Zaznacz stronę

Do 23 września trwają zapisy na kierunek Prawo w ramach II tury rekrutacji! W związku z szerokim zainteresowaniem studiami prawniczymi, Collegium Intermarium zamierza otworzyć w roku akademickim 2021/2022 dodatkową grupę na tym kierunku studiów.

Kierunek Prawo w Collegium Intermarium to coś więcej niż studia prawnicze. To także tutoring, klasyczna humanistyka, sprawy międzynarodowe, języki obce i przygotowanie ekonomiczne! Kształcimy prawników wyposażonych w szeroką wiedzę humanistyczną, świadomych znaczenia łacińskiej kultury, chrześcijaństwa i dziedzictwa antyku w dziejach Europy i świata. Wprowadzamy w doskonałą znajomość prawa międzynarodowego i najważniejsze zagadnienia gospodarcze. Wierzymy, że tylko taki, holistyczny model edukacji przygotuje absolwentów do pełnienia odpowiedzialnych ról społecznych i zajmowania najwyższych stanowisk w świecie prawa, biznesu, nauki, polityki, mediów, organizacji międzynarodowych i organów administracji publicznej.

Studia wszechstronnie przygotują do podjęcia aplikacji (sędziowskiej, prokuratorskiej, adwokackiej, radcowskiej, komorniczej, notarialnej, dyplomatyczno-konsularnej), a zapewni to doskonała kadra składająca się nie tylko z polskich zagranicznych naukowców oraz dydaktyków, ale przede wszystkich z prawników-praktyków (sędziów, adwokatów, radców prawnych).

Rejestracja na kierunek Prawo

Zasady rekrutacji

Opis postępowania rekrutacyjnego na jednolite studia magisterskie na kierunku prawo

Postępowanie rekrutacyjne na jednolite studia magisterskie ma charakter dwuetapowy.

Etap I

W pierwszym etapie odbywa się na podstawie wyników egzaminów maturalnych. Do obliczania ilości punktów rekrutacyjnych uwzględnia się cztery przedmioty, z których kandydat uzyskał najlepszy wynik (z uwzględnieniem poziomu), spośród następujących:

– język polski,
– matematyka,
– język obcy nowożytny,
– historia,
– wiedza o społeczeństwie,
– geografia,
– filozofia.

Za 1% punktów na poziomie podstawowym z pisemnego egzaminu maturalnego przysługuje 1 pkt rekrutacyjny.

Za 1% punktów na poziomie rozszerzonym z pisemnego egzaminu maturalnego przysługuje 2 pkt. rekrutacyjne.

Zasady ustalania punktacji z tzw. starej matury oraz innych dokumentów stanowiących podstawę do udziału w rekrutacji (m.in. świadectw zagranicznych) są określone w uchwale w sprawie ustalenia warunków, trybu, terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na jednolite studia magisterskie.

Etap II

W drugim etapie odbywa się rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami, mający na celu zbadanie predyspozycji kandydata do podjęcia studiów prawniczych, a także umiejętności analizy przedstawianych zagadnień społecznych oraz zasad argumentacji. Obejmuje on wszystkie osoby, które zgłosiły się do udziału w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uiściły opłatę. Egzamin ma formę rozmowy przed komisją złożoną z co najmniej 3 osób (Dziekana Wydziału Prawa, członka władz rektorskich oraz jednego z pracowników naukowo-dydaktycznych), w terminie i miejscu określonym odrębnym zarządzeniem. Rozmowa trwa nie mniej niż 15 minut, jednak nie więcej niż 30 minut.

W jej toku komisja oceni: czy na podstawie (przynajmniej fragmentów, jednak nie krótszych niż rozdział bądź analogiczna jednostka redakcyjna) dwóch wybranych przez kandydata lektur z listy przedstawionej na stronie https://collegiumintermarium.org/lista-lektur-prawo/ kandydat wykazuje się dostatecznym rozumieniem tekstu, argumentacją i możliwością przedstawienia logicznego wywodu.

Po zakończonej rozmowie każdy z członków komisji niezależnie wystawia ocenę danemu kandydatowi (od oceny 1 do 6), po czym przewodniczący dokonuje przeliczenia średniej wszystkich ocen, które zostały przyznane przez członków komisji.

Punkty, które w toku postępowania rekrutacyjnego (w II etapie) dolicza się do punktów z I etapu, stanowią iloczyn średniej punktów uzyskanych po rozmowie kwalifikacyjnej oraz liczby 100.

Informacje o kierunku Prawo

Adw. Dr Bartosz Lewandowski o kierunku Prawo

//