Zaznacz stronę

Do 8 lipca trwa rejestracja na studia stacjonarne na kierunku Prawo w Collegium Intermarium.

Kierunek Prawo w Collegium Intermarium to coś więcej niż studia prawnicze. To także tutoring, klasyczna humanistyka, sprawy międzynarodowe, języki obce i przygotowanie ekonomiczne! Kształcimy prawników wyposażonych w szeroką wiedzę humanistyczną, świadomych znaczenia łacińskiej kultury, chrześcijaństwa i dziedzictwa antyku w dziejach Europy i świata. Wprowadzamy w doskonałą znajomość prawa międzynarodowego i najważniejsze zagadnienia gospodarcze. Wierzymy, że tylko taki, holistyczny model edukacji przygotuje absolwentów do pełnienia odpowiedzialnych ról społecznych i zajmowania najwyższych stanowisk w świecie prawa, biznesu, nauki, polityki, mediów, organizacji międzynarodowych i organów administracji publicznej.

Studia wszechstronnie przygotują do podjęcia aplikacji (sędziowskiej, prokuratorskiej, adwokackiej, radcowskiej, komorniczej, notarialnej, dyplomatyczno-konsularnej), a zapewni to doskonała kadra składająca się nie tylko z polskich zagranicznych naukowców oraz dydaktyków, ale przede wszystkich z prawników-praktyków (sędziów, adwokatów, radców prawnych). W dodatku, istnieje możliwość uzyskania Stypendium pokrywającego koszty czesnego dzięki Konkursowi Stypendialnemu Collegium Intermarium.

Informacje o stypendium: https://collegiumintermarium.org/wygraj-stypendium-na-studia-prawnicze/ 

Rejestracja na kierunek Prawo

Zasady rekrutacji

Opis postępowania rekrutacyjnego na jednolite studia magisterskie na kierunku prawo

Postępowanie rekrutacyjne na jednolite studia magisterskie ma charakter dwuetapowy.

Etap I

W pierwszym etapie odbywa się na podstawie wyników egzaminów maturalnych. Do obliczania ilości punktów rekrutacyjnych uwzględnia się cztery przedmioty, z których kandydat uzyskał najlepszy wynik (z uwzględnieniem poziomu), spośród następujących:

– język polski,
– matematyka,
– język obcy nowożytny,
– historia,
– wiedza o społeczeństwie,
– geografia,
– filozofia.

Za 1% punktów na poziomie podstawowym z pisemnego egzaminu maturalnego przysługuje 1 pkt rekrutacyjny.

Za 1% punktów na poziomie rozszerzonym z pisemnego egzaminu maturalnego przysługuje 2 pkt. rekrutacyjne.

Zasady ustalania punktacji z tzw. starej matury oraz innych dokumentów stanowiących podstawę do udziału w rekrutacji (m.in. świadectw zagranicznych) są określone w uchwale w sprawie ustalenia warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na jednolite studia magisterskie.

Etap II

W drugim etapie odbywa się rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami, mający na celu zbadanie predyspozycji kandydata do podjęcia studiów prawniczych, a także umiejętności analizy przedstawianych zagadnień społecznych oraz zasad argumentacji. Obejmuje on wszystkie osoby, które zgłosiły się do udziału w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uiściły opłatę. Egzamin ma formę rozmowy przed komisją złożoną z co najmniej 3 osób (Dziekana Wydziału Prawa, członka władz rektorskich oraz jednego z pracowników naukowo-dydaktycznych), w terminie i miejscu określonym odrębnym zarządzeniem. Rozmowa trwa nie mniej niż 15 minut, jednak nie więcej niż 30 minut.

W jej toku komisja oceni: czy na podstawie (przynajmniej fragmentów, jednak nie krótszych niż rozdział bądź analogiczna jednostka redakcyjna) dwóch wybranych przez kandydata lektur z listy przedstawionej na stronie https://collegiumintermarium.org/lista-lektur-prawo/ kandydat wykazuje się dostatecznym rozumieniem tekstu, argumentacją i możliwością przedstawienia logicznego wywodu.

Po zakończonej rozmowie każdy z członków komisji niezależnie wystawia ocenę danemu kandydatowi (od oceny 1 do 6), po czym przewodniczący dokonuje przeliczenia średniej wszystkich ocen, które zostały przyznane przez członków komisji.

Punkty, które w toku postępowania rekrutacyjnego (w II etapie) dolicza się do punktów z I etapu, stanowią iloczyn średniej punktów uzyskanych po rozmowie kwalifikacyjnej oraz liczby 100.

Informacje o kierunku Prawo

Adw. Dr Bartosz Lewandowski o kierunku Prawo

//