Stypendia – zainwestuj w nowe pokolenie

Skorzystaj ze stypendium!

Zapewniając wysokie standardy kształcenia i system tutoringu obejmujący każdego studenta na każdym etapie studiów, doceniamy i nagradzamy pracę najlepszych. Każdy student i kandydat na studia w Collegium Intermarium może ubiegać się o przyznanie stypendium pokrywającego w całości albo w części koszty czesnego. Stypendia dedykowane są osobom wyróżniającym się wybitnymi osiągnięciami w nauce oraz zaangażowaniem w życie społeczne, np. poprzez działalność w organizacjach społecznych czy wolontariat. W przypadku kandydatów na stacjonarne studia prawnicze należy opisać swoje osiągnięcia, wyniki w nauce i zaangażowanie społeczne w liście motywacyjnym dołączonym do formularza rejestracyjnego. Studenci, którym w wyniku konkursu udzielone zostanie stypendium, mają gwarancje zachowania go także na kolejne lata studiów, pod warunkiem zaliczania w kolejnych latach wszystkich egzaminów w pierwszym terminie. Studenci będą mogli także ubiegać się o przyznanie stypendiów będąc już na kolejnych latach studiów, również wtedy, gdy nie otrzymywali ich w poprzednich. W takim wypadku, kryterium otrzymania stypendium będzie bieżąca działalność naukowa, wyniki, z jakimi student kończy poprzedni rok akademicki, jak również aktywność społeczna. Fundusz stypendialny przewiduje całkowite pokrycie kosztów czesnego dla przynajmniej pięciu najwybitniejszych kandydatów oraz studentów na danym roku studiów. Najlepsi spośród pozostałych otrzymają zniżkę w wysokości 20% czesnego.

Stypendium na kierunku Prawo: 

Dla kierunku Prawo uruchomiony został konkurs stypendialny. W ramach konkursu, na rok akademicki 2021/2022 ufundowane zostały cztery stypendia pokrywające roczny koszt czesnego.

Aby uzyskać stypendium, należy w terminie do 8 lipca 2021 roku przekazać (osobiście bądź korespondencyjnie) następujące dokumenty:

  • wniosek o przyznanie stypendium (zawierający imię, nazwisko i podpis kandydata oraz informację, że ubiega się on o przyznanie stypendium na kierunek Prawo w roku akademickim 2021/2022 na uczelni Collegium Intermarium);
  • list motywacyjny, w którym uzasadniono chęć podjęcia nauki na kierunku Prawo w Collegium Intermarium;
  • wykaz osiągnięć społecznych, dokumentujący wysoką aktywność społeczną realizującą wartości zbieżne z wartościami statutowymi Collegium Intermarium.

na adres korespondencyjny: Collegium Intermarium, ul. Zielna 39 (VIII piętro) 00-108 Warszawa.

Wyniki Konkursu Stypendialnego zostaną ogłoszone 12.07.2021 roku wraz z podaniem listy kandydatów zakwalifikowanych na studia.

Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu Stypendialnego określa Zarządzenie Rektora

Stypendium na kierunek LL.M.

Stypendia z Funduszu przyznawane są na pierwszy rok studiów dla 2 studentów, którzy spełnili łącznie następujące warunki:
1) napisali anglojęzyczny esej na dowolny temat związany z problematyką praw człowieka (10-20 tys. znaków);
2) udokumentowali swoją aktywność społeczną realizującą wartości zbieżne z wartościami statutowymi Uczelni;
3) złożyli list motywacyjny w którym uzasadniona jest chęć podjęcia nauki w Collegium Intermarium

Istnieje także możliwość uzyskania stypendium umożliwiającego 20% zniżki na czesne w przypadku wyczerpania pozostałych stypendiów.

W celu ubiegania się o stypendium należy złożyć następujące dokumenty:

a) wniosek o przyznanie stypendium własnoręcznie podpisany,
b) dokumenty potwierdzające uzyskane osiągnięcia lub aktywność społeczną, takie jak: zaświadczenia, certyfikaty, dyplomy itp.
c) kopie suplementu do dyplomu ukończenia studiów – potwierdzone za zgodność z oryginałem;
d) esej (anglojęzyczny, na dowolny temat związany z problematyką praw człowieka, o objętości 10-20 tys. znaków);
e) list motywacyjny w którym uzasadniona jest chęć podjęcia nauki w Collegium Intermarium

Wnioski o stypendia należy kierować na adres:
stypendia@collegiumintermarium.org do 25 sierpnia 2021 r.
bądź osobiście w Warszawie, przy ul. Zielnej 39 (00-108 Warszawa) na VIII piętrze, lub korespondencyjnie.

O decyzji przyznającej stypendium zostaną Państwo poinformowani do 10 września 2021 roku.

Regulamin Konkursu Stypendialnego – LL.M.

 

Zostań mecenasem nauki!

Fundusz stypendialny Collegium Intermarium to także okazja dla naszych darczyńców do realizacji ich własnych celów filantropijnych. Ogłaszamy wielki powrót mecenatu nauki i z radością zapraszamy Państwa do udziału w nim!

Dzięki Państwa darowiźnie wybierzemy najlepszych studentów, którzy odbędą studia nieodpłatnie. Nasza kadra z największą pieczołowitością wyselekcjonuje ich na podstawie wyników w postępowaniu rekrutacyjnym i ich zaangażowania w działalność społeczną. Z przekazanych przez Państwa środków pokryjemy koszt rocznego czesnego, które wynosi 8 tys. złotych.

Proponujemy różne możliwości wspierania. Darczyńcom, którzy samodzielnie sfinansują stypendium dla jednego słuchacza, gwarantujemy możliwość spotkania z obdarowanym studentem oraz – wzorem wielu renomowanych światowych uczelni – prawo nadania stypendium imienia fundatora, bliskiej mu osoby lub innej wskazanej przez niego postaci.

Mamy jednocześnie świadomość, że pokrycie całkowitego, rocznego kosztu studiów utalentowanego, młodego człowieka może być wspólnym dziełem wielu darczyńców. Dlatego zapraszamy do wsparcia funduszu stypendialnego kwotą 100, 150, 300, a nawet 500 zł lub dowolną inną kwotą. Wszystkich darczyńców uhonorujemy wzmianką podczas corocznej gali rozdania dyplomów, jak również członkostwem w Klub Mecenasów Nauki Collegium Intermarium i wiążącymi się z tym korzyściami, w tym bieżącą informacją o wszelkich wydarzeniach związanych z Uczelnią, jej materiałami promocyjnymi czy spotkaniami z naszą kadrą akademicką.

Wystarczy dokonać przelewu na konto Collegium Intermarium

IBAN:
PL83 1020 4900 0000 8002 3351 4729

USD IBAN:
PL71 1020 4900 0000 8102 3351 5963
Kod BIC (SWIFT): BPKOPLPW

EUR IBAN:
PL77 1020 4900 0000 8102 3351 5952
Kod BIC (SWIFT): BPKOPLPW

Bank PKO BP 

Tytuł przelewu: „Darowizna na Fundusz Stypendialny – adres e-mail”

$

Każda darowizna zostanie przeznaczona bezpośrednio na stypendia dla naszych najwybitniejszych studentów.