Zaznacz stronę

Seminarium naukowe „Pat trwający dekady”. Problematyka emerytur Polonii

Aktualności, Wydarzenia

Uczelnia Collegium Intermarium wraz ze Stowarzyszeniem Koalicji Polonii Amerykańskiej ma zaszczyt zaprosić na Seminarium Problemowe „Pat trwający dekady. Problematyka emerytur Polonii amerykańskiej w kontekście prawa krajowego i międzynarodowego”.
Idea seminarium:
Państwa, będące podmiotami prawa międzynarodowego, zawierają między sobą szereg umów wielostronnych i dwustronnych. Przykładem tego rodzaju praktyki są umowy o zabezpieczeniu społecznym. Umowy te regulują warunki świadczeń emerytalnych osób uprawnionych do ich pobierania na podstawie przepisów obydwu państwa. Rzeczpospolita Polska również w praktyce relacji międzynarodowych związana jest wieloma umowami bilateralnymi, które tę tematykę regulują. Szczególnym tego przykładem jest umowa o zabezpieczeniu społecznym zawarta ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki. Z uwagi na brzmienie umowy, będące wypadkową funkcjonujących w obu państwach systemów ubezpieczeń społecznych, i interpretację kryterium „korzystności” przez pryzmat nominalnej wysokości emerytury, członkowie Polonii amerykańskiej, którzy nabyli prawo do świadczeń emerytalnych zarówno w Polsce, jak i w USA, spotykają się z problemem obniżania emerytury amerykańskiej, wskutek przyznania emerytury polskiej w pełnej wysokości.
Źródłem tego problemu jest mechanizm zwany klauzulą Windfall Elimination Provision (WEP) [klauzula eliminująca nadmierne świadczenia], który został uchwalon w ramach Social Security Amendments of 1983 (Public Law 98-21). WEP powoduje odmienne naliczanie wysokości świadczenia emerytalnego przyznawanego przez amerykański organ emerytalny SSA dla osób, które pobierają jednocześnie dwa takie świadczenia – jedno świadczenie wypracowane w systemie Social Security i drugie świadczenie wypracowane poza tym systemem – np. z Zakładu Ubezpieczeń Społecznym lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (emerytura w wysokości pełnej).
W efekcie amerykańska emerytura uprawnionego, któremu przyznano jednocześnie świadczenie emerytalne wypracowane w Stanach Zjednoczonych np. w wysokości $1 036,80 oraz w Polsce w minimalnej wysokości, może zostać obniżone o $150.
Kolejne próby rozwiązania tego palącego problemu Polonii rozbijały się o polskie orzecznictwo oraz decyzje uprawnionych organów.
W tej sytuacji środowiska polonijne zrzeszone w Koalicji Polonii Amerykańskiej oraz Collegium Intermarium postanowiły podjąć temat i w otwartej debacie ekspertów zastanowić się nad najwłaściwszym rozwiązaniem.
Program seminarium:
1. Przywitanie gości przez prezesa Stowarzyszenia Koalicji Polonii Amerykańskiej Pana Leszka Pawlika;
2. Przedstawienie przez adw. Jerzego Kwaśniewskiego opinii prawnej przygotowanej przez Parchimowicz i Kwaśniewski Kancelarię Adwokatów i Radców Prawnych;
3. Wystąpienie mec. dr Marii Szonert-Biniendy o aspektach prawno-społecznych emerytur Polonii Amerykańskiej;
4. Wyświetlenie nagrań wideo świadectw osób, których problem emerytur proporcjonalnych dotyka na co dzień;
5. Panel dyskusyjny z udziałem zaproszonych gości;
6. Zakończenie seminarium.
Partnerami konferencji są: Instytut Polonii z Los Angeles, Polonia For Poland z Chicago, Stowarzyszenie Republika Polonia, Fundacja Ośrodek Analiz Prawnych, Gospodarczych i Społecznych Im. Hipolita Cegielskiego i Związek Stowarzysze ń Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej.

Zobacz także