Collegium Intermarium przyciąga kolejnych naukowców! Do grona prowadzących zajęcia na kierunku studiów podyplomowych „Europa klasyczna: polityka – kultura – sztuka debaty” dołączyło czterech nowych prowadzących. To wybitni przedstawiciele świata nauk filozoficznych.

 

Dr hab. Paweł Gondek

 

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Autor prac naukowych z zakresu metodologii metafizyki, filozofii kultury i podstaw retoryki. Członek redakcji czasopisma naukowego „Roczniki Filozoficzne”. Współtwórca i koordynator unikatowego kierunku studiów I i II stopnia „Retoryka stosowana” prowadzonego na Wydziale Filozofii KUL. Członek zarządu Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu. Od 2017 roku współpracuje z Krakowskim Stowarzyszeniem Mówców oraz Fundacją „Projekty edukacyjne” przy programach dotyczących organizacji i zastosowania debat oksfordzkich w edukacji szkolnej i akademickiej. Sędzia Akademickich Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich.

Prof. Dr hab. Artur Andrzejuk

 

Profesor, specjalista w zakresie dziejów filozofii, szczególnie św. Tomasza z Akwinu i tomizmu. Kieruje Katedrą Historii Filozofii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, jest ponadto przewodniczącym Naukowego Towarzystwa Tomistycznego oraz redaktorem naczelnym Rocznika Tomistycznego. Nr ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7926-4070

Dr hab. Paweł Skrzydlewski

Dr hab. filozofii, rektor Akademii Zamojskiej, prof. tejże uczelni.
W 1994 uzyskał stopień magistra na Wydziale Filozofii KUL (praca napisana pod kierunkiem o. prof. dr. hab. M. A. Krąpca). W 1998 r. ukończył Podyplomowe Studium Konstytucjonalizmu na Wydziale Prawa i Administracji UMCS. W 1999 r. obronił pracę doktorską napisaną pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. A. Maryniarczyka.
Na Wydziale Filozoficznym KUL w Lublinie 13 czerwca 2014 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie filozofii.
Napisał ponad 250 publikacji naukowych i popularnonaukowych, wygłosił przeszło 100 referatów na konferencjach naukowych.
W swych badaniach koncentruje się na teorii i filozofii: prawa, człowieka, cywilizacji, polityki, wychowania i edukacji .
Był współpracownikiem i autorem haseł w Powszechnej encyklopedii filozofii (t. 1–10) oraz w Encyklopedii filozofii polskiej (t. 1–2), Encyklopedii Aksjologii Pedagogicznej; członkiem Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu; L’Association des Amis de la Philosophie Classique – Paris; Towarzystwa Naukowego KUL; Chełmskiego Towarzystwa Naukowego; współpracuje z: Instytutem Edukacji Narodowej w Lublinie oraz Stowarzyszeniem Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi: Fundacją Polskiej Akademii Nauk w Lublinie.

Jest autorem książek:

1. Polityka w cywilizacji łacińskiej. Aktualność nauki Feliksa Konecznego, Lublin 2002 (ss. 164);

2. Wolność człowieka w cywilizacji łacińskiej w ujęciu Feliksa Konecznego, Lublin 2013 (ss. 313 );

3. Antropologiczne i społeczne determinanty prawa. Studium z filozofii prawa, Lublin 2013 (ss. 387);

4. Osoba w przestrzeni publicznej. Wybrane zagadnienia z filozofii człowieka i polityki, Kraków 2016 (ss. 307);

5. Ontyczne i społeczne podstawy pedagogii rodzinnej. Studium z filozofii wychowania i edukacji. Gdańsk 2018 (ss. 239);

6. Płciowość i wychowanie osoby, (wraz z M. Marczewski, P. Skrzydlewski) Gdańsk 2020 (ss. 146);

7. Antropologia filozoficzna i kulturowa, I. Chłodna, W. Daszkiewicz, R. Gawrych, M. Marczewski, A. Maryniarczyk, P. Skrzydlewski, Gdańsk 2020 (ss. 529);

8. Feliks Koneczny, red. P. Skrzydlewski, Kraków 2020 (ss. 208);

9. Feliks Koneczny, edited by P. Skrzydlewski, Kraków 2020 (wersja angielska ss. 214);

10. Przewodnik po polskiej filozofii chrześcijańskiej XX i XXI wieku, red. P. S. Mazur, P. Duchliński, P. Skrzydlewski, Kraków 2020 (ss. 316);

11. A Companion to Polish Christian Philosophy of the 20-th and 21-st Centuries, edited by P. S. Mazur, P. Duchliński, P. Skrzydlewski, Kraków 2020 (ss. 332)

12. Człowiek – Wiara – Rodzina, Gdańsk 2022, (ss. 245).

Jako pracownik naukowy i dydaktyk przygotował następujące podręczniki służące edukacji w uczelniach wyższych:

1. Pedagogika rodziny. Podejście systemowe. Tom 2: Wychowanie rodzinne, red. M. Marczewski (red. Naczelny), R. Gawrych, D. Opozda, T. Sakowicz, P. Skrzydlewski, Gdańsk 2017, ss. 987.

2. Pedagogika rodziny. Podejście systemowe. Tom 3: Wychowanie do rodziny, red. Marek Marczewski (Red. Naczelny), Roman Gawrych, Danuta Opozda, Tadeusz Sakowicz, Paweł Skrzydlewski, Gdańsk 2018, ss. 977.

Dr hab. Artur Mamcarz-Plisiecki

 

Polonista, prawnik, filozof, adiunkt w Katedrze Filozofii Kultury i Podstaw Retoryki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Były dziennikarz radiowy i telewizyjny, obecnie członek Rady Naukowej Instytutu Badań Edukacyjnych. Autor książki: Retoryka i filozofia filmu. Perspektywa realizmu filozoficznego, Lublin 2019 oraz publikacji z dziedziny retoryki i filozofii kultury. Do jego zainteresowań badawczych należą retoryka klasyczna i perswazja, filozofia kultury, filozofia języka, kultura żywego słowa, kultura wizualna i audiowizualna.

//