Zaznacz stronę

Nowoczesne metody dowodowe

Opis kierunku

Nazwa studiów podyplomowych: Nowoczesne metody dowodowe
Tryb studiów niestacjonarne
Liczba semestrów 2
Miejsce Warszawa
Język  polski

Zapraszamy Państwa na pierwsze w Polsce kompleksowe roczne studia z zakresu nowoczesnych metod dowodowych, w ramach których słuchacze zostaną zapoznani z praktycznymi aspektami dopuszczania i przeprowadzenia w postępowaniu karnym i cywilnym dowodu z opinii biegłych różnych specjalności.

 

Praktyka pokazuje, że ani studia prawnicze, ani aplikacje specjalistyczne (np. adwokacka i radcowska) nie przygotowują prawników do wszechstronnej oraz wnikliwej analizy dowodu z opinii biegłego. Biegli bardzo często w swoich opiniach posługują się metodologią czy językiem niezrozumiałym dla uczestników procesu sądowego. Nierzadko odwoływanie się do wiedzy specjalnej, a także lakoniczność samych ekspertyz, skutkuje brakiem właściwego i krytycznego spojrzenia na wnioski opinii mającej przecież istotne znaczenie w trakcie orzekania.

 

Już czas to zmienić!

 

Uczelnia Collegium Intermarium zaprasza na pierwsze w Polsce roczne studia podyplomowe, w ramach których słuchacze poznają praktyczne aspekty dopuszczania i przeprowadzania dowodów z opinii biegłych. W trakcie zajęć sędziowie, adwokaci, prokuratorzy, policjanci oraz biegli odpowiedzą m.in. na pytania:

 

– jak wygląda praktyczny aspekt powoływania biegłych sądowych przez organy oraz jak wygląda prawidłowo sporządzone postanowienie o dopuszczeniu takiego dowodu?

 

– na co zwraca uwagę sąd w ocenie opinii biegłego?

 

– w jaki sposób dochodzi do prawidłowego zabezpieczenia oraz utrwalenia dowodu na miejscu zdarzenia?

 

– jak wygląda praktyczny aspekt utrwalania i wykorzystania materiałów służb z kontroli operacyjnej?

 

– jakie elementy bierze pod uwagę biegły z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych i jakie błędy są najczęściej popełniane?

 

– co świadczy o tym, że pokrzywdzony jest ofiarą psychomanipulacji?

 

– czy o rzetelności opinii biegłego z zakresu psychologii świadczy zawsze konieczność przeprowadzenia badań?

 

– co bierze pod uwagę w swoich opiniach biegły z zakresu slangu narkotykowego?

 

– w jaki sposób przebiega obserwacja psychiatryczna podejrzanego oraz co biegli lekarze psychiatrzy biorą pod uwagę w toku wydawania opinii?

 

– jak rozpoznać, że podejrzany udaje chorobę psychiczną?

 

– co jest najbardziej istotne przy sporządzaniu opinii przez biegłego z zakresu pisma ręcznego?

 

– jak pracuje biegły z zakresu fonoskopii?

 

– czy biegły z zakresu medycyny sądowej może popełnić błąd, który będzie skutkował uniewinnieniem oskarżonego o zabójstwo?

 

Na te i inne pytania w trakcie zajęć odpowiedzą wybitni specjaliści z zakresu prawa oraz biegli różnych specjalności.

Kurs dedykowany dla prawników, aplikantów (w szczególności adwokackich oraz radcowskich), adwokatów i radców prawnych, biegłych. Zapraszamy jednak oprócz tego wszystkich zainteresowanych!

Studia podyplomowe będą trwać 2 semestry w systemie zjazdowym (weekendowym). 

Program

Semestr I.

Zjazd Lp. Temat
I. Zagadnienia wprowadzające 1. Nauki sądowe – rys historyczny i stan obecny
2. Biegły sądowy w wybranych krajach i systemach prawnych
3. Biegły sądowy w Polsce. Biegły z listy Prezesa Sądu Okręgowego a tzw. biegły ad hoc. Biegły z zagranicy w praktyce polskiego wymiaru sprawiedliwości
4. Narzędzia kontroli biegłych sądowych w Polsce i na świecie. Odpowiedzialność karna i cywilna biegłego w prawie polskim
II. Opinia biegłego – zagadnienia wstępne i problemy metodologiczne 5. Procesy w naukach sądowych
6. Ekspertyza i opinia biegłego
7. Interpretacja w naukach sądowych
8. Teoria błędu w naukach sądowych
III. Dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego w polskiej procedurze karnej i cywilnej 9. Dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego w procesie karnym – zagadnienia prawne i praktyczne
10. Dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego w procesie cywilnym – zagadnienia prawne i praktyczne
11. Prawidłowość formułowania tezy dowodowej, a także pytań do biegłego przez sąd, organy ścigania i pełnomocników. Posiłkowanie się tzw. ekspertyzą prywatną na potrzeby postępowań
12. Analiza opinii biegłych – zagadnienia praktyczne (warsztaty)
IV. Czynności dowodowe wpływające na treść opinii biegłych – cz. I 13. Oględziny
14. Przeszukanie
15. Zabezpieczenie dowodu na miejscu zdarzenia
16. Specyfikacja wykorzystania materiałów z kontroli operacyjnej
V. Czynności dowodowe wpływające na treść opinii biegłych – cz. II 17. Eksperyment procesowy
18. Osobowe źródło dowodowe – przesłuchanie. specyfika czynności z udziałem niektórych przesłuchiwanych (np. małoletnich)
19. Udział organu i pełnomocników (adwokatów/radców prawnych) w czynnościach dowodowych (warsztaty)
VI. Psychologia i psychomanipulacja 20. Zagadnienia teoretyczne i podstawy metodologiczne dyscypliny
21. Pełne i rzetelne opiniowanie przez biegłego: jak powinna wyglądać dobra opinia?
22. Praktyczne problemy w opiniowaniu przez biegłego danej specjalności
23. Weryfikacja poprawności opiniowania przez biegłego (warsztaty)
VI. Psychiatria i medycyna sądowa j.w.
VII. Badanie pisma ręcznego.       Slang grup przestępczych j.w.
VIII. Ruch drogowy i rekonstrukcja wypadków drogowych.       Toksykologia j.w.
IX. Antropologia i antroposkopia       Fonoskopia j.w.
X. Traseologia       Daktyloskopia j.w.
XI. Ekspertyzy broni i balistyczne       Mechanoskopia j.w.
XII. Ekspertyzy księgowe       Ekonomia j.w.
XIII. Wycena ruchomości       Wycena nieruchomości   Szacowanie szkód j.w.
XIV. Budownictwo j.w.

Zasady rekrutacji

N

Zasady rekrutacji

 1. Zgłoszenia kandydatów na studia podyplomowe przyjmowane są wyłącznie w trybie rejestracji internetowej, za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji dostępnego na stronie internetowej www.collegiumintermarium.pl.
 2. Komunikacja z kandydatem odbywa się za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji.
 3. Pomocniczo do komunikacji z kandydatem wykorzystuje się inne środki komunikacji na odległość (email, telefon).
 4. Warunkami formalnymi dopuszczenia kandydata do postępowania rekrutacyjnego jest:
  1) rejestracja w elektronicznym systemie rekrutacji oraz
  2) wniesienie opłaty rekrutacyjnej
 5. Rekrutacja na studia podyplomowe trwa do 15 stycznia 2022 października 2022 r.
 6. Kandydaci na studia podyplomowe składają osobiście, bądź drogą korespondencyjną, następujące dokumenty do dnia zakończenia rekrutacji na dany kierunek studiów::
  1) kwestionariusz osobowy wydrukowany z elektronicznego systemu rekrutacji, odręcznie podpisany przez kandydata;
  2) podpisaną umowę (warunkową) o świadczenie usług edukacyjnych dla uczestników studiów podyplomowych w dwóch egzemplarzach, wygenerowaną w systemie rekrutacyjnym Uczelni;
  3) kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych, o którym mowa w § 2 ust. 2-5 i ust. 7, poświadczoną klauzulą: „Poświadczam zgodność z oryginałem” oraz odręcznym podpisem kandydata.
 7. Dokumenty wymienione powyżej składa się osobiście w siedzibie Uczelni albo przesyła drogą pocztową na adres Uczelni.

Opłaty

Czesne s. podyplomowych
Opłaty za studia Kwota
Płatność jednorazowa 11 000 zł
Płatność w 3 ratach 11 730 zł
Płatność w 7 ratach 12 500 zł
Opłata rekrutacyjna 200 zł

 

N

Dodatkowe informacje

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty:
IBAN PL76 1020 4900 0000 8202 3352 7367
Bank PKO BP
Uczelnia Collegium Intermarium

Biuro ds. studenckich
+48 22 110 30 91
rekrutacja@collegiumintermarium.org

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt e-mail kontakt@collegiumintermarium.pl

Uprzejmie informujemy, że kursy są uruchamiane przy określonej liczbie uczestników, pozwalającej na właściwą dynamikę pracy grupy. 

Wykładowcy

Adw. dr Bartosz Lewandowski, prof. CI

Adw. dr Bartosz Lewandowski, prof. CI

Rektor, Dziekan wydziału prawa

Adwokat, doktor nauk prawnych, Dyrektor Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris. Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, które ukończył z wyróżnieniem w 2012 r. W latach 2013-2014 odbył aplikację ogólną w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, podczas której odbywał praktykę w jednostkach prokuratury oraz sądach powszechnych na terenie Warszawy, zapoznając się ze specyfiką pracy w organach ścigania i wymiaru sprawiedliwości. W latach 2014-2016 odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, a w 2017 r. uzyskał pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego (Izba Adwokacka w Warszawie). Doktor nauk prawnych oraz absolwent stacjonarnych studiów doktoranckich w Instytucie Nauk o Państwie i Prawie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie prowadził działalność naukową i dydaktyczną z zakresu socjologii prawa, doktryn polityczno-prawnych oraz teorii prawa. Autor publikacji z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego, historii prawa oraz teorii i filozofii prawa, publikowanych w prestiżowych ogólnopolskich (m.in. w "Państwie i Prawie" czy "Przeglądzie Sejmowym") oraz międzynarodowych periodykach naukowych. Autor monografii „Sąd Konstytucyjny Czechosłowacji w latach 1920-1939” (Warszawa 2020, Wydawnictwo Trybunału Konstytucyjnego). W swojej pracy naukowej koncentruje się również na prawnych aspektach pozycji biegłych sądowych w praktyce procesowej, czego wyrazem jest wydana pod jego redakcją książka "Pozycja i rola biegłego w polskim systemie prawnym" (Warszawa 2016).

Dr Dariusz Drajewicz

Dr Dariusz Drajewicz

Doktor nauk prawnych z zakresu postępowania karnego (Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie); sędzia orzekający w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie, a także delegowany do Działu Badań i Analiz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury; wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury; przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości w komisjach egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego; autor ponad 100 publikacji naukowych z zakresu prawa i postępowania karnego: glos, artykułów (opublikowanych m.in. w: Państwie i Prawie, Przeglądzie Sądowym, Palestrze, Orzecznictwie Sądów Polskich, Prokuraturze i Prawie), a także monografii i komentarzy, w tym redaktor naukowy i współautor dwutomowego Komentarza do Kodeksu postępowania karnego (C.H. Beck, seria Duże Komentarze, 2020, t. I – ss. 1953, t. II – ss. 1136). Podróżnik (pobyt w blisko 100 krajów świata), fotografik (Akademia Fotografii w Warszawie, Studium Fotografii Związku Polskich Artystów Fotografików w Warszawie, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie - specjalizacja z zakresu filmoznawstwa), uczestnik wystaw fotograficznych i autor zbiorów fotografii (m. in. albumu المدن البائدة UNRESURRECTED CITIES) oraz reportaży i fotoreportaży podróżniczych.

Dariusz Loranty

Dariusz Loranty

Były funkcjonariusz Policji (m.in. w Wydziale ds. Terroru Kryminalnego i Zabójstw Komendy Stołecznej Policji), ekspert ds. bezpieczeństwa, były dowódca Zespołu Negocjatorów Policyjnych KSP, autor licznych artykułów i książek, wykładowca;

Oskar Tomeczko

Oskar Tomeczko

były funkcjonariusz Policji (m.in. służył w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie oraz był naczelnikiem Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie), biegły w zakresie ruchu drogowego, kryminalistycznej i technicznej rekonstrukcji wypadków drogowych na liście prezesa Sądu Okręgowego w Nowym Sączu oraz Sądu Okręgowego w Krakowie;

Paweł Rybicki

Paweł Rybicki

Prezes zarządu Fundacji Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych, były dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji, ekspert wiodący ds. nauk sądowych w trakcie Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, wykładowca;