Collegium Intermarium

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. WPROWADZENIE 

Uczelnia Collegium Intermarium, wpisana do ewidencji uczelni niepublicznych prowadzoną przez Ministra Edukacji i Nauki pod numerem 385, adres do korespondencji ul. Zielna 39, VIII piętro, 00-108 Warszawa (zwana dalej Uczelnią lub Administratorem),  wypełniając obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), pragnie przekazać Państwu informacje dotyczące przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych. 

Informacje zawarte w niniejszej Polityce prywatności  pomogą Państwu zrozumieć, jakie dane osobowe zbiera i przetwarza Uczelnia, w jakim celu są one wykorzystywane oraz jakie przysługują Państwu prawa w związku z ochroną danych osobowych. 

2. PROCESY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W UCZELNI 

Uczelnia zbiera i przetwarza dane osobowe w związku z: 

 1. utrzymywaniem stałego kontaktu z Uczelnią w związku z realizacją jej celów statutowych, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych wydarzeniach (m. in. kampaniach, debatach, seminariach, warsztatach, wykładach, ćwiczeniach, konferencjach naukowych i prasowych), bieżącej działalności Uczelni (zwłaszcza działalności dydaktycznej i naukowej), a także możliwościach wspierania działalności Uczelni <czytaj dalej>
 2. nawiązywaniem kontaktu za pośrednictwem dostępnych na stronach internetowych formularzy kontaktowych <czytaj dalej>
 3. organizacją wydarzeń publicznych, debat, seminariów, wykładów, warsztatów, ćwiczeń, konferencji naukowych lub prasowych <czytaj dalej>
 4. organizacją konkursów  <czytaj dalej>
 5. udostępnianiem publikacji, analiz, raportów, broszur, stanowisk Uczelni  <czytaj dalej>
 6. wsparciem działalności Uczelni przez darczyńców <czytaj dalej>
 7. rekrutacją w systemie internetowym na wolne stanowiska pracy, staż lub praktyki w Uczelni <czytaj dalej>
 8. rekrutacją kandydatów na studia <czytaj dalej>
 9. realizacją procesu kształcenia <czytaj dalej>
 10. korzystaniem przez użytkowników ze stron internetowych Uczelni (używanie plików cookies). <czytaj dalej>


3. KATEGORIE DANYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ UCZELNIĘ
 

Uczelnia zbiera i przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do zrealizowania celu, w którym zostały zebrane. 

W zależności od celu oraz podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych Uczelnia może zbierać i przetwarzać m.in. następujące dane: 

 1. dane identyfikujące, w tym: imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia; 
 2. dane kontaktowe, w tym: adres zamieszkania lub adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mail; 
 3. dane zbierane i przetwarzane w związku z celami statutowymi Uczelni, w tym m.in.: dane niezbędne do organizacji wydarzeń publicznych, dane o darczyńcach w związku udzielonym wsparciem na rzecz Uczelni.

4. CELE, PODSTAWY PRAWNE I OKRESY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W UCZELNI 

 1. Jeśli otrzymują Państwo od Uczelni zaproszenia lub informacje o realizacji celów statutowych Uczelni, w tym o organizowanych wydarzeniach publicznych. 

Dotyczy to osób, które zapisały się do listy mailingowej, osób komunikujących się z Uczelnią za pośrednictwem portali społecznościowych (facebook, twitter, youtube, instagram, gab), darczyńców, którzy podali nam swoje dane kontaktowe (np. w wiadomości e-mail lub tytule przelewu), a także osób, których dane zostały pozyskane przez Uczelnia z publicznie dostępnych źródeł. 

Cel
przetwarzania danych osobowych 
Podstawa prawna
przetwarzania danych osobowych 
Okres
przetwarzania danych osobowych 
informowanie o realizacji celów statutowych Uczelni, w tym informowanie o organizowanych wydarzeniach publicznych (kampaniach, debatach, seminariach, warsztatach, wykładach, ćwiczeniach, konferencjach naukowych i prasowych), a także możliwościach wspierania działalności Uczelni  art. 6 ust. 1 lit. f RODO
realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora, którym jest utrzymywanie stałego kontaktu z naszym Uczelnią w związku z jego celami statutowymi
 
okres niezbędny do osiągnięcia celu, jednak nie dłużej niż do złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych 
ustalenie, dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, w tym udokumentowanie zgłoszonych sprzeciwów wobec przetwarzania danych osobowych art. 6 ust. 1 lit. f RODO 

 

art. 17 ust. 3 lit. e RODO 

prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Administratora 

 

okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikający z przepisów prawa 


Administrowanie danymi użytkowników portali społecznościowych zachodzi pomiędzy operatorem takiego portalu a Uczelnią na zasadzie współadministrowania. Administratorem danych osobowych użytkowników danego portalu społecznościowego jest operator takiego portalu, który przetwarza dane osobowe na podstawie własnych regulacji w zakresie ochrony prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z powyższymi regulacjami. Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych na portalu społecznościowym, prosimy o kontakt bezpośrednio z operatorem takiego portalu. Jednocześnie, gdy użytkownik wchodzi w interakcję z Uczelnią poprzez polubienie fanpaga, obserwowanie strony, reakcje na posty, udostępnienia/retweety, komentarze, wiadomości prywatne na portalu społecznościowym, administratorem danych osobowych staje się także Uczelnia.
   

 1. Jeśli korzystają Państwo z formularzy kontaktowych dostępnych na stronach internetowych prowadzonych przez Uczelnię. 

Dotyczy to osób fizycznych, które zadały pytania lub złożyły zgłoszenia za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronach administrowanych lub współadministrowanych przez Uczelnię. 

Cel
przetwarzania danych osobowych 
Podstawa prawna
przetwarzania danych osobowych 
Okres
przetwarzana danych osobowych 
kontakt w związku z pytaniem lub zgłoszeniem złożonym za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie www art. 6 ust. 1 lit. f RODO
realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony www 
okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytania lub zgłoszenie, jednak nie dłużej niż do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych 
informowanie o realizacji celów ustawowych i statutowych Uczelni, w tym informowanie o organizowanych akcjach społecznych, wydarzeniach publicznych a także możliwościach wspierania działalności Uczelni  

 

 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest utrzymywanie stałego kontaktu z naszym Uczelnią w związku z jego celami statutowymi 
okres niezbędny do osiągnięcia celu, jednak nie dłużej niż do złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez  okres przedawnienia ewentualnych roszczeń (art. 17 ust.3 lit. e RODO) 
ustalenie, dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, w tym udokumentowanie zgłoszonych sprzeciwów wobec przetwarzania danych osobowych art. 6 ust. 1 lit. f RODO 

 

art. 17 ust. 3 lit. e RODO 

prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Administratora 

okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikający z przepisów prawa 

3. Jeśli uczestniczą Państwo w wydarzeniach publicznych organizowanych przez Uczelnię.

Dotyczy osób fizycznych, które wyraziły chęć udziału w danym wydarzeniu, spotkaniu, debacie, seminarium, wykładzie, warsztacie, ćwiczeniu, konferencji naukowej lub prasowej organizowanej przez Uczelnię np. wygłoszenia referatu lub wzięcia udział jako słuchacz w konferencji przez wypełnienie formularza na stronie internetowej informującej o danej konferencji lub wypełnienie formularza w recepcji bezpośrednio przed wydarzeniem. 

Cel
przetwarzania danych osobowych 
Podstawa prawna
przetwarzania danych osobowych 
Okres
przetwarzana danych osobowych 

 

informowanie o organizowanym wydarzeniu, spotkaniu, debacie, seminarium, wykładzie, warsztacie, ćwiczeniu, konferencji naukowej lub prasowej 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z osobami, które wyraziły chęć uczestnictwa w danym wydarzeniu publicznym 
okres niezbędny do informowania o organizowanym wydarzeniu, jednak nie dłużej niż do złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych 
informowanie o realizacji celów statutowych Uczelni, w tym informowanie o organizowanych akcjach społecznych, a także możliwościach wspierania działalności Uczelni  art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest utrzymywanie stałego kontaktu z naszym Uczelnią w związku z jego celami statutowymi 
okres niezbędny do osiągnięcia celu, jednak nie dłużej niż do złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń (art. 17 ust.3 lit. e RODO) 
ustalenie, dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, w tym udokumentowanie zgłoszonych sprzeciwów wobec przetwarzania danych osobowych 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO 

art. 17 ust. 3 lit. e RODO 

prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Administratora 

okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikający z przepisów prawa 
 1. Jeżeli uczestniczą Państwo w konkursach organizowanych przez Uczelnię. 

Dotyczy osób fizycznych biorących udział w konkursach, warsztatach itp. przeprowadzanych przez Uczelnię. 

Cel
przetwarzania danych osobowych 
Podstawa prawna
przetwarzania danych osobowych 
Okres
przetwarzana danych osobowych 
 

 

przygotowanie i realizacja konkursu, identyfikacja jego uczestników, wyłonienie laureatów, przyznanie i wydanie nagród, archiwizacja dokumentów 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO 
tj. prawnie uzasadniony interes administratora 
okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania danych osobowych 
publikacja informacji o wynikach konkursu, w tym imienia, nazwiska i wizerunku laureatów konkursu, a przez to promocja laureatów i osiągnięć, a także promocja Uczelni i jej działalności art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. zgoda laureata konkursu na upublicznienie jego danych osobowych, 
art. 81 Prawa autorskiego – zgoda na rozpowszechnianie wizerunku 
okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania danych osobowych 
rozliczenie nagród art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa 
informowanie uczestników konkursu o realizacji celów statutowych Uczelni oraz o możliwościach wspierania działalności Uczelni art. 6 ust. 1 lit. f RODO  prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest utrzymywanie stałego kontaktu z Uczelnią w związku z jej celami statutowymi okres niezbędny do osiągnięcia celu, jednak nie dłużej niż do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych 
dochodzenie roszczeń i obrona przed ewentualnymi roszczeniami, w tym rozpatrywanie reklamacji art. 6 ust. 1 lit. f RODO art. 17 ust. 3 lit. e RODO tj. prawnie uzasadniony interes administratora danych okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikający z przepisów prawa 
 1. Jeśli otrzymują Państwo bezpłatne publikacje wydawane przez Uczelnię.

Dotyczy osób fizycznych, którym Uczelnia udostępnia bezpłatne publikacje naukowe, książki, raporty, biuletyny, broszury, analizy, stanowiska wydawane przez Uczelnię. 

Cel
przetwarzania danych osobowych 
Podstawa prawna
przetwarzania danych osobowych 
Okres
przetwarzana danych osobowych 
realizacja zamówienia publikacji, w tym dostarczenie jej zamawiającemu, kontakt w związku z realizacją zamówienia art. 6 ust. 1 lit. b RODO 
tj. wykonanie zamówienia na bezpłatną publikację 
okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania danych osobowych 
informowanie o realizacji celów statutowych Uczelni, w tym informowanie o organizowanych akcjach społecznych, wydarzeniach publicznych, a także możliwościach wspierania działalności Uczelni  

 

 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest utrzymywanie stałego kontaktu z naszym Uczelnią w związku z jej celami statutowymi 
okres niezbędny do osiągnięcia celu, jednak nie dłużej niż do złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń (art. 17 ust.3 lit. e RODO) 
dochodzenie roszczeń i obrona przed ewentualnymi roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Administratora art. 6 ust. 1 lit. f RODO 

 

art. 17 ust. 3 lit. e RODO 

okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikający z przepisów prawa 
6. Jeżeli wspierają Państwo działalność Uczelni darowiznami. 

 

Dotyczy osób fizycznych dokonujących wpłaty darowizn bezpośrednio na konto bankowe Uczelni wskazane na stronach internetowych www.collegiumintermarium.org bądź za pośrednictwem i przy użyciu systemu płatności: tpay.pl lub systemu PayPal. Dane darczyńców przetwarzamy w dokumentacji księgowej, wykorzystujemy do kontaktu w celu potwierdzenia dokonania płatności oraz informowania o prowadzonej działalności. 

Cel
przetwarzania danych osobowych 
Podstawa prawna
przetwarzania danych osobowych 
Okres
przetwarzana danych osobowych 
zarządzanie wpłatami od darczyńców, w tym wystawianie zaświadczeń do celów podatkowych art. 6 ust. 1 lit. b RODO okres realizacji darowizny, w tym wystawienia zaświadczenia pozwalającego na odliczenie kwoty przekazanej darowizny w rozliczeniu PIT 
kontaktowanie się z darczyńcami za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej w celu odpowiedzi na ich zapytania bądź zgłoszenia, a także w celu wysłania podziękowań za wsparcie art. 6 ust. 1 lit. f RODO 

 

 

okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytania lub zgłoszenie darczyńcy bądź wysłanie mu podziękowań za wsparcie 
prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz innymi przepisami szczególnymi okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa 
informowanie o realizacji celów statutowych Uczelni, w tym informowanie o organizowanych akcjach społecznych oraz możliwości dalszego wsparcia Uczelni  

 

 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest utrzymywanie stałego kontaktu z naszą Uczelnią w związku z jego celami statutowymi 
okres niezbędny do osiągnięcia celu, jednak nie dłużej niż do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu, a po tym czasie Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez  okres przedawnienia ewentualnych roszczeń (art. 17 ust.3 lit. e RODO) 
dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu zawartej umowy, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Administratora art. 6 ust. 1 lit. f RODO 

 

art. 17 ust. 3 lit. e RODO 

okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikający z przepisów prawa 

7. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani pracą, stażem lub praktyką w Uczelni.

Dotyczy kandydatów do pracy, na staż lub praktyki w Uczelni.  

Cel
przetwarzania danych osobowych 
Podstawa prawna
przetwarzania danych osobowych 
Okres
przetwarzana danych osobowych 
ocena kwalifikacji, zdolności i umiejętności kandydata do pracy, stażu lub praktyki na określonym stanowisku,
która jest konieczna do wyboru odpowiedniej osoby do zatrudnienia lub nawiązania współpracy z Uczelnią  

art. 221 § 1 kodeksu pracy
w zakresie przetwarzanie danych osobowych kandydata  niezbędnych do zawarcia umowy o pracęart. 6 ust. 1 lit. a RODO
 zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV lub innych dokumentach aplikacyjnych, jeżeli kandydat przekazuje dane inne niż: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia  (np. wizerunek w CV, zainteresowania bądź kandydat zgłasza chęć udziału w przyszłych rekrutacjach) 

 

 

 

art. 6 ust. 1 lit. b RODO
w odniesieniu do umów cywilnoprawnych 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO
w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników testów kwalifikacyjnych 

do momentu podjęcia decyzji w przedmiocie zawarcia umowy 
dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami związanych z rekrutacją, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Administratora 

art. 6 ust. 1 lit. f RODO 

art. 17 ust. 3 lit. e RODO 

okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikający z przepisów prawa dotyczących dyskryminacji w zatrudnieniu 
 1. Jeśli są Państwo kontrahentami lub potencjalnymi kontrahentami Uczelni 

Dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, z którymi Uczelnia zawarła umowy na dostawę towarów lub wykonanie usług bądź podejmuje działania na żądanie powyższych osób przed zawarciem umowy. 

Cel
przetwarzania danych osobowych 
Podstawa prawna
przetwarzania danych osobowych 
Okres
przetwarzana danych osobowych 
podejmowanie działań przed zawarciem umowy z potencjalnym kontrahentem, na jego żądanie, w tym weryfikacja kontrahenta pod kątem spełniania przez niego określonych wymogów art. 6 ust. 1 lit. b RODO do momentu zawarcia umowy z kontrahentem, a w przypadku podjęcia decyzji o niezawieraniu umowy – najpóźniej przez 6 miesięcy od zebrania danych osobowych kontrahenta 
wykonanie umowy zawartej pomiędzy Uczelnią a kontrahentem art. 6 ust. 1 lit. b RODO 

 

 

okres wykonywania umowy zawartej z kontrahentem 
prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej art. 6 ust. 1 lit c. RODO w związku z art. 74 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości oraz innymi przepisami szczególnymi do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości 
dochodzenie i obrona roszczeń wynikających z umów z kontrahentami art. 6 ust. 1 lit. f RODO art. 17 ust. 3 lit. e RODO uzasadniony interes realizowany przez administratora okres przedawnienia roszczeń z tytułu umowy zawartej z danym kontrahentem 
 1. Jeśli są Państwo kandydatami na studia  

Dotyczy kandydatów na studia, w tym magisterskie, doktoranckie, podyplomowe, LL.M. – Master of Laws, kursy, szkolenia 

Cel
przetwarzania danych osobowych 
Podstawa prawna
przetwarzania danych osobowych 
Okres
przetwarzana danych osobowych 
ocena kwalifikacji, zdolności i umiejętności kandydata na studia, która jest konieczna do wyboru odpowiedniej osoby na studia w Uczelni 

 

 

art. 6 ust. 1 lit. b RODO 
– podejmowanie działań przed zawarciem umowy o świadczeniu usług edukacyjnych, na żądanie kandydata na studia, w tym weryfikacja kandydata na studia pod kątem spełniania przez niego określonych wymogów art. 6 ust. 1 lit. c RODO zw. z art. 69 ust. 1 pkt 1 i art. 70 ust. 1 Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz §15 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 27.09.2018r. w sprawie studiów (Dz.U. z 2018 r., poz. 1861 ze zm.), art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 584 z późn. zm.)  – obowiązek prawny ciążący na administratorze w postaci prowadzenia rekrutacji na studia art. 6 ust. 1 lit a RODO – zgoda kandydata, którego dane dotyczą, na podanie danych wykraczających poza zakres wskazany w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 27.09.2018r. w sprawie studiów 
do momentu zawarcia umowy ze studentem, a w przypadku kandydatów nieprzyjętych na studia – najpóźniej przez 1 rok od zebrania danych osobowych kandydata na studia 
dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami związanych z rekrutacją na studia, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Administratora art. 6 ust. 1 lit. f RODO art. 17 ust. 3 lit. e RODO uzasadniony interes realizowany przez administratora okres przedawnienia ewentualnych roszczeń kandydatów na studia 

 

10. Jeśli są Państwo studentami Uczelni 

Dotyczy studentów na studiach magisterskich, doktoranckich, podyplomowych, LL.M. – Master of Laws, uczestników kursów, szkoleń 

Cel
przetwarzania danych osobowych 
Podstawa prawna
przetwarzania danych osobowych 
Okres
przetwarzana danych osobowych 

realizacja procesu kształcenia na Uczelni, udokumentowanie przebiegu kształcenia, w tym prowadzenie akt osobowych studenta 

 

art. 6 ust. 1 lit. b RODO 
– realizacja umowy o świadczeniu usług edukacyjnych zawarta ze studentem art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 27.09.2018r. w sprawie studiów (Dz.U. z 2018 r., poz. 1861 ze zm.) 
– obowiązek prawny ciążący na administratorze w postaci prowadzenia rekrutacji na studia 

 

 

 

art. 6 ust. 1 lit a RODO – zgoda studenta, którego dane dotyczą, na podanie danych wykraczających poza zakres wskazany w ww. przepisach 

50 lat w odniesieniu do danych zawartych w dokumentach określonych w §15 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 27.09.2018r. w sprawie studiów (Dz.U. z 2018 r., poz. 1861 ze zm.) 

 w odniesieniu do pozostałych danych – okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celu, w jakim są przetwarzane, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym dot. przedawnienia ew. roszczeń lub przechowywania dokumentacji księgowej  

dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami związanych z rekrutacją na studia, co stanowi prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych przez Administratora art. 6 ust. 1 lit. f RODO art. 17 ust. 3 lit. e RODO uzasadniony interes realizowany przez administratora okres przedawnienia ewentualnych roszczeń studentów 

5. UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH PRZEZ UCZELNIĘ 

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Uczelnię przysługuje Państwu: 

 1. prawo dostępu do Państwa danych osobowych na podstawie art. 15 RODO; 
 2. prawo do sprostowania Państwa danych osobowych na podstawie art. 16 RODO; 
 3. prawo do żądania usunięcia danych w przypadkach określonych w art. 17 ust. 1 RODO (z zastrzeżeniem wyjątków określonych w przepisie art. 17 ust. 3 RODO), w szczególności w przypadku skorzystania przez Państwa z następujących uprawnień: 
 4. prawa do wycofania zgody – w przypadku przetwarzania danych osobowych przez Uczelnię na podstawie zgody – osoby fizyczne mają prawo w dowolnej chwili wycofać swoją zgodę, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Należy jednak pamiętać, że Uczelnia nie przetwarza danych osobowych na podstawie zgody, gdyż zwykle działa w oparciu o inne podstawy prawne zawarte w art. 6 RODO a określone w pkt IV niniejszej Polityki. Spełnienie którejkolwiek z podstaw prawnych określonych w art. 6 RODO jest wystarczające, aby Uczelnia mogła przetwarzać Państwa dane;   
 5. prawa do wniesienia sprzeciwu – w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Uczelnię (np. w przypadku informowania o realizacji celów statutowych Uczelni, wysyłki zaproszeń na wydarzenia publiczne organizowane przez Uczelnię, wysyłce do darczyńców podziękowań za wsparcie). W takim przypadku Uczelnia nie będzie dalej przetwarzać danych osobowych lub ograniczy przetwarzanie, chyba że wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń Uczelni; 
 6. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 RODO; 
 7. prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach art. 20 RODO. 

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień, należy skontaktować się za pośrednictwem e-maila na adres: [email protected] lub drogą pocztową: Uczelnia Collegium Intermarium, ul. Zielna 39, VIII piętro, 00-108 Warszawa. 

W razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

6. PODEJMOWANIE ZAUTOMATYZOWANYCH DECYZJI WOBEC PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH 

Państwa dane mogą być przetwarzane przez Uczelnię w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

7. UDOSTĘPNIANIE PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH PODMIOTOM TRZECIM 

Uczelnia stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne by Państwa dane osobowe były bezpieczne, w tym zabezpiecza dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, ich utratą lub zniszczeniem. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych osobowych w Uczelni zostały wdrożone odpowiednie zabezpieczenia personalne, organizacyjne, techniczne (informatyczne) i fizyczne. 

Przekazujemy dane osobowe innym podmiotom wyłącznie gdy zezwalają nam na to przepisy. W takim przypadku, w umowie przewidujemy postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych oraz zachowania naszych standardów w zakresie ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa. 

Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć: 

 1. pracownicy i współpracownicy Uczelni upoważnieni do przetwarzania Państwa danych osobowych na polecenie Administratora; 
 2. podmioty, którym Uczelnia powierzyła przetwarzanie Państwa danych osobowych, w tym podmioty świadczące na rzecz Uczelni usługi hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze, prawnicze, księgowe, kadrowe. 

Uczelnia może przekazywać Państwa dane osobowe do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i organizacji międzynarodowych, co jest związane z zakresem prowadzonej przez Uczelnię działalności oraz podejmowanej współpracy z różnymi podmiotami. Uczelnia zapewnia, że dane będą przekazywane do państw, wobec których Komisja Europejska wydała decyzje o spełnianiu przez nie odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych lub z zachowaniem wszelkich wymogów prawnych, w tym na podstawie stosownej umowy, zawierającej klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, zapewniając odpowiedni sposób zabezpieczenia przekazywanych danych osobowych. 

8. ZMIANY NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI 

Mając na uwadze zasadę przejrzystości Uczelnia będzie regularnie dokonywała przeglądu i aktualizacji powyższej Polityki prywatności poprzez opublikowanie jej nowej wersji na swojej stronie internetowej.