Organizacja i mentoring edukacji domowej

Opis kierunku

Nazwa studiów podyplomowych: Organizacja i mentoring edukacji domowej
Tryb studiów: niestacjonarne
Liczba semestrów: 3
Liczba pkt ECTS koniecznych do ukończenia: studiów 43
Liczba godzin zajęć dydaktycznych:

224

Koordynator:  dr inż. Mariusz Dzieciątko

Charakterystyka i cel studiów podyplomowych

Edukacja domowa, do której przystępuje coraz więcej osób, stawia przed rodzicami i organizatorami w szkołach poważne wyzwania. Nasze studia są odpowiedzią na te wyzwania i dostarczają wsparcia organizacyjnego i rozwojowego zarówno rodzicom, jak i nauczycielom pracującym w placówkach wspierających edukację domową.

Celem studiów jest przekazanie zarówno wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej przydatnej w pracy rodzin funkcjonujących w systemie edukacji domowej. Słuchacze zapoznają się z wiadomościami z zakresu psychologii, profilaktyki, pedagogiki praktycznej, komunikacji, antropologii, zarządzania, podstaw prawa oświatowego czy wykorzystania nowych technologii w nauczaniu. Studia trwają trzy semestry, z czego na dwa pierwsze składają się różnorodne zajęcia dydaktyczne, a trzeci semestr poświęcony jest na uczestnictwo w seminarium dyplomowym i przygotowanie pracy kończącej studia.

Program studiów został opracowany tak, aby:

 • wprowadzić do polskiego systemu oświaty wykształconych asystentów, tutorów i mentorów edukacji domowej;
 • spopularyzować wśród wykładowców akademickich, nauczycieli i studentów studiów pedagogicznych pojęcie edukacji domowej oraz zapoznać ich z jej specyfiką;
 • wykształcić i stworzyć środowisko oparte na wartościach (tutorów, asystentów, mentorów), które będzie wpływać na obraz edukacji domowej przez wsparcie i kształtowanie szkół, ośrodków i klubów edukacji domowej w Polsce;
 • stworzyć zaplecze naukowe oraz wsparcie dydaktyczne dla rodzin funkcjonujących w ramach systemu edukacji domowej.

 

Adresaci studiów podyplomowych

– osoby przygotowujące się do pełnienia funkcji koordynatorów edukacji domowej w szkołach, organizacjach pozarządowych czy środowiskach lokalnych

– osoby pracujące z młodzieżą i dziećmi, wspierające rodziców w procesie edukacji domowej

– nauczyciele i rodzice pragnący poznać specyfikę edukacji domowej

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów podyplomowych Organizacja i mentoring edukacji domowej posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 – organizacji procesu edukacji domowej;

– mentoringu opartego na zindywidualizowanym podejściu do ucznia;

– budowania edukacji opartej na wartościach chrześcijańskich;

– samodyscypliny i samokształcenia, w tym również podejmowania decyzji i planowania czasu pracy i aktywności zawodowej;

– metod i sposobów efektywnej nauki – umiejętności czerpania inspiracji z dorobku pedagogiki klasycznej przy wykorzystaniu nowych technologii;

– animacji edukacji domowej.

Ukończenie studiów gwarantuje zdobycie unikalnej na polskim rynku pracy specjalistycznej wiedzy oraz praktycznych umiejętności menadżerskich i operacyjnych z zakresu wsparcia edukacji domowej. Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent będzie posiadał dyplom specjalisty ds. organizacji i mentoringu edukacji domowej.

 

Warunki ukończenia studiów

 1. Obecność na zajęciach.
 2. Zaliczenie (pisemne lub ustne) wszystkich przedmiotów.
 3. Praca dyplomowa.

Program

Układ zajęć

 

 

Lp.

Nazwa przedmiotu

(osoba prowadząca zajęcia)

S[1] T / P[2] Liczba godzin ECTS
WYK[3] ĆW[4]
1 Współczesna myśl pedagogiczna i jej historyczne źródła
(dr hab. prof. UP Kraków Józef Brynkus)
I T/P 8 16 3
2 Edukacja domowa a rozwiązania prawne w Polsce i na świecie
(dr Filip Ludwin)
I T 8 1
3 Wspomaganie człowieka w potrzebie
(Łukasz Wojtacha)
I T/P 6 10 3
4 Komunikacja społeczna, negocjacje i mediacje
(Łukasz Wojtacha)
I P 16 3
5 Edukacja domowa w Polsce i na świecie
(dr inż. Mariusz Dzieciątko)
I T 4 1
6 Tworzenie przestrzeni edukacyjnej
(Aleksandra Sawicka, Marcin Sawicki)
I T/P 3 1 1
7 Organizowanie procesu edukacji domowej w rodzinie
(Aleksandra Sawicka, Marcin Sawicki)
I T 4 1
8 Tworzenie pomocy rozwojowych
(Aleksandra Sawicka)
I T/P 3 1 1
9 Style i metody uczenia się w edukacji domowej: między podstawą programową a ciekawością świata
(Marcin Sawicki)
I T/P 2 2 1
10 Manipulacja – techniki i zagrożenia I T 4 1
11 Systemy wartości a funkcjonowanie człowieka
(ks. prof. dr hab. Jan Kazimierz Przybyłowski, ks. dr Andrzej Lubowicki)
I T 16 3
12 Pedagogika praktyczna
(dr Andrzej Mazan)
II T 16 3
13 Nowe technologie w edukacji
(dr inż. Mariusz Dzieciątko)
II T 4 1
14 Zarządzanie w edukacji domowej
(dr Jerzy Kołodziej)
II T 16 3
15 Psychologia rozwojowa i wychowawcza w praktyce
(Paweł Jurczyk)
II T 8 2
16 Higiena psychiczna i profilaktyka uzależnień
(Łukasz Wojtacha)
II T/P 6 10 3
17 Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży
(Łukasz Wojtacha)
II T/P 6 10 3
18 Współczesne wyzwania wychowawcze
(dr Piotr Wołochowicz)
II T 16 3
19 Wystąpienia publiczne i komunikacja medialna
(Marcin Graczyk)
II P 12 2
20 Seminarium dyplomowe III P 16 4
SUMA: 43

 

 

[1] S = semestr.

[2] T = zajęcia teoretyczne, P = zajęcia praktyczne.

[3] WYK = wykład.

[4] ĆW = ćwiczenia.

Zasady rekrutacji

N

Zasady rekrutacji

 1. Zgłoszenia kandydatów na studia podyplomowe przyjmowane są wyłącznie w trybie rejestracji internetowej, za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji dostępnego na stronie internetowej www.collegiumintermarium.pl.
 2. Komunikacja z kandydatem odbywa się za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji.
 3. Pomocniczo do komunikacji z kandydatem wykorzystuje się inne środki komunikacji na odległość (email, telefon).
 4. Warunkami formalnymi dopuszczenia kandydata do postępowania rekrutacyjnego jest:
  1) rejestracja w elektronicznym systemie rekrutacji oraz
  2) wniesienie opłaty rekrutacyjnej
 5. Rekrutacja na studia podyplomowe trwa od 1 czerwca 2021 r. do 18 października 2021 r.
 6. Kandydaci na studia podyplomowe składają osobiście, bądź drogą korespondencyjną, następujące dokumenty do dnia zakończenia rekrutacji na dany kierunek studiów::
  1) kwestionariusz osobowy wydrukowany z elektronicznego systemu rekrutacji, odręcznie podpisany przez kandydata;
  2) podpisaną umowę (warunkową) o świadczenie usług edukacyjnych dla uczestników studiów podyplomowych w dwóch egzemplarzach, wygenerowaną w systemie rekrutacyjnym Uczelni;
  3) kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych, o którym mowa w § 2 ust. 2-5 i ust. 7, poświadczoną klauzulą: „Poświadczam zgodność z oryginałem” oraz odręcznym podpisem kandydata.
 7. Dokumenty wymienione powyżej składa się osobiście w siedzibie Uczelni albo przesyła drogą pocztową na adres Uczelni.

Opłaty

Czesne s. podyplomowych
Opłaty za studia Kwota
Płatność jednorazowa 6500 zł
Płatność w 3 ratach 6900 zł
Płatność w 7 ratach 7400 zł
Opłata rekrutacyjna 85 zł

 

N

Dodatkowe informacje

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty:
IBAN PL76 1020 4900 0000 8202 3352 7367
Bank PKO BP
Uczelnia Collegium Intermarium

Biuro ds. studenckich
+48 22 110 30 91
rekrutacja@collegiumintermarium.org

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt e-mail kontakt@collegiumintermarium.pl

Uprzejmie informujemy, że kursy są uruchamiane przy określonej liczbie uczestników, pozwalającej na właściwą dynamikę pracy grupy. 

Wykładowcy