Stypendia – zainwestuj w nowe pokolenie

Skorzystaj ze stypendium!

Zapewniając wysokie standardy kształcenia i system tutoringu obejmujący każdego studenta na każdym etapie studiów, doceniamy i nagradzamy pracę najlepszych. Każdy student i kandydat na studia w Collegium Intermarium może ubiegać się o przyznanie stypendium pokrywającego w całości albo w części koszty czesnego. Stypendia dedykowane są osobom wyróżniającym się wybitnymi osiągnięciami w nauce oraz zaangażowaniem w życie społeczne, np. poprzez działalność w organizacjach społecznych czy wolontariat. W przypadku kandydatów na stacjonarne studia prawnicze należy opisać swoje osiągnięcia, wyniki w nauce i zaangażowanie społeczne w liście motywacyjnym dołączonym do formularza rejestracyjnego. Studenci, którym w wyniku konkursu udzielone zostanie stypendium, mają gwarancje zachowania go także na kolejne lata studiów, pod warunkiem zaliczania w kolejnych latach wszystkich egzaminów w pierwszym terminie. Studenci będą mogli także ubiegać się o przyznanie stypendiów będąc już na kolejnych latach studiów, również wtedy, gdy nie otrzymywali ich w poprzednich. W takim wypadku, kryterium otrzymania stypendium będzie bieżąca działalność naukowa, wyniki, z jakimi student kończy poprzedni rok akademicki, jak również aktywność społeczna. Fundusz stypendialny przewiduje całkowite pokrycie kosztów czesnego dla najwybitniejszych kandydatów oraz studentów na danym roku studiów. Najlepsi spośród pozostałych otrzymają zniżkę w wysokości ustalonej przez Rektora.

Stypendium na kierunku Prawo: 

Dla kierunku Prawo uruchomiony został konkurs stypendialny. W ramach konkursu, na rok akademicki 2022/2023 ufundowanych zostało sześć stypendiów pokrywających koszt czesnego.

Aby uzyskać stypendium, należy w terminie do 25 lipca 2022 roku przekazać (osobiście bądź korespondencyjnie) następujące dokumenty:

  • wniosek o przyznanie stypendium (zawierający imię, nazwisko i podpis kandydata oraz informację, że ubiega się on o przyznanie stypendium na kierunek Prawo w roku akademickim 2022/2023 na uczelni Collegium Intermarium);
  • list motywacyjny, w którym uzasadniono chęć podjęcia nauki na kierunku Prawo w Collegium Intermarium;
  • wykaz osiągnięć społecznych, dokumentujący wysoką aktywność społeczną realizującą wartości zbieżne z wartościami statutowymi Collegium Intermarium.

na adres: Collegium Intermarium, ul. Bagatela 12 00-585 Warszawa.

Wyniki Konkursu Stypendialnego zostaną ogłoszone 31.07.2021 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu Stypendialnego określają Warunki konkursu stypendialnego w 2022 roku oraz Regulamin Funduszu Stypendialnego. Wzór wniosku o stypendium dostępny jest tutaj.

Zostań mecenasem nauki!

Fundusz stypendialny Collegium Intermarium to także okazja dla naszych darczyńców do realizacji ich własnych celów filantropijnych. Ogłaszamy wielki powrót mecenatu nauki i z radością zapraszamy Państwa do udziału w nim!

Dzięki Państwa darowiźnie wybierzemy najlepszych studentów, którzy odbędą studia nieodpłatnie. Nasza kadra z największą pieczołowitością wyselekcjonuje ich na podstawie wyników w postępowaniu rekrutacyjnym i ich zaangażowania w działalność społeczną. Z przekazanych przez Państwa środków pokryjemy koszt rocznego czesnego, które wynosi 10 tys. złotych.

Proponujemy różne możliwości wspierania. Darczyńcom, którzy samodzielnie sfinansują stypendium dla jednego słuchacza, gwarantujemy możliwość spotkania z obdarowanym studentem oraz – wzorem wielu renomowanych światowych uczelni – prawo nadania stypendium imienia fundatora, bliskiej mu osoby lub innej wskazanej przez niego postaci.

Mamy jednocześnie świadomość, że pokrycie całkowitego, rocznego kosztu studiów utalentowanego, młodego człowieka może być wspólnym dziełem wielu darczyńców. Dlatego zapraszamy do wsparcia funduszu stypendialnego kwotą 100, 150, 300, a nawet 500 zł lub dowolną inną kwotą. Wszystkich darczyńców uhonorujemy w specjalny sposób, w tym bieżącą informacją o wszelkich wydarzeniach związanych z Uczelnią, jej materiałami promocyjnymi czy spotkaniami z naszą kadrą akademicką.

Przedsiębiorcy wspierający fundusz stypendialny mogą skorzystać z ulgi sponsoringowej, pozwalającej odliczyć 150% kosztów podatku dochodowego. 

Wystarczy dokonać przelewu na konto Collegium Intermarium

IBAN:
PL83 1020 4900 0000 8002 3351 4729

USD IBAN:
PL71 1020 4900 0000 8102 3351 5963
Kod BIC (SWIFT): BPKOPLPW

EUR IBAN:
PL77 1020 4900 0000 8102 3351 5952
Kod BIC (SWIFT): BPKOPLPW

Bank PKO BP 

Tytuł przelewu: „Darowizna na Fundusz Stypendialny – adres e-mail”

WSPIERAM COLLEGIUM INTERMARIUM

Dzięki Państwa darowiźnie najzdolniejsi studenci odbędą studia nieodpłatnie. Przekazane przez Państwa środki pokryją koszt ich rocznego czesnego.

Darczyńcom, którzy zechcą samodzielnie sfinansować stypendium dla jednego studenta, gwarantujemy – wzorem wielu renomowanych światowych uczelni – możliwość spotkania z obdarowanym oraz prawo nadania ufundowanemu stypendium imienia: fundatora, bliskiej mu osoby lub innej wskazanej przez niego postaci.

Przedsiębiorcy wspierający Fundusz Stypendialny mogą skorzystać ze specjalnej ulgi pozwalającej odliczyć 150% kosztu w podatku dochodowym. Szczegółowe informacje dostępne są TUTAJ.
Państwa darowizna pokryje koszty funkcjonowania uczelni, badań naukowych, konferencji oraz publikacji poświęconych najważniejszym wyzwaniom współczesności, zwłaszcza problemom polskich rodzin i przedsiębiorców, a także zjawiskom manipulacji społecznych oraz nadużyć unijnych instytucji.

Wystapił nieoczekiwany błąd. Prosimy sprobować ponownie

Który fundusz chcesz wesprzeć?

Wybierz kwotę wsparcia:

Chcę ufundować 1 rok studiów i nadać imię mojemu stypendium:

Proszę podać dane osobowe:

Informujemy, że Państwa dane będą przetwarzane przez Uczelnię Collegium Intermarium.
Dowiedz się więcej o ochronie danych osobowych w naszej Uczelni.

Kwota: 
$

Każda darowizna zostanie przeznaczona bezpośrednio na stypendia dla naszych najwybitniejszych studentów.