Nowoczesne metody dowodowe

Opis kierunku

Nazwa studiów podyplomowych: Nowoczesne metody dowodowe
Tryb studiów hybrydowa (on-line/stacjonarne)
Liczba semestrów 2
Liczba godzin zajęć dydaktycznych 216
Liczba godzin zajęć teoretycznych 138
Liczba godzin zajęć praktycznych 60
Miejsce Warszawa, on-line
Język  polski
Planowany termin uruchomienia studiów październik 2022r.

Charakterystyka i cel studiów podyplomowych

Studia podyplomowe „Nowoczesne metody dowodowe” to dwusemestralny, kompleksowy kurs z zakresu nauk sądowych, oferujący teoretyczno-praktyczny program dydaktyczny z dużym naciskiem na problem based learning (nauczanie metodą rozwiązywania problemów praktycznych).

Część ogólna obejmuje dwa moduły teoretyczno-praktyczne (stacjonarne). W ramach pierwszego z nich poruszane są zagadnienia dotyczące funkcjonowania biegłych sądowych w polskim systemie prawnym oraz kwestie praktycznej współpracy pomiędzy prawnikiem i biegłym sądowym. Drugi moduł dostarcza uczestnikom teoretyczno-metodologicznych podstaw czynności dowodowych oraz angażuje ich w symulację technicznych sposobów zabezpieczenia śladów w warunkach zbliżonych do realnych miejsc zdarzeń.

Część szczegółowa zawiera dziewięć modułów teoretyczno-praktycznych poświęconych najnowszym technikom dowodowym oraz opiniowaniu sądowemu w ramach różnych dziedzin biegłości. Każdy moduł składa się z teoretycznego wprowadzenia do trzech różnych dyscyplin badawczych (3 zajęcia online: 4h w piątek oraz 2 x 4h w sobotę), w ramach każdej z nich realizowane są następnie warsztaty praktyczne (3 zajęcia stacjonarne po 2h w niedzielę). Zajęcia realizowane są według schematu, w którym zajęcia teoretyczne wprowadzające w tajniki danej dziedziny biegłości czy dyscypliny badawczej podsumowywane są warsztatami, w trakcie których uczestnicy zdobywają praktyczne umiejętności we współpracy z biegłym z danej dyscypliny, pozwalające im na krytyczną ocenę przedstawionej opinii sądowej oraz wyprowadzenie z niej wniosków przydatnych w dalszym biegu postępowania dowodowego. Prowadzący zajęcia mają wieloletnie doświadczenie praktyczne/zawodowe jako biegli sądowi oraz pracownicy wiodących instytucji badawczych i opiniodawczych.

Celem studiów jest zapewnienie ich uczestnikom niezbędnej wiedzy i umiejętności praktycznych przydatnych w wykonywanej przez nich pracy zawodowej.

 

Adresaci studiów podyplomowych

Studia adresowane są przede wszystkim dla prawników – praktyków: pełnomocników stron procesowych (adwokatów/radców prawnych) oraz przedstawicieli organów procesowych. W studiach mogą wziąć także udział inne osoby wykonujące zawody prawnicze bądź około prawnicze, które chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu nowoczesnych metod dowodowych.

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent szkolenia uzyskuje:

— wiedzę o funkcjonowaniu biegłych sądowych w ramach wymiaru sprawiedliwości, praktycznych zasadach współpracy na linii prawnik – biegły oraz czynnościach dowodowych takich jak oględziny, przeszukanie, przesłuchanie, eksperyment, badania w ramach ekspertyzy i opiniowanie sądowe.

— umiejętności w zakresie ujawniania, utrwalania oraz ochrony prawnej śladów stanowiących podstawę do identyfikacji osoby, rzeczy i zjawisk,

— przygotowanie teoretyczne i praktyczne do podejmowania świadomych i rzeczowych

decyzji w kwestii kierunku wykorzystania dowodów z opinii biegłych z różnych dyscyplin w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw,

— postawę akceptującą autorytet i funkcjonowanie prawa w przestrzeni społecznej,

— kreatywne nastawienie do rozwiązywania problemów dowodowych w zgodzie z zasadami etyki.

 

Warunki ukończenia studiów

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych otrzymuje osoba, która spełni wszystkie wymogi formalne (w tym zapisy wynikające z ustawy[1], ma uregulowane wymagane opłaty), uzyska konieczne zaliczenia modułów tematycznych, złoży pracę końcową na temat uzgodniony z opiekunem studiów i zda egzamin końcowy (obrona pracy). Kontrola bieżących postępów w nauce odbywa się na podstawie zaliczeń modułów tematycznych (kolokwium, dyskusja, prace domowe, zaliczenia warsztatów).

 

 

 

Program

Układ zajęć

 

Lp.

Nazwa przedmiotu

(osoba prowadząca zajęcia)

S[1] T / P[2]
WYK[3] ĆW[4]
1.      

Dowód z opinii biegłego w procesie karnym. Odpowiedzialność karna biegłego

 

I T 2
2.

Dowód z opinii biegłego w procesie cywilnym. Odpowiedzialność cywilna biegłego

 

I T 2
3.

Nauki sądowe. Rys historyczny i stan obecny

 

I T 2
4.

Biegły sądowy w Polsce.

Biegły sądowy w wybranych krajach i systemach prawnych

 

I T 2
5.

Współpraca międzynarodowa w naukach sądowych. Biegły z zagranicy w praktyce polskiego wymiaru sprawiedliwości

 

I T 2
6.

Standardy w naukach sądowych

 

I T 2
7.

Narzędzia kontroli jakości biegłych sądowych

 

I T 2
8.

Procesy w naukach sądowych

 

I T 2
9.

Czynności dowodowe: Ekspertyza i opinia biegłego. Źródła błędów. Interpretacja

 

I T 6
10.

Czynności dowodowe: Przesłuchanie. Przeszukanie. Oględziny. Eksperyment procesowy.

 

I T 4
11.

Techniki rejestracji czynności dowodowych. Zabezpieczenie techniczne materiału dowodowego

 

I T 2
12. Wykorzystanie wyników pracy operacyjnej w postępowaniu dowodowym I T 2
13.

Udział organów i pełnomocników (adwokatów/radców prawnych) w czynnościach dowodowych

 

I P 6
14.

Badania pisma ręcznego

 

I T/P 4 2
15.

Techniczne badania dokumentów

 

I T/P 4 2
16.

Fonoskopijne badania audiodokumentów

 

I T/P 4 2
17.

Badania broni i balistyki cd.

 

I T/P 4 2
18.

Badania mechanoskopijne

 

I T/P 4 2
19.

Badania traseologiczne

 

I T/P 4 2
20.

Zdarzenia w ruchu drogowym

 

I T/P 4 2
21.

Rekonstrukcja wypadków drogowych

 

I T/P 4 2
22. Toksykologia sądowa I T/P 4 2
23.

Badania narkotyków

 

I T/P 4 2
24. Badania mikrośladów I T/P 4 2
25.

Badania materiałów wybuchowych

 

I T/P 4 2
26.

Badania cyfrowych nośników danych

 

II T/P 4 2
27.

Przestępczość w Internecie

 

II T/P 4 2
28.

Analiza kryminalna

 

II T/P 4 2
29.

Badania antroposkopijne

 

II T/P 4 2
30.

Biologia i genetyka sądowa

 

II T/P 4 2
31.

Badania daktyloskopijne

 

II T/P 4 2
32.

Psychiatria sądowa

 

II T/P 4 2
33.

Psychomanipulacje w opiniowaniu psychologiczno-sądowym

 

II T/P 4 2
34.

Badania poligraficzne (wariograficzne)

 

II T/P 4 2
35.

Medycyna sądowa i inne dyscypliny medyczne

 

II T/P 12 6
36.

Rewizja finansowa – audyt śledczy

 

II T/P 4 2
37.

Rzeczoznawstwo – szacowanie wartości nieruchomości, kosztorysowanie i rozliczanie robót budowlanych

 

II T/P 4 2
38.

Ubezpieczenia – analiza techniczna urządzeń sterujących i systemów alarmowych

 

II T/P 4 2
39.

Prezentacja prac zaliczeniowych

 

II P

 

 

[1] S = semestr.

[2] T = zajęcia teoretyczne, P = zajęcia praktyczne.

[3] WYK = wykład.

[4] ĆW = ćwiczenia.

Zasady rekrutacji

N

Zasady rekrutacji

Zgłoszenia kandydatów na studia podyplomowe przyjmowane są wyłącznie w trybie rejestracji internetowej, za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji dostępnego na stronie internetowej www.collegiumintermarium.pl.

Komunikacja z kandydatem odbywa się za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji.

Pomocniczo do komunikacji z kandydatem wykorzystuje się inne środki komunikacji na odległość (email, telefon).

Warunkami formalnymi dopuszczenia kandydata do postępowania rekrutacyjnego jest:

1) rejestracja w elektronicznym systemie rekrutacji oraz

2) wniesienie opłaty rekrutacyjnej

 

Kandydaci na studia podyplomowe składają osobiście, bądź drogą korespondencyjną, następujące dokumenty do dnia zakończenia rekrutacji na dany kierunek studiów::

1) kwestionariusz osobowy wydrukowany z elektronicznego systemu rekrutacji, odręcznie podpisany przez kandydata;

2) podpisaną umowę (warunkową) o świadczenie usług edukacyjnych dla uczestników studiów podyplomowych w dwóch egzemplarzach, wygenerowaną w systemie rekrutacyjnym Uczelni;

3) kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych, o którym mowa w § 2 ust. 2-5 i ust. 7, poświadczoną klauzulą: „Poświadczam zgodność z oryginałem” oraz odręcznym podpisem kandydata.

Dokumenty wymienione powyżej składa się osobiście w siedzibie Uczelni albo przesyła drogą pocztową na adres Uczelni.

Opłaty

Czesne s. podyplomowych
 
Opłaty za studia Kwota
Płatność jednorazowa 11 000 zł
Płatność w 3 ratach 11 730 zł
Płatność w 7 ratach 12 500 zł
Opłata rekrutacyjna 200 zł

 

N

Dodatkowe informacje

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty:
IBAN PL76 1020 4900 0000 8202 3352 7367
Bank PKO BP
Uczelnia Collegium Intermarium

Biuro ds. studenckich
+48 22 110 30 91
rekrutacja@collegiumintermarium.org

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt e-mail kontakt@collegiumintermarium.pl

Uprzejmie informujemy, że kursy są uruchamiane przy określonej liczbie uczestników, pozwalającej na właściwą dynamikę pracy grupy.