Kadra

dr Grégor Puppinck

dr Grégor Puppinck

Associate Professor

Dyrektor European Centre for Law and Justice (ECLJ). W 2016 r. został powołany na członka Panelu Ekspertów ds. Wolności Religii lub Przekonań Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE, którego rolą jest wspieranie państw członkowskich OBWE w realizacji ich zobowiązań w zakresie prawa do wolności religii lub przekonań. Od 2000 r. regularnie pełni funkcję eksperta reprezentującego Stolicę Apostolską w komisjach Rady Europy, obecnie w Komitecie Ekspertów ds. Systemu Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (DH-SYSC), w ramach Komitetu Sterującego ds. Praw Człowieka (CDDH). W latach 2003-2012 wykładał prawa człowieka, prawo międzynarodowe i prawo konstytucyjne na wydziałach prawa uniwersytetów w Miluzie i Strasburgu. Jest autorem kilku książek i licznych artykułów opublikowanych w kilku językach.

Dr András Lánczi, prof. CI 

Dr András Lánczi, prof. CI 

Profesor uniwersytecki, w latach 2016-2021 rektor Uniwersytetu Korwina w Budapeszcie. Od 1991 r. jest wykładowcą, a w latach 2002-2016 był także dyrektorem Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Ekonomicznego. Jego zainteresowania badawcze dotyczą filozofii politycznej, w szczególności relacji między wiedzą polityczną a działaniem politycznym. Szczególnie interesuje go historyczna dyskusja nad fundamentalnymi kwestiami wiary i racjonalności. Pozostaje głównie pod wpływem filozoficznych prac Leo Straussa i Erica Voegelina. Naukowo związany jest z Instytutem Erica Voegelina (Louisiana State University), gdzie prowadził badania w ramach programu Fulbright Fellowship, z Michigan State University, gdzie współpracował z uczniami Leo Straussa, oraz z Liberty Fund, który przez trzy dekady miał wpływ na jego wiedzę i światopogląd.

Jest znanym członkiem European Conservative Cultural Movement, a także przewodniczącym i współzałożycielem Rady Doradczej holenderskiej fundacji Center for European Renewal.

Jest autorem, redaktorem i tłumaczem wielu książek. Publikuje od 1986 r., ostatnie jego prace to między innymi: Debate of antiques and moderns. Late remarks to Pascal [Debata starożytnych i modernistów. Późne uwagi do Pascala] (2019), Political Realism and Wisdom [Realizm polityczny i mądrość] (2015), Political Knowledge [Wiedza polityczna] (2012), The Legacy of Fate [Dziedzictwo losu] (2009), 20th Century Political Philosophy [Filozofia polityczna XX wieku] (2007), Utopia as a Tradition [Utopia jako tradycja] (2005).

Dr Andreas Kinneging, prof. CI

Dr Andreas Kinneging, prof. CI

Kształcił się na Katolickim Uniwersytecie w Nijmegen (magister filozofii politycznej) oraz na Uniwersytecie w Lejdzie, gdzie uzyskał doktorat z prawa. Jego zainteresowania naukowe lokują się w obszarze filozofii politycznej, prawnej i moralnej, metafizyki i teologii. Specjalizuje się w filozofii nowożytnej, średniowiecznej i starożytnej.

Dr Stephen Baskerville, prof. CI

Dr Stephen Baskerville, prof. CI

Kierownik katedry Nauki o Państwie Wydziału Prawa Collegium Intermarium

Posiada stopień doktora nauk o państwie uzyskany w London School of Economics i przez ponad 30 lat wykładał na uniwersytetach w Europie i Stanach Zjednoczonych, ostatnio jako profesor nauk o państwie w Patrick Henry College. Jest pracownikiem naukowym Independent Institute and Howard Center for Family, Religion, and Society, a także stypendystą Komisji Fulbrighta. Jego główne zainteresowania badawcze obejmują ideologie polityczne, politykę religijną, politykę rodzinną, politykę seksualną i szkolnictwo wyższe. Jest autorem: The New Politics of Sex: The Sexual Revolution, Civil Liberties, and the Growth of Governmental Power (Angelico, 2017); Taken Into Custody: The War against Fathers, Marriage, and the Family(Cumberland House, 2007); Not Peace But a Sword: The Political Theology of the English Revolution (Routledge, 1993; full expanded edition, Wipf & Stock, 2018). Pełna lista publikacji jest tutaj

Dr Jane F. Adolphe

Dr Jane F. Adolphe

Profesor nadzwyczajny prawa w Ave Maria School of Law, w Naples na Florydzie, gdzie wykłada od 2001 r., oraz ekspert Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej ds. Stosunków z Państwami. Mieszka w Rzymie od 2011 r. Posiada tytuł magistra i stopień doktora prawa kanonicznego (J.C.L/J.C.D), który uzyskała na Pontificia Università della Santa Croce w Rzymie. Ukończyła studia prawnicze z prawa precedensowego (Common Law) i kontynentalnego (LL.B/B.C.L.) na Uniwersytecie McGill w Montrealu, w Kanadzie, oraz oraz posiada licencjat (B.A.) z Uniwersytetu Calgary w Kanada. Jest autorką wielu artykułów, haseł encyklopedycznych i rozdziałów książek, w tym Reconceiving the Family (Cambridge Univ. Press 2006) oraz współredaktorką St. Paul, the Natural Law and Contemporary Legal Theory (Lexington 2012). Była uczestnikiem stażu naukowego w zakresie prawa kanonicznego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Calgary oraz członkiem kolegium redakcyjnego "Gratianus Series". Karierę prawniczą rozpoczęła jako urzędnik w Sądzie Apelacyjnym Alberty i Sądzie Ławy Królowej. Po odbyciu praktyki w kancelarii Bennett Jones Verchere pracowała jako prokurator w Prokuraturze Koronnej Alberty, następnie jako konsultant prawny w kancelarii prawnej w Rzymie oraz jako doradca prawny Stolicy Apostolskiej w latach 2003-2011, co obejmowało jej udział ze strony Stolicy Apostolskiej w konferencjach i spotkaniach w ramach systemu Narodów Zjednoczonych. Zajmowała się prawem kanonicznym, prawem międzynarodowym oraz prawami człowieka. Jej publikacje dotyczą praw człowieka w odniesieniu do Stolicy Apostolskiej, praw dzieci, kobiet, rodziców i rodziny.

Dr Francis J. Beckwith, prof. CI

Dr Francis J. Beckwith, prof. CI

Profesor filozofii i studiów nad stosunkami pomiędzy państwem i Kościołem, profesor nauk politycznych oraz zastępca dyrektora programu studiów filozoficznych na Baylor University (USA). Absolwent Fordham University (doktorat i magisterium z filozofii) oraz Washington University School of Law w St. Louis (Master of Juridical Studies). Naucza i pisze w zakresie religii i prawa, prawoznawstwa, filozofii politycznej i moralnej oraz filozofii religii. Opublikował ponad 100 artykułów naukowych, rozdziałów w książkach, jak również kilkanaście książek, w tym Defending Life: A Moral and Legal Case Against Abortion Choice [Obrona życia: Moralna i prawna argumentacja przeciwko aborcji] (Cambridge University Press 2007) oraz Taking Rites Seriously: Law, Politics, and the Reasonableness of Faith [Poważne traktowanie obrzędów: Prawo, polityka i racjonalność wiary] (Cambridge University of Press 2015), laureat nagrody American Academy of Religion's 2016 Book Award [1] for Excellence in the Study of Religion w kategorii Constructive-Reflective Studies.

Dr Stephen Nikola Bartulica, prof. CI

Dr Stephen Nikola Bartulica, prof. CI

Deputowany parlamentu chorwackiego. Jest profesorem nadzwyczajnym filozofii politycznej na Katolickim Uniwersytecie Chorwackim w Zagrzebiu. Jego zainteresowania naukowe obejmują relacje między religią a polityką, ideologie i konstytucjonalizm. Pełnił funkcje na najwyższych szczeblach władzy, ostatnio jako starszy doradca ds. polityki zagranicznej premiera Tihomira Oreškovića w 2016 r. Jest założycielem i prezesem Centrum Odnowy Kultury, chorwackiej organizacji pozarządowej, której celem jest kształcenie młodych profesjonalistów w zakresie etyki cnót i przywództwa. Organizacja ta była częścią koalicji, która z powodzeniem zorganizowała ogólnokrajowe referendum w sprawie małżeństw w Chorwacji w 2013 r. Bartulica jest od urodzenia mieszkańcem St. Joseph w Stanie Missouri.

Dr Miša Đjurković, prof. CI

Dr Miša Đjurković, prof. CI

Studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie ukończył na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Belgradzkiego. Praca doktorska: Liberalizm i państwo - filozofia polityczna Johna Stuarta Milla [Liberalism and the State - the political philosophy of John Stuart Mill]. Zainteresowania badawcze: teoria polityczna, ideologia, bioetyka, ustawodawstwo rodzinne. Opublikował lub zredagował ponad 20 książek i zbiorów prac, był doradcą premiera Serbii, a przez 20 lat felietonistą czołowego serbskiego dziennika „Politika”. Jest dyrektorem Instytutu Studiów Europejskich w Belgradzie.

Dr Victor Kostov, prof. CI

Dr Victor Kostov, prof. CI

Misjonarz i prawnik. Jest zaangażowany w publiczną i teologiczną debatę na temat wolności sumienia oraz stosunków między kościołem i państwem. Dr Kostov wykłada misjologię i wprowadzenie do prawa na wydziale jednej ze szkół w ramach Bułgarskiego Ewangelickiego Instytutu Teologicznego. Jest redaktorem i wydawcą almanachów Church-State Relations after the Fall of Communism [Stosunki Kościół-państwo po upadku komunizmu ](2013), Christianity and Politics: Cooperation or Conflict?[Chrześcijaństwo i polityka: Współpraca czy konflikt?] (2015), oraz Christianity and National Security: Biblical, Historical, and Contextual View [Chrześcijaństwo a bezpieczeństwo narodowe: Spojrzenie biblijne, historyczne i kontekstualne] (2017) oraz redaktorem i założyciel strony i magazynu internetowego SvobodaZaVseki.com, (Wolność dla wszystkich), który od 2004 roku porusza kwestie kościoła i państwa, wiary i polityki, wolności wyznania, sumienia i słowa oraz obrony tradycyjnych wartości rodzinnych. Dr Kostov publikuje angielskojęzyczne artykuły w "Christianity Today", "Christian Century", "The Christian Post", "Religion and Christianity" oraz "Baptistic Theologies", jest także obecny w bułgarskich mediach akademickich i czasopismach. Dr Kostov prowadzi sprawy sądowe o wolność słowa i wyznania w sądach bułgarskich oraz przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Pomaga również w prowadzeniu małego kościoła w północno-zachodniej Bułgarii. Żonaty, ma troje dzieci, z których dwoje jest już dorosłych.

Dr Angela Gandra

Dr Angela Gandra

Ukończyła prawo na Universidade de São Paulo (USP). Doktoryzowała się z filozofii prawa na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Wizytujący pracownik naukowy Uniwersytetu Harvarda, ukończyła Program Zaawansowanego Zarządzania (Advanced Management Program AMP-IESE/Uniwersytet Navarry). Były wspólnik w Advocacia Gandra Martins. Profesor w CEU LAW SCHOOL (etyka i antropologia prawa). Profesor prawa podatkowego na Uniwersytecie Mackenzie (studia podyplomowe). Członek Brazylijskiej Akademii Filozofii. Prezes Instytutu Prawa, Filozofii i Ekonomii im. Ivesa Grandry. Sekretarz krajowy ds. rodziny w Ministerstwie ds. Kobiet, Rodziny i Praw Człowieka w Brazylii.

Dr Volodymyr Burdin

Dr Volodymyr Burdin

Dziekan Wydziału Prawa, wykładowca, doktor nauk prawnych. Ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Lwowskiego w 1998 r. Kontynuował swoją edukację w latach 1998-2001, a w 2002 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych na podstawie pracy Szczególne cechy odpowiedzialności karnej nieletnich na Ukrainie. Od 2001 r. adiunkt, a od 2005 r. profesor nadzwyczajny prawa karnego i kryminologii na Wydziale Prawa. Od 2005 r. prodziekan Wydziału Prawa Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki. Od 2014 r. profesor prawa karnego i kryminologii.

Dr Robert Oscar Lopez

Dr Robert Oscar Lopez

Uzyskał stopień doktora na New York State University w Buffalo. W 2008 r. rozpoczął pracę na California State University w Northridge. W 2013 r. został profesorem nadzwyczajnym filologii angielskiej i klasycznej. Od 2014 r. pełni funkcję prezesa Międzynarodowego Instytutu Praw Dziecka. Opowiadał się przeciwko małżeństwom osób tej samej płci w Minnesocie. Napisał amicus curiae dla Sądu Najwyższego w sprawie Obergefell vs. Hodges dotyczącej takich małżeństw. W 2016 r. zrezygnował ze stanowiska w CSUN, a następnie został profesorem nauk humanistycznych w Southwestern Baptist Theological Seminary.

Dr Nazarii Stetsyk

Dr Nazarii Stetsyk

Ekspert krajowy w ramach projektu Rady Europy Wsparcie wdrożenia reformy sądownictwa na Ukrainie. Prodziekan ds. działalności naukowej Wydziału Prawa Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki. Redaktor naczelny czasopisma naukowego "Visnyk Uniwersytetu Lwowskiego. Seria Prawo" (numery: 67/2018, 68/2019, 69/2019). Profesor nadzwyczajny w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa na Wydziale Prawa Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego im. Iwana Franki. Laureat Nagrody Lwowskiej Obwodowej Administracji Państwowej i Lwowskiej Rady Obwodowej dla młodych naukowców i badaczy w 2018 r.

Dr Michaela Moravčíková

Dr Michaela Moravčíková

Uzyskała stopień doktora i magistra teologii na Uniwersytecie Palackiego w Ołomuńcu (Czechy) oraz tytuł magistra na Uniwersytecie Preszowskim (Słowacja), a także odbyła studia interdyscyplinarne na Wydziale Prawa Uniwersytetu Pavla Jozefa Šafárika w Koszycach (Słowacja). Jest pracownikiem naukowym i wykładowcą na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Trnawie (Słowacja), dyrektorem Instytutu Prawnych Aspektów Wolności Religijnej. W swoich badaniach koncentruje się na kwestiach wolności religijnej, relacji społeczeństwa i religii, relacji państwa z kościołami i związkami wyznaniowymi oraz neutralności państwa. Opublikowała szereg prac. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z prawem i religią, prawami naturalnymi, sprzeciwem sumienia, stosunkami prawnymi między państwem a kościołami, wolnością religijną, pozycją kościołów w społeczeństwie, w tym ich wsparciem ekonomicznym, a także kwestią wielokulturowości i prawami człowieka. Jest autorką następujących monografii: Human Rights, Culture and Religion [Prawa człowieka, kultura i religia]; Church and Human Rigts [Kościół a prawa człowieka]; Caesar's to Caesar - Economic Support of Churches and Religious Societies [Co cesarskie, cesarzowi - ekonomiczne wsparcie Kościołów i związków wyznaniowych] oraz ponad dwustu innych prac. Kieruje krajowym projektem naukowym zatytułowanym Międzynarodowe zobowiązania prawne Republiki Słowackiej w zakresie finansowania Kościoła katolickiego (2021-2024). Obecnie jest członkiem zespołów badawczych dwóch krajowych projektów naukowych: Przenikanie prawa pracy do innych sektorów prawa prywatnego (i vice versa) oraz Konstytucja państwa liberalno-demokratycznego a radykalizacja kultury politycznej.

Dr Maria Yvonne Băncilă

Dr Maria Yvonne Băncilă

Wykładowca na Wydziale Języków Obcych i Literatury (Katedra Języków Nowożytnych) Uniwersytetu w Bukareszcie w Rumunii, na którym naucza języka angielskiego na wydziałach: teologii prawosławnej, literatury i Business Administration. Ukończyła studia licencjackie z teologii oraz filologii angielskiej w 2001 r. na Wydziale Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Bukareszcie. Tytuł magistra amerykanistyki uzyskała w 2005 r. na Wydziale Języków Obcych i Literatury Uniwersytetu w Bukareszcie. Rozprawę doktorską obroniła w 2015 r. na Wydziale Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Bukareszcie. Obecnie prowadzi badania w zakresie terminologii biblijnej, teorii i praktyki translatorskiej, oraz życia i prac Johna Bunyana i C.S. Lewisa. 

Ligia Castaldi, LL.M.

Ligia Castaldi, LL.M.

Wykładowca w Ave Maria School of Law (Naples, Floryda). Jej badania naukowe koncentrują się na prawach prenatalnych w międzynarodowym prawie praw człowieka. Jest między innymi autorką książki Abortion in Latin America and the Caribbean: The Legal Impact of the American Convention on Human Rights [Aborcja w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach: wpływ prawny Amerykańskiej Konwencji Praw Człowieka], która ukazała się nakładem Notre Dame University Press w 2020 r. Ligia Castaldi uzyskała stopień LL.M. na Uniwersytecie w Groningen i w Harvard Law School.

Stefano Gennarini

Stefano Gennarini

Dyrektor Centrum Analiz Prawnych w Center for Family and Human Rights (C-Fam), prawnik specjalizujący się w zagadnieniach prawa i polityki międzynarodowej. Od 2012 r. reprezentuje C-Fam na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ oraz w Radzie Gospodarczej i Społecznej ONZ. Sprawozdania z tej działalności ukazują się w tygodniku "Friday Fax", sztandarowym wydawnictwie C-Fam. Publikował także w takich czasopismach jak "First Things", "Breitbart", "CQ Researcher" czy "National Catholic Register". Udzielał wywiadów dla "New York Times", Associated Press, "Washington Times", "Washington Post", "National Catholic Register", NPR oraz Relevant Radio. Stefano Gennarini ukończył studia prawnicze na Notre Dame Law School oraz w 2009 r. był stypendystą Blackstone Legal Fellowship. Mieszkał i pracował w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Nigerii i na Karaibach. Biegle włada językiem włoskim i hiszpańskim.

William L. Saunders

William L. Saunders

Wykładowca praw człowieka, wolności religijnej oraz bioetyki na Catholic University of America. Przewodniczący Grupy ds. Wolności Religijnych w Federalist Society. Wykładowca i dyrektor Programu Praw Człowieka w School of Arts & Sciences, jeden z dyrektorów Centrum Wolności Religijnej w Columbus School of Law.  Przed rozpoczęciem pracy na Catholic University of America pełnił przez 10 lat funkcję starszego wiceprezesa i starszego doradcy w Americans United for Life.  Od 1999 do 2009 r. był starszym współpracownikiem w Radzie ds. bioetyki i praw człowieka w Family Research Council. 

Jako stypendysta Morehead uczęszczał na University of North Carolina w Chapel Hill. Ukończył studia prawnicze w Harvard Law School.

Został wymieniony w, wydanym przez Harvard, pierwszym Guide to Conservative Public Interest Law w 2003 r. i następnie ponownie w wydaniu z 2008 r. Był członkiem Harvardzkiego Komitetu Doradczego ds. obchodów uroczystości poświęconej prawniczej pomocy społecznej w 2008 r. Jest członkiem palestry Sądu Najwyższego, autorem licznych pism procesowych w sądach stanowych, federalnych, zagranicznych i międzynarodowych.

Ks. prof. dr hab. Piotr Kroczek

Ks. prof. dr hab. Piotr Kroczek

Profesor nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych, doktor teologii; zainteresowania naukowe: wykładnia prawa, prawodawstwo, ochrona danych osobowych, prawo wyznaniowe; ostatnio wydał monografie: Prawo wewnętrzne związków wyznaniowych w perspektywie organów władzy publicznej. Klauzule generalne (2017), Parafia w optyce katolickiej i luterańskiej. Studium teologiczno-prawne (2017), Przetwarzanie danych osobowych przez podmioty Kościoła katolickiego w Polsce: transfer pomiędzy państwami (2020).

Prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk

Prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk

Ur. 1969, profesor nauk humanistycznych. Prorektor ds. Nauki Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, pracownik Instytutu Historii PAN. Prowadzi badania w zakresie historii Prus i Niemiec oraz stosunków polsko-niemieckich w XIX i XX wieku. Jego zainteresowania badawcze dotyczą również dziejów antykatolicyzmu oraz polskiej i powszechnej myśli politycznej. Ostatnio opublikował: Wersal 1919. Nowa kultura bezpieczeństwa dla Polski i Europy (Poznań 2019), Chrystofobia. Pięćset lat nienawiści do Chrystusa i Kościoła (Warszawa 2020), Długi Kulturkampf. Pruskie i niemieckie wojny kulturowe przeciw Polsce 1795-1918 (Warszawa 2020), Prusy. Pięć wieków (Warszawa 2020), Katedra i uniwersytet. O kryzysie i nadziei cywilizacji chrześcijańskiej (Kraków 2021). Za książkę o ludobójstwie Ormian w Turcji w 1915 r. (Pierwszy holokaust XX wieku, Warszawa 2004) otrzymał w 2005 r. Nagrodę Wydawców Katolickich „Feniks”. 

Działalność publicystyczną uprawia na łamach prasy konserwatywnej i katolickiej w kraju i za granicą. Publikował m. in. w „Salisbury Review”, „Christian Order”, „Christianitas”, „Polonia Christiana”, „Naszym Dzienniku”, „Miłujcie się”. Stały felietonista tygodnika „Do Rzeczy” oraz Radia Maryja. 

Dr hab. Cezary Kościelniak, prof. UAM

Dr hab. Cezary Kościelniak, prof. UAM

Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, filozof, kulturoznawca. Opublikował m.in. Przemiany idei uniwersytetu (PWN 2019), Uniwersytet, rozwój, kultura (Wyd. UAM 2015). Zajmuje się kulturowymi aspektami przemian uniwersytetu, religią w życiu publicznym, dyplomacją kulturalną, niemiecką kulturą intelektualną.

Dr hab. Ireneusz Kunicki

Dr hab. Ireneusz Kunicki

Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego; autor wielu publikacji z dziedziny postępowania cywilnego, poświęconych przede wszystkim orzecznictwu w tym zakresie, postępowania egzekucyjnego i międzynarodowego postępowania cywilnego.

Dr hab. Klaudia Cymanow-Sosin

Dr hab. Klaudia Cymanow-Sosin

Medioznawca (habilitacja z nauk o komunikacji społecznej i mediach), adiunkt w Katedrze Mediów i Komunikacji społecznej. Specjalizuje się w obszarze media relations, komunikacji wizerunkowej i public relations. Wydawca, współautorka programów telewizyjnych i radiowych, doradca ds. mediów, autorka książek (m.in. Lokowanie idei w reklamie; Perswazyjność w komunikacji wizerunkowej i języku, Metafory we współczesnej reklamie; współredakcja książki Etyczność w mediach – między pogardą a szacunkiem) oraz ponad 60 publikacji naukowych i publicystycznych.

Dr hab. Barbara Kiereś

Dr hab. Barbara Kiereś

Adiunkt w Katedrze Pedagogiki Rodziny, absolwentka KUL; studia na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej w zakresie specjalizacji filozoficzno-psychologicznej ukończone uzyskaniem tytułu magistra filozofii chrześcijańskiej; w 2002 r. uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki nadany uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych KUL na podstawie rozprawy doktorskiej pod tytułem Małżeństwo i rodzina jako spełnianie się człowieka - osoby. Studium pedagogiczne na kanwie dorobku F.W. Bednarskiego O.P.

Dr hab. Zbigniew Pańpuch

Dr hab. Zbigniew Pańpuch

Profesor KUL w Katedrze Antropologii Filozoficznej i Filozofii Prawa KUL. Zainteresowanie naukowe: problematyka etyczna i antropologiczna w pismach Platona i Arystotelesa; teoria bytu i antropologia w pismach św. Tomasza z Akwinu.

Dr hab. Marek Czachorowski

Dr hab. Marek Czachorowski

Ur. 1956, dr hab. filozof, etyk. Studia filozoficzne magisterskie i doktoranckie na KUL (Wydział Filozofii KUL, specjalizacja - filozofia teoretyczna 1975/6 – 1986). Praca magisterska: Odpowiedzialność i człowiek według Romana Ingardena pod kierunkiem ks. prof. dr hab. T. Stycznia. Rozprawa doktorska: Stanowisko Karola Wojtyły/Jana Pawła II w sporze o miłość jako kryterium moralnej oceny antykoncepcji (1997), pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. T. Stycznia, na Wydziale Filozofii KUL. Stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia (Wydział Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego). Praca naukowo-dydaktyczna w Katedrze Etyki Wydziału Filozofii KUL 1988-2014. W latach 1999/2000 pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW. Od 2014/2015 profesor Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. Członek Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu. Główne obszary zainteresowań: filozofia Karola Wojtyły, filozofia prawa, etyka ogólna, etyka prawnicza, etyka urzędnicza, etyka małżeństwa, etyka pedagogiczna.

Prof. dr. hab. Eryk Łon

Prof. dr. hab. Eryk Łon

Ekonomista i prawnik. Dr hab., prof. UEP w Katedrze Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących rynku kapitałowego i bankowości. W obszarze jego zainteresowań naukowych znajdują się również: prawo finansowe, polityka pieniężna, polityka budżetowa i jej związki z rynkiem kapitałowym, a także międzynarodowe stosunki finansowe.  Autor licznych prac naukowych, monografii i artykułów, m.in. Makroekonomiczne uwarunkowania koniunktury na polskim rynku akcji w świetle doświadczeń międzynarodowych (2006), Warto mieć polską walutę (2007), Powiązania amerykańskiej polityki budżetowej i pieniężnej z sytuacją na dojrzałych i wschodzących rynkach akcji (2011), Patriotyzm gospodarczy (2018) oraz Sztuka prowadzenia polskiej polityki pieniężnej w realiach XXI wieku (2021).

Dr hab. Krzysztof Wiak

Dr hab. Krzysztof Wiak

współpracujący w zakresie projektów naukowych

Jest prawnikiem, doktorem habilitowanym nauk prawnych w zakresie prawa karnego i kierownikiem Katedry Prawa Karnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Główne zainteresowania badawcze to prawna ochrona życia, przeciwdziałanie terroryzmowi, przestępstwa przeciw Rzeczypospolitej. Jest sędzią Sądu Najwyższego, członkiem instytucji naukowych i eksperckich, m.in.. Papieskiej Akademii Życia w Rzymie, Rady Legislacyjnej oraz członkiem kolegiów redakcyjnych czasopism naukowych krajowych i zagranicznych, m.in. „The Prison Systems Review”, „Przeglądu Legislacyjnego”, „Kultury Prawnej”, „Issues of Combating Crimes”. Autor ponad 100 publikacji naukowych, w tym „Ochrona dziecka poczętego w polskim prawie karnym” (2001), „Prawnokarne środki przeciwdziałania terroryzmowi” (2009), „Terrorism and Criminal Law” (2012), „Kodeks karny. Komentarz” (7 wydań, ostatnie: 2021, współredaktor), Prawo karne (7 wydań, ostatnie: 2020, współredaktor).

Dr hab. Marek Czachorowski

Dr hab. Marek Czachorowski

Ur. 1956, dr hab. filozof, etyk. Studia filozoficzne magisterskie i doktoranckie na KUL (Wydział Filozofii KUL, specjalizacja - filozofia teoretyczna 1975/6 – 1986). Praca magisterska: Odpowiedzialność i człowiek według Romana Ingardena pod kierunkiem ks. prof. dr hab. T. Stycznia. Rozprawa doktorska: Stanowisko Karola Wojtyły/Jana Pawła II w sporze o miłość jako kryterium moralnej oceny antykoncepcji (1997), pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. T. Stycznia, na Wydziale Filozofii KUL. Stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia (Wydział Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego). Praca naukowo-dydaktyczna w Katedrze Etyki Wydziału Filozofii KUL 1988-2014. W latach 1999/2000 pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW. Od 2014/2015 profesor Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. Członek Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu. Główne obszary zainteresowań: filozofia Karola Wojtyły, filozofia prawa, etyka ogólna, etyka prawnicza, etyka urzędnicza, etyka małżeństwa, etyka pedagogiczna.

Dr hab. Bartłomiej Biskup

Dr hab. Bartłomiej Biskup

Absolwent Instytutu Nauk Politycznych UW (2000). Doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji (2020). Doktor nauk humanistycznych (2007). Pracownik Katedry Socjologii Polityki i Marketingu Politycznego na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Naukowo zajmuje się zagadnieniami komunikowania politycznego i marketingu politycznego. Prowadzi m.in. zajęcia z komunikowania politycznego, public relations, marketingu politycznego, kreowania wizerunku, strategii kampanii wyborczych. Członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Od 1999 r. związany zawodowo z PR i marketingiem, pracował w kilku korporacjach i instytucjach, m.in. Telekomunikacji Polskiej, Instytucie Adama Mickiewicza, Urzędzie m. st. Warszawy, Polskich Liniach Lotniczych LOT, Orlen Upstream, gdzie pełnił różne funkcje w obszarze komunikowania – m.in. rzecznika prasowego oraz dyrektora komunikacji. Od 1997 r. prowadzi szkolenia z zakresu komunikacji publicznej i politycznej, sztuki publicznych wystąpień, współpracy z mediami, kreowania wizerunku, tworzenia i realizacji strategii wyborczych, public relations, komunikacji w sytuacjach kryzysowych. W tym zakresie jest częstym konsultantem dla polityków i osób zarządzających dużymi firmami. Posiada również duże doświadczenie praktyczne w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Dr hab. Michał Michalski

Dr hab. Michał Michalski

Kulturoznawca, etyk gospodarczy, badacz współzależności miedzy kulturą, rodziną i gospodarką. Członek Rady Rodziny przy Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, prezes Fundacji Instytut Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie, ekspert Polskiego Forum Rodziców. Profesor nadzwyczajny w Instytucie Kulturoznawstwa Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W roku 2003 obronił pracę doktorską pt. Kulturowy wymiar pracy ludzkiej (wydaną w roku 2005 przez Wydawnictwo Poznańskie pod tytułem Człowiek, praca, kultura. O kulturowym wymiarze pracy ludzkiej); w 2014 roku opublikował monografię habilitacyjną pt. Znaczenie rodziny dla międzypokoleniowej transmisji kultury gospodarczej (Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2014). Autor ponad pięćdziesięciu publikacji (w języku polskim i angielskim) z zakresu współzależności między rodziną, kulturą, i rozwojem społeczno-gospodarczym. Od 2016 roku członek Rady Rodziny przy Wojewodzie Wielkopolskim. Ponadto członek i skarbnik Polskiego Stowarzyszenia Etyki Biznesu EBEN Polska, członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, członek European Network for Research on Supplementary Pensions oraz Fellow of the European SPES Institute.

Ks. dr hab. Tomasz Rakoczy

Ks. dr hab. Tomasz Rakoczy

Doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego. Zainteresowania badawcze: prawo rodzinne i opiekuńcze, prawo wyznaniowe, teoria prawa, prawa człowieka. Autor publikacji o współpracy państwa i Kościoła w zakresie prawa rodzinnego, w których dokonuje analizy porównawczo-prawnej kluczowych zagadnień prawnych, jak: zawarcie małżeństwa, jego trwałość, dobro dziecka, ochrona praw rodziny.

Adw. dr Tomasz Strugalski

Adw. dr Tomasz Strugalski

Adwokat, doktor nauk prawnych, absolwent Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie i wielu studiów podyplomowych w różnych uczelniach. Naukowo zajmuje się zagadnieniem odpowiedzialności cywilnej za szkodę na osobie, zwłaszcza w sporcie i rekreacji, w tym zwłaszcza zagadnieniem funkcji tej odpowiedzialności, jednak rozprawę habilitacyjną najchętniej napisałby na temat dysfunkcyjności normy prawnej i systemu prawnego. Przez wiele lat był instruktorem nurkowania, publikował prace zarówno prawnicze, jak i sportowe, dotyczące metodyki nauczania, bezpieczeństwa i odpowiedzialności uczestników i organizatorów sportu i rekreacji.

Adw. dr Klaudia Gawlik-Bugańska

Adw. dr Klaudia Gawlik-Bugańska

Doktor nauk prawnych, adwokat wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie. Rozprawę doktorską przygotowała z zakresu prawa pracy pod kierunkiem prof. dr hab. Jerzego Wratnego. Ukończyła studia podyplomowe z dziedziny prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie.

Specjalizuje się w prawie pracy, ubezpieczeniach społecznych, ochronie danych osobowych oraz prawie spółek. Prowadziła również liczne szkolenia z zakresu prawa pracy i zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych, z uwzględnieniem rozporządzenia unijnego RODO. Posiada kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych dla studentów prawa, administracji i ekonomii. Współpracuje z kancelariami prawnymi, jak również prowadzi własną praktykę adwokacką.

Adw. dr Krzysztof Wąsowski

Adw. dr Krzysztof Wąsowski

Doktor nauk prawnych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Top Public Executive na IESE Business School w Barcelonie. Adwokat. Wspólnik w kancelarii prawnej WLP Legal. Założyciel centrum myśli prawniczej Wisdom – Law – People. Członek Warszawskiego Seminarium Aksjologii Administracji. Pracownik naukowy Akademickiego Centrum Polityki Cyberbezpieczeństwa. Członek Rady Programowej Centrum Badań nad prawnymi aspektami technologii Blockchain na Uniwersytecie Warszawskim. Ekspert w dziedzinie prawa i postępowania administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem procedur koncesyjnych oraz administracyjnoprawnych aspektów cyberbezpieczeństwa. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych. Członek Polskiego Towarzystwa Legislacji oraz Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa.

Ks. dr Jarosław Krzewicki

Ks. dr Jarosław Krzewicki

Ukończył studia teologiczne na Uniwersytecie Opolskim, studia z prawa kanonicznego na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, uwieńczone doktoratem z kościelnego prawa publicznego, studia w zakresie teologii moralnej na Uniwersytecie Św. Tomasza z Akwinu oraz na Akademii Alfonsjańskiej w Rzymie uwieńczone doktoratem, studia z prawa świeckiego w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie.

Ks. dr Jacek Zieliński

Ks. dr Jacek Zieliński

Duchowny Archidiecezji Warmińskiej. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Olsztynie i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1977-1983) oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; prawnik, teolog, socjolog i etyk, doktor nauk prawnych o specjalności z zakresu prawa małżeńskiego. Były wykładowca na wielu uczelniach, m.in.: WSD w Olsztynie, UWM w Olsztynie, Uniwersytetu w Bari. Wieloletni duszpasterz nauczycieli i środowisk: OHP, osób rozwiedzionych oraz rodzin zastępczych. Wiceoficjał Metropolitalnego Sądu Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie. Autor licznych artykułów naukowych i opracowań z zakresu teorii i filozofii prawa.

dr Dariusz Drajewicz

dr Dariusz Drajewicz

Doktor nauk prawnych z zakresu postępowania karnego (Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie); sędzia orzekający w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie, a także delegowany do Działu Badań i Analiz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury; wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury; przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości w komisjach egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego; autor ponad 100 publikacji naukowych z zakresu prawa i postępowania karnego: glos, artykułów (opublikowanych m.in. w: Państwie i Prawie, Przeglądzie Sądowym, Palestrze, Orzecznictwie Sądów Polskich, Prokuraturze i Prawie), a także monografii i komentarzy, w tym redaktor naukowy i współautor dwutomowego Komentarza do Kodeksu postępowania karnego (C.H. Beck, seria Duże Komentarze, 2020, t. I – ss. 1953, t. II – ss. 1136). Podróżnik (pobyt w blisko 100 krajów świata), fotografik (Akademia Fotografii w Warszawie, Studium Fotografii Związku Polskich Artystów Fotografików w Warszawie, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie - specjalizacja z zakresu filmoznawstwa), uczestnik wystaw fotograficznych i autor zbiorów fotografii (m. in. albumu المدن البائدة UNRESURRECTED CITIES) oraz reportaży i fotoreportaży podróżniczych.

Dr Paweł Milcarek

Dr Paweł Milcarek

Ur. 1966, doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii (1994), magister historii (1991), w l. 1992-2008 pracował w Katedrze Historii Filozofii Średniowiecznej ATK/UKSW w Warszawie; założyciel i redaktor naczelny kwartalnika „Christianitas”. Autor książek i artykułów na temat historii filozofii i liturgii łacińskiej oraz duchowości monastycznej, prowadzi badania na temat hermeneutyki reformy Soboru Watykańskiego II.

Dr Edyta Pindel

Dr Edyta Pindel

Doktor nauk społecznych (dysertacja dot. obszaru więziennictwa), ekonomista; absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Od wielu lat jako pracownik naukowo-badawczo-dydaktyczny związana z uniwersyteckimi jednostkami naukowymi w kraju (m.in. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) i za granicą (m.in. Uniwersytet Roma Tre w Rzymie, Uniwersytet Karola w Pradze). Pracuje także dla administracji państwowej oraz współpracuje ze środowiskiem lokalnym, jak i środowiskiem zamkniętym, tj. jednostkami penitencjarnymi i młodzieżowymi ośrodkami wychowawczymi. Jej zainteresowania obejmują m.in. takie obszary, jak: więziennictwo, przestępczość, kryminologia oraz polityka społeczna i regionalna, zarządzanie strategiczne, współpraca i wymiana międzynarodowa.

Dr Karol Gac

Dr Karol Gac

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji. Absolwent Wydziału Społeczno-Ekonomicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jego zainteresowania naukowe to m.in.: media i polityka, mediatyzacja polityki, system polityczny, czy relacje sportu i polityki. Dziennikarz, publicysta i komentator życia politycznego. Związany z tygodnikiem "Do Rzeczy". Felietonista "Tygodnika Solidarność" oraz prowadzący audycję "Siódma 9" w rozgłośniach katolickich.

Dr Marek Kawa

Dr Marek Kawa

Filolog języka polskiego i angielskiego, amerykanista, publicysta i samorządowiec. Absolwent Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Opolskiego oraz amerykanistyki na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2012r. Absolwent Wyższej Szkoły Menadżerskiej z zarządzania wykonawczego. Posiada dyplom Executive–MBA afiliowany przez Apsley Business School in London. Od 2017 r. członek Opolskiej Rady Pożytku Publicznego, zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego przy prezydencie miasta Opola oraz Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty przy MEN i ministrze edukacji.  Wykładał i współpracował m.in. z Uniwersytetem Opolskim, Akademią Polonijną w Częstochowie, Wyższą Szkołą Menadżerską w Legnicy, adiunkt w WSP im. Janusza Korczaka w Warszawie. Autor naukowej monografii i wielu artykułów oraz tłumaczeń.

R. pr. Dariusz Lasocki

R. pr. Dariusz Lasocki

Samorządowiec (warszawski radny w latach 2010-2020), członek Państwowej Komisji Wyborczej. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, gdzie ukończył aplikację radcowską. W roku 2015 zgłoszony (jako jedna z 20 osób) w konkursie „Prawnik Pro Bono” Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych oraz dziennika Rzeczpospolita, promującego prawników udzielających bezpłatnej pomocy prawnej dla osób potrzebujących. 

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz British Centre for the Study of English and European Law (University of Cambridge). W trakcie studiów prawniczych uczestnik zajęć w klinice prawa, gdzie współpracował m.in. z warszawskim biurem wysokiego komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców (UNHCR). 

Uczestnik zagranicznych stypendiów naukowych: Institute of International Public Law and International Relations (Saloniki - Grecja), International School of Nuclear Law (Montpellier - Francja), Institute for Studies on Economics and Employment (Iseo - Włochy), Duke Law School - Duke Geneva Institute in Transnational Law (Genewa - Szwajcaria). Stypendysta na konferencję w The Acton Institute (Grand Rapids, MI - USA) oraz Salzburg Global Seminar (stypednium Bank of Austria). Słuchacz prestiżowej Haskiej Akademii Prawa Międzynarodowego (Haga – Holandia).  

Absolwent Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego (2013). Uczestnik pierwszej edycji Leadership Academy for Poland organizowanej przez Center for Leadership (2016).  

Stypendysta programu Marshall Memorial Fellowship w German Marshall Fund of the United States (2016-2017). Ukończył kurs menedżerski w ICAN Institute a także EY Academy of Business oraz szkolenie menedżerskie w McCourt School of Public Policy na Georgetown University w Waszyngtonie. 

Dr Robert Wyszyński

Dr Robert Wyszyński

Doktor socjologii, specjalizujący się w zakresie socjologii kultury. Wśród swoich zainteresowań skupia się na przemianach ruchu hospicyjnego i instytucji opieki paliatywnej w Polsce, problemach eutanazji. Prowadził wieloletnie badania wśród zesłańców w Kazachstanie, członek Rady ds. Repatriacji. Badacz ludów syberyjskich. Absolwent Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie również obronił doktorat.

Dr Krzysztof Szwarc

Dr Krzysztof Szwarc

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, kierunek Informatyka i Ekonometria. W 2007 roku uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych za pracę „Determinanty głębokości ubóstwa gospodarstw domowych w Poznaniu”. Praca ta otrzymała nagrodę Prezydenta Poznania w konkursie na najlepsze prace doktorskie dotyczące miasta. Od 1999 roku do chwili obecnej jest pracownikiem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), do 2017 roku w Katedrze Statystyki i Demografii, a obecnie w Katedrze Pracy i Polityki Społecznej. Prowadzi zajęcia głównie z przedmiotów o charakterze ilościowym: Statystyka (i pokrewne) oraz Demografia. Sześciokrotnie otrzymał nagrodę Parlamentu Studenckiego UEP dla najlepszego ćwiczeniowca uczelni.

Dr Bawer Aondo-Akaa

Dr Bawer Aondo-Akaa

Plenipotentiary for equal treatment and non-discrimination

Doctor of humanities in the field of theology. In 2015, he defended his doctoral dissertation entitled “Naturalna i nadprzyrodzona misja osób niepełnosprawnych w społeczeństwie i w Kościele” (“The natural and supernatural mission of persons with disabilities in society and in the Church”) at the Pontifical University of John Paul II in Krakow.

Ambassador of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities since 2016.

Member of the organizing committee of the National March for Life and the program board of the Christian Social Congress.

Academic and social interests focused on Catholic Social Teaching, especially the topic of everyone’s right to life.

Dr Sergiusz Trzeciak

Dr Sergiusz Trzeciak

Politolog, prawnik, ekspert ds. public relations i marketingu politycznego. Wieloletni trener i konsultant polityczny z międzynarodowym doświadczeniem. Szkolił i doradzał premierom, głowom państw i liderom polskiego biznesu. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego w Budapeszcie. Stypendysta Chevening w St. Antony's College na Uniwersytecie w Oksfordzie. Doktorat obronił na Wydziale Stosunków Międzynarodowych London School of Economics. Wykładowca Executive DBA PAN. Prezes Instytutu Sobieskiego w Warszawie w latach 2006-2008. Autor 10 książek z zakresu personal brandingu, marketingu politycznego i analizy politycznej, które ukazały się w Polsce i Wielkiej Brytanii.

Dr Krzysztof Tenerowicz

Dr Krzysztof Tenerowicz

Jest absolwentem administracji Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego, ukończył też menedżerskie studia podyplomowe z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. W 2016 r. uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Jego zainteresowania naukowe to przede wszystkim finansowanie mediów oraz samorząd terytorialny. W przeszłości związany z KSB Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Akademią Ignatianum, aktualnie z Uniwersytetem Jana Pawła II w Krakowie. Jest autorem m.in. publikacji Media publiczne w Polsce. Finansowanie i perspektywy ekonomiczne.

Dr Andrzej Krzystyniak

Dr Andrzej Krzystyniak

Historyk, politolog. Członek Rady Naukowej Instytutu Badań Regionalnych w latach: 2011-2015 oraz 2021-obecnie. Członek Rady Programowej „Panteonu Górnośląskiego” z ramienia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Autor publikacji naukowych, popularno-naukowych oraz publicystycznych o tematyce historycznej dotyczącej najnowszej historii Śląska. Autor książek: Zwijanie polskości, Zagadki śląskiej duszy. Założyciel fundacji Ślazacy.pl. Współautor wystaw: „Inteligenzaktion”, ukazującej historię represji niemieckich na śląskiej inteligencji w latach 1939-1940, oraz „Twarze Powstańców” – życiorysy powstańców śląskich, zrealizowanej w ramach programu „Niepodległa” w 2019 r. W latach 2016-2019 pełnomocnik wojewody śląskiego ds. realizacji programu „Niepodległa”. Urzędnik państwowy i samorządowy.

Dr Monica Ruset Oanca

Dr Monica Ruset Oanca

Wykładowca na Uniwersytecie w Bukareszcie i lektor języka angielskiego na Wydziale Teologii Prawosławnej. Specjalizuje się w terminologii teologicznej, pisała szeroko na temat cywilizacji średniowiecznej, koncentuje się na średniowiecznych pisarzach mistycznych (zwłaszcza Julian z Norwich i Margery Kempe) i literaturze arturiańskiej (w szczególności La Questa del Saint Graal). Opublikowała trzy książki, w tym swoją dysertację doktorską, w której omawia funkcje średniowiecznych zamków i ich religijne oraz społeczne znaczenie. Interesuje się podkreślaniem zbawczego charakteru literatury średniowiecznej - jej praca Visions of Salvation in Late Medieval English Literature jest pierwszym krokiem w realizacji tego zamierzenia.

Dr Rafał Kierzynka

Dr Rafał Kierzynka

Doktor nauk prawnych, sędzia Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim, główny specjalista w Ministerstwie Sprawiedliwości zajmujący się międzynarodowym i europejskim prawem karnym, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Specjalista z zakresu europejskiego prawa karnego, autor i współautor wielu publikacji na ten temat, w tym komentarzy i monografii. Przedstawiciel Polski w komitetach Rady Europy i grupach roboczych Unii Europejskiej zajmujących się prawem karnym.

Dr Monika Brzozowska-Pasieka

Dr Monika Brzozowska-Pasieka

Doktor nauk prawnych, ekspert Rady Europy w programie HELP, wykładowca w Krajowej Szkole sądownictwa i Prokuratury, partner w kancelarii Pasieka, Derlikowski, Brzozowska i Partnerzy, czynny adwokat, wykładowca akademicki. Specjalizuje się w prawie prasowym, prawie autorskim, dobrach osobistych i prawach człowieka, Autorka szeregu książek z zakresu swojej specjalizacji. Publikacje naukowe uwzględniają UE oraz orzecznictwo ETPC i TSUE.

W latach 2003-2006 Asystent Prasowy Sadu Okręgowego w Warszawie. Prowadzi obsługę prawną w języku polskim, angielskim i francuskim.

Dr Michał Rulski

Dr Michał Rulski

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce, dysertację obronił w 2016 r. na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego, magister politologii oraz europeistyki. Jego zainteresowania naukowe dotyczą teorii stosunków międzynarodowych, dyplomacji kulturalnej oraz dyplomacji publicznej, a także polityki europejskiej. Zawodowo związany z Uniwersytetem Łódzkim, Akademią Humanistyczno-Ekonomiczną, mediami oraz organizacjami pozarządowymi. Jako urzędnik w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz w agencji wykonawczej NIW-CRSO odpowiada za rozwój III sektora w Polsce.

Dr Anna Dalkowska

Dr Anna Dalkowska

Doktor nauk prawnych, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego (Izba Finansowa), adiunkt na Wyższej Szkole Bankowej w Gdyni, była Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości (odpowiadała m.in. za legislację z zakresu prawa i postępowania cywilnego oraz nadzór nad sądami powszechnymi i wojskowymi), była dyrektor Departamentu Prawa Administracyjnego w Ministerstwie Sprawiedliwości (odpowiadającego za obsługę merytoryczną Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich), wieloletni wykładowca akademicki, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa administracyjnego, egzekucji administracyjnej, prawa cywilnego i prawa medycznego, Redaktor Naczelny punktowanych kwartalników naukowych wydawanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości "Nieruchomości@" (70 pkt) i "Probacja" (20 pkt), była pełnomocnik rządu RP przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, była członkiem rady zarządzającej Akademii Prawa Europejskiego w Trewirze.

Dr Marcin Kulczyk

Dr Marcin Kulczyk

Ukończył stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz nauki polityczne na Uniwersytecie w Strasburgu, gdzie obronił doktorat poświęcony polskiemu spojrzeniu na narodziny dyplomacji Unii Europejskiej. Odbył staże zawodowe w instytucjach europejskich (Parlament Europejski, Rada Europy) i polskich placówkach dyplomatycznych w Strasburgu i Brukseli. Naukowo interesuje się historią współczesną, prawno-instytucjonalnymi aspektami integracji europejskiej oraz prawami człowieka w perspektywie chrześcijańskiej etyki społecznej.

Dr Rafał Zgorzelski

Dr Rafał Zgorzelski

Menedżer z ponad dwudziestoletnim stażem pracy m.in. w przedsiębiorstwach z branży logistycznej, energetycznej i zbrojeniowej. Posiada doświadczenie w pracy w organach nadzorczych i zarządczych spółek kapitałowych. Obecnie zasiada w organie zarządzającym wiodącego na rynku polskim przedsiębiorstwa z branży transportowej. W przeszłości zarządzał pracą komórek odpowiedzialnych za realizację procesów zakupowych w kluczowych na rynku organizacjach. Dysponuje doskonałą znajomością procesów biznesowych co przekłada się na skuteczność we wdrażaniu strategii, organizacji oraz profesjonalizacji przedsiębiorstw, a także umiejętnością opracowywania i wdrażania rozwiązań w zakresie optymalizacji procesów, w tym procesów zakupowych w przedsiębiorstwach. Z wykształcenia doktor nauk humanistycznych w zakresie historii – absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Podyplomowych Studiów Menedżerskich i Podyplomowych Studiów Zarządzania Sprzedażą w Praktyce w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu. Posiada także tytuł Executive MBA. Autor wiele publikacji, artykułów i analiz, w tym o tematyce historycznej, społeczno-kulturalnej i z zakresu praktyki gospodarczej.

Dr Maciej Łobza

Dr Maciej Łobza

Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (studia doktoranckie - ekonomia, studia magisterskie - stosunki międzynarodowe) oraz Politechniki Poznańskiej (studia inżynierskie - automatyka i zarządzanie). Do obszaru jego zainteresowań naukowych należą finanse międzynarodowe oraz ekonomia międzynarodowa. Jest autorem pracy doktorskiej nt. inwestowania odpowiedzialnego społecznie, która została wyróżniona przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Dr Marcin Olszówka

Dr Marcin Olszówka

Doktor nauk prawnych, dyrektor Departamentu Prawa Konstytucyjnego i Administracyjnego w Rządowym Centrum Legislacji. Zainteresowania naukowe obejmują prawo wyznaniowe, prawo konstytucyjne oraz bioetykę. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym kilku monografii, artykułów w wysoko punktowanych czasopismach naukowych oraz współautor komentarza do Konstytucji RP wydanego nakładem Wydawnictwa C.H. Beck.

Dr Tomasz Banach

Dr Tomasz Banach

Doktor nauk prawnych, komornik sądowy. Ukończył administrację na Uniwersytecie Łódzkim i prawo na UMCS w Lublinie, odbył aplikację komorniczą w Izbie Komorniczej w Krakowie i złożył egzamin komorniczy. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół prawa rzymskiego publicznego oraz myśli politycznej republiki rzymskiej.

Adw. Rafał Dorosiński

Adw. Rafał Dorosiński

Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Dyrektor Centrum Analiz Prawnych Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, absolwent Centrum Prawa Amerykańskiego Uniwersytetu na Florydzie F.G. Levin College of Law i Uniwersytetu Warszawskiego oraz programu European Advocacy Academy w Brukseli. Stypendysta Acton Institute i Cato Institute. Autor licznych ekspertyz i opinii prawnych z zakresu ochrony praw człowieka, prawa rodzinnego, prawa samorządowego i prawa oświatowego. W latach 2010-2018 radny Rady m.st. Warszawy.

R. pr. Małgorzata Lubińska

R. pr. Małgorzata Lubińska

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej spółek z sektora energetycznego (spółki należące do skarbu państwa, spółki komunalne), podmiotów prywatnych prowadzących działalność w obszarze elektroenergetyki, ciepłownictwa oraz OZE i centralnych organów administracji rządowej, w tym na stanowiskach kierowniczych. Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym, energetycznym oraz zamówień publicznych.

Reprezentuje swych klientów przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, w tym przed NSA i SN. W latach 2010-2018 prowadzała szereg szkoleń z zakresu prawa energetycznego, budowlanego oraz zamówień publicznych. Współpracowała ze stowarzyszeniami branżowymi w zakresie nowelizacji w szczególności Prawa energetycznego oraz Prawa zamówień publicznych.

R. pr. Joanna Kieliszewska

R. pr. Joanna Kieliszewska

Radca prawny z kilkunastoletnim doświadczeniem w zamówieniach publicznych. Doradzała zarówno Wykonawcom przy opracowaniu ofert, analizie dokumentacji przetargowych i skutecznym wnoszeniu środków ochrony prawnej, jak i Zamawiającym na każdym etapie procesu zakupowego. Ekspert w dziedzinie zamówień dotyczących dystrybucji środków unijnych oraz realizacji sektorowych projektów inwestycyjnych. Dzięki umiejętności praktycznej interpretacji krajowych i unijnych przepisów z obszaru zamówień publicznych, pomaga Zamawiającym skutecznie zrealizować cele biznesowe. Doświadczenie zawodowe potwierdzają wygrane postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą, setki opracowanych specyfikacji warunków zamówienia i umów w sprawie zamówień publicznych.

Adw. Rafał Sałuda

Adw. Rafał Sałuda

Adwokat z ponad dziewięcioletnim doświadczeniem w zamówieniach publicznych. Doświadczenie zdobywał zarówno po stronie Zamawiających, jak również po stronie Wykonawców. Przez wiele lat prowadził doradztwo w zakresie Prawa zamówień publicznych oraz reprezentował podmioty w postępowaniach sądowych, jak i przed Krajową Izbą Odwoławczą. Absolwent trzech kierunków studiów: historii, administracji i prawa Uniwersytetu Łódzkiego oraz adwokat w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Częstochowie. Praktyk z wieloletnim doświadczeniem w przygotowywaniu i prowadzeniu postepowań w różnych trybach udzielania zamówień publicznych, tworzył umowy i instrukcje do zamówień podprogowych, przeprowadzał kontrole i audyty w zakresie zamówień publicznych.

Maciej Zagórski

Maciej Zagórski

Magister inżynier z kilkunastoletnim stażem menadżerskim w organizacjach o różnej skali działalności, zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego. Doskonale porusza się w obszarach optymalizacji procesów, szczególnie zakupowych, celem ich usystematyzowania i właściwego funkcjonowania w organizacji. Doświadczenie i kompetencje zdobywał zarządzając wielomilionowymi budżetami, rozproszonymi zespołami i nadzorując realizację projektów o znaczeniu strategicznym. Ekspert w zakresie kompleksowego określania potrzeb Zamawiających na etapie planowania i budżetowania zamówień, opracowywania przejrzystej dokumentacji przetargowej, definiowania i mitygowania ryzyk związanych z ich realizacją.

Ireneusz Mikołajek

Ireneusz Mikołajek

Menedżer z ponad czternastoletnim doświadczeniem w dziedzinach związanych z prawem zamówień publicznych i zakupów. Doświadczenie zdobywał pracując w branży medycznej, jak i spółkach z zaangażowaniem kapitałowym skarbu państwa działających na rynku branży energetycznej czy zbrojeniowej. Praktykował z najlepszymi – wieloletnią arbiter przy Urzędzie Zamówień Publicznych, szkoleniowcem Danutą Jaskulską, a także z znanym trenerem zamówień publicznych Łukaszem Czabanem. Zasiadał w organach nadzorczych spółek kapitałowych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, a także studiów podyplomowych MBA oraz bezpieczeństwa wewnętrznego. Praktyk z wieloletnim doświadczeniem w budowaniu i centralizacji obszaru zakupów, optymalizacji procesów zakupowych, a także przygotowywaniu strategii zarządzania kategoriami oraz tworzeniem strategii zakupowych dla poszczególnych kategorii asortymentowych, także w spółkach z zaangażowaniem kapitałowym skarbu państwa.

Katarzyna Skwierczyńska

Katarzyna Skwierczyńska

Menedżer z ponad piętnastoletnim doświadczeniem w obszarze optymalizacji procesów, ich analizy, zarządzania przedsiębiorstwem i reorganizacji procesów oraz poprawy efektywności realizowanych zamówień. Niejednokrotnie reprezentowała Zamawiającego przed Krajową Izbą Odwoławczą. Odpowiadała za realizację postępowania restrukturyzacyjnego, które zostały rozliczone i zatwierdzone przez Komisję Europejską. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując zarówno z kancelariami adwokackimi, jak i radcowskimi, prowadząc własną kancelarię prawną, jak również w spółkach z zaangażowaniem kapitałowym skarbu państwa w branży transportowej. Posiada doświadczenie z pracy w zespołach eksperckich zajmujących się analizą oraz zmianami prawnymi w zakresie zamówień publicznych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz m.in. studiów z zakresu zamówień publicznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego – w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów ukończyła program Executive MBA, uzyskując tytuł Master of Business Administration. Ukończyła studia podyplomowe z mediacji sądowych i pozasądowych w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie, uzyskując uprawnienia mediatora. Praktyk z wieloletnim doświadczeniem w budowaniu i centralizacji obszaru zakupów, optymalizacji procesów zakupowych, a także przygotowywaniu strategii zarządzania kategoriami oraz tworzeniem strategii zakupowych dla poszczególnych kategorii asortymentowych, także w spółkach z zaangażowaniem kapitałowym skarbu państwa.

Arkadiusz Robaczewski

Arkadiusz Robaczewski

Filozof i publicysta, wykładowca akademicki. Założyciel i wieloletni dyrektor Instytutu Edukacji Narodowej. Członek-założyciel Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu. Autor programów kształcenia z dziedziny etyki i antropologii filozoficznej oraz licznych publikacji z dziedziny etyki, pedagogiki, filozofii kultury i innych.

Bogna Białecka

Bogna Białecka

Psycholog, publicysta, autorka kilkunastu książek psychologicznych o charakterze poradnikowym oraz kilkuset artykułów psychologicznych. Redaktor portalu dla młodzieży pytam.edu.pl ukierunkowanego na kompleksową profilaktykę uzależnień i zachowań ryzykownych, portalu dla rodziców, zwiększającego ich kompetencje cyfrowe i wychowawcze rodzice.co oraz portalu ukierunkowanego na pomoc osobom uzależnionym od pornografii: sos.pytam.edu.pl. Prezes Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii.

Ewelina Nycz, M.B.A.

Ewelina Nycz, M.B.A.

Absolwentka studiów podyplomowych Executive Master of Business Administration (EMBA) Wyższej Szkoły Zarządzania w Warszawie oraz Apsley Business School – London, Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej, Wydziału Zarządzania Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias w Lizbonie oraz studiów z zakresu dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Główne zainteresowania naukowe: komunikacja społeczna, marketing produktu, zarządzanie marką oraz przedsiębiorczość. Zajmuje się badaniami w zakresie m.in. komunikacji i wizerunku produktów regionalnych, tradycyjnych i ekologicznych oraz instytucji otoczenia biznesu. Zawodowo związana z Politechniką Rzeszowską. Pełni dodatkowe funkcje m.in. jako Członek Podkarpackiej Rady Innowacyjności, Członek Rady Zarządzającej Biocert Małopolska Sp. z o.o. Aktywnie działa na rzecz organizacji pozarządowych, specjalizujących się w zakresie produktu regionalnego, ekologicznego i turystycznego. 

Łukasz Samborski

Łukasz Samborski

Absolwent Wydziału Ekonomii na Uniwersytecie Gdańskim, obecnie doktorant. Od 9 lat związany z sektorem pozarządowym, koordynator wielu projektów społecznych oraz edukacyjnych. Członek Zarządu Pomorskiej Sieci Centrów Organizacji Pozarządowych. Współzałożyciel i Prezes Fundacji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego PROSPEKT. Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego VI Kadencji. Zainteresowania naukowe skupia wokół ekonomii, przede wszystkim aspektów finansowych w III sektorze.

Szymon Dziubicki

Szymon Dziubicki

Absolwent prawa na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Absolwent Public Policy Analysis na London School of Economics and Political Science oraz National Security, Intelligence and Information Operations na Daniel Morgan School of National Security w Waszyngtonie.  Posiada tytuł Master of Business Administration. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół tematyki społeczeństwa obywatelskiego i organizacji pozarządowych oraz ich wpływu na polityki publiczne. Pracuje jako manager w branży Public Relations i marketingu. Posiada doświadczenie w pracy jako prawnik. Członek Zarządu Konfederacji Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej, gdzie realizuje projekty dotyczące dostępu do informacji publicznej, praw obywatelskich i samorządu terytorialnego.

Piotr Mazurek

Piotr Mazurek

Government Plenipotentiary for Youth Policy, Vice-Chairman of the Committee for Public Benefit. Graduated from the Institute of Political Sciences, University of Warsaw, majoring in political science with specialization in public life animation (BA) and public administration (MA in political science). For 10 years actively involved in the activities of non-governmental organizations, mainly of youth profile.

Member of the Council of the National Freedom Institute - Center for Civil Society Development. He also sat on the Steering and Monitoring Committees of three government programs supporting the third sector: Civic Initiatives Fund, Civic Organizations Development Program, and Government Program for Development of Scouting and Scouting Organizations (as chairman). Co-author of the draft law establishing the Council for Dialogue with the Young Generation. In October 2019, he became a member of this body, and was subsequently elected its co-chairman (from the governmental side). In September 2020, he joined the Council of the Museum of "Cursed Soldiers" and Political Prisoners of the People's Republic of Poland in Warsaw.

 Łukasz Bernaciński

Łukasz Bernaciński

Prawnik, doktorant. Czterokrotny stypendysta Rektora UŁ. Prelegent międzynarodowych i ogólnopolskich konferencji naukowych. Autor kilkunastu publikacji naukowych. Absolwent programów liderskich z zakresu prawa, zarządzania i funkcjonowania organizacji pozarządowych.

Bartłomiej Orzeł

Bartłomiej Orzeł

magister ekonomii (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) oraz zarządzania (Wyższa Szkoła Biznesu-National Louis University), Master of Business Administration. Autor publikacji naukowych i popularnonaukowych, zainteresowania naukowe – ekonomia rolnictwa i środowiska, polityka gospodarcza, marketing, zarządzanie strategiczne. Dziennikarz i publicysta, laureat specjalnej Nagrody im. Grabskiego dla najlepszych dziennikarzy ekonomicznych 2018, członek Rady Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. były członek komisji rewizyjnej Klubu Jagiellońskiego, współzałożyciel portalu Jagiellonski24.pl. Doradca Prezesa Rady Ministrów, następnie dyrektor Centralnego Ośrodka Sportu w Warszawie odpowiedzialny za finanse, marketing i działania ekologiczne. Od września 2020 roku pełni funkcję Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. programu „Czyste Powietrze”.

Piotr Nagraba

Piotr Nagraba

Magister nauk prawnych. Absolwent Uniwersytetu w Białymstoku. Studia MBA na poziomie executive. Od 1998 r. związany z zamówieniami publicznym. Karierę zawodową rozpoczął w Departamencie Prawnym Urzędu Zamówień Publicznych. Od 2000 r. pracował w Ministerstwie Finansów, gdzie od 2008 r. kierował wydziałem planowania i koordynacji zamówień. Wykładowca szkoleń z zakresu zamówień publicznych i dyscypliny finansów publicznych dla pracowników jednostek podległych i nadzorowanych przez Ministra Finansów, w tym w ramach kursów oficerskich Służby Celnej oraz szkoleń z zakresu zamówień publicznych i dyscypliny finansów publicznych dla Członków Międzyresortowej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Ministrze Finansów. 

Prowadził także szkolenia na rzecz podmiotów komercyjnych z zakresu zamówień publicznych. Od 2009 r. członek Resortowej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy ministrze właściwym ds. finansów publicznych. W 2016 r. powołany na stanowisko Przewodniczącego Międzyresortowej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy ministrze właściwym ds. finansów publicznych. Przewodniczący tej Komisji w obecnej kadencji. Od 2018 r. w sektorze Spółek Skarby Państwa, gdzie kieruje komórkami organizacyjnymi w obszarze zakupów i administracji. Szczególne zainteresowania ukierunkowane na prowadzenie procesów konsolidacyjnych i centralizacyjnych w obszarze zakupów oraz zamówień publicznych. 

Paweł Rybicki

Paweł Rybicki

Prezes zarządu Fundacji Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych, były dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji, ekspert wiodący ds. nauk sądowych w trakcie Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, wykładowca;

Dariusz Loranty

Dariusz Loranty

Były funkcjonariusz Policji (m.in. w Wydziale ds. Terroru Kryminalnego i Zabójstw Komendy Stołecznej Policji), ekspert ds. bezpieczeństwa, były dowódca Zespołu Negocjatorów Policyjnych KSP, autor licznych artykułów i książek, wykładowca;

Piotr Patkowski

Piotr Patkowski

16 kwietnia 2020 r. powołany na stanowisko Podsekretarza Stanu i Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych. Ukończył studia na kierunku prawo na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Założyciel lubelskiego oddziału Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej, członek Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej. W 2016 r. został honorowym członkiem tej organizacji.

Wiceprzewodniczący Rady Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Był członkiem Gabinetu Politycznego wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rozwoju i finansów Mateusza Morawieckiego. Następnie był doradcą Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. W 2016 roku pracował w Biurze Prawnym Ministerstwa Energii. W latach 2018-2020 dyrektor Departamentu Oceny Skutków Regulacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W styczniu 2020 r. mianowany rządowym Koordynatorem Oceny Skutków Regulacji. Piotr Patkowski jest też uczestnikiem Zespołu Programowania Prac Rządu.

Agnieszka Dwojak

Agnieszka Dwojak

Menedżer z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w dziedzinach związanych z optymalizacją procesów, ich analizą, zarządzaniem przedsiębiorstwem i reorganizacją procesów. Doświadczenie zdobywała zarówno w dużych międzynarodowych korporacjach, jak i spółkach z zaangażowaniem kapitałowym skarbu państwa działających na rynku usług finansowych, branży FMCG, branży energetycznej czy zbrojeniowej. Posiada doświadczenie z pracy w organach zarządczych i nadzorczych spółek kapitałowych. Absolwentka filologii rosyjskiej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach, a także studiów podyplomowych MBA. Praktyk z wieloletnim doświadczeniem w budowaniu i centralizacji obszaru zakupów, optymalizacji procesów zakupowych, a także przygotowywaniu strategii zarządzania kategoriami oraz tworzeniem strategii zakupowych dla poszczególnych kategorii asortymentowych.

Piotr Kaznowski

Piotr Kaznowski

Ur. 1981, historyk filozofii, tłumacz, był m.in. nauczycielem w Liceum im. Św. Tomasza z Akwinu, redaktor "Christianitas" (w latach 2009-2011 redaktor naczelny pisma), zajmuje się badaniami nad formami edukacji w klasycznej cywilizacji europejskiej, oraz myślą Gustave'a Thibona; jest m.in autorem eseju wstępnego do polskiego wydania zasadniczego dzieła filozofa – Diagnozy. Esej o fizjologii społecznej (2020), współpracuje z Instytutem Tomistycznym w Warszawie.

Anna Delida

Anna Delida

Menedżer z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w dziedzinach związanych z rozwojem nowych technologii, optymalizacją procesów, ich analizą, zarządzaniem przedsiębiorstwem i reorganizacją procesów. Doświadczenie zdobywała zarówno w dużych międzynarodowych korporacjach, jak i spółkach z zaangażowaniem kapitałowym skarbu państwa działających na rynku usług teleinformatycznych, finansowych, branży farmaceutycznej, branży transportowej czy poligraficznej. Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, a także studiów MBA Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów oraz podyplomowych studiów menadżersko-finansowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Praktyk z wieloletnim doświadczeniem w budowaniu organizacji zakupowych, centralizacji obszaru zakupów, optymalizacji procesów zakupowych, w tym wdrażaniu procedur i narzędzi informatycznych w formie platform zakupowych, a także przygotowywaniu strategii zarządzania oraz tworzeniem strategii zakupowych dla poszczególnych kategorii zakupowych, również w spółkach z zaangażowaniem kapitałowym skarbu państwa.

Adam Stolarz

Adam Stolarz

Doktorant z obszaru zarządzania innowacjami, menedżer z wieloletnim doświadczeniem. Kluczowe zainteresowania naukowe to interdyscyplinarność innowacji, strategie innowacji, procesy restrukturyzacji. W wolnych chwilach: numizmatyka bizantyjska, polityka, historia służb specjalnych.

Władze uczelni

Adw. dr Bartosz Lewandowski, prof. CI

Adw. dr Bartosz Lewandowski, prof. CI

Rektor

Adwokat, doktor nauk prawnych. Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, które ukończył z wyróżnieniem w 2012 r. W latach 2013-2014 odbył aplikację ogólną w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, podczas której odbywał praktykę w jednostkach prokuratury oraz sądach powszechnych na terenie Warszawy, zapoznając się ze specyfiką pracy w organach ścigania i wymiaru sprawiedliwości. W latach 2014-2016 odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, a w 2017 r. uzyskał pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego (Izba Adwokacka w Warszawie). Doktor nauk prawnych oraz absolwent stacjonarnych studiów doktoranckich w Instytucie Nauk o Państwie i Prawie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie prowadził działalność naukową i dydaktyczną z zakresu socjologii prawa, doktryn polityczno-prawnych oraz teorii prawa. Autor publikacji z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego, historii prawa oraz teorii i filozofii prawa, publikowanych w prestiżowych ogólnopolskich (m.in. w „Państwie i Prawie” czy „Przeglądzie Sejmowym”) oraz międzynarodowych periodykach naukowych. Autor monografii „Sąd Konstytucyjny Czechosłowacji w latach 1920-1939” (Warszawa 2020, Wydawnictwo Trybunału Konstytucyjnego). W swojej pracy naukowej koncentruje się również na prawnych aspektach pozycji biegłych sądowych w praktyce procesowej, czego wyrazem jest wydana pod jego redakcją książka „Pozycja i rola biegłego w polskim systemie prawnym” (Warszawa 2016).

Jakub Rożek

Jakub Rożek

Prezydent

Prawnik, historyk sztuki, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada doświadczenie prawnicze oraz menadżerskie. Specjalizuje się w doradztwie z zakresu nadzoru właścicielskiego oraz ładu korporacyjnego. Aktywnie zaangażowany w harcerstwo. Od urodzenia związany z Warszawą.

 

Karol Handzel

Karol Handzel

Wiceprezydent

Magister prawa na Uniwersytecie Gdańskim, absolwent Belwederskiej Szkoły Letniej organizowanej przez Kancelarię Prezydenta RP. W latach 2013-2015 wiceprezes, a w latach 2019-2021 prezes Stowarzyszenia KoLiber. Od 2019 roku czynnie zaangażowany w Konfederację Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej, gdzie pełni funkcję Sekretarza Zarządu. Współpracuje z kilkoma organizacjami pozarządowymi, między innymi Ośrodkiem Analiz Cegielskiego, czy Fundacją Edukacja do Wartości. W 2020 roku uczestniczył w Visegrad Civil Society w Hadze.

Adw. Jerzy Kwaśniewski

Adw. Jerzy Kwaśniewski

Przewodniczący Rady Powierniczej

Prezes Zarządu i współzałożyciel Instytutu Ordo Iuris, Przewodniczący Rady Fundacji. Adwokat i partner zarządzający w Kancelarii Parchimowicz & Kwaśniewski (zał. 2008). Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, stypendysta na Uniwersytecie Kopenhaskim, ukończył kursy organizowane przez Centrum Etyki i Kultury Uniwersytetu Notre Dame, Katolicki Uniwersytet Leuven. Posiada wieloletnie doświadczenie w postępowaniach cywilnych i karnych z zakresu ochrony praw i wolności obywatelskich, praw rodziny oraz praw dziecka. W swojej praktyce adwokackiej doradza krajowym i międzynarodowym stowarzyszeniom, fundacjom, spółdzielniom oraz organizacjom członkowskim. Do 2017 roku był prezesem Polskiej Rady Winiarstwa. Reprezentuje obywateli i organizacje społeczeństwa obywatelskiego w wielu precedensowych sprawach przed sądami i trybunałami krajowymi oraz międzynarodowymi, uczestniczy w konsultacjach na zaproszenie organów międzynarodowych, takich jak Komisja Wenecka czy Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE. Jerzy Kwaśniewski był powoływany do rad doradczych czterech ministrów sprawiedliwości. Członek i sekretarz rządowej Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie III i IV kadencji od 2017 r. W marcu 2019 r. Powołany przez Konferencję Episkopatu Polski do Rady Fundacji Bona Fama. Członek International Association of Genocide Scholars (od 2017), International Bar Association (m.in. Komisja Litygacji, Komisja Arbitrażowa, Komisja Zbrodni Wojennych) oraz IBA Human Rights Institute. Regularnie wymieniany jako jeden z najbardziej wpływowych polskich prawników. Przez „Politico” zaliczony do „28 najpotężniejszych ludzi Europy w 2021 roku”.

Dr Filip Ludwin

Dr Filip Ludwin

Vice-rector for education, Dean of the Faculty of Law

Ph.D. in Law, university lecturer, author of scientific publications, editor-in-chief of a scientific journal Kultura Prawna [Legal Culture], director of the publishing department at the Ordo Iuris Institute for Legal Culture, expert and analyst at the Confederation of Non-Governmental Initiatives of the Republic of Poland and at the Hipolit Cegielski Center for Legal, Economic and Social Analyses. His scientific and professional interests mainly concern history of political and legal thought, theory of political systems, civil society, constitutional law, agricultural law, philosophy,v and logic. In his doctoral dissertation he dealt with the influence of natural sciences, especially evolutionary biology, on contemporary political philosophy and philosophy of law. In his research work he also dealt with the principle of separation of powers, the issue of sovereignty of the people, the ideological foundations of European integration, the thought of Jean-Jacques Rousseau, Nicolás Gómez Dávila, Hans Kelsen and Antoni Peretiatkowicz.

//