Zaznacz stronę
Uczelnia Collegium Intermarium wraz ze Stowarzyszeniem Koalicji Polonii Amerykańskiej ma zaszczyt zaprosić na Seminarium Problemowe „Pat trwający dekady. Problematyka emerytur Polonii amerykańskiej w kontekście prawa krajowego i międzynarodowego”.
Idea seminarium:
Państwa, będące podmiotami prawa międzynarodowego, zawierają między sobą szereg umów wielostronnych i dwustronnych. Przykładem tego rodzaju praktyki są umowy o zabezpieczeniu społecznym. Umowy te regulują warunki świadczeń emerytalnych osób uprawnionych do ich pobierania na podstawie przepisów obydwu państwa. Rzeczpospolita Polska również w praktyce relacji międzynarodowych związana jest wieloma umowami bilateralnymi, które tę tematykę regulują. Szczególnym tego przykładem jest umowa o zabezpieczeniu społecznym zawarta ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki. Z uwagi na brzmienie umowy, będące wypadkową funkcjonujących w obu państwach systemów ubezpieczeń społecznych, i interpretację kryterium „korzystności” przez pryzmat nominalnej wysokości emerytury, członkowie Polonii amerykańskiej, którzy nabyli prawo do świadczeń emerytalnych zarówno w Polsce, jak i w USA, spotykają się z problemem obniżania emerytury amerykańskiej, wskutek przyznania emerytury polskiej w pełnej wysokości.
Źródłem tego problemu jest mechanizm zwany klauzulą Windfall Elimination Provision (WEP) [klauzula eliminująca nadmierne świadczenia], który został uchwalon w ramach Social Security Amendments of 1983 (Public Law 98-21). WEP powoduje odmienne naliczanie wysokości świadczenia emerytalnego przyznawanego przez amerykański organ emerytalny SSA dla osób, które pobierają jednocześnie dwa takie świadczenia – jedno świadczenie wypracowane w systemie Social Security i drugie świadczenie wypracowane poza tym systemem – np. z Zakładu Ubezpieczeń Społecznym lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (emerytura w wysokości pełnej).
W efekcie amerykańska emerytura uprawnionego, któremu przyznano jednocześnie świadczenie emerytalne wypracowane w Stanach Zjednoczonych np. w wysokości $1 036,80 oraz w Polsce w minimalnej wysokości, może zostać obniżone o $150.
Kolejne próby rozwiązania tego palącego problemu Polonii rozbijały się o polskie orzecznictwo oraz decyzje uprawnionych organów.
W tej sytuacji środowiska polonijne zrzeszone w Koalicji Polonii Amerykańskiej oraz Collegium Intermarium postanowiły podjąć temat i w otwartej debacie ekspertów zastanowić się nad najwłaściwszym rozwiązaniem.
Program seminarium:
1. Przywitanie gości przez prezesa Stowarzyszenia Koalicji Polonii Amerykańskiej Pana Leszka Pawlika;
2. Przedstawienie przez adw. Jerzego Kwaśniewskiego opinii prawnej przygotowanej przez Parchimowicz i Kwaśniewski Kancelarię Adwokatów i Radców Prawnych;
3. Wystąpienie mec. dr Marii Szonert-Biniendy o aspektach prawno-społecznych emerytur Polonii Amerykańskiej;
4. Wyświetlenie nagrań wideo świadectw osób, których problem emerytur proporcjonalnych dotyka na co dzień;
5. Panel dyskusyjny z udziałem zaproszonych gości;
6. Zakończenie seminarium.
Partnerami konferencji są: Instytut Polonii z Los Angeles, Polonia For Poland z Chicago, Stowarzyszenie Republika Polonia, Fundacja Ośrodek Analiz Prawnych, Gospodarczych i Społecznych Im. Hipolita Cegielskiego i Związek Stowarzysze ń Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej.
//