Collegium Intermarium

MISJA I WARTOŚCI

NASZE WARTOŚCI

We współczesnym modelu kształcenia, najbardziej zdumiewające jest to, że stał się on narzędziem wydziedziczania z kultury łacińskiej. Zostaliśmy w sposób systematyczny pozbawieni kontaktu ze źródłami naszej cywilizacji, z jej unikalnymi dziełami. Nie znamy mistrzów, którzy je tworzyli. Dzisiejsza edukacja, przy powszechnej aprobacie, zajmuje się produkcją wyspecjalizowanych żywych narzędzi do różnych dziedzin przemysłu i biznesu. Zatraciliśmy jej wymiar formacyjny, kształtujący człowieka, jako osobę. Za tym postępuje rozkład rozumu, a z kolei konsekwencją tego rozkładu jest głęboki kryzys, nie tylko gospodarczy i cywilizacyjny, ale również kryzys człowieczeństwa, moralności. Pora, byśmy tę zależność dostrzegli.

 

Nasi studenci stykają  się w sposób żywy z europejskim dziedzictwem kulturowym. Poznają, w sposób rozszerzony w stosunku do innych uczelni, kulturowe dziedzictwo Grecji, Rzymu, wspaniałego Średniowiecza, Renesansu, Oświecenia i Romantyzmu. Mogą analizować prądy myślowe, kulturowe, gospodarcze, które doprowadziły, od czasów nowożytnych, do kryzysu wielkiej cywilizacji. To czyni naszych  studentów świadomymi tego, co się dzieje w świecie. Dzięki czemu odczytują rzeczywistość nie w sposób powierzchowny, tylko rozumiejący. To usprawnia naszych słuchaczy do podejmowania w przyszłości odpowiedzialnych zadań w społeczeństwie.

 

Studia w Collegium Intermarium to elitarne studia, dla osób, które mają wobec siebie wysokie wymagania, które nie godzą się na przeciętność. Dobór przedmiotów i wykładowców pozwala zapoznać się z podstawami filozofii klasycznej, z zasadami klasycznej edukacji i z różnymi ideologiami we współczesnym świecie. Nasza Uczelnia uczy rzetelnej i rzeczowej argumentacji na rzecz tego, co klasyczne i tradycyjne.

 

Studia, poza realnymi korzyściami intelektualnymi, zdobytą w rygorze akademickim erudycją, dają też ogromną satysfakcję z odkrywania rzeczy wartościowych, prawdziwych i pięknych.

NASZA HISTORIA

Collegium Intermarium powstało jako odpowiedź na kryzys życia akademickiego.
W czasach, gdy niknie poczucie porządku, celu i sensu, nasza uczelnia ma stały punkt odniesienia – niezmienne idee Prawdy, Dobra i Piękna.

Kiedy coraz mniej jest miejsca dla wolnej debaty akademickiej, Collegium jest przestrzenią dla naukowców i studentów, którzy nie boją się stawiać poważnych pytań. Podejmowanie odważnych wyzwań jest nie tylko prawem, ale obowiązkiem każdego, kto współtworzy wspólnotę uczelni. Gdy kształcenie staje się masowe, jednowymiarowe i odtwórcze, przypominamy, że celem edukacji jest zawsze integralny rozwój człowieka. W realiach uniwersytetu jego warunkiem jest bezpośrednia współpraca mistrza i ucznia.

Collegium łączy elity państw Międzymorza, których narody przez dziesięciolecia były pozbawione możliwości, by tworzyć własne instytucje akademickie. Jest nie tylko przestrzenią rozmowy o wspólnej kulturze i różnorodności tradycji naszego regionu – ale przede wszystkim o współpracy naukowej, społecznej i gospodarczej dzisiaj i w przyszłości.

Nasza uczelnia stanowi też przystań dla wszystkich tych, którzy poszukując wolności i ładu nie boją się nawiązywać do dorobku poprzednich pokoleń, w tym źródeł naszej cywilizacji – rzymskiego prawa, greckiego umiłowania prawdy i żywego dziedzictwa chrześcijaństwa.Podtrzymując klasyczną ideę uniwersytetu, Collegium Intermarium zaprasza na studia i do udziału w kursach podyplomowych, które rozwijają wiedzę i umiejętności profesjonalistów.

Nasi studenci stykają  się w sposób żywy z europejskim dziedzictwem kulturowym. Poznają, w sposób rozszerzony w stosunku do innych uczelni, kulturowe dziedzictwo Grecji, Rzymu, wspaniałego Średniowiecza, Renesansu, Oświecenia i Romantyzmu. Mogą analizować prądy myślowe, kulturowe, gospodarcze, które doprowadziły, od czasów nowożytnych, do kryzysu wielkiej cywilizacji. To czyni naszych  studentów świadomymi tego, co się dzieje w świecie. Dzięki czemu odczytują rzeczywistość nie w sposób powierzchowny, tylko rozumiejący. To usprawnia naszych słuchaczy do podejmowania w przyszłości odpowiedzialnych zadań w społeczeństwie.

Studia w Collegium Intermarium to elitarne studia, dla osób, które mają wobec siebie wysokie wymagania, które nie godzą się na przeciętność. Dobór przedmiotów i wykładowców pozwala zapoznać się z podstawami filozofii klasycznej, z zasadami klasycznej edukacji i z różnymi ideologiami we współczesnym świecie. Nasza Uczelnia uczy rzetelnej i rzeczowej argumentacji na rzecz tego, co klasyczne i tradycyjne. Studia, poza realnymi korzyściami intelektualnymi, zdobytą w rygorze akademickim erudycją, dają też ogromną satysfakcję z odkrywania rzeczy wartościowych, prawdziwych i pięknych.

NASZA MISJA

Misją Collegium Intermarium jest edukacja oparta na klasycznych wartościach cywilizacji europejskiej: rzymskiej kulturze prawnej, greckiej filozofii i etyce chrześcijańskiej.

Współczesne systemy prawne Europy czerpią z dziedzictwa prawa rzymskiego, które przez kolejne stulecia było twórczo rozwijane przez teoretyków i praktyków. To z niego wywodzą się podstawowe zasady tworzenia i stosowania prawa. Rzymianie jako pierwsi rozwinęli koncepcję „prawa narodów” odkrywając, że istnieją normy prawne obowiązujące niezależnie od różnic kulturowych. Stworzyli zarazem koncepcję harmonizacji porządków prawnych, która uznawała znaczenie zróżnicowanych tradycji i dostrzegała ich wartość.

Wykształcenie prawnika wymaga zapewnienia mu nie tylko rzetelnej wiedzy na temat obowiązujących norm i wyposażenia go w praktyczne umiejętności, ale także umożliwienia zrozumienia kontekstu kulturowego i historycznego, w którym osadzone są instytucje prawne.
Punktem odniesienia dla przedstawicieli klasycznej myśli europejskiej są obiektywne idee Prawdy, Dobra i Piękna.
Kolebką filozofii europejskiej była antyczna Grecja, a bez myśli Sokratesa, Platona i Arystotelesa nie byłoby ani średniowiecznej filozofii scholastycznej, ani współczesnej myśli europejskiej. Antyczne korzenie mają wszystkie główne gałęzie filozofii.

Misja Collegium Intermarium obejmuje zakorzenienie wiedzy w żywej i niezmiennie aktualnej klasycznej filozofii realistycznej. Pogłębione kursy filozofii i historii idei pozwolą absolwentom odkryć i ukształtować hierarchię wartości oraz zmierzyć się z kluczowymi wyzwaniami współczesności.
Cywilizacja europejska została zbudowana na fundamentach chrześcijańskich.
To chrześcijaństwo przyniosło światu świadomość godności człowieka i tego, że normy etyczne mają charakter uniwersalny i dotyczą każdego. Tradycja chrześcijańska to nie tylko przeszłość, ale teraźniejszość i przyszłość Europy.

Collegium Intermarium kształci studentów w duchu poszukiwania prawdy o świecie i człowieku oraz integralnego rozwoju umysłowego i społecznego.

NASZE CELE

Collegium Intermarium stawia sobie za cel przywrócenie klasycznej idei uniwersytetu, tworząc wspólnotę akademicką głęboko zakorzenioną w tradycji i kulturze Europy. Nauka i badania prowadzone są w poszanowaniu dorobku poprzednich pokoleń oraz z nadzieją i optymizmem na przyszłość.

Collegium Intermarium dąży do odgrywania wiodącej roli na arenie polskiej i międzynarodowej poprzez rozwój badań naukowych z korzyścią dla społeczeństwa. Badania naukowe realizowane w Collegium Intermarium mają charakter zarówno podstawowy, jak i aplikacyjny. Na uczelni organizowane są także międzynarodowe konferencje naukowe poświęcone kluczowym problemom z obszaru prawa, ekonomii i nauk społecznych oraz najważniejszym wyzwaniom cywilizacyjnym współczesności. Tak w obszarze badań, jak i organizowanych na uczelni konferencji naukowych, szczególne znaczenie mają te zagadnienia naukowe, społeczne i gospodarcze, które nie stanowią przedmiotu debaty w innych ośrodkach lub tocząca się wokół nich dyskusja nie ma charakteru zrównoważonego. Dla naszej Uczelni strategiczne znaczenie mają w szczególności następujące obszary:

1) Promowanie klasycznej filozofii realistycznej.
2) Przywrócenie wartości tradycji chrześcijańskiej we współczesnym świecie.
3) Odbudowa idei uniwersytetu, jako miejsca otwartego na intelektualną dyskusję.
4) Upowszechnianie edukacji klasycznej.
5) Budowę relacji pomiędzy uniwersytetami z Ameryki Północnej i Azji w celu promowania wartości
Prawdy, Dobra i Piękna.

Starożytna Grecja

Filozofia i logika, Demokracja ateńska
Kultura i sztuka

Renesans

Malarstwo i rzeźba,
Wielkie odkrycia geograficzne
Człowiek

Romantyzm

Poezja i literatura Malarstwo Muzyka

Starożytny Rzym

Prawo Rzymskie,
Retoryka, Republika

Barok

Nauki przyrodnicze, Sztuka
Poezja niepokoju

Belle Epoque

Rewolucja przemysłowa Imperia Kultura

Średniowiecze

Chrześcijaństwo, Uniwersytet
Sztuka

Oświecenie

Absolutyzm, Rewolucja, Encyklopedia

XX i XXI wiek

Ideologie Personalizm Rewolucja cyfrowa

ELITARNY CHARAKTER STUDIÓW

Student rozpoczynający naukę w Collegium Intermarium ma już za sobą podstawy klasycznej edukacji. Dzięki temu jest gotowy do poszerzenia swojej wiedzy oraz zdobycia wykształcenia i praktycznych umiejętności potrzebnych w przyszłej pracy zawodowej. Poprzez interdyscyplinarny charakter programu zajęć, praktyczną formę kształcenia, powszechny system tuturingu i wysoki poziom umiędzynarodowienia studiów, absolwent Collegium jest osobą wyróżniającą się na tle absolwentów innych uczelni wyższych w kraju.
Raport samooceny - ocena programowa, profil praktyczny
Interdyscyplinarne podejście

Collegium Intermarium jest uczelnią oferującą przede wszystkim jednolite magisterskie studia prawnicze oraz studia podyplomowe na kierunkach, które nie mają swoich odpowiedników na polskich uczelniach. Program uczelni jest nastawiony na praktyczny i interdyscyplinarny charakter kształcenia. Aby zapewnić absolwentom umiejętności niezbędne w późniejszej praktyce zawodowej, w proces dydaktyczny włączono uznanych adwokatów i radców prawnych, orzekających i pozostających w stanie spoczynku sędziów (w tym także sędziów Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego), posiadających perspektywę akademicką parlamentarzystów, liderów lokalnych i zagranicznych think tanków oraz menedżerów spółek giełdowych.

 

W przeciwieństwie do konkurencyjnych studiów prawniczych, Collegium Intermarium oferuje studentom szeroką paletę wykładów specjalizacyjnych, seminariów oraz konwersatoriów, których tematyka pośrednio nawiązuje do tematyki prawniczej, w istotnym stopniu dotykając zagadnień z zakresu innych nauk społecznych – ekonomii, filozofii i historii. Dzięki temu absolwent uczelni jest nie tylko doskonałym fachowcem w swojej dziedzinie, ale także osobą wszechstronnie uformowaną i gotową na przyszłe wyzwania zawodowe.

Wolność akademicka i rzetelna debata publiczna

Podstawą funkcjonowania uczelni jest zapewnienie wolnej debaty akademickiej, bez której nie jest możliwe wypełnienie fundamentalnej misji nauki – poszukiwania prawdy poprzez nieskrępowane poznawanie otaczającego świata. Collegium Intermarium zawsze będzie otwarte na sugestie, rady i konstruktywną krytykę ze strony świata akademickiego i ludzi dobrej woli spoza niego. Wierzymy, że wzajemna ocena i samokontrola przyczyniają się do dynamicznego rozwoju zdrowej wymiany intelektualnej, podniesienia poziomu debaty publicznej i wzrostu wiedzy społeczeństwa.

 

Uczelnia jest zdecydowana aktywnie bronić studentów i wykładowców przed napastliwymi atakami ograniczającymi debatę akademicką i wszelkimi próbami ideologicznego cenzurowania czy zastraszania członków społeczności akademickiej.

 

Collegium Intermarium nie będzie iść na kompromisy w zakresie jakości nauczania, wyznawanych wartości i poszukiwania prawdy i odrzuca paradygmaty czy ideologie sprzeczne z rzetelnymi badaniami i uczciwym nauczaniem. Jednocześnie, uczelnia chce mieć wymierny wkład w rozwój kultury i jakości życia publicznego. Misja uczelni obejmuje szerokie zaangażowanie w sprawy obywatelskie. Dążymy do tego, by życie społeczne było osadzone w kontekście najwyższych ideałów filozoficznych, historycznych, etycznych i prawnych, a debata publiczna opierała się o ugruntowane zasady i wartości oraz przemyślane refleksje, a nie chwilowe, krótkotrwałe i impulsywne spostrzeżenia.

Najlepsze kwalifikacje i metody kształcenia

Collegium Intermarium jest jedyną uczelnią w Polsce, w której powszechnie przyjętą zasadą kształcenia każdego studenta jest system tutoringu. Polega on na tym że wraz z rozpoczęciem nauki każdemu studentowi przydzielany jest tutor, będący dla niego swoistym mentorem, który na zasadzie relacji „mistrz-uczeń” przeprowadza go przez proces kształcenia. Dobór tutorów odbywa się w sposób zindywidualizowany, w trosce o jak najlepsze zharmonizowanie intelektualnych potrzeb studenta z profilem jego mentora, a poza listą stałych kandydatów na tutorów – do podjęcia się obowiązków tutora zapraszane są osoby formalnie niezwiązane z uczelnią, w tym doświadczeni praktycy (adwokaci, radcowie prawni, sędziowie, mediatorzy, menadżerowie, liderzy społeczni) oraz naukowcy polscy i zagraniczni.

 

By wesprzeć ofertę akademicką, Collegium Intermarium tworzy ramy współpracy i partnerstwa z organizacjami obywatelskimi i otoczeniem gospodarczym, wliczając w to przedsiębiorców, wspólnoty religijne, organizacje pozarządowe, kancelarie prawne, instytucje prawnicze, media, instytucje rządowe i placówki edukacyjne w Polsce, regionie Międzymorza i w innych krajach.

Badania

Collegium Intermarium stawia sobie za cel odgrywać wiodącą rolę na arenie polskiej i międzynarodowej poprzez rozwój badań naukowych z korzyścią dla społeczeństwa.

Badania naukowe realizowane w Collegium Intermarium mają charakter zarówno podstawowy, jak i aplikacyjny.

Na uczelni organizowane są także międzynarodowe konferencje naukowe poświęcone kluczowym problemom z obszaru prawa, ekonomii i nauk społecznych oraz najważniejszym wyzwaniom cywilizacyjnym współczesności, ze szczególnym uwzględnieniem wyzwań dla państw obszaru Międzymorza.

 

Tak w obszarze badań, jak i organizowanych na uczelni konferencji naukowych, szczególne znaczenie mają te zagadnienia naukowe, społeczne i gospodarcze, które nie stanowią przedmiotu debaty w innych ośrodkach lub tocząca się wokół nich dyskusja nie ma charakteru zrównoważonego. Strategiczne znaczenie mają w szczególności następujące obszary:
1) Uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem czynników wpływających na podmiotowość gospodarczą Polski oraz innych państw obszaru Międzymorza;
2) Efektywność funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości i administracji publicznej;
3) Problematyka ochrony praw człowieka i wolności obywatelskich, z uwzględnieniem międzynarodowych i krajowych uwarunkowań;
4) Rodzina i demografia.

Rozwój regionu MIĘDZYMORZA

Nazwa uczelni nieprzypadkowo przybliża nasz zamiar wspierania narodów Międzymorza. Collegium Intermarium przyjmuje rolę liderską w tym zakresie w Polsce, w regionie Międzymorza i na arenie międzynarodowej i zachęca do podobnej aktywności swoich pracowników i studentów.
Kontekst geopolityczny

Misja uczelni wpisuje się w kontekst współpracy pomiędzy państwami obszaru Międzymorza – w szczególności 12 państw członkowskich Unii Europejskiej wchodzących w skład zawiązanej w 2016 r. „Inicjatywy Trójmorza” z obszaru pomiędzy Morzem Bałtyckim, Czarnym i Adriatyckim. Poza krajami wchodzącymi w skład „Inicjatywy Trójmorza”, Collegium Intermarium zainicjuje ścisłą i trwałą współpracę z ośrodkami w krajach niebędących członkami Unii Europejskiej, których położenie geograficzne, bliskość kulturowa i wspólne tradycje dają perspektywy na ożywioną współpracę w dziedzinie nauki, gospodarki i polityki. Wymienić trzeba tu zwłaszcza Ukrainę, Białoruś, Gruzję, Armenię, Mołdawię, Serbię, Czarnogórę, Bośnię i Hercegowinę, oraz Macedonię Północną. Kraje te, historycznie zaliczane do grupy państw Międzymorza, mają wiele do zaoferowania w dziedzinie nauki i edukacji, a zatem działające w nich instytucje badawcze i dydaktyczne powinny stać się naturalnym partnerem dla Collegium Intermarium.

 

Zainteresowanie współpracą naukową z krajami tej przestrzeni geograficznej uzasadnione jest jednak nie tylko perspektywami, które stwarzają aktualne okoliczności polityczno-gospodarcze. Choć region wciąż boryka się z negatywnym dziedzictwem komunizmu, to jednocześnie jest wolny od wielu problemów, które dotykają zachodnią część kontynentu. Międzymorze jest postrzegane jako wartościowy obszar inwestycyjny i stanowi przedmiot zainteresowania najważniejszych podmiotów globalnej gospodarki. Żadne z państw regionu nie ma jednak wystarczającego potencjału, by samodzielnie prowadzić równorzędne rozmowy z czołowymi partnerami na świecie. By podołać doniosłym wyzwaniom, przed którymi stoją państwa obszaru Międzymorza konieczne jest wykształcenie odpowiednich kadr, swoistych liderów zmiany i rozwoju. Nowe perspektywy wymagają podjęcia nowatorskich działań na poziomie wykraczającym poza dotychczasowy model. Odpowiedzią jest stworzenie Collegium Intermarium.

Współpraca międzynarodowa

Jednym z filarów strategii Collegium Intermarium jest intensywny rozwój współpracy z partnerami naukowymi, społecznymi i biznesowymi poza granicami kraju. Międzynarodowy wymiar działania oraz otwartość na partnerów zagranicznych są konieczne w dobie globalnej gospodarki i gęstej sieci współzależności między państwami. Ma to znaczenie zarówno dla oferty dydaktycznej, jak i wszechstronnego rozwoju studentów, którzy kończąc studia muszą dysponować podobnymi kompetencjami, jak ich przyszli partnerzy zawodowi z najbardziej rozwiniętych państw na świecie.

 

Strategia współpracy międzynarodowej Collegium Intermarium opiera się na trzech głównych płaszczyznach:
(1) współpracy z nauczycielami akademickimi, przedsiębiorcami i administracją publiczną państw obszaru Międzymorza,
(2) współpracy z ośrodkami akademickimi, przedsiębiorcami i think tankami ze Stanów Zjednoczonych oraz
(3) uwzględnieniu w programie studiów zajęć prowadzonych przez praktyków mających doświadczenie w zakresie działania organizacji międzynarodowych i umożliwieniu studentom odbywania staży w instytucjach Unii Europejskiej, Rady Europy i Organizacji Narodów Zjednoczonych. Ważny obszar współpracy międzynarodowej stanowią też państwa Europy zachodniej, w tym w szczególności kraje, z którymi łączy Polskę członkostwo w Unii Europejskiej.