Zaznacz stronę

Nowoczesne metody dowodowe

Opis kierunku

Nazwa studiów podyplomowych: Nowoczesne metody dowodowe
Tryb studiówhybrydowa (on-line/stacjonarne)
Liczba semestrów2
Liczba godzin zajęć dydaktycznych216
Liczba godzin zajęć teoretycznych138
Liczba godzin zajęć praktycznych60
MiejsceWarszawa, on-line
Język polski
Planowany termin uruchomienia studiówpaździernik 2022r.

Charakterystyka i cel studiów podyplomowych

Studia podyplomowe „Nowoczesne metody dowodowe” to dwusemestralny, kompleksowy kurs z zakresu nauk sądowych, oferujący teoretyczno-praktyczny program dydaktyczny z dużym naciskiem na problem based learning (nauczanie metodą rozwiązywania problemów praktycznych).

Część ogólna obejmuje dwa moduły teoretyczno-praktyczne (stacjonarne). W ramach pierwszego z nich poruszane są zagadnienia dotyczące funkcjonowania biegłych sądowych w polskim systemie prawnym oraz kwestie praktycznej współpracy pomiędzy prawnikiem i biegłym sądowym. Drugi moduł dostarcza uczestnikom teoretyczno-metodologicznych podstaw czynności dowodowych oraz angażuje ich w symulację technicznych sposobów zabezpieczenia śladów w warunkach zbliżonych do realnych miejsc zdarzeń.

Część szczegółowa zawiera dziewięć modułów teoretyczno-praktycznych poświęconych najnowszym technikom dowodowym oraz opiniowaniu sądowemu w ramach różnych dziedzin biegłości. Każdy moduł składa się z teoretycznego wprowadzenia do trzech różnych dyscyplin badawczych (3 zajęcia online: 4h w piątek oraz 2 x 4h w sobotę), w ramach każdej z nich realizowane są następnie warsztaty praktyczne (3 zajęcia stacjonarne po 2h w niedzielę). Zajęcia realizowane są według schematu, w którym zajęcia teoretyczne wprowadzające w tajniki danej dziedziny biegłości czy dyscypliny badawczej podsumowywane są warsztatami, w trakcie których uczestnicy zdobywają praktyczne umiejętności we współpracy z biegłym z danej dyscypliny, pozwalające im na krytyczną ocenę przedstawionej opinii sądowej oraz wyprowadzenie z niej wniosków przydatnych w dalszym biegu postępowania dowodowego. Prowadzący zajęcia mają wieloletnie doświadczenie praktyczne/zawodowe jako biegli sądowi oraz pracownicy wiodących instytucji badawczych i opiniodawczych.

Celem studiów jest zapewnienie ich uczestnikom niezbędnej wiedzy i umiejętności praktycznych przydatnych w wykonywanej przez nich pracy zawodowej.

 

Adresaci studiów podyplomowych

Studia adresowane są przede wszystkim dla prawników – praktyków: pełnomocników stron procesowych (adwokatów/radców prawnych) oraz przedstawicieli organów procesowych. W studiach mogą wziąć także udział inne osoby wykonujące zawody prawnicze bądź około prawnicze, które chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu nowoczesnych metod dowodowych.

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent szkolenia uzyskuje:

— wiedzę o funkcjonowaniu biegłych sądowych w ramach wymiaru sprawiedliwości, praktycznych zasadach współpracy na linii prawnik – biegły oraz czynnościach dowodowych takich jak oględziny, przeszukanie, przesłuchanie, eksperyment, badania w ramach ekspertyzy i opiniowanie sądowe.

— umiejętności w zakresie ujawniania, utrwalania oraz ochrony prawnej śladów stanowiących podstawę do identyfikacji osoby, rzeczy i zjawisk,

— przygotowanie teoretyczne i praktyczne do podejmowania świadomych i rzeczowych

decyzji w kwestii kierunku wykorzystania dowodów z opinii biegłych z różnych dyscyplin w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw,

— postawę akceptującą autorytet i funkcjonowanie prawa w przestrzeni społecznej,

— kreatywne nastawienie do rozwiązywania problemów dowodowych w zgodzie z zasadami etyki.

 

Warunki ukończenia studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych otrzymuje osoba, która spełni wszystkie wymogi formalne (w tym zapisy wynikające z ustawy[1], ma uregulowane wymagane opłaty), uzyska konieczne zaliczenia modułów tematycznych, złoży pracę końcową na temat uzgodniony z opiekunem studiów i zda egzamin końcowy (obrona pracy). Kontrola bieżących postępów w nauce odbywa się na podstawie zaliczeń modułów tematycznych (kolokwium, dyskusja, prace domowe, zaliczenia warsztatów).

Program

Układ zajęć

 

Lp.

Nazwa przedmiotu

(osoba prowadząca zajęcia)

S[1]T / P[2]
WYK[3]ĆW[4]
1.

Dowód z opinii biegłego w procesie karnym. Odpowiedzialność karna biegłego

IT2
2.Dowód z opinii biegłego w procesie cywilnym. Odpowiedzialność cywilna biegłegoIT2
3.Nauki sądowe. Rys historyczny i stan obecnyIT2
4.

Biegły sądowy w Polsce.

Biegły sądowy w wybranych krajach i systemach prawnych

IT2
5.Współpraca międzynarodowa w naukach sądowych. Biegły z zagranicy w praktyce polskiego wymiaru sprawiedliwościIT2
6.Standardy w naukach sądowychIT2
7.Narzędzia kontroli jakości biegłych sądowychIT2
8.Procesy w naukach sądowychIT2
9.Czynności dowodowe: Ekspertyza i opinia biegłego. Źródła błędów. InterpretacjaIT6
10.Czynności dowodowe: Przesłuchanie. Przeszukanie. Oględziny. Eksperyment procesowy.IT4
11.Techniki rejestracji czynności dowodowych. Zabezpieczenie techniczne materiału dowodowegoIT2
12.Wykorzystanie wyników pracy operacyjnej w postępowaniu dowodowymIT2
13.Udział organów i pełnomocników (adwokatów/radców prawnych) w czynnościach dowodowychIP6
14.Badania pisma ręcznegoIT/P42
15.Techniczne badania dokumentówIT/P42
16.Fonoskopijne badania audiodokumentówIT/P42
17.Badania broni i balistyki cd.IT/P42
18.Badania mechanoskopijneIT/P42
19.Badania traseologiczneIT/P42
20.Zdarzenia w ruchu drogowymIT/P42
21.Rekonstrukcja wypadków drogowychIT/P42
22.Toksykologia sądowaIT/P42
23.Badania narkotykówIT/P42
24.Badania mikrośladówIT/P42
25.Badania materiałów wybuchowychIT/P42
26.Badania cyfrowych nośników danychIIT/P42
27.Przestępczość w InternecieIIT/P42
28.Analiza kryminalnaIIT/P42
29.Badania antroposkopijneIIT/P42
30.Biologia i genetyka sądowaIIT/P42
31.Badania daktyloskopijneIIT/P42
32.Psychiatria sądowaIIT/P42
33.Psychomanipulacje w opiniowaniu psychologiczno-sądowymIIT/P42
34.Badania poligraficzne (wariograficzne)IIT/P42
35.Medycyna sądowa i inne dyscypliny medyczneIIT/P126
36.Rewizja finansowa – audyt śledczyIIT/P42
37.Rzeczoznawstwo – szacowanie wartości nieruchomości, kosztorysowanie i rozliczanie robót budowlanychIIT/P42
38.Ubezpieczenia – analiza techniczna urządzeń sterujących i systemów alarmowychIIT/P42
39.Prezentacja prac zaliczeniowychIIP

 

 

[1] S = semestr.

[2] T = zajęcia teoretyczne, P = zajęcia praktyczne.

[3] WYK = wykład.

[4] ĆW = ćwiczenia.

Zasady rekrutacji

N

Zasady rekrutacji

 1. Zgłoszenia kandydatów na studia podyplomowe przyjmowane są wyłącznie w trybie rejestracji internetowej, za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji dostępnego na stronie internetowej www.rekrutacja.collegiumintermarium.org
 2. Komunikacja z kandydatem odbywa się za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji.
 3. Pomocniczo do komunikacji z kandydatem wykorzystuje się inne środki komunikacji na odległość (email, telefon).
 4. Warunkami formalnymi dopuszczenia kandydata do postępowania rekrutacyjnego jest:
  1) rejestracja w elektronicznym systemie rekrutacji oraz
  2) wniesienie opłaty rekrutacyjnej
 5. Rekrutacja na studia podyplomowe trwa od 15 lipca 2022 r. do 30 września 2022 r.
 6. Kandydaci na studia podyplomowe składają osobiście, bądź drogą korespondencyjną, następujące dokumenty do dnia zakończenia rekrutacji na dany kierunek studiów::
  1) kwestionariusz osobowy wydrukowany z elektronicznego systemu rekrutacji, odręcznie podpisany przez kandydata;
  2) podpisaną umowę (warunkową) o świadczenie usług edukacyjnych dla uczestników studiów podyplomowych w dwóch egzemplarzach, wygenerowaną w systemie rekrutacyjnym Uczelni;
  3) kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych, o którym mowa w § 2 ust. 2-5 i ust. 7, poświadczoną klauzulą: „Poświadczam zgodność z oryginałem” oraz odręcznym podpisem kandydata.
 7. Dokumenty wymienione powyżej składa się osobiście w siedzibie Uczelni albo przesyła drogą pocztową na adres Uczelni.

Opłaty

Czesne s. podyplomowych
Opłaty za studiaKwota
Płatność jednorazowa13 000 zł
Płatność w 9 ratach15 750 zł (miesięczna rata: 1 750 zł)
Opłata rekrutacyjna200 zł

 

N

Dodatkowe informacje

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty:
IBAN PL76 1020 4900 0000 8202 3352 7367
Bank PKO BP
Uczelnia Collegium Intermarium

Biuro ds. studenckich
+48 22 110 30 91
rekrutacja@collegiumintermarium.org

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt e-mail kontakt@collegiumintermarium.pl

Uprzejmie informujemy, że kursy są uruchamiane przy określonej liczbie uczestników, pozwalającej na właściwą dynamikę pracy grupy. 

Refundacja kosztów studiów podyplomowych

Uzyskaj zwrot nawet 80% kosztów studiów podyplomowych! Oferta dla sektora MŚP

Otrzymaj dodatkowy zwrot podatku

Odlicz od podatku 150% kosztu wysłania pracownika na studia, bądź ufundowania stypendium