Zaznacz stronę

Pomiędzy Europą narodów a superpaństwem – Raport Collegium Intermarium nr 2

Pomiędzy Europą narodów a superpaństwem.
Doktrynalne, prawne i ekonomiczne aspekty projektu „głębszej integracji” w Unii Europejskiej
Raport Collegium Intermarium nr 2

POBIERAM RAPORT PL

POBIERAM RAPORT ENG

Celem prezentowanego opracowania jest ukazanie zachodzących w Unii Europejskiej procesów, które w konsekwencji prowadzić mogą do jej przeobrażenia w państwo federacyjne. Badaniom poddano aktywność instytucji Unii Europejskiej w wybranych, szczególnie istotnych obszarach życia społeczno-ekonomicznego.

Autorzy opracowania wskazują, że konieczne jest odrzucenie utopijnych wizji federalizacyjnych. Na płaszczyźnie prawnej odbywać się to powinno poprzez wzmocnienie kompetencji Rady, będącej forum współpracy międzyrządowej. Należy też wystrzegać się jakichkolwiek zmian osłabiających znaczenie państw członkowskich, jak rezygnacja z zasad jednomyślności lub większości kwalifikowanej, tam, gdzie one istnieją. Autorzy postulują również deregulację licznych obszarów objętych prawodawstwem unijnym, w przypadkach, gdy nie przynosi ono zamierzonych rezultatów. Konieczne jest respektowanie zasady pomocniczości, a przyjmowanie jakichkolwiek aktów bezpośrednio wiążących (rozporządzeń) powinno być zawsze traktowane jako ostateczność (ultima ratio). Sama technika prawodawcza stosowana przez instytucje unijne również powinna ulec zmianie, tak by akty prawne były bardziej przystępne dla obywateli.

„Recenzowana monografia to dzieło nowatorskie, podejmujące najbardziej kluczowe zagadnienia ustrojowe UE, wnikające w ich istotę. […] Jako taka powinna ona stać się ważnym, merytorycznym, głosem w dyskusji na temat procesów zachodzących w UE, pożądanych relacji łączących ją z państwami członkowskimi oraz przywracania w nich praworządności i racjonalności.”

Z recenzji prof. dra hab. Jacka Zaleśnego

//