Zaznacz stronę

Szanowni Państwo, informujemy że zgodnie z Zarządzeniem Rektora Uczelni Collegium Intermarium nr 03/03/2022 dnia 25.03.2022 roku (piątek) o godzinie 16:30 w sali wykładowej Uczelni (ul. Bagatela 12, trzecie piętro) odbędzie się pierwsze posiedzenie Zgromadzenia Studentów Uczelni Collegium Intermarium.

Proponowany porządek obrad pierwszego posiedzenia Zgromadzenia Studentów zaplanowanego na dzień 25 marca 2022 r.:

 • Otwarcie obrad posiedzenia;
 • Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania zebrania oraz zdolność do podejmowania uchwał;
 • Przyjęcie porządku obrad;
 • Wybór protokolanta nadzwyczajnego posiedzenia;
 • Wybór komisji skrutacyjnej na potrzeby głosowania tajnego w sprawie wyboru Przewodniczącego Samorządu Studenckiego;
 • Zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Samorządu Studenckiego;
 • Głosowanie tajne w sprawie wyboru Przewodniczącego Samorządu Studenckiego;
 • Ogłoszenie wyników głosowania w sprawie wyboru Przewodniczącego Samorządu Studenckiego;
 • Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Samorządu Studenckiego;
 • Wolne wnioski;
 • Zamknięcie posiedzenia.

 

Regulamin Zgromadzenia Studentów

Uchwała Senatu zatwierdzająca regulamin

Zarządzenie Rektora

//