Zaznacz stronę

Narzędzia zwalczania cyberprzestępczości

Opis kierunku

Nazwa studiów podyplomowych: Narzędzia zwalczania cyberprzestępczości (NZC)
Tryb studiówhybrydowa (on-line/stacjonarne)
Liczba godzin zajęć dydaktycznych216
Liczba godzin zajęć teoretycznych138
Liczba godzin zajęć praktycznych60
Liczba semestrów2
MiejsceWarszawa, on-line
Język polski
Planowany termin uruchomienia studiówpaździernik 2022r.

Charakterystyka i cel studiów podyplomowych

Studia podyplomowe „Narzędzia zwalczania cyberprzestępczości” to dwusemestralny, kompleksowy kurs z zakresu informatyki śledczej (digital forensics), oferujący teoretyczno-praktyczny program dydaktyczny z dużym naciskiem na problem based learning (nauczanie metodą rozwiązywania problemów praktycznych).

Część ogólna obejmuje dwa moduły teoretyczne. W ramach pierwszego z nich omawiane są zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa teleinformatycznego na tle ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa i problemy związane ze zjawiskiem cyberprzestępczości. Drugi moduł dostarcza uczestnikom teoretyczno-metodologicznych podstaw czynności zmierzających do zwalczania i ograniczania zjawiska cyberprzestepczości.

Część szczegółowa zawiera dziewięć modułów teoretyczno-praktycznych poświęconych najnowszym technikom zabezpieczania danych cyfrowych, ich akwizycji i analizie. Każdy moduł składa się z teoretycznego wprowadzenia (3 zajęcia online: 4h w piątek oraz 2 x 4h w sobotę), po którym realizowane są warsztaty praktyczne (3 zajęcia stacjonarne po 2h w niedzielę). Zajęcia realizowane są według schematu, w którym zajęcia teoretyczne wprowadzające w daną dziedzinę cyberprzestępczości podsumowywane są warsztatami, w trakcie których uczestnicy zdobywają praktyczne umiejętności pozwalające im na zrozumienie i krytyczną ocenę sposobów reakcji na incydent cyberprzestępczy, metod poszukiwania i sposobów wykorzystania dowodów cyfrowych oraz możliwych do podjęcia działań prewencyjnych. Prowadzący zajęcia mają wieloletnie doświadczenie praktyczne/zawodowe jako biegli sądowi oraz pracownicy wiodących instytucji badawczych i opiniodawczych.

Celem studiów jest zapewnienie ich uczestnikom niezbędnej wiedzy i umiejętności praktycznych przydatnych w wykonywanej przez nich pracy zawodowej.

 

Adresaci studiów podyplomowych

Studia adresowane są przede wszystkim dla prawników – praktyków: przedstawicieli organów procesowych oraz pełnomocników stron procesowych (adwokatów/radców prawnych). W studiach mogą wziąć także udział inne osoby wykonujące zawody prawnicze bądź około prawnicze, które chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu cyberprzestępczości i informatyki śledczej.

Sylwetka absolwenta

Absolwent szkolenia uzyskuje:

— wiedzę o bezpieczeństwie teleinformatycznym i informacji, cyberzagrożeniach, zwalczaniu cyberprzestępczości, informatyce śledczej, cyberprzestępcach, ich narzędziach i metodach działania,

— umiejętności w zakresie zabezpieczania danych cyfrowych, ich akwizycji i analizie,

— przygotowanie teoretyczne i praktyczne do podejmowania świadomych i rzeczowych

decyzji w kwestii działań ukierunkowanych na zwalczanie cyberprzestępczości,

— postawę akceptującą autorytet i funkcjonowanie prawa w przestrzeni społecznej,

— kreatywne nastawienie do rozwiązywania problemów dowodowych w zgodzie z zasadami etyki.

Warunki ukończenia studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych otrzymuje osoba, która spełni wszystkie wymogi formalne (w tym zapisy wynikające z ustawy[1], ma uregulowane wymagane opłaty), uzyska konieczne zaliczenia modułów tematycznych, złoży pracę końcową na temat uzgodniony z opiekunem studiów i zda egzamin końcowy (obrona pracy). Kontrola bieżących postępów w nauce odbywa się na podstawie zaliczeń modułów tematycznych (kolokwium, dyskusja, prace domowe, zaliczenia warsztatów).


[1] Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668); Art. 160. 3. Uczestnikiem studiów podyplomowych może być osoba, która posiada kwalifikację pełną co najmniej na poziomie 6 uzyskaną w systemie szkolnictwa wyższego i nauki.

 

 

Program

Układ zajęć

Lp.

Nazwa przedmiotu

S[1]T / P[2]
WYK[3]ĆW/SEM[4]
1

Bezpieczeństwo teleinformatyczne a cyberprzestępczość

 

IT18
2

Metodyka i standardy zwalczania cyberprzestępczości

 

IT18
3

Informatyka śledcza, zabezpieczanie danych cyfrowych

 

IT/P126
4

Otwarte źródła informacji – biały wywiad

 

IT/P126
5

Analiza kryminalna – wersja śledcza

 

IT/P126
6

Analiza kryminalna – narzędzia

 

IT/P126
7

Narzędzia cyberprzestępcy

 

IIT/P126
8

Technologia DLT – kryptowaluty

 

IIT/P126
9

Bezpieczeństwo informacji

 

IIT/P126
10

Cyberprzestępczość a wojna hybrydowa

 

IIT/P126
11

Analiza i śledzenie cyberzagrożeń

 

IIT/P126
12

Prezentacje prac zaliczeniowych

 

IIP

 

 

[1] S = semestr.

[2] T = zajęcia teoretyczne, P = zajęcia praktyczne.

[3] WYK = wykład.

[4] ĆW/SEM = ćwiczenia bądź seminaria

Zasady rekrutacji

N

Zasady rekrutacji

 1. Zgłoszenia kandydatów na studia podyplomowe przyjmowane są wyłącznie w trybie rejestracji internetowej, za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji dostępnego na stronie internetowej www.collegiumintermarium.pl.
 2. Komunikacja z kandydatem odbywa się za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji.
 3. Pomocniczo do komunikacji z kandydatem wykorzystuje się inne środki komunikacji na odległość (email, telefon).
 4. Warunkami formalnymi dopuszczenia kandydata do postępowania rekrutacyjnego jest:
  1) rejestracja w elektronicznym systemie rekrutacji oraz
  2) wniesienie opłaty rekrutacyjnej
 5. Kandydaci na studia podyplomowe składają osobiście, bądź drogą korespondencyjną, następujące dokumenty do dnia zakończenia rekrutacji na dany kierunek studiów::
  1) kwestionariusz osobowy wydrukowany z elektronicznego systemu rekrutacji, odręcznie podpisany przez kandydata;
  2) podpisaną umowę (warunkową) o świadczenie usług edukacyjnych dla uczestników studiów podyplomowych w dwóch egzemplarzach, wygenerowaną w systemie rekrutacyjnym Uczelni;
  3) kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych, o którym mowa w § 2 ust. 2-5 i ust. 7, poświadczoną klauzulą: „Poświadczam zgodność z oryginałem” oraz odręcznym podpisem kandydata.
 6. Dokumenty wymienione powyżej składa się osobiście w siedzibie Uczelni albo przesyła drogą pocztową na adres Uczelni.

Opłaty

Czesne s. podyplomowych
Opłaty za studiaKwota
Płatność jednorazowa15 000 zł
Płatność w 9 ratach18 000 zł (miesięczna rata: 1 200 zł)
Opłata rekrutacyjna200 zł

 

N

Dodatkowe informacje

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty:
IBAN PL76 1020 4900 0000 8202 3352 7367
Bank PKO BP
Uczelnia Collegium Intermarium

Biuro ds. studenckich
+48 22 110 30 91
rekrutacja@collegiumintermarium.org

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt e-mail kontakt@collegiumintermarium.pl

Uprzejmie informujemy, że kursy są uruchamiane przy określonej liczbie uczestników, pozwalającej na właściwą dynamikę pracy grupy. 

Refundacja kosztów studiów podyplomowych

Uzyskaj zwrot nawet 80% kosztów studiów podyplomowych! Oferta dla sektora MŚP

Otrzymaj dodatkowy zwrot podatku

Odlicz od podatku 150% kosztu wysłania pracownika na studia, bądź ufundowania stypendium