Zaznacz stronę

Prawo – jednolite studia magisterskie

Opis kierunku

Nazwa Prawo
Tryb studiów stacjonarne
Czas trwania pięcioletnie
Język polski/angielski

Kierunek Prawo w Collegium Intermarium to coś więcej niż studia prawnicze. To także tutoring, klasyczna humanistyka, sprawy międzynarodowe, języki obce i przygotowanie ekonomiczne! Kształcimy prawników wyposażonych w szeroką wiedzę humanistyczną, świadomych znaczenia łacińskiej kultury, chrześcijaństwa i dziedzictwa antyku w dziejach Europy i świata. Wprowadzamy w doskonałą znajomość prawa międzynarodowego i najważniejsze zagadnienia gospodarcze. Wierzymy, że tylko taki, holistyczny model edukacji przygotuje absolwentów do pełnienia odpowiedzialnych ról społecznych i zajmowania najwyższych stanowisk w świecie prawa, biznesu, nauki, polityki, mediów, organizacji międzynarodowych i organów administracji publicznej.

Nawiązując do klasycznych wzorców akademickich, zapewniamy zindywidualizowane kształcenie oparte na relacji mistrz-uczeń na każdym etapie studiów! Wraz z rozpoczęciem nauki każdemu studentowi przydzielany jest tutor, który przeprowadza go przez proces kształcenia. Dobór tutora jest dokonywany w oparciu o zainteresowania i intelektualne potrzeby studenta. Do podjęcia się obowiązków tutora zapraszane są osoby formalnie niezwiązane z uczelnią, w tym doświadczeni praktycy (adwokaci, radcowie prawni, sędziowie, mediatorzy, menadżerowie, liderzy społeczni) oraz naukowcy polscy i zagraniczni. Także wykładowca, oprócz poprowadzenia zajęć będzie dążył do rozwijania wśród studentów umiejętności i zainteresowań, aby wspierać słuchaczy w dążeniu do doskonałości. Odrzucamy model kształcenia masowego, który jest główną bolączką studiów prawniczych większości uczelni, zarówno publicznych, jak i niepublicznych, obniżającą jakość kształcenia, prowadzącą do odtwórczości, braku umiejętności argumentacji i samodzielnego myślenia. Zamiast edukacji masowej oferujemy kształcenie faktycznych elit prawniczych i międzynarodowych.

Studia prawnicze na Collegium Intermarium są studiami zapewniającymi wszechstronną, interdyscyplinarną wiedzę oraz osadzenie w kontekście filozofii, etyki i kultury. Kształcenie młodego prawnika już na pierwszym roku skoncentrowane jest na jego roli wykonywania zawodu zaufania publicznego oraz odpowiedzialności. Wiedza absolwenta prawa musi daleko wykraczać poza znajomość przepisów, więc już od pierwszego roku studenci będą kształcić się także z zakresu idei politycznych i prawnych, etyki, filozofii, ale też funkcjonowania organizacji międzynarodowych. Student, który w kolejnych latach będzie rozpoczynał przedmioty tzw. dogmatyczne, będzie znał i potrafił interpretować otaczającą go rzeczywistość, w tym trwające procesy prawne, społeczne i polityczne w Polsce, Europie i na świecie.  Absolwent Collegium Intermarium będzie więc miał wszelkie kompetencje, by stać się prawnikiem-erudytą, potrafiącym na sali rozpraw zaimponować umiejętnością logicznego rozumowania, kulturą oraz wiedzą z zakresu prawa oraz innych dziedzin.

W przeciwieństwie do innych uczelni, studenci prawa na Collegium Intermarium będą otrzymywać możliwości nie tylko zdobycia wiedzy, ale i praktycznego jej stosowania. Oprócz znajomości przepisów, będą wyposażeni w umiejętność korzystania z nich w praktyce, stosowania wykładni w oparciu o konkretne praktyczne zagadnienia, tak aby mieli możliwość sprawdzenia poprawności własnego rozumowania. W ramach praktycznej edukacji prowadzone będą w toku studiów symulacje rozpraw sądowych i innych procesów prawnych, a student będzie miał możliwość pracy na zanonimizowanych aktach sądowych. W ramach zajęć umiejętność logicznej argumentacji prawnej będzie kształcony i ćwiczony poprzez przygotowywanie prac pisemnych. Tego rodzaju model kształcenia ma na celu jak najlepsze przygotowanie absolwenta studiów prawniczych do podjęcia aplikacji prawniczej. Temu służyć będzie również kurs przygotowujący do egzaminów wstępnych na aplikacje dla każdego studenta Wydziału Prawa.

Studia wszechstronnie przygotowują do podjęcia aplikacji (sędziowskiej, prokuratorskiej, adwokackiej, radcowskiej, komorniczej, notarialnej, dyplomatyczno-konsularnej), a zapewni to doskonała kadra składająca się nie tylko z polskich i zagranicznych naukowców oraz dydaktyków, ale przede wszystkim z prawników-praktyków (sędziów, adwokatów, radców prawnych).

Program

 

I rok
Lp. Nazwa przedmiotu Semestr[1] Liczba godzin Pkt ECTS
WYK[2] ĆW[3]
1 Wstęp do prawoznawstwa I 30 30 5
2 Logika i argumentacja prawnicza I 30 30 4
3 Filozofia i etyka I + II 60 60 6
4 Prawo rzymskie I + II 60 60 8
5 Historia prawa I + II 60 60 8
6 Organizacje międzynarodowe I 30 30 5
7 Idee polityczne i prawne I + II 60 60 6
8 Przedmiot do wyboru z grupy PEW[5] I 30 30 4
9 Przedmiot do wyboru z grupy PEW II 30 30 4
10 Język obcy I I + II 120 5
11 Język obcy II I + II 120 5
12 Wychowanie fizyczne I + II 60 n/d
SUMA: 60
II rok
1 Filozofia prawa III + IV 60 60 8
2 Prawo międzynarodowe publiczne III 60 30 6
3 Prawo konstytucyjne III + IV 60 60 7
4 Prawo karne III+ IV 60 60 7
5 Prawo administracyjne III + IV 60 60 7
6 Prawo cywilne I III + IV 60 60 9
7 Przedmiot do wyboru z grupy PEW (dwusemestralny) III + IV 60 60 6
8 Język obcy I III + IV 120 5
9 Język obcy II III + IV 120 5
SUMA: 60
III rok
1 Prawo cywilne II V + VI 60 60 8
2 Postępowanie administracyjne V + VI 60 60 7
3 Postępowanie karne V + VI 60 60 7
4 Instytucjonalne prawo Unii Europejskiej V 60 30 6
5 Polskie i unijne prawo publiczne gospodarcze V 30 30 5
6 Przedmiot do wyboru z grupy PPW[6] V 30 30 4
7 Przedmiot do wyboru z grupy PEW VI 30 30 4
8 Przedmiot do wyboru z grupy PPW (dwusemestralny) V + VI 60 60 6
9 Translatorium V + VI 90 4
10 Dwie prace roczne VI 20 3
11 Projekt grupowy V 10 1
12 Praktyki zawodowe I 5
SUMA: 60
IV rok
1 Postępowanie cywilne VII + VIII 60 60 8
2 Prawo prywatne międzynarodowe VII 30 30 4
3 Prawo pracy VII 60 30 7
4 Proseminarium VII + VIII 120 8
5 Przedmiot do wyboru z grupy PPW VII 30 30 4
6 Przedmiot do wyboru z grupy PEW VIII 30 30 4
7 Przedmiot do wyboru z grupy PPW (dwusemestralny) VII + VIII 60 60 6
8 Przedmiot do wyboru z grupy PEW (dwusemestralny) VII + VIII 60 60 6
9 Translatorium VII + VIII 90 4
10 Dwie prace roczne VIII 20 3
11 Projekt grupowy VII 10 1
12 Praktyki zawodowe II 5
SUMA: 60
V rok
1 Seminarium magisterskie IX + X 120 26
2 Alternatywne metody rozwiązywania sporów IX 30 30 4
3 Przedmiot do wyboru z grupy PPW IX 30 30 4
4 Przedmiot do wyboru z grupy PPW IX 30 30 4
5 Przedmiot do wyboru z grupy PPW (dwusemestralny) IX + X 60 60 6
6 Przedmiot do wyboru z grupy PPW (dwusemestralny) IX + X 60 60 6
7 Przedmiot do wyboru z grupy PEW IX 30 30 4
8 Przedmiot do wyboru z grupy PEW (dwusemestralny) IX + X 60 60 6
SUMA: 60

Classes conducted in English: International organizations, Public international law, Institutional law of the European Union, International system of human rights protection, proseminar and MA seminar on international law.
You can also write annual papers and do group projects in a foreign language under the supervision of foreign lecturers.

 [1] Numeracja semestrów jest ciągła.

[2] WYK = wykład.

[3] ĆW = ćwiczenia (w przypadku zajęć z j. obcych – lektorat, w przypadku seminariów – zajęcia seminaryjne, w przypadku prac rocznych i projektów grupowych – konsultacje z odpowiednio opiekunem pracy lub projektu).

[5] PEW = przedmioty ekonomiczne do wyboru

[6] PPW = przedmioty prawnicze do wyboru

Zasady rekrutacji

Opis postępowania rekrutacyjnego na jednolite studia magisterskie na kierunku prawo

Postępowanie rekrutacyjne na jednolite studia magisterskie ma charakter dwuetapowy.

Etap I

W pierwszym etapie odbywa się na podstawie wyników egzaminów maturalnych. Do obliczania ilości punktów rekrutacyjnych uwzględnia się cztery przedmioty, z których kandydat uzyskał najlepszy wynik (z uwzględnieniem poziomu), spośród następujących:

– język polski,

– matematyka,

– język obcy nowożytny,

– historia,

– wiedza o społeczeństwie,

– geografia,

– filozofia.

Za 1% punktów na poziomie podstawowym z pisemnego egzaminu maturalnego przysługuje 1 pkt rekrutacyjny.

Za 1% punktów na poziomie rozszerzonym z pisemnego egzaminu maturalnego przysługuje 2 pkt. rekrutacyjne.

Zasady ustalania punktacji z tzw. starej matury oraz innych dokumentów stanowiących podstawę do udziału w rekrutacji (m.in. świadectw zagranicznych) są określone w uchwale w sprawie ustalenia warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na jednolite studia magisterskie.

Etap II

W drugim etapie odbywa się rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami, mająca na celu zbadanie predyspozycji kandydata do podjęcia studiów prawniczych, a także umiejętności analizy przedstawianych zagadnień społecznych oraz zasad argumentacji. Obejmuje ona wszystkie osoby, które zgłosiły się do udziału w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uiściły opłatę. Egzamin ma formę rozmowy przed komisją złożoną z co najmniej 3 osób (Dziekana Wydziału Prawa, członka władz rektorskich oraz jednego z pracowników naukowo-dydaktycznych), w terminie i miejscu określonym odrębnym zarządzeniem. Rozmowa trwa nie mniej niż 15 minut, jednak nie więcej niż 30 minut.

W jej toku komisja oceni: czy na podstawie (przynajmniej fragmentów, jednak nie krótszych niż rozdział bądź analogiczna jednostka redakcyjna) dwóch wybranych przez kandydata lektur z listy przedstawionej na stronie https://collegiumintermarium.org/lista-lektur-prawo/ kandydat wykazuje się dostatecznym rozumieniem tekstu, argumentacją i możliwością przedstawienia logicznego wywodu.

Po zakończonej rozmowie każdy z członków komisji niezależnie wystawia ocenę danemu kandydatowi (od oceny 1 do 6), po czym przewodniczący dokonuje przeliczenia średniej wszystkich ocen, które zostały przyznane przez członków komisji.

Punkty, które w toku postępowania rekrutacyjnego (w II etapie) dolicza się do punktów z I etapu, stanowią iloczyn średniej punktów uzyskanych po rozmowie kwalifikacyjnej oraz liczby 100.

Wynik postępowania rekrutacyjnego

Po zakończeniu obu etapów postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna sporządza listę osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia, biorąc pod uwagę sumę punktów uzyskanych z I i II etapu rekrutacji. Osoby zakwalifikowane są informowane za pośrednictwem systemu elektronicznego i w wyznaczonym terminie składają na uczelni wymagane dokumenty. Następnie uprawniony organ dokonuje wpisu danej osoby na listę studentów. W stosunku do osób, które nie zostały przyjęte na studia, komisja wydane decyzję administracyjną o odmowie przyjęcia. Na decyzję przysługuje odwołanie do rektora, składane w terminie 14 dni od jej otrzymania.

Po uzyskaniu informacji o ujęciu na liście rekrutacyjnej kandydat na studia składa na uczelni, w terminie i formie wskazanymi w terminarzu, następujące dokumenty:

  1. Kwestionariusz osobowy (przesłany przez Biuro ds. Studenckich), uzupełniony i podpisany.
  2. Kserokopię świadectwa maturalnego/dojrzałości (lub innego równoważnego dokumentu) i kserokopię aneksu do świadectwa, jeżeli kandydat poprawiał wynik egzaminu maturalnego, poświadczone klauzulą: „Poświadczam zgodność z oryginałem” oraz z własnoręcznym i czytelnym podpisem kandydata.
  3. Jedną fotografię (jak do dowodu osobistego, w rozmiarze 35×45 mm). Zdjęcie ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Ma też być wykonane na jednolitym jasnym tle, odwzorowywać naturalny kolor skóry, pokazywać wyraźnie oczy (zwłaszcza źrenice), obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, twarz powinna zajmować 70–80 % fotografii.

Program stypendialny

Zapewniając wysokie standardy kształcenia i system tutoringu obejmujący każdego studenta na każdym etapie studiów, doceniamy i nagradzamy pracę najlepszych. Każdy student i kandydat na studia w Collegium Intermarium może ubiegać się o przyznanie stypendium pokrywającego w całości albo w części koszty czesnego. Stypendia dedykowane są osobom wyróżniającym się wybitnymi osiągnięciami w nauce oraz zaangażowaniem w życie społeczne, np. poprzez działalność w organizacjach społecznych czy wolontariat. W przypadku kandydatów na stacjonarne studia prawnicze należy opisać swoje osiągnięcia, wyniki w nauce i zaangażowanie społeczne w liście motywacyjnym dołączonym do formularza rejestracyjnego. Studenci, którym w wyniku konkursu udzielone zostanie stypendium, mają gwarancje zachowania go także na kolejne lata studiów, pod warunkiem zaliczania w kolejnych latach wszystkich egzaminów w pierwszym terminie. Studenci będą mogli także ubiegać się o przyznanie stypendiów będąc już na kolejnych latach studiów, również wtedy, gdy nie otrzymywali ich w poprzednich. W takim wypadku, kryterium otrzymania stypendium będzie bieżąca działalność naukowa, wyniki, z jakimi student kończy poprzedni rok akademicki, jak również aktywność społeczna. Fundusz stypendialny przewiduje całkowite pokrycie kosztów czesnego dla najwybitniejszych kandydatów oraz studentów na danym roku studiów. Najlepsi spośród pozostałych otrzymają zniżkę w wysokości ustalonej przez Rektora.

Stypendium na kierunku Prawo: 

Dla kierunku Prawo uruchomiony został konkurs stypendialny. W ramach konkursu, na rok akademicki 2022/2023 ufundowanych zostało sześć stypendiów pokrywających koszt czesnego.

Aby uzyskać stypendium, należy w terminie do 25 lipca 2022 roku przekazać (osobiście bądź korespondencyjnie) następujące dokumenty:

  • wniosek o przyznanie stypendium (zawierający imię, nazwisko i podpis kandydata oraz informację, że ubiega się on o przyznanie stypendium na kierunek Prawo w roku akademickim 2022/2023 na uczelni Collegium Intermarium);
  • list motywacyjny, w którym uzasadniono chęć podjęcia nauki na kierunku Prawo w Collegium Intermarium;
  • wykaz osiągnięć społecznych, dokumentujący wysoką aktywność społeczną realizującą wartości zbieżne z wartościami statutowymi Collegium Intermarium.

na adres: Collegium Intermarium, ul. Bagatela 12 00-585 Warszawa.

Wyniki Konkursu Stypendialnego zostaną ogłoszone 31.07.2021 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu Stypendialnego określają Warunki konkursu stypendialnego w 2022 roku oraz Regulamin Funduszu Stypendialnego. Wzór wniosku o stypendium dostępny jest tutaj.

 

Opłaty

Full-time studies in the field of Law:

Opłata za jeden rok studiów Kwota
Płatność jednorazowa 10 000 zł
Płatność w 3 ratach 10 920 zł
Płatność w 9 ratach 12 015 zł
Opłata rekrutacyjna 200 zł

 

 

N

Dodatkowe informacje

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty:

IBAN PL12 1020 4900 0000 8002 3352 7356

Bank PKO BP
Uczelnia Collegium Intermarium

Biuro ds. studenckich
+48 22 110 30 91
rekrutacja@collegiumintermarium.org

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt e-mail kontakt@collegiumintermarium.org

Wykładowcy

Adw. dr Bartosz Lewandowski, prof. CI

Adw. dr Bartosz Lewandowski, prof. CI

Rektor

Adwokat, doktor nauk prawnych. Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, które ukończył z wyróżnieniem w 2012 r. W latach 2013-2014 odbył aplikację ogólną w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, podczas której odbywał praktykę w jednostkach prokuratury oraz sądach powszechnych na terenie Warszawy, zapoznając się ze specyfiką pracy w organach ścigania i wymiaru sprawiedliwości. W latach 2014-2016 odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, a w 2017 r. uzyskał pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego (Izba Adwokacka w Warszawie). Doktor nauk prawnych oraz absolwent stacjonarnych studiów doktoranckich w Instytucie Nauk o Państwie i Prawie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie prowadził działalność naukową i dydaktyczną z zakresu socjologii prawa, doktryn polityczno-prawnych oraz teorii prawa. Autor publikacji z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego, historii prawa oraz teorii i filozofii prawa, publikowanych w prestiżowych ogólnopolskich (m.in. w „Państwie i Prawie” czy „Przeglądzie Sejmowym”) oraz międzynarodowych periodykach naukowych. Autor monografii „Sąd Konstytucyjny Czechosłowacji w latach 1920-1939” (Warszawa 2020, Wydawnictwo Trybunału Konstytucyjnego). W swojej pracy naukowej koncentruje się również na prawnych aspektach pozycji biegłych sądowych w praktyce procesowej, czego wyrazem jest wydana pod jego redakcją książka „Pozycja i rola biegłego w polskim systemie prawnym” (Warszawa 2016).

dr Grégor Puppinck

dr Grégor Puppinck

Associate Professor

Dyrektor European Centre for Law and Justice (ECLJ). W 2016 r. został powołany na członka Panelu Ekspertów ds. Wolności Religii lub Przekonań Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE, którego rolą jest wspieranie państw członkowskich OBWE w realizacji ich zobowiązań w zakresie prawa do wolności religii lub przekonań. Od 2000 r. regularnie pełni funkcję eksperta reprezentującego Stolicę Apostolską w komisjach Rady Europy, obecnie w Komitecie Ekspertów ds. Systemu Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (DH-SYSC), w ramach Komitetu Sterującego ds. Praw Człowieka (CDDH). W latach 2003-2012 wykładał prawa człowieka, prawo międzynarodowe i prawo konstytucyjne na wydziałach prawa uniwersytetów w Miluzie i Strasburgu. Jest autorem kilku książek i licznych artykułów opublikowanych w kilku językach.

dr Dariusz Drajewicz

dr Dariusz Drajewicz

Doktor nauk prawnych z zakresu postępowania karnego (Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie); sędzia orzekający w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie, a także delegowany do Działu Badań i Analiz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury; wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury; przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości w komisjach egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu radcowskiego; autor ponad 100 publikacji naukowych z zakresu prawa i postępowania karnego: glos, artykułów (opublikowanych m.in. w: Państwie i Prawie, Przeglądzie Sądowym, Palestrze, Orzecznictwie Sądów Polskich, Prokuraturze i Prawie), a także monografii i komentarzy, w tym redaktor naukowy i współautor dwutomowego Komentarza do Kodeksu postępowania karnego (C.H. Beck, seria Duże Komentarze, 2020, t. I – ss. 1953, t. II – ss. 1136). Podróżnik (pobyt w blisko 100 krajów świata), fotografik (Akademia Fotografii w Warszawie, Studium Fotografii Związku Polskich Artystów Fotografików w Warszawie, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie – specjalizacja z zakresu filmoznawstwa), uczestnik wystaw fotograficznych i autor zbiorów fotografii (m. in. albumu المدن البائدة UNRESURRECTED CITIES) oraz reportaży i fotoreportaży podróżniczych.

Prof. dr hab. Włodzimierz Dłubacz

Prof. dr hab. Włodzimierz Dłubacz

Kieruje Katedrą Filozofii Boga na Wydziale Filozofii KUL Jana Pawła II oraz Studium Filozoficzno-Etyczno-Społecznym przy PMK w Paryżu. Jest dyrektorem Instytutu Socjologii WZNoS KUL w Stalowej Woli. Specjalizuje się w filozofii klasycznej (metafizyka, antropologia filozoficzna, filozofia Boga i religii oraz filozofia społeczeństwa i polityki) i jest autorem wielu książek i artykułów naukowych. Przebywał na licznych stypendiach (studiował) oraz wykładał w różnych ośrodkach krajowych i zagranicznych.

Dr Filip Ludwin

Dr Filip Ludwin

Prorektor ds. kształcenia, Dziekan Wydziału Prawa

Doktor nauk prawnych, wykładowca akademicki, autor publikacji naukowych, redaktor naczelny czasopisma naukowego “Kultura Prawna”, ekspert i analityk w Konfederacji Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej oraz w Ośrodku Analiz Prawnych, Gospodarczych i Społecznych im. Hipolita Cegielskiego. Jego zainteresowania naukowe i zawodowe dotyczą głównie historii myśli politycznej i prawnej, teorii ustroju, społeczeństwa obywatelskiego, prawa konstytucyjnego, prawa rolnego, filozofii i logiki. W rozprawie doktorskiej zajął się zagadnieniem wpływu nauk przyrodniczych, zwłaszcza biologii ewolucyjnej, na współczesną filozofię polityczną i filozofię prawa. W swojej pracy badawczej zajmował się ponadto m.in. zasadą podziału władzy, zagadnieniem suwerenności ludu, ideowymi fundamentami integracji europejskiej, myślą Jana Jakuba Rousseau, Nicolása Gómeza Dávili, Hansa Kelsena i Antoniego Peretiatkowicza.

Dr hab. Ireneusz Kunicki

Dr hab. Ireneusz Kunicki

Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Łódzkiego; autor wielu publikacji z dziedziny postępowania cywilnego, poświęconych przede wszystkim orzecznictwu w tym zakresie, postępowania egzekucyjnego i międzynarodowego postępowania cywilnego.

Dr hab. Krzysztof Wiak

Dr hab. Krzysztof Wiak

współpracujący w zakresie projektów naukowych

Jest prawnikiem, doktorem habilitowanym nauk prawnych w zakresie prawa karnego i kierownikiem Katedry Prawa Karnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Główne zainteresowania badawcze to prawna ochrona życia, przeciwdziałanie terroryzmowi, przestępstwa przeciw Rzeczypospolitej. Jest sędzią Sądu Najwyższego, członkiem instytucji naukowych i eksperckich, m.in.. Papieskiej Akademii Życia w Rzymie, Rady Legislacyjnej oraz członkiem kolegiów redakcyjnych czasopism naukowych krajowych i zagranicznych, m.in. „The Prison Systems Review”, „Przeglądu Legislacyjnego”, „Kultury Prawnej”, „Issues of Combating Crimes”. Autor ponad 100 publikacji naukowych, w tym „Ochrona dziecka poczętego w polskim prawie karnym” (2001), „Prawnokarne środki przeciwdziałania terroryzmowi” (2009), „Terrorism and Criminal Law” (2012), „Kodeks karny. Komentarz” (7 wydań, ostatnie: 2021, współredaktor), Prawo karne (7 wydań, ostatnie: 2020, współredaktor).

Dr Volodymyr Burdin

Dr Volodymyr Burdin

Dziekan Wydziału Prawa, wykładowca, doktor nauk prawnych. Ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Lwowskiego w 1998 r. Kontynuował swoją edukację w latach 1998-2001, a w 2002 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych na podstawie pracy Szczególne cechy odpowiedzialności karnej nieletnich na Ukrainie. Od 2001 r. adiunkt, a od 2005 r. profesor nadzwyczajny prawa karnego i kryminologii na Wydziale Prawa. Od 2005 r. prodziekan Wydziału Prawa Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki. Od 2014 r. profesor prawa karnego i kryminologii.

Adw. dr Klaudia Gawlik-Bugańska

Adw. dr Klaudia Gawlik-Bugańska

Doktor nauk prawnych, adwokat wpisany na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie. Rozprawę doktorską przygotowała z zakresu prawa pracy pod kierunkiem prof. dr hab. Jerzego Wratnego. Ukończyła studia podyplomowe z dziedziny prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie.

Specjalizuje się w prawie pracy, ubezpieczeniach społecznych, ochronie danych osobowych oraz prawie spółek. Prowadziła również liczne szkolenia z zakresu prawa pracy i zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych, z uwzględnieniem rozporządzenia unijnego RODO. Posiada kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych dla studentów prawa, administracji i ekonomii. Współpracuje z kancelariami prawnymi, jak również prowadzi własną praktykę adwokacką.

Dr Maciej Łobza

Dr Maciej Łobza

Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (studia doktoranckie – ekonomia, studia magisterskie – stosunki międzynarodowe) oraz Politechniki Poznańskiej (studia inżynierskie – automatyka i zarządzanie). Do obszaru jego zainteresowań naukowych należą finanse międzynarodowe oraz ekonomia międzynarodowa. Jest autorem pracy doktorskiej nt. inwestowania odpowiedzialnego społecznie, która została wyróżniona przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Dr Marcin Olszówka

Dr Marcin Olszówka

Doktor nauk prawnych, dyrektor Departamentu Prawa Konstytucyjnego i Administracyjnego w Rządowym Centrum Legislacji. Zainteresowania naukowe obejmują prawo wyznaniowe, prawo konstytucyjne oraz bioetykę. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym kilku monografii, artykułów w wysoko punktowanych czasopismach naukowych oraz współautor komentarza do Konstytucji RP wydanego nakładem Wydawnictwa C.H. Beck.

dr Łukasz Piebiak

dr Łukasz Piebiak

Doktor nauk prawnych. Sędzia orzekający przez kilkanaście lat w warszawskich sądach gospodarczych. Aktualnie delegowany do prac badawczych w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości. Przed 2015 r. prezes oddziału warszawskiego, wiceprezes zarządu głównego i przewodniczący zespołu ds. międzynarodowych Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”. W latach 2015 – 2019 podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości nadzorujący departamenty zajmujące się kadrami, organizacją i nadzorem administracyjnym nad sądownictwem powszechnym, legislacją w obszarze prawa cywilnego, współpracą międzynarodową, strategią i funduszami europejskimi. Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury i Akademii Sztuki Wojennej. Uczestnik i prelegent kilkunastu seminariów krajowych oraz kilkudziesięciu międzynarodowych nt. postępowania cywilnego, a szczególnie postępowania w sprawach gospodarczych, organizacji i zmian ustrojowych sądownictwa, prawa konkurencji, prawa telekomunikacyjnego oraz znaków towarowych i wzorów użytkowych. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych (glosy, artykuły, komentarz do postępowań odrębnych w kodeksie postępowania cywilnego – współautor) oraz publicystycznych przede wszystkim z obszaru prawa procesowego cywilnego oraz organizacji i reformy sądownictwa.

Dr Monika Brzozowska-Pasieka

Dr Monika Brzozowska-Pasieka

Doktor nauk prawnych, ekspert Rady Europy w programie HELP, wykładowca w Krajowej Szkole sądownictwa i Prokuratury, partner w kancelarii Pasieka, Derlikowski, Brzozowska i Partnerzy, czynny adwokat, wykładowca akademicki. Specjalizuje się w prawie prasowym, prawie autorskim, dobrach osobistych i prawach człowieka, Autorka szeregu książek z zakresu swojej specjalizacji. Publikacje naukowe uwzględniają UE oraz orzecznictwo ETPC i TSUE.

W latach 2003-2006 Asystent Prasowy Sadu Okręgowego w Warszawie. Prowadzi obsługę prawną w języku polskim, angielskim i francuskim.

Dr Nazarii Stetsyk

Dr Nazarii Stetsyk

Ekspert krajowy w ramach projektu Rady Europy Wsparcie wdrożenia reformy sądownictwa na Ukrainie. Prodziekan ds. działalności naukowej Wydziału Prawa Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki. Redaktor naczelny czasopisma naukowego „Visnyk Uniwersytetu Lwowskiego. Seria Prawo” (numery: 67/2018, 68/2019, 69/2019). Profesor nadzwyczajny w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa na Wydziale Prawa Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego im. Iwana Franki. Laureat Nagrody Lwowskiej Obwodowej Administracji Państwowej i Lwowskiej Rady Obwodowej dla młodych naukowców i badaczy w 2018 r.

Dr Robert Oscar Lopez

Dr Robert Oscar Lopez

Uzyskał stopień doktora na New York State University w Buffalo. W 2008 r. rozpoczął pracę na California State University w Northridge. W 2013 r. został profesorem nadzwyczajnym filologii angielskiej i klasycznej. Od 2014 r. pełni funkcję prezesa Międzynarodowego Instytutu Praw Dziecka. Opowiadał się przeciwko małżeństwom osób tej samej płci w Minnesocie. Napisał amicus curiae dla Sądu Najwyższego w sprawie Obergefell vs. Hodges dotyczącej takich małżeństw. W 2016 r. zrezygnował ze stanowiska w CSUN, a następnie został profesorem nauk humanistycznych w Southwestern Baptist Theological Seminary.

Dr Robert Wyszyński

Dr Robert Wyszyński

Doktor socjologii, specjalizujący się w zakresie socjologii kultury. Wśród swoich zainteresowań skupia się na przemianach ruchu hospicyjnego i instytucji opieki paliatywnej w Polsce, problemach eutanazji. Prowadził wieloletnie badania wśród zesłańców w Kazachstanie, członek Rady ds. Repatriacji. Badacz ludów syberyjskich. Absolwent Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie również obronił doktorat.

Dr Stephen Nikola Bartulica, prof. CI

Dr Stephen Nikola Bartulica, prof. CI

Deputowany parlamentu chorwackiego. Jest profesorem nadzwyczajnym filozofii politycznej na Katolickim Uniwersytecie Chorwackim w Zagrzebiu. Jego zainteresowania naukowe obejmują relacje między religią a polityką, ideologie i konstytucjonalizm. Pełnił funkcje na najwyższych szczeblach władzy, ostatnio jako starszy doradca ds. polityki zagranicznej premiera Tihomira Oreškovića w 2016 r. Jest założycielem i prezesem Centrum Odnowy Kultury, chorwackiej organizacji pozarządowej, której celem jest kształcenie młodych profesjonalistów w zakresie etyki cnót i przywództwa. Organizacja ta była częścią koalicji, która z powodzeniem zorganizowała ogólnokrajowe referendum w sprawie małżeństw w Chorwacji w 2013 r. Bartulica jest od urodzenia mieszkańcem St. Joseph w Stanie Missouri.

Dr Miša Đjurković, prof. CI

Dr Miša Đjurković, prof. CI

Studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie ukończył na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Belgradzkiego. Praca doktorska: Liberalizm i państwo – filozofia polityczna Johna Stuarta Milla [Liberalism and the State – the political philosophy of John Stuart Mill]. Zainteresowania badawcze: teoria polityczna, ideologia, bioetyka, ustawodawstwo rodzinne. Opublikował lub zredagował ponad 20 książek i zbiorów prac, był doradcą premiera Serbii, a przez 20 lat felietonistą czołowego serbskiego dziennika „Politika”. Jest dyrektorem Instytutu Studiów Europejskich w Belgradzie.

Dr Tomasz Banach

Dr Tomasz Banach

Doktor nauk prawnych, komornik sądowy. Ukończył administrację na Uniwersytecie Łódzkim i prawo na UMCS w Lublinie, odbył aplikację komorniczą w Izbie Komorniczej w Krakowie i złożył egzamin komorniczy. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół prawa rzymskiego publicznego oraz myśli politycznej republiki rzymskiej.

Adw. dr Tomasz Strugalski

Adw. dr Tomasz Strugalski

Adwokat, doktor nauk prawnych, absolwent Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie i wielu studiów podyplomowych w różnych uczelniach. Naukowo zajmuje się zagadnieniem odpowiedzialności cywilnej za szkodę na osobie, zwłaszcza w sporcie i rekreacji, w tym zwłaszcza zagadnieniem funkcji tej odpowiedzialności, jednak rozprawę habilitacyjną najchętniej napisałby na temat dysfunkcyjności normy prawnej i systemu prawnego. Przez wiele lat był instruktorem nurkowania, publikował prace zarówno prawnicze, jak i sportowe, dotyczące metodyki nauczania, bezpieczeństwa i odpowiedzialności uczestników i organizatorów sportu i rekreacji.

Dr Victor Kostov, prof. CI

Dr Victor Kostov, prof. CI

Misjonarz i prawnik. Jest zaangażowany w publiczną i teologiczną debatę na temat wolności sumienia oraz stosunków między kościołem i państwem. Dr Kostov wykłada misjologię i wprowadzenie do prawa na wydziale jednej ze szkół w ramach Bułgarskiego Ewangelickiego Instytutu Teologicznego. Jest redaktorem i wydawcą almanachów Church-State Relations after the Fall of Communism [Stosunki Kościół-państwo po upadku komunizmu ](2013), Christianity and Politics: Cooperation or Conflict?[Chrześcijaństwo i polityka: Współpraca czy konflikt?] (2015), oraz Christianity and National Security: Biblical, Historical, and Contextual View [Chrześcijaństwo a bezpieczeństwo narodowe: Spojrzenie biblijne, historyczne i kontekstualne] (2017) oraz redaktorem i założyciel strony i magazynu internetowego SvobodaZaVseki.com, (Wolność dla wszystkich), który od 2004 roku porusza kwestie kościoła i państwa, wiary i polityki, wolności wyznania, sumienia i słowa oraz obrony tradycyjnych wartości rodzinnych. Dr Kostov publikuje angielskojęzyczne artykuły w „Christianity Today”, „Christian Century”, „The Christian Post”, „Religion and Christianity” oraz „Baptistic Theologies”, jest także obecny w bułgarskich mediach akademickich i czasopismach. Dr Kostov prowadzi sprawy sądowe o wolność słowa i wyznania w sądach bułgarskich oraz przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Pomaga również w prowadzeniu małego kościoła w północno-zachodniej Bułgarii. Żonaty, ma troje dzieci, z których dwoje jest już dorosłych.

Ks. dr hab. Tomasz Rakoczy

Ks. dr hab. Tomasz Rakoczy

Doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego. Zainteresowania badawcze: prawo rodzinne i opiekuńcze, prawo wyznaniowe, teoria prawa, prawa człowieka. Autor publikacji o współpracy państwa i Kościoła w zakresie prawa rodzinnego, w których dokonuje analizy porównawczo-prawnej kluczowych zagadnień prawnych, jak: zawarcie małżeństwa, jego trwałość, dobro dziecka, ochrona praw rodziny.

Adw. Jerzy Kwaśniewski

Adw. Jerzy Kwaśniewski

Przewodniczący Rady Powierniczej

Prezes Zarządu i współzałożyciel Instytutu Ordo Iuris, Przewodniczący Rady Fundacji. Adwokat i partner zarządzający w Kancelarii Parchimowicz & Kwaśniewski (zał. 2008). Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, stypendysta na Uniwersytecie Kopenhaskim, ukończył kursy organizowane przez Centrum Etyki i Kultury Uniwersytetu Notre Dame, Katolicki Uniwersytet Leuven. Posiada wieloletnie doświadczenie w postępowaniach cywilnych i karnych z zakresu ochrony praw i wolności obywatelskich, praw rodziny oraz praw dziecka. W swojej praktyce adwokackiej doradza krajowym i międzynarodowym stowarzyszeniom, fundacjom, spółdzielniom oraz organizacjom członkowskim. Do 2017 roku był prezesem Polskiej Rady Winiarstwa. Reprezentuje obywateli i organizacje społeczeństwa obywatelskiego w wielu precedensowych sprawach przed sądami i trybunałami krajowymi oraz międzynarodowymi, uczestniczy w konsultacjach na zaproszenie organów międzynarodowych, takich jak Komisja Wenecka czy Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE. Jerzy Kwaśniewski był powoływany do rad doradczych czterech ministrów sprawiedliwości. Członek i sekretarz rządowej Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie III i IV kadencji od 2017 r. W marcu 2019 r. Powołany przez Konferencję Episkopatu Polski do Rady Fundacji Bona Fama. Członek International Association of Genocide Scholars (od 2017), International Bar Association (m.in. Komisja Litygacji, Komisja Arbitrażowa, Komisja Zbrodni Wojennych) oraz IBA Human Rights Institute. Regularnie wymieniany jako jeden z najbardziej wpływowych polskich prawników. Przez „Politico” zaliczony do „28 najpotężniejszych ludzi Europy w 2021 roku”.

William L. Saunders

William L. Saunders

Wykładowca praw człowieka, wolności religijnej oraz bioetyki na Catholic University of America. Przewodniczący Grupy ds. Wolności Religijnych w Federalist Society. Wykładowca i dyrektor Programu Praw Człowieka w School of Arts & Sciences, jeden z dyrektorów Centrum Wolności Religijnej w Columbus School of Law.  Przed rozpoczęciem pracy na Catholic University of America pełnił przez 10 lat funkcję starszego wiceprezesa i starszego doradcy w Americans United for Life.  Od 1999 do 2009 r. był starszym współpracownikiem w Radzie ds. bioetyki i praw człowieka w Family Research Council. 

Jako stypendysta Morehead uczęszczał na University of North Carolina w Chapel Hill. Ukończył studia prawnicze w Harvard Law School.

Został wymieniony w, wydanym przez Harvard, pierwszym Guide to Conservative Public Interest Law w 2003 r. i następnie ponownie w wydaniu z 2008 r. Był członkiem Harvardzkiego Komitetu Doradczego ds. obchodów uroczystości poświęconej prawniczej pomocy społecznej w 2008 r. Jest członkiem palestry Sądu Najwyższego, autorem licznych pism procesowych w sądach stanowych, federalnych, zagranicznych i międzynarodowych.

Dr Andreas Kinneging, prof. CI

Dr Andreas Kinneging, prof. CI

Kształcił się na Katolickim Uniwersytecie w Nijmegen (magister filozofii politycznej) oraz na Uniwersytecie w Lejdzie, gdzie uzyskał doktorat z prawa. Jego zainteresowania naukowe lokują się w obszarze filozofii politycznej, prawnej i moralnej, metafizyki i teologii. Specjalizuje się w filozofii nowożytnej, średniowiecznej i starożytnej.

Bartłomiej Orzeł

Bartłomiej Orzeł

magister ekonomii (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) oraz zarządzania (Wyższa Szkoła Biznesu-National Louis University), Master of Business Administration. Autor publikacji naukowych i popularnonaukowych, zainteresowania naukowe – ekonomia rolnictwa i środowiska, polityka gospodarcza, marketing, zarządzanie strategiczne. Dziennikarz i publicysta, laureat specjalnej Nagrody im. Grabskiego dla najlepszych dziennikarzy ekonomicznych 2018, członek Rady Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. były członek komisji rewizyjnej Klubu Jagiellońskiego, współzałożyciel portalu Jagiellonski24.pl. Doradca Prezesa Rady Ministrów, następnie dyrektor Centralnego Ośrodka Sportu w Warszawie odpowiedzialny za finanse, marketing i działania ekologiczne. Od września 2020 roku pełni funkcję Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. programu „Czyste Powietrze”.

 Łukasz Bernaciński

Łukasz Bernaciński

Prawnik, doktorant. Czterokrotny stypendysta Rektora UŁ. Prelegent międzynarodowych i ogólnopolskich konferencji naukowych. Autor kilkunastu publikacji naukowych. Absolwent programów liderskich z zakresu prawa, zarządzania i funkcjonowania organizacji pozarządowych.

Piotr Patkowski

Piotr Patkowski

16 kwietnia 2020 r. powołany na stanowisko Podsekretarza Stanu i Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych. Ukończył studia na kierunku prawo na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Założyciel lubelskiego oddziału Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej, członek Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej. W 2016 r. został honorowym członkiem tej organizacji.

Wiceprzewodniczący Rady Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Był członkiem Gabinetu Politycznego wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rozwoju i finansów Mateusza Morawieckiego. Następnie był doradcą Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. W 2016 roku pracował w Biurze Prawnym Ministerstwa Energii. W latach 2018-2020 dyrektor Departamentu Oceny Skutków Regulacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W styczniu 2020 r. mianowany rządowym Koordynatorem Oceny Skutków Regulacji. Piotr Patkowski jest też uczestnikiem Zespołu Programowania Prac Rządu.

Ligia Castaldi, LL.M.

Ligia Castaldi, LL.M.

Wykładowca w Ave Maria School of Law (Naples, Floryda). Jej badania naukowe koncentrują się na prawach prenatalnych w międzynarodowym prawie praw człowieka. Jest między innymi autorką książki Abortion in Latin America and the Caribbean: The Legal Impact of the American Convention on Human Rights [Aborcja w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach: wpływ prawny Amerykańskiej Konwencji Praw Człowieka], która ukazała się nakładem Notre Dame University Press w 2020 r. Ligia Castaldi uzyskała stopień LL.M. na Uniwersytecie w Groningen i w Harvard Law School.

Dr Stephen Baskerville, prof. CI

Dr Stephen Baskerville, prof. CI

Kierownik katedry Nauki o Państwie Wydziału Prawa Collegium Intermarium

Posiada stopień doktora nauk o państwie uzyskany w London School of Economics i przez ponad 30 lat wykładał na uniwersytetach w Europie i Stanach Zjednoczonych, ostatnio jako profesor nauk o państwie w Patrick Henry College. Jest pracownikiem naukowym Independent Institute and Howard Center for Family, Religion, and Society, a także stypendystą Komisji Fulbrighta. Jego główne zainteresowania badawcze obejmują ideologie polityczne, politykę religijną, politykę rodzinną, politykę seksualną i szkolnictwo wyższe. Jest autorem: The New Politics of Sex: The Sexual Revolution, Civil Liberties, and the Growth of Governmental Power (Angelico, 2017); Taken Into Custody: The War against Fathers, Marriage, and the Family(Cumberland House, 2007); Not Peace But a Sword: The Political Theology of the English Revolution (Routledge, 1993; full expanded edition, Wipf & Stock, 2018). Pełna lista publikacji jest tutaj

Paweł Rybicki

Paweł Rybicki

Prezes zarządu Fundacji Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych, były dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji, ekspert wiodący ds. nauk sądowych w trakcie Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, wykładowca;

Ks. dr Jarosław Krzewicki

Ks. dr Jarosław Krzewicki

Ukończył studia teologiczne na Uniwersytecie Opolskim, studia z prawa kanonicznego na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, uwieńczone doktoratem z kościelnego prawa publicznego, studia w zakresie teologii moralnej na Uniwersytecie Św. Tomasza z Akwinu oraz na Akademii Alfonsjańskiej w Rzymie uwieńczone doktoratem, studia z prawa świeckiego w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie.

Dr Marcin Kulczyk

Dr Marcin Kulczyk

Ukończył stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz nauki polityczne na Uniwersytecie w Strasburgu, gdzie obronił doktorat poświęcony polskiemu spojrzeniu na narodziny dyplomacji Unii Europejskiej. Odbył staże zawodowe w instytucjach europejskich (Parlament Europejski, Rada Europy) i polskich placówkach dyplomatycznych w Strasburgu i Brukseli. Naukowo interesuje się historią współczesną, prawno-instytucjonalnymi aspektami integracji europejskiej oraz prawami człowieka w perspektywie chrześcijańskiej etyki społecznej.

R. pr. Dariusz Lasocki

R. pr. Dariusz Lasocki

Samorządowiec (warszawski radny w latach 2010-2020), członek Państwowej Komisji Wyborczej. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, gdzie ukończył aplikację radcowską. W roku 2015 zgłoszony (jako jedna z 20 osób) w konkursie „Prawnik Pro Bono” Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych oraz dziennika Rzeczpospolita, promującego prawników udzielających bezpłatnej pomocy prawnej dla osób potrzebujących. 

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz British Centre for the Study of English and European Law (University of Cambridge). W trakcie studiów prawniczych uczestnik zajęć w klinice prawa, gdzie współpracował m.in. z warszawskim biurem wysokiego komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców (UNHCR). 

Uczestnik zagranicznych stypendiów naukowych: Institute of International Public Law and International Relations (Saloniki – Grecja), International School of Nuclear Law (Montpellier – Francja), Institute for Studies on Economics and Employment (Iseo – Włochy), Duke Law School – Duke Geneva Institute in Transnational Law (Genewa – Szwajcaria). Stypendysta na konferencję w The Acton Institute (Grand Rapids, MI – USA) oraz Salzburg Global Seminar (stypednium Bank of Austria). Słuchacz prestiżowej Haskiej Akademii Prawa Międzynarodowego (Haga – Holandia).  

Absolwent Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego (2013). Uczestnik pierwszej edycji Leadership Academy for Poland organizowanej przez Center for Leadership (2016).  

Stypendysta programu Marshall Memorial Fellowship w German Marshall Fund of the United States (2016-2017). Ukończył kurs menedżerski w ICAN Institute a także EY Academy of Business oraz szkolenie menedżerskie w McCourt School of Public Policy na Georgetown University w Waszyngtonie. 

//