Zaznacz stronę
Z myślą o najzdolniejszych studentach, którzy rozpoczną bądź będą kontynuowali naukę w Collegium Intermarium w roku akademickim 2022/2023 ufundowanych zostało 6 stypendiów pokrywających koszty czesnego. Każde stypendium zostało ufundowane przez prywatnych darczyńców, organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorstwa.

Kto może otrzymać stypendium?

Stypendium przeznaczone jest dla kandydatów na studia oraz obecnych studentów Collegium Intermarium. W przypadku kandydatów należy spełnić przynajmniej jeden z następujących warunków:

  1. Osiągnąć minimum 70% punktów z egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym
  2. Posiadać status laureata bądź finalisty olimpiady międzynarodowej lub olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim
  3. Prowadzić wysoką aktywność społeczna realizującą wartości zbieżne z wartościami statutowymi Collegium Intermarium.

W odniesieniu do obecnych studentów, warunkami do uzyskania stypendium jest spełnienie przynajmniej jednego z następujących warunków:

  1. Osiągnięcie bardzo dobrych wyników w nauce (średnia ocen co najmniej 4,5)
  2. Osiągnięcie wyników naukowych
  3. Prowadzenie wysokiej aktywności społecznej realizującej wartości zbieżne z wartościami statutowymi Collegium Intermarium.

Jak aplikować?

W celu uzyskania zwolnienia z czesnego należy złożyć wniosek do rektora Uczelni (wysłać pocztą na adres Bagatela 12 00-585 Warszawa, lub wręczyć osobiście) do 25 lipca. Do wniosku powinny zostać załączone następujące dokumenty:

  1. Dokumenty potwierdzające uzyskane osiągnięcia lub aktywność społeczną, takie jak: zaświadczenia, certyfikaty, dyplomy, kopie świadectw maturalnych itp. potwierdzone za zgodność z oryginałem
  2. List motywacyjny

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 31 lipca 2022 roku.

Co jeśli nie zakwalifikuję się do pełnego stypendium?

W przypadku nie zakwalifikowania się do pełnego stypendium możliwe jest uzyskanie stypendium pokrywające częściowo koszty studiów, w wysokości ustalonej przez Rektora uczelni. W takim przypadku kandydaci z pierwszych miejsc nie kwalifikujących się na stypendia są informowani o możliwej zniżce. W przypadku rezygnacji ze studiów prawo do ubiegania się o nią przechodzi na kolejnego kandydata.

Chcę ufundować stypendium

Dziękujemy za chęć wsparcia polskiej nauki! Dzięki Państwa stypendiom każdego roku najlepsi kandydaci i studenci uzyskują możliwość bezpłatnego kształcenia w Collegium Intermarium. W celu sfinansowania studiów, prosimy o dokonanie wpłaty z wykorzystaniem formularza: https://collegiumintermarium.org/wspieram/  W formularzu jest możliwość wybrania kwoty oraz nadania tytułu stypendium.

Przedsiębiorcy mogą uzyskać dodatkową ulgę podatkową za wspieranie stypendystów uczelni wyższych – łącznie 150% kosztu w podatku dochodowym! Więcej informacji: https://collegiumintermarium.org/przedsiebiorco-odlicz-od-podatku-stypendium/

 

//