Zaznacz stronę

Szanowni Państwo,

W związku z dużą ilością zgłoszeń i koniecznością wyznaczenia dodatkowego terminu egzaminów kwalifikacyjnych na kierunku Prawo, rekrutacja na ten kierunek zostaje przedłużona do poniedziałku 12.07.2021 do godziny 23:59. Równocześnie zmianie ulegnie termin ogłoszenia wyników rekrutacji – wyniki zostaną podane do dnia 16.07.2021 (czwartek). 

Przypominamy, że postępowanie rekrutacyjne na jednolite studia magisterskie ma charakter dwuetapowy.

Etap I

W pierwszym etapie odbywa się na podstawie wyników egzaminów maturalnych. Do obliczania ilości punktów rekrutacyjnych uwzględnia się cztery przedmioty, z których kandydat uzyskał najlepszy wynik (z uwzględnieniem poziomu), spośród następujących:

– język polski,
– matematyka,
– język obcy nowożytny,
– historia,
– wiedza o społeczeństwie,
– geografia,
– filozofia.

Za 1% punktów na poziomie podstawowym z pisemnego egzaminu maturalnego przysługuje 1 pkt rekrutacyjny.
Za 1% punktów na poziomie rozszerzonym z pisemnego egzaminu maturalnego przysługuje 2 pkt. rekrutacyjne.

Zasady ustalania punktacji z tzw. starej matury oraz innych dokumentów stanowiących podstawę do udziału w rekrutacji (m.in. świadectw zagranicznych) są określone w uchwale w sprawie ustalenia warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na jednolite studia magisterskie.

 

Rekrutacja na studia w Collegium Intermarium: https://rekrutacja.collegiumintermarium.org/ 

 

Etap II

W drugim etapie odbywa się rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami, mająca na celu zbadanie predyspozycji kandydata do podjęcia studiów prawniczych, a także umiejętności analizy przedstawianych zagadnień społecznych oraz zasad argumentacji. Obejmuje ona wszystkie osoby, które zgłosiły się do udziału w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uiściły opłatę. Egzamin ma formę rozmowy przed komisją złożoną z co najmniej 3 osób (Dziekana Wydziału Prawa, członka władz rektorskich oraz jednego z pracowników naukowo-dydaktycznych), w terminie i miejscu określonym odrębnym zarządzeniem. Rozmowa trwa nie mniej niż 15 minut, jednak nie więcej niż 30 minut.

W jej toku komisja oceni: czy na podstawie (przynajmniej fragmentów, jednak nie krótszych niż rozdział bądź analogiczna jednostka redakcyjna) dwóch wybranych przez kandydata lektur z listy przedstawionej na stronie https://collegiumintermarium.org/lista-lektur-prawo/ kandydat wykazuje się dostatecznym rozumieniem tekstu, argumentacją i możliwością przedstawienia logicznego wywodu.

Po zakończonej rozmowie każdy z członków komisji niezależnie wystawia ocenę danemu kandydatowi (od oceny 1 do 6), po czym przewodniczący dokonuje przeliczenia średniej wszystkich ocen, które zostały przyznane przez członków komisji.

Punkty, które w toku postępowania rekrutacyjnego (w II etapie) dolicza się do punktów z I etapu, stanowią iloczyn średniej punktów uzyskanych po rozmowie kwalifikacyjnej oraz liczby 100.

Wynik postępowania rekrutacyjnego

Po zakończeniu obu etapów postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna sporządza listę osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia, biorąc pod uwagę sumę punktów uzyskanych z I i II etapu rekrutacji. Osoby zakwalifikowane są informowane za pośrednictwem systemu elektronicznego i w wyznaczonym terminie składają na uczelni wymagane dokumenty. Następnie uprawniony organ dokonuje wpisu danej osoby na listę studentów. W stosunku do osób, które nie zostały przyjęte na studia, komisja wydane decyzję administracyjną o odmowie przyjęcia. Na decyzję przysługuje odwołanie do rektora, składane w terminie 14 dni od jej otrzymania.

 

Rekrutacja na studia w Collegium Intermarium: https://rekrutacja.collegiumintermarium.org/ 

//