Zaznacz stronę

Polityka rodzinna w samorządzie

Opis kierunku

Nazwa studiów podyplomowych: Polityka rodzinna w samorządzie
Tryb studiów niestacjonarne
Liczba semestrów 2
Liczba pkt ECTS koniecznych do ukończenia studiów 37
Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 214h
Liczba godzin zajęć teoretycznych 108h
Liczba godzin zajęć praktycznych
106h
Miejsce Warszawa
Język  polski
Koordynator dr Filip M. Furman

Charakterystyka i cel studiów podyplomowych

Studia podyplomowe Polityka rodzinna w samorządzie mają za zadanie uzupełnić lukę w polskim systemie edukacyjnym w aspekcie kształcenia ukierunkowanego na politykę prorodzinną na poziomie podyplomowym. Celem studiów jest przygotowanie aktualnych i potencjalnych pracowników urzędów gmin, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, instytucji podległych władzom samorządowym, a także polityków samorządowych do lepszego prowadzenia skutecznej polityki prorodzinnej. Realizacja tych zadań jest obowiązkiem samorządów, wynikającym m.in. z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Podobne zapisy znajdują się w ustawach opisujących zadania samorządów powiatowych i wojewódzkich.

 

Adresaci studiów podyplomowych

 1. pracownicy jednostek samorządu terytorialnego odpowiedzialni za realizację polityki prorodzinnej, w tym pracownicy ośrodków pomocy społecznej
 2. politycy szczebla samorządowego (radni, marszałkowie, starostowie, prezydenci miast, burmistrzowie, wójtowie), realizujący politykę prorodzinną
 3. kandydaci do prowadzenia polityki prorodzinnej w samorządach
 4. absolwenci studiów z zakresu socjologii, psychologii, resocjalizacji, politologii, prawa i administracji pragnący rozszerzyć swoją wiedzę w obszarze polityki prorodzinnej

Program

Układ zajęć

 

Lp.

Nazwa przedmiotu

 

S[1] T / P[2] Liczba godzin ECTS
WYK[3] ĆW[4] PW[5]

MODUŁ NORMATYWNY

(Podstawy prawne realizacji polityki prorodzinnej, uwarunkowania prawne innych działań ze szczególnym naciskiem na rodzinę, możliwości jednostek samorządu terytorialnego (JST) w aspekcie realizacji zadań ukierunkowanych na rodzinę, przepisy precyzujące możliwości pozyskiwania środków na finansowanie działalności prorodzinnej)

1 Rodzina w systemie prawnym I T 10 50 2
2 Finansowanie działań prorodzinnych (polityki prorodzinnej) I P 10 10 70 3
3 Wykorzystanie środków unijnych w realizacji polityki prorodzinnej II P 10 50 2
4 Polityka prorodzinna za granicą I T 6 24 1
5 Polityka społeczna wobec rodziny – szanse i zagrożenia I T 8 22 1
6 Gospodarka przestrzenna ukierunkowana na rodziny II T 6 2 22 1
8 Prorodzinna polityka mieszkaniowa II P 4 2 24 1

MODUŁ IDEOWY I ROZWOJOWY

(Cele i założenia polityki prorodzinnej; etyczne i społeczne podstawy jej rozwijania. Ilościowe podejście do polityki prorodzinnej pomagające zrozumieć ideę jej prowadzenia i rozwijania: metodologia analiz, szczególnie demograficznych, badania ankietowe, case study)

9 Analiza procesów ludnościowych I P 10 20 1
10 Rodzina a rozwój społeczno-gospodarczy I T 8 22 1
11 Metody badań ilościowych II T 4 4 22 1
12 Metody badań jakościowych II T 2 4 24 1
13 Rodzina w różnych kulturach I T 5 25 1
14 Wstęp do socjologii rodziny I T 5 25 1

MODUŁ ORGANIZACYJNY

(Formalne i praktyczne aspekty organizacji polityki prorodzinnej w JST, wykorzystanie kanałów komunikacji w celach promocyjnych, wychodzenie z działaniami na zewnątrz urzędu)

15 Planowanie i organizacja pracy II P 10 50 2
16 Współpraca z organizacjami pozarządowymi I P 10 50 2
17 Zarządzanie w obszarze polityki prorodzinnej I T 10 50 2
18 Media w komunikacji społecznej II T 5 5 50 2

MODUŁ OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZY

(Uszczegółowienie obszarów realizacji polityki prorodzinnej, aspekty pedagogiczne i psychologiczne realizowanych działań, najważniejsze wyzwania polityki prorodzinnej)

19 Zabezpieczenie zdrowotne rodzin I T 6 24 1
20 Zabezpieczenie społeczne rodzin I T 6 24 1
21 Przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu rodzin II P 10 50 2
22 Praca z rodzinami z niepełnosprawnością II P 10 50 2
23 Zapobieganie bezrobociu II T 6 24 1
24 Rola i znaczenie osób starszych w rodzinie i społeczności lokalnej I T 4 26 1
25 Opieka nad dziećmi I T 6 24 1
26 Przeciwdziałanie przemocy domowej II P 10 50 2
27 Psychologia rodziny II T 6 24 1
  SUMA: 37

 

[1] S = semestr.

[2] T = zajęcia teoretyczne, P = zajęcia praktyczne.

[3] WYK = wykład.

[4] ĆW = ćwiczenia.

[5] PW = praca własna uczestnika studiów podyplomowych.

Zasady rekrutacji

N

Zasady rekrutacji

 1. Zgłoszenia kandydatów na studia podyplomowe przyjmowane są wyłącznie w trybie rejestracji internetowej, za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji dostępnego na stronie internetowej www.collegiumintermarium.pl.
 2. Komunikacja z kandydatem odbywa się za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji.
 3. Pomocniczo do komunikacji z kandydatem wykorzystuje się inne środki komunikacji na odległość (email, telefon).
 4. Warunkami formalnymi dopuszczenia kandydata do postępowania rekrutacyjnego jest:
  1) rejestracja w elektronicznym systemie rekrutacji oraz
  2) wniesienie opłaty rekrutacyjnej
 5. Rekrutacja na studia podyplomowe trwa od 1 czerwca 2021 r. do 30 września 2021 r.
 6. Kandydaci na studia podyplomowe składają osobiście, bądź drogą korespondencyjną, następujące dokumenty do dnia zakończenia rekrutacji na dany kierunek studiów::
  1) kwestionariusz osobowy wydrukowany z elektronicznego systemu rekrutacji, odręcznie podpisany przez kandydata;
  2) podpisaną umowę (warunkową) o świadczenie usług edukacyjnych dla uczestników studiów podyplomowych w dwóch egzemplarzach, wygenerowaną w systemie rekrutacyjnym Uczelni;
  3) kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych, o którym mowa w § 2 ust. 2-5 i ust. 7, poświadczoną klauzulą: „Poświadczam zgodność z oryginałem” oraz odręcznym podpisem kandydata.
 7. Dokumenty wymienione powyżej składa się osobiście w siedzibie Uczelni albo przesyła drogą pocztową na adres Uczelni.

Opłaty

Czesne s. podyplomowych
Opłaty za studia Kwota
Płatność jednorazowa 5000 zł
Płatność w 3 ratach 5300 zł
Płatność w 7 ratach 5700 zł
Opłata rekrutacyjna 85 zł

 

N

Dodatkowe informacje

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty:
IBAN PL76 1020 4900 0000 8202 3352 7367
Bank PKO BP
Uczelnia Collegium Intermarium

Biuro ds. studenckich
+48 22 110 30 91
rekrutacja@collegiumintermarium.org

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt e-mail kontakt@collegiumintermarium.pl

Uprzejmie informujemy, że kursy są uruchamiane przy określonej liczbie uczestników, pozwalającej na właściwą dynamikę pracy grupy. 

Wykładowcy

Dr hab. Michał Michalski

Dr hab. Michał Michalski

Kulturoznawca, etyk gospodarczy, badacz współzależności miedzy kulturą, rodziną i gospodarką. Członek Rady Rodziny przy Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, prezes Fundacji Instytut Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie, ekspert Polskiego Forum Rodziców. Profesor nadzwyczajny w Instytucie Kulturoznawstwa Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W roku 2003 obronił pracę doktorską pt. Kulturowy wymiar pracy ludzkiej (wydaną w roku 2005 przez Wydawnictwo Poznańskie pod tytułem Człowiek, praca, kultura. O kulturowym wymiarze pracy ludzkiej); w 2014 roku opublikował monografię habilitacyjną pt. Znaczenie rodziny dla międzypokoleniowej transmisji kultury gospodarczej (Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2014). Autor ponad pięćdziesięciu publikacji (w języku polskim i angielskim) z zakresu współzależności między rodziną, kulturą, i rozwojem społeczno-gospodarczym. Od 2016 roku członek Rady Rodziny przy Wojewodzie Wielkopolskim. Ponadto członek i skarbnik Polskiego Stowarzyszenia Etyki Biznesu EBEN Polska, członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, członek European Network for Research on Supplementary Pensions oraz Fellow of the European SPES Institute.

Dr r. pr. Tymoteusz Zych, prof. CI

Dr r. pr. Tymoteusz Zych, prof. CI

Rektor

Doktor nauk prawnych, radca prawny, wykładowca CI w zakresie idei politycznych i prawnych, prezes Ośrodka Analiz Prawnych, Gospodarczych i Społecznych im. Hipolita Cegielskiego, członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego.

Doktorat obronił na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwent WPiA UW oraz Międzyuczelnianych Indywidualnych Studiów Humanistycznych w Akademii Artes Liberales, realizowanych na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jego książka poświęcona problematyce pewności prawa została nagrodzona w konkursie ,,Monografie" Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

Dr Zych pełni funkcję eksperta w organach doradczych konsultujących politykę władz publicznych w obszarach praw człowieka, wymiaru sprawiedliwości oraz społeczeństwa obywatelskiego. Był członkiem rad konsultacyjnych działających Ministerstwie Sprawiedliwości w okresie urzędowania czterech ministrów o różnej przynależności politycznej. Był również formalnym konsultantem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

Był współzałożycielem i pierwszym rektorem Collegium Intermarium w okresie 5.2021 - 10.2021. W latach 2016 - 2021 pełnił funkcję wiceprezesa Instytutu Ordo Iuris.

Dr Filip Furman

Dr Filip Furman

Socjolog, doktor nauk o zdrowiu, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz pekińskiego Beijing Language and Culture University. Rozprawę doktorską obronił z wyróżnieniem w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie Higieny. Doświadczenie zdobywał w Ministerstwie Zdrowia i w organizacjach pozarządowych zajmujących się szeroko pojętym obszarem zdrowia - zarówno od strony naukowej, jak i systemowej. Zawodowo zajmuje się bioetyką, socjologią zdrowia i zdrowiem publicznym. Dyrektor Centrum Nauk Społecznych i Bioetyki w Instytucie na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris.

Dr Justyna Melonowska

Dr Justyna Melonowska

Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, psycholog, nauczyciel akademicki. Autorka monografii Pisma machabejskie. Religia i walka (2020), Ordo amoris, amor ordinis. Emancypacja w konserwatyzmie (2018), Osob(n)a: kobieta a personalizm Karola Wojtyły - Jana Pawła II. Doktryna i rewizja (2016). Uczestniczka licznych debat publicznych. Felietonistka pisma „Filozofuj!”. Komentatorka kultury w programie „Tego się nie wytnie” w TVP Kultura. Przygotowuje autorską audycję o literaturze. Jej zainteresowania badawcze dotyczą filozofii kultury i religii, literatury, tradycyjnej pobożności oraz idei uniwersyteckiej. Pracuje nad książką Religia i walka. Pisma jakubowe oraz nad tomem o współczesnym uniwersytecie. 

Dr Krzysztof Szwarc

Dr Krzysztof Szwarc

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, kierunek Informatyka i Ekonometria. W 2007 roku uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych za pracę „Determinanty głębokości ubóstwa gospodarstw domowych w Poznaniu”. Praca ta otrzymała nagrodę Prezydenta Poznania w konkursie na najlepsze prace doktorskie dotyczące miasta. Od 1999 roku do chwili obecnej jest pracownikiem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), do 2017 roku w Katedrze Statystyki i Demografii, a obecnie w Katedrze Pracy i Polityki Społecznej. Prowadzi zajęcia głównie z przedmiotów o charakterze ilościowym: Statystyka (i pokrewne) oraz Demografia. Sześciokrotnie otrzymał nagrodę Parlamentu Studenckiego UEP dla najlepszego ćwiczeniowca uczelni.

Dr Robert Wyszyński

Dr Robert Wyszyński

Doktor socjologii, specjalizujący się w zakresie socjologii kultury. Wśród swoich zainteresowań skupia się na przemianach ruchu hospicyjnego i instytucji opieki paliatywnej w Polsce, problemach eutanazji. Prowadził wieloletnie badania wśród zesłańców w Kazachstanie, członek Rady ds. Repatriacji. Badacz ludów syberyjskich. Absolwent Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie również obronił doktorat.

Adw. Rafał Dorosiński

Adw. Rafał Dorosiński

Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Dyrektor Centrum Analiz Prawnych Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, absolwent Centrum Prawa Amerykańskiego Uniwersytetu na Florydzie F.G. Levin College of Law i Uniwersytetu Warszawskiego oraz programu European Advocacy Academy w Brukseli. Stypendysta Acton Institute i Cato Institute. Autor licznych ekspertyz i opinii prawnych z zakresu ochrony praw człowieka, prawa rodzinnego, prawa samorządowego i prawa oświatowego. W latach 2010-2018 radny Rady m.st. Warszawy.

Karolina Pawłowska

Karolina Pawłowska

Pełnomocnik Rektora ds. współpracy międzynarodowej

Prawnik, doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W swoich badań koncentruje się na oddziaływaniu współczesnych doktryn polityczno-prawnych na prawo międzynarodowe. Jej zainteresowania obejmują również socjologię prawa, filozofię prawa oraz politykę rodzinną. Autorka licznych raportów, analiz i ekspertyz z zakresu prawa międzynarodowego. 

Pracuje nad pracą doktorską na temat ewolucji koncepcji praw reprodukcyjnych i seksualnych w prawie międzynarodowym.

Maciej Grajewski

Maciej Grajewski

Absolwent studiów prawniczych na Uniwersytecie Gdańskim. Zainteresowanie marketingiem, nowymi mediami i public relations rozwijał kierując obszarem komunikacji i PR w Stoczni Gdańsk S.A., GSG Towers sp. z o.o. i Baltic Operator Sp. z o.o. z Grupy kapitałowej Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. W ww. podmiotach skutecznie wdrożył wewnętrzne i zewnętrzne procedury komunikacyjne, a także przygotował i zrealizował dwuletnią strategię komunikacyjną. Posiada doświadczenie w pracy rzecznika prasowego spółek giełdowych oraz w kompleksowej obsłudze organizacji pozarządowych w zakresie public relations i komunikacji.