Stefano Gennarini ukończył studia prawnicze na Notre Dame Law School oraz w 2009 r. był stypendystą Blackstone Legal Fellowship. Mieszkał i pracował w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Nigerii i na Karaibach. Biegle włada językiem włoskim i hiszpańskim.

Dr r. pr. Tymoteusz Zych, prof. CI

Dr r. pr. Tymoteusz Zych, prof. CI

Rektor

Doktor nauk prawnych, radca prawny, wykładowca CI w zakresie idei politycznych i prawnych, prezes Ośrodka Analiz Prawnych, Gospodarczych i Społecznych im. Hipolita Cegielskiego, członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego.

Doktorat obronił na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwent WPiA UW oraz Międzyuczelnianych Indywidualnych Studiów Humanistycznych w Akademii Artes Liberales, realizowanych na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jego książka poświęcona problematyce pewności prawa została nagrodzona w konkursie ,,Monografie" Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

Dr Zych pełni funkcję eksperta w organach doradczych konsultujących politykę władz publicznych w obszarach praw człowieka, wymiaru sprawiedliwości oraz społeczeństwa obywatelskiego. Był członkiem rad konsultacyjnych działających Ministerstwie Sprawiedliwości w okresie urzędowania czterech ministrów o różnej przynależności politycznej. Był również formalnym konsultantem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

Był współzałożycielem i pierwszym rektorem Collegium Intermarium w okresie 5.2021 - 10.2021. W latach 2016 - 2021 pełnił funkcję wiceprezesa Instytutu Ordo Iuris.

Adw. Jerzy Kwaśniewski

Adw. Jerzy Kwaśniewski

Przewodniczący Rady Powierniczej

Prezes Zarządu i współzałożyciel Instytutu Ordo Iuris, Przewodniczący Rady Fundacji. Adwokat i partner zarządzający w Kancelarii Parchimowicz & Kwaśniewski (zał. 2008). Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, stypendysta na Uniwersytecie Kopenhaskim, ukończył kursy organizowane przez Centrum Etyki i Kultury Uniwersytetu Notre Dame, Katolicki Uniwersytet Leuven. Posiada wieloletnie doświadczenie w postępowaniach cywilnych i karnych z zakresu ochrony praw i wolności obywatelskich, praw rodziny oraz praw dziecka. W swojej praktyce adwokackiej doradza krajowym i międzynarodowym stowarzyszeniom, fundacjom, spółdzielniom oraz organizacjom członkowskim. Do 2017 roku był prezesem Polskiej Rady Winiarstwa. Reprezentuje obywateli i organizacje społeczeństwa obywatelskiego w wielu precedensowych sprawach przed sądami i trybunałami krajowymi oraz międzynarodowymi, uczestniczy w konsultacjach na zaproszenie organów międzynarodowych, takich jak Komisja Wenecka czy Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE. Jerzy Kwaśniewski był powoływany do rad doradczych czterech ministrów sprawiedliwości. Członek i sekretarz rządowej Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie III i IV kadencji od 2017 r. W marcu 2019 r. Powołany przez Konferencję Episkopatu Polski do Rady Fundacji Bona Fama. Członek International Association of Genocide Scholars (od 2017), International Bar Association (m.in. Komisja Litygacji, Komisja Arbitrażowa, Komisja Zbrodni Wojennych) oraz IBA Human Rights Institute. Regularnie wymieniany jako jeden z najbardziej wpływowych polskich prawników. Przez „Politico” zaliczony do „28 najpotężniejszych ludzi Europy w 2021 roku”.

Dr Svitlana Mazepa

Dr Svitlana Mazepa

Prodziekan Wydziału Prawa Zachodnioukraińskiego Uniwersytetu Narodowego i profesor nadzwyczajny Katedry Prawa Karnego, Postępowania i Egzekwowania Prawa; członek Europejskiego Instytutu Prawa, Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji; Wykładowca Wyższej Szkoły Sędziowskiej i autorka ponad 30 artykułów, a także aktywna uczestniczka międzynarodowych i lokalnych konferencji i projektów. Uczestniczka wielu specjalistycznych warsztatów szkoleniowych z różnych dziedzin, kierownik i koordynator międzynarodowych projektów badawczych. Prowadzi kursy antykorupcyjne dla urzędników służby cywilnej. Koordynator szkoleń z zakresu praw człowieka i niedyskryminacji dla urzędników państwowych. Zainteresowania naukowe: prawo karne, polityka karnoprawna państwa, współpraca międzynarodowa w wymiarze sprawiedliwości w sprawach karnych.