Kurs Europa klasyczna

Kurs Europa Klasyczna

Nazwa kursu: Europa klasyczna: polityka – kultura – sztuka debaty
Tryb kursu:
Forma hybrydowa, raz w tygodniu, w środy, od dnia 30.11.2022 do dnia 10.05.2023 w godzinach 17:30-20:30
Liczba godzin wykładowych: 40
Miejsce: Warszawa
Język: polski
Koordynatorzy:  Arkadiusz Robaczewski arkadiusz.robaczewski@collegiumintermarium.org
Rozpoczęcie zajęć listopad 2022

Europa klasyczna. Polityka – kultura – sztuka debaty

Ponad 40-sto godzinny kurs dla prawdziwych amatorów (miłośników) wiedzy. O klasyczności i klasycznym wymiarze Europy;

Cykl konwersatoriów pozwala zapoznać się z podstawami naszej kultury – z filozofią realistyczną, która tworzyła rozumienia świata i człowieka, z klasyczną koncepcją polityki i prawa, z klasycznym rozumieniem edukacji i sztuki. Uczestnicy studium nie tylko zetkną się bezpośrednio z tym skarbem naszej cywilizacji, jakim jest klasyczne wykształcenie, ale poznają jego istotę, będą rozważać, jaką rolę w kształceniu człowieka odgrywa znajomość greki i łaciny, jak doszło do wykształcenia się tej wielkiej instytucji naszej cywilizacji, jaką jest uniwersytet. Zobaczą też źródła powstania zjawiska multikulturalizmu, poznają jego konsekwencje. Nasi wykładowcy, wysokiej klasy specjaliści, cenieni nie tylko w naukowym świecie, w sposób przystępny, ale bez rezygnacji z akademickich rygorów, zaprezentują poszczególne przejawy klasyczności w wyżej wymienionych dziedzinach. Przedstawią też procesy, w których dochodziło do erozji kultury klasycznej, wskażą jej przyczyny i, wspólnie z naszymi słuchaczami, zastanowią się nad prognozami co do losu cywilizacji łacińskiej, poszukają odpowiedzi na pytanie, czy jest nadzieja na jej odbudowę.

Zajęcia w odbywają się w formie hybrydowej, raz w tygodniu, w środy, od dnia 30.11.2022 do dnia 10.05.2023 w godzinach 17:30-20:30. 

 

Warunek ukończenia kursu

 1. Obecność na zajęciach.
 2. Udział w debacie oksfordzkiej

Kierunek pod patronatem Fundacji św. Benedykta!

Program kursu

Lp.

Nazwa przedmiotu

(osoba prowadząca zajęcia)

Liczba godzin

 

1

Klasyczna a nowożytna filozofia polityczna

(prof. dr hab. Jacek Bartyzel)

6
2

Uniwersytet jako fenomen kultury Zachodu

(prof. dr hab. Włodzimierz Dłubacz)

6
3 Edukacja klasyczna, jej siła i przyczyny kryzysu
(prof. Dr hab. Marek Czachorowski)
6
4

Chrześcijaństwo i postchrześcijaństwo – ukryte zmaganie nowożytności

(dr Paweł Milcarek)

6
5

Christianitas: historia i teraźniejszość

 (prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk)

6
6

Filozofia klasyczna jako podstawa kultury Zachodu

(Arkadiusz Robaczewski)

6
7 Debata oksfordzka 4
 

Razem

40

Zasady rekrutacji

N

Zasady rekrutacji

 1. Zgłoszenia kandydatów na kursy przyjmowane są wyłącznie w trybie rejestracji internetowej, za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji dostępnego na stronie internetowej www.rekrutacja.collegiumintermarium.org
 2. Komunikacja z kandydatem odbywa się za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji.
 3. Pomocniczo do komunikacji z kandydatem wykorzystuje się inne środki komunikacji na odległość (email, telefon).
 4. Warunkami formalnymi dopuszczenia kandydata do postępowania rekrutacyjnego jest:
  1) rejestracja w elektronicznym systemie rekrutacji oraz
  2) wniesienie opłaty rekrutacyjnej
 5. Rekrutacja na kurs trwa do 30 listopada 2022 r.

Opłaty

Opłaty za kurs Kwota
Płatność jednorazowa 2500 800 zł
Płatność w 2 ratach 2×425 zł
Opłata rekrutacyjna 40 zł

 

N

Dodatkowe informacje

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty:
IBAN PL76 1020 4900 0000 8202 3352 7367
Bank PKO BP
Uczelnia Collegium Intermarium

Biuro ds. studenckich
+48 22 110 30 91
rekrutacja@collegiumintermarium.org

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt e-mail kontakt@collegiumintermarium.pl

Uprzejmie informujemy, że kursy są uruchamiane przy określonej liczbie uczestników, pozwalającej na właściwą dynamikę pracy grupy. 

Wykładowcy

Prof. dr hab. Jacek Bartyzel

Prof. dr hab. Jacek Bartyzel

Profesor doktor habilitowany nauk społecznych; teatrolog, historyk idei, filozof polityki, publicysta; profesor zwyczajny UMK w Katedrze Filozofii i Teorii Polityki na Wydziale Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie; członek polskich i zagranicznych towarzystw naukowych, w tym Consejo de Estudios Hispánicos Felipe II i Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu; opublikował m.in.: Konserwatyzm bez kompromisu. Studium z dziejów zachowawczej myśli politycznej w Polsce w XX wieku (Toruń 2002), „Umierać, ale powoli!” O monarchistycznej i katolickiej kontrrewolucji w krajach romańskich 1815-2000 (Kraków 2002, 2006²), W gąszczu liberalizmów. Próba periodyzacji i klasyfikacji (Lublin 2004, 2012²), Legitymizm. Historia i teraźniejszość (Wrocław 2009, 2011²), Krzyż pośrodku Księżyca. Historia i ideario meksykańskiego synarchizmu oraz katolickiej organizacji podziemnej El Yunque (1932 – 2012) (Biała Podlaska 2012), Nic bez Boga, nic wbrew Tradycji. Kosmowizja polityczna tradycjonalizmu karlistowskiego w Hiszpanii (Radzymin-Warszawa 2015, 2020²), Prawica – nacjonalizm – monarchizm. Studia politologiczno-historyczne (Radzymin-Warszawa 2016, 2020²), Zboże polskiego myślenia (Radzymin-Warszawa 2020).

Prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk

Prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk

Ur. 1969, profesor nauk humanistycznych. Prorektor ds. Nauki Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, pracownik Instytutu Historii PAN. Prowadzi badania w zakresie historii Prus i Niemiec oraz stosunków polsko-niemieckich w XIX i XX wieku. Jego zainteresowania badawcze dotyczą również dziejów antykatolicyzmu oraz polskiej i powszechnej myśli politycznej. Ostatnio opublikował: Wersal 1919. Nowa kultura bezpieczeństwa dla Polski i Europy (Poznań 2019), Chrystofobia. Pięćset lat nienawiści do Chrystusa i Kościoła (Warszawa 2020), Długi Kulturkampf. Pruskie i niemieckie wojny kulturowe przeciw Polsce 1795-1918 (Warszawa 2020), Prusy. Pięć wieków (Warszawa 2020), Katedra i uniwersytet. O kryzysie i nadziei cywilizacji chrześcijańskiej (Kraków 2021). Za książkę o ludobójstwie Ormian w Turcji w 1915 r. (Pierwszy holokaust XX wieku, Warszawa 2004) otrzymał w 2005 r. Nagrodę Wydawców Katolickich „Feniks”. 

Działalność publicystyczną uprawia na łamach prasy konserwatywnej i katolickiej w kraju i za granicą. Publikował m. in. w „Salisbury Review”, „Christian Order”, „Christianitas”, „Polonia Christiana”, „Naszym Dzienniku”, „Miłujcie się”. Stały felietonista tygodnika „Do Rzeczy” oraz Radia Maryja. 

Dr hab. Marek Czachorowski

Dr hab. Marek Czachorowski

Ur. 1956, dr hab. filozof, etyk. Studia filozoficzne magisterskie i doktoranckie na KUL (Wydział Filozofii KUL, specjalizacja - filozofia teoretyczna 1975/6 – 1986). Praca magisterska: Odpowiedzialność i człowiek według Romana Ingardena pod kierunkiem ks. prof. dr hab. T. Stycznia. Rozprawa doktorska: Stanowisko Karola Wojtyły/Jana Pawła II w sporze o miłość jako kryterium moralnej oceny antykoncepcji (1997), pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. T. Stycznia, na Wydziale Filozofii KUL. Stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia (Wydział Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego). Praca naukowo-dydaktyczna w Katedrze Etyki Wydziału Filozofii KUL 1988-2014. W latach 1999/2000 pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW. Od 2014/2015 profesor Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. Członek Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu. Główne obszary zainteresowań: filozofia Karola Wojtyły, filozofia prawa, etyka ogólna, etyka prawnicza, etyka urzędnicza, etyka małżeństwa, etyka pedagogiczna.

Prof. dr hab. Włodzimierz Dłubacz

Prof. dr hab. Włodzimierz Dłubacz

Kieruje Katedrą Filozofii Boga na Wydziale Filozofii KUL Jana Pawła II oraz Studium Filozoficzno-Etyczno-Społecznym przy PMK w Paryżu. Jest dyrektorem Instytutu Socjologii WZNoS KUL w Stalowej Woli. Specjalizuje się w filozofii klasycznej (metafizyka, antropologia filozoficzna, filozofia Boga i religii oraz filozofia społeczeństwa i polityki) i jest autorem wielu książek i artykułów naukowych. Przebywał na licznych stypendiach (studiował) oraz wykładał w różnych ośrodkach krajowych i zagranicznych.

Dr Paweł Milcarek

Dr Paweł Milcarek

Ur. 1966, doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii (1994), magister historii (1991), w l. 1992-2008 pracował w Katedrze Historii Filozofii Średniowiecznej ATK/UKSW w Warszawie; założyciel i redaktor naczelny kwartalnika „Christianitas”. Autor książek i artykułów na temat historii filozofii i liturgii łacińskiej oraz duchowości monastycznej, prowadzi badania na temat hermeneutyki reformy Soboru Watykańskiego II.

Arkadiusz Robaczewski

Arkadiusz Robaczewski

Filozof i publicysta, wykładowca akademicki. Założyciel i wieloletni dyrektor Instytutu Edukacji Narodowej. Członek-założyciel Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu. Autor programów kształcenia z dziedziny etyki i antropologii filozoficznej oraz licznych publikacji z dziedziny etyki, pedagogiki, filozofii kultury i innych.