Collegium Intermarium

Sprzeciw wobec ataków na autorytet św. Jana Pawła II

Oświadczenie

Społeczność akademicka Uczelni Collegium Intermarium wyraża zdecydowany sprzeciw wobec skoordynowanej kampanii podważania autorytetu św. Jana Pawła II, jako głowy Kościoła Katolickiego, ale przede wszystkim jako najdonioślejszego głosu upominającego się na przełomie wieków o ludzką godność, zagrożoną wielkimi ideologiami oraz wciąż nowymi odmianami błędu antropologicznego, odzierającego człowieka z wyjątkowej godności osoby i ze szczególnego podobieństwa do Stwórcy.

W czasach relatywizmu, w nauczaniu św. Jana Pawła II odnajdywaliśmy potwierdzenie właściwego dla cywilizacji łacińskiej przeświadczenia, że „podstawą wartości nie mogą być tymczasowe i zmienne «większości» opinii publicznej, ale wyłącznie uznanie obiektywnego prawa moralnego, które jako «prawo naturalne», wpisane w serce człowieka, jest normatywnym punktem odniesienia także dla prawa cywilnego.” (Evangelium Vitae, 70).

To On nieustannie przypominał, ostrzegając przed ufnością w proste recepty, że prawdziwym rozwiązaniem problemów współczesnych społeczeństw i całej ludzkości nie będzie „żadna formuła, ale konkretna Osoba oraz pewność, jaką Ona nas napełnia: Ja jestem z wami! Nie trzeba zatem wyszukiwać «nowego programu». Program już istnieje: ten sam co zawsze, zawarty w Ewangelii i w żywej Tradycji.” (List Apostolski Novo Millenio Ineunte).

Tym bardziej ze sprzeciwem przyjmujemy publikacje niezgodne z metodologią historyczną i rzetelnym warsztatem badawczym, które za pomocą manipulacji emocjami odbiorców, przy wykorzystaniu wcześniej już zakwestionowanych źródeł wytworzonych przez zwalczające Kościół służby komunistycznego państwa, dokonują selektywnej prezentacji informacji w jednoznacznym celu wzbudzenia w widzach i czytelnikach moralnego sprzeciwu wobec rzekomych win Wielkiego Polaka. Promowana w tych paradokumentach teza, jakoby kard. Karol Wojtyła „wiedział i ukrywał” akty wykorzystywania seksualnego skierowane wobec dzieci, nie wytrzymują konfrontacji z faktami.

Również szereg działań podjętych przez św. Jana Pawła II po objęciu Tronu Piotrowego – począwszy od zmian w Kodeksie Prawa Kanonicznego w latach 80., wprowadzeniu jasnego stanowiska Kościoła wobec pedofilii w Katechizmie Kościoła Katolickiego w roku 1992, włącznie ze szczególnym naciskiem na troskę o ofiary, a następnie stanowcze działania zapoczątkowane listem do biskupów USA w roku 1993, wprowadzeniem szczególnej prawnej ochrony dzieci indultami a finalnie listem apostolskim motu proprio „Sacramentorum Sanctitatis Tutela” z 2001 roku – nie tylko świadczy o zdecydowanej woli zbadania i ujawnienia nieprawidłowości, która stała się wzorem dla prawodawstw cywilnych wielu krajów, ale także stanowiło podstawę dalszych działań podejmowanych przez papieży Benedykta XVI i Franciszka.

Ufamy, że obecny trudny czas będzie okazją do uświadomienia sobie roli prawdy w życiu społecznym, wagi jej odkrywania i przekazywania następnym pokoleniom. Dlatego w dniach 6-7 września 2023 w murach naszej Uczelni organizujemy konferencję pt. „Przywrócić Veritatis Splendor. O najważniejszym wyzwaniu naszych czasów. W XXX lecie ogłoszenia encykliki Jana Pawła II”, na którą już dziś serdeczne zapraszamy.

Wszystkich uczestników trwającej debaty, którzy w dobrej wierze zechcą pochylić się nad dorobkiem św. Jana Pawła II, zachęcamy by realizować wezwanie Jana Pawła II skierowane do społeczności akademickiej KULu, które traktujemy jako uniwersalne wezwanie także naszej uczelni: „Uniwersytecie! Służ prawdzie! Służąc prawdzie, służysz wolności!”

Rektor Uczelni Collegium Intermarium dr Bartosz Lewandowski

Dziekan Wydziału Prawa dr Filip Ludwin

Prezydent Uczelni Jakub Rożek

Przewodniczący Rady Powierniczej adw. Jerzy Kwaśniewski

wraz z pozostałymi członkami Zespołu Zarządzającego i członkami społeczności akademickiej