Collegium Intermarium

WŁADZE UCZELNI

Dr Artur Górecki, prof. CI

Rektor

Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii (UW), ukończył także studia filozoficzno-teologiczne (PWTW) i zarządzanie oświatą; nauczyciel i wieloletni dyrektor placówek edukacyjnych różnych szczebli; wykładowca akademicki; w latach 2020–2023 Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki ds. podstaw programowych i podręczników, dyrektor Departamentu Kształcenia Ogólnego i Podstaw Programowych w MEiN; Członek Rady do Spraw Narodowego Zasobu Bibliotecznego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego (od 2021–2024); Członek Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej IV kadencji na lata 2023–2026 przy Ministrze Rodziny i Polityki Społecznej; propagator edukacji klasycznej. Autor książek poświęconych historii społecznej i życiu religijnemu w XIX i na początku następnego stulecia: „Próby odnowy życia religijnego w Królestwie Polskim po powstaniu styczniowym”, Toruń 2010, „Mariawici i mariawityzm. Geneza i pierwsze lata istnienia”, Warszawa 2011, artykułów naukowych i popularnonaukowych, przyczynków i recenzji, m.in. w: kwartalniku „Christianitas” (stały współpracownik), „Przeglądzie Powszechnym”, „Dyrektorze Szkoły”, „WychowujMy” (współzałożyciel i redaktor), „Mojej Rodzinie”, „Naszej Przeszłości”, “W Sieci Historii”, “Współczesnych problemach wychowania” (seria wydawnicza IBE), portalach internetowych (np. christianitas.org, myslkonserwatywna.pl).

.

Adw. Jerzy Kwaśniewski

Przewodniczący Rady Powierniczej

Prezes Zarządu i współzałożyciel Instytutu Ordo Iuris, Przewodniczący Rady Fundacji. Adwokat i partner zarządzający w Kancelarii Parchimowicz & Kwaśniewski (zał. 2008). Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, stypendysta na Uniwersytecie Kopenhaskim, ukończył kursy organizowane przez Centrum Etyki i Kultury Uniwersytetu Notre Dame, Katolicki Uniwersytet Leuven. Posiada wieloletnie doświadczenie w postępowaniach cywilnych i karnych z zakresu ochrony praw i wolności obywatelskich, praw rodziny oraz praw dziecka. W swojej praktyce adwokackiej doradza krajowym i międzynarodowym stowarzyszeniom, fundacjom, spółdzielniom oraz organizacjom członkowskim. Do 2017 roku był prezesem Polskiej Rady Winiarstwa. Reprezentuje obywateli i organizacje społeczeństwa obywatelskiego w wielu precedensowych sprawach przed sądami i trybunałami krajowymi oraz międzynarodowymi, uczestniczy w konsultacjach na zaproszenie organów międzynarodowych, takich jak Komisja Wenecka czy Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE. Jerzy Kwaśniewski był powoływany do rad doradczych czterech ministrów sprawiedliwości. Członek i sekretarz rządowej Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie III i IV kadencji od 2017 r. W marcu 2019 r. Powołany przez Konferencję Episkopatu Polski do Rady Fundacji Bona Fama. Członek International Association of Genocide Scholars (od 2017), International Bar Association (m.in. Komisja Litygacji, Komisja Arbitrażowa, Komisja Zbrodni Wojennych) oraz IBA Human Rights Institute. Regularnie wymieniany jako jeden z najbardziej wpływowych polskich prawników. Przez „Politico” zaliczony do „28 najpotężniejszych ludzi Europy w 2021 roku”.

Dr Filip Ludwin

Prorektor ds. kształcenia, Dziekan Wydziału Prawa

Doktor nauk prawnych, wykładowca akademicki, autor publikacji naukowych, redaktor naczelny czasopisma naukowego “Kultura Prawna”, ekspert i analityk w Konfederacji Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej oraz w Ośrodku Analiz Prawnych, Gospodarczych i Społecznych im. Hipolita Cegielskiego. Jego zainteresowania naukowe i zawodowe dotyczą głównie historii myśli politycznej i prawnej, teorii ustroju, społeczeństwa obywatelskiego, prawa konstytucyjnego, prawa rolnego, filozofii i logiki. W rozprawie doktorskiej zajął się zagadnieniem wpływu nauk przyrodniczych, zwłaszcza biologii ewolucyjnej, na współczesną filozofię polityczną i filozofię prawa. W swojej pracy badawczej zajmował się ponadto m.in. zasadą podziału władzy, zagadnieniem suwerenności ludu, ideowymi fundamentami integracji europejskiej, myślą Jana Jakuba Rousseau, Nicolása Gómeza Dávili, Hansa Kelsena i Antoniego Peretiatkowicza.

Dr Bawer Aondo-Akaa

Pełnomocnik do spraw równego traktowania i niedyskryminacji

 

Doktor nauk humanistycznych w dziedzinie teologii. W 2015 roku obronił na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie rozprawę doktorską pod tytułem „Naturalna i nadprzyrodzona misja osób niepełnosprawnych w społeczeństwie i w Kościele”.
Od 2016 roku Ambasador Konwencji ONZ o Prawach Osób z Niepełnosprawnością.
Członek Komitetu Organizacyjnego Narodowego Marszu Życia oraz rady programowej Chrześcijańskiego Kongresu Społecznego. Zainteresowania naukowe oraz społeczne zogniskowane wokół Katolickiej Nauki Społecznej, w szczególności zaś tematu prawa każdego człowieka do życia.

Arkadiusz Robaczewski

Pełnomocnik Rektora do spraw programów i nauki

Filozof i publicysta, wykładowca akademicki. W latach 1995-2007 pracownik badawczo – dydaktyczny na KULu, na Wydziale Filozofii, w Katedrze Metafizyki i Antropologii. Założyciel i wieloletni dyrektor Instytutu Edukacji Narodowej. Członek-założyciel Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu. Autor programów kształcenia z dziedziny etyki i antropologii filozoficznej oraz licznych artykułów, haseł encyklopedycznych, w tym w Powszechnej Encyklopedii Filozofii, z dziedziny etyki, pedagogiki, filozofii kultury i innych. Pomysłodawca serii konferencji naukowych i popularyzatorskich, w tym m. in; „Nieprzemijająca nowość chrześcijańskiej kultury” i cyklu ogólnopolskich konferencji dla nauczycieli. Autor dwóch książek popularyzatorskich z dziedziny aretologii i filozofii kultury.