Zaznacz stronę

WIELKIE TEKSTY CYWILIZACJI ŁACIŃSKIEJ:
lektura – komentarz – dialog

Kierunek pod patronatem Fundacji św. Benedykta!

 

Opis kierunku

Nazwa studiów podyplomowych: Wielkie teksty cywilizacji łacińskiej: lektura – komentarz – dialog
Tryb studiów: podyplomowe
Liczba semestrów: 2
Liczba pkt ECTS koniecznych do ukończenia: studiów 32
Forma zajęć: stacjonarna
Miejsce: Warszawa
Język: polski
Koordynatorzy:  Arkadiusz Robaczewski
Liczba godzin: 200

Charakterystyka i cel studiów podyplomowych

Idea proponowanych studiów podyplomowych wynika z konstatacji, że współczesny kryzys intelektualny i obyczajowy ma swoją istotną przyczynę w zerwaniu z kulturową tradycją i dorobkiem cywilizacji łacińskiej.

To zerwanie nie dokonało się nagle, nie był to jednorazowy akt; proces zerwania pewnej ciągłości intelektualnej rozłożony był w czasie i często nie przebiegał liniowo. Od stuleci ludy i narody Europy odcinane są od źródeł unikatowej kultury łacińskiej. Jej mistrzowie: Homer, Platon, Arystoteles, Tomasz z Akwinu i Dante, Szekspir czy wielcy poeci metafizyczni, stawali się dla następujących po sobie pokoleń coraz bardziej obcy i odlegli, sprowadzeni do „eksponatów” poddawanych nudnym analizom na szkolnych lekcjach. Celem edukacji, w miarę rozwoju technicznego i postępu w dziedzinie wynalazczości, coraz częściej staje się bowiem dostarczanie, mniej lub bardziej wyspecjalizowanych, ekspertów użytecznych dla różnych dziedzin przemysłu  i biznesu. Tymczasem już Arystoteles zauważał, że nadmierne nastawienie na użyteczność w wychowaniu i edukacji powoduje, że dusze poddane takiemu oddziaływaniu karłowacieją i z czasem nie są zdolne do szlachetności i wielkodusznych czynów.

Celem proponowanych studiów podyplomowych jest ponowne odkrycie wielkiego dziedzictwa cywilizacji łacińskiej poprzez kontakt z klasycznymi dziełami filozoficznymi i literackimi – kontakt najlepszy, najbardziej bezpośredni i niezapośredniczony. Studia nie służą wyłącznie krytyce literackiej czy analizie językowej – te są tylko narzędziami, po które trzeba sięgnąć, aby w pełni zrozumieć i przyswoić myśl danego autora. Poprzez uważną lekturę dzieł, pod kierunkiem wybitnych specjalistów, akademików i znawców tematu, słuchacze będą bezpośrednio poznawać fundamenty kultury łacińskiej i wydobywać charakterystyczne dla niej treści intelektualne. Rozpatrzone zostaną także wybrane dzieła, które przyczyniły się do odejścia od klasycznego paradygmatu myślenia i postrzegania rzeczywistości. Dialog rozumiany jest w tym kontekście szeroko – też jako dialog z nowożytnością i współczesnością. Dopiero przyjęcie takiej perspektywy poznawczej pozwoli na dogłębne zrozumienie węzłowych zagadnień kultury i cywilizacji łacińskiej. Studia wymagają samodzielnej uważnej lektury, twórczego komentarza, udziału we wspólnej dyskusji i refleksji na tym, co sprawiło, że dane dzieło odcisnęło swe piętno w historii, zmieniło istotnie sposób patrzenia na rzeczywistość, że wciąż zachowuje swą nieprzemijającą nowość i zdolność do ożywiania umysłów i dusz. Nasze studia pozwalają erudycyjnie zapoznać się największymi dziełami cywilizacji łacińskiej, zidentyfikować kontekst historyczny, w którym powstawały, nauczyć się rozpoznawać toposy i kody kulturowe z nich pochodzące, a często wciąż obecne, nawet w kulturze masowej.

Studia na kierunku Wielkie teksty cywilizacji łacińskiej: lektura – komentarz – dialog prowadzą do zdobycia właściwej, a dawno zapomnianej rzetelnej miary (gr. kanon), która pozwala w sposób świadomy i wolny odnosić się do zjawisk współczesności, zarówno w kulturze, jak i edukacji, polityce, obyczajowości oraz moralności. Pozwalają ocenić i spojrzeć na zjawiska i fakty z należytego dystansu – z jednej strony z perspektywy historycznej, z drugiej zaś w perspektywie ostatecznej, wiecznej – sub speciae aeternitatis. Te unikatowe studia podyplomowe, oparte na najlepszych wzorcach edukacji klasycznej, bezpośrednim obcowaniu z dziełem, wolnej i swobodnej debacie, stanowią istotne uzupełnienie humanistycznego wykształcenia i przyczyniają się do znaczącego poszerzenia horyzontów intelektualnych.

Adresaci studiów podyplomowych

Adresatami studiów podyplomowych są wszystkie osoby, które dostrzegają daleko posuniętą niewystarczalność dzisiejszego powszechnego wykształcenia zarówno na poziomie średnim, jak i wyższym, i pragną tę niewystarczalność zniwelować poprzez samodzielny, w akademickim rygorze przeprowadzony, wysiłek poznawania myśli i dzieł największych umysłów cywilizacji europejskiej – zarówno myślicieli, jak i twórców literatury. Studia skierowane są do osób, które chcą z ich pomocą spróbować odpowiedzieć na zawsze aktualne pytania o kondycję współczesnego człowieka, o sens ludzkiego życia, dramat ludzkich wyborów moralnych, ich konsekwencje czy o cel ludzkiego losu. Studia są adresowane do osób, które rozumieją, że naprawdę być sobą – to przekraczać siebie.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów podyplomowych Wielkie teksty cywilizacji łacińskiej: lektura – komentarz – dialog jest zaznajomiony z podstawowymi dziełami, które kształtowały kulturę europejską. Rozumie najbardziej węzłowe cechy tej cywilizacji, ponieważ poznał jej źródła. Rozumie też, w którym momencie rozpoczęła się jej erozja, która w konsekwencji doprowadziła do kryzysu, jakiego świadkami jesteśmy obecnie. Absolwent naszych studiów jest też erudytą, który potrafi ze zrozumieniem odkrywać i analizować kody kulturowe pochodzące z filozofii i literatury.

 

Warunki ukończenia studiów

 1. Obecność na zajęciach.
 2. Zaliczenie (pisemne lub ustne) wszystkich przedmiotów.
 3. Praca dyplomowa.

Program

Układ zajęć

 

Lp.

Nazwa przedmiotu

(osoba prowadząca zajęcia)

S[1] T / P[2] Liczba godzin ECTS
WYK[3] ĆW[4]
1 Homer – Iliada, Odyseja (fragmenty)
(dr Marcin Cyrulski)
I 4/4: 4 4 1
2 Tragedia i komedia grecka – Król Edyp, Chmury (dr Marcin Cyrulski) I 4/4: 4 4 1
3 Platon – Obrona Sokratesa, Fedon
(dr hab. Monika Komsta)
I 4/4: 4 4 1
4 Platon – Państwo
(Antoni Śmist)
I 4/4: 4 4 2
5 Arystoteles -Etyka nikomachejska, (dr hab. Zbigniew Pańpuch) I 4/4: 4 4 2
6 Arystoteles, Metafizyka (fragm.), O duszy (fragm.), (dr hab. Paweł Gondek) I 4/4: 4 4 1
7 Marek Aureliusz, Rozmyślania, (dr hab. Monika Komsta) I 4/4: 4 4 1
8 Justyn Męczennik – Dialog z Żydem Tryfonem (dr hab. Anna Palusińska) I 4/4: 4 4 1
9 Augustyn – Solilokwia (Antoni Śmist) I 4/4: 4 4 1
10 Juan Ruiz z Hita – Księga Dobrej Miłości (dr hab. Wojciech Kruszewski) I 4/4: 4 4 1
11 Poszukiwanie świętego Graala (Opowieści Okrągłego Stołu) (dr hab. Wojciech Kruszewski) I 4/4: 4 4 1
12 Św. Benedykt- Reguła (dr Paweł Milcarek) I 4/4: 4 4 1
13 św. Tomasz z Akwinu – Summa theologiae (fragmenty) (dr Paulina Sulenta) II 8/8: 8 8 3
14 Dante – Boska komedia (dr hab. Wojciech Kruszewski) II 8/8: 8 8 3
15 Torquato Taso – Jerozolima Wyzwolona (dr hab. Wojciech Kruszewski) II 4/4: 4 4 1
16 William Shakespeare – Ryszard II, Hamlet, Król Lir, Burza (prof. Jacek Bartyzel) II 8/8: 8 8 3
17 Rene Descartes- Rozprawa o metodzie (Arkadiusz Robaczewski) II 4/4: 4 4 1
18 David Hume – Traktat o naturze ludzkiej (dr hab. Bogusław Paź) II 4/4: 4 4 1
19 Immanuel Kant – Prologomena do metafizyki, Uzasadnienie metafizyki moralności (dr hab. Bogusław Paź) II 4/4: 4 4 2
20 Fryderyk Nietzsche – Tako rzecze Zaratustra, Wola mocy (dr hab. Bogusław Paź) II 4/4 4 4 1
21 Tomasz Mann – Buddenbrookowie (dr Filip Ludwin) II 4/4: 4 4 1
22 Michael Houellebecq – Możliwość wyspy, Mapa i terytorium, Uległość (dr Filip Ludwin) II 4/4 4 4 1

[1] S = semestr.

[2] T = zajęcia teoretyczne, P = zajęcia praktyczne.

[3] WYK = wykład.

[4] ĆW = ćwiczenia.

 

Zasady rekrutacji

N

Zasady rekrutacji

 1. Zgłoszenia kandydatów na kursy przyjmowane są wyłącznie w trybie rejestracji internetowej, za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji dostępnego na stronie internetowej www.rekrutacja.collegiumintermarium.org
 2. Komunikacja z kandydatem odbywa się za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji.
 3. Pomocniczo do komunikacji z kandydatem wykorzystuje się inne środki komunikacji na odległość (email, telefon).
 4. Warunkami formalnymi dopuszczenia kandydata do postępowania rekrutacyjnego jest:
  1) rejestracja w elektronicznym systemie rekrutacji oraz
  2) wniesienie opłaty rekrutacyjnej
 5. Rekrutacja na kurs trwa od 7 października 2022 r. do 31 października 2022 r.

Opłaty

 Czesne s.podyplomowych
Opłaty za studia Kwota
Płatność jednorazowa 6 000 zł
Płatność w 9 ratach 6 750 zł (miesięczna rata: 750 zł)
Opłata rekrutacyjna 85 zł

 

N

Dodatkowe informacje

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty:
IBAN PL76 1020 4900 0000 8202 3352 7367
Bank PKO BP
Uczelnia Collegium Intermarium

Biuro ds. studenckich
+48 22 110 30 91
rekrutacja@collegiumintermarium.org

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt e-mail kontakt@collegiumintermarium.pl

Uprzejmie informujemy, że kursy są uruchamiane przy określonej liczbie uczestników, pozwalającej na właściwą dynamikę pracy grupy. 

Wykładowcy

Prof. dr hab. Jacek Bartyzel

Prof. dr hab. Jacek Bartyzel

Profesor doktor habilitowany nauk społecznych; teatrolog, historyk idei, filozof polityki, publicysta; profesor zwyczajny UMK w Katedrze Filozofii i Teorii Polityki na Wydziale Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie; członek polskich i zagranicznych towarzystw naukowych, w tym Consejo de Estudios Hispánicos Felipe II i Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu; opublikował m.in.: Konserwatyzm bez kompromisu. Studium z dziejów zachowawczej myśli politycznej w Polsce w XX wieku (Toruń 2002), „Umierać, ale powoli!” O monarchistycznej i katolickiej kontrrewolucji w krajach romańskich 1815-2000 (Kraków 2002, 2006²), W gąszczu liberalizmów. Próba periodyzacji i klasyfikacji (Lublin 2004, 2012²), Legitymizm. Historia i teraźniejszość (Wrocław 2009, 2011²), Krzyż pośrodku Księżyca. Historia i ideario meksykańskiego synarchizmu oraz katolickiej organizacji podziemnej El Yunque (1932 – 2012) (Biała Podlaska 2012), Nic bez Boga, nic wbrew Tradycji. Kosmowizja polityczna tradycjonalizmu karlistowskiego w Hiszpanii (Radzymin-Warszawa 2015, 2020²), Prawica – nacjonalizm – monarchizm. Studia politologiczno-historyczne (Radzymin-Warszawa 2016, 2020²), Zboże polskiego myślenia (Radzymin-Warszawa 2020).

Dr Paweł Milcarek

Dr Paweł Milcarek

Ur. 1966, doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii (1994), magister historii (1991), w l. 1992-2008 pracował w Katedrze Historii Filozofii Średniowiecznej ATK/UKSW w Warszawie; założyciel i redaktor naczelny kwartalnika „Christianitas”. Autor książek i artykułów na temat historii filozofii i liturgii łacińskiej oraz duchowości monastycznej, prowadzi badania na temat hermeneutyki reformy Soboru Watykańskiego II.

Paweł Gondek

Paweł Gondek

Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie filozofii. Profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Autor prac naukowych z zakresu metodologii metafizyki, filozofii kultury i podstaw retoryki. Członek redakcji czasopisma naukowego „Roczniki Filozoficzne”. Współtwórca i koordynator unikatowego kierunku studiów I i II stopnia „Retoryka stosowana” prowadzonego na Wydziale Filozofii KUL. Członek zarządu Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu. Od 2017 roku współpracuje z Krakowskim Stowarzyszeniem Mówców oraz Fundacją „Projekty edukacyjne” przy programach dotyczących organizacji i zastosowania debat oksfordzkich w edukacji szkolnej i akademickiej. Sędzia Akademickich Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich.
Dr Filip Ludwin

Dr Filip Ludwin

Vice-rector for education, Dean of the Faculty of Law

Ph.D. in Law, university lecturer, author of scientific publications, editor-in-chief of a scientific journal Kultura Prawna [Legal Culture], director of the publishing department at the Ordo Iuris Institute for Legal Culture, expert and analyst at the Confederation of Non-Governmental Initiatives of the Republic of Poland and at the Hipolit Cegielski Center for Legal, Economic and Social Analyses. His scientific and professional interests mainly concern history of political and legal thought, theory of political systems, civil society, constitutional law, agricultural law, philosophy,v and logic. In his doctoral dissertation he dealt with the influence of natural sciences, especially evolutionary biology, on contemporary political philosophy and philosophy of law. In his research work he also dealt with the principle of separation of powers, the issue of sovereignty of the people, the ideological foundations of European integration, the thought of Jean-Jacques Rousseau, Nicolás Gómez Dávila, Hans Kelsen and Antoni Peretiatkowicz.

Arkadiusz Robaczewski

Arkadiusz Robaczewski

Filozof i publicysta, wykładowca akademicki. Założyciel i wieloletni dyrektor Instytutu Edukacji Narodowej. Członek-założyciel Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu. Autor programów kształcenia z dziedziny etyki i antropologii filozoficznej oraz licznych publikacji z dziedziny etyki, pedagogiki, filozofii kultury i innych.

Antoni Śmist

Antoni Śmist

Ur. 1994, absolwent studiów licencjackich i magisterskich z filozofii (2013-2018), doktorant na Wydziale Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (2018-2022). Interesuje się przede wszystkim myślą Mikołaja Kuzańczyka (1401-1464), zagadnieniami związanymi z teologią mistyczną, średniowieczną filozofią języka i ze stosunkiem filozofii do wiary. Numer ORCID: 0000-0002-9760-1835.

Bogusław Paź

Bogusław Paź

Profesor Uniwersytetu Wrocławskiego (Instytut Filozofii). Absolwent Wydziału Filozofii KUL (promotor pracy magisterskiej o. prof. M.A. Krapiec). Prezes Polskiego Towarzystwa Leibnizjańskiego – Societas Leibnitiana Polonorum.

Doktorat o filozofii Ch. Wolffa opublikowany pt. Epistemologiczne założenia ontologii Christiana Wolff, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002. Habilitacja poświęcona zasadzie racji: Naczelna zasada racjonalizmu. Od Kartezjusza do wczesnego Kanta, Wydawnictwo Aureus, Kraków 2007. Ostatnio opublikował monografię o dziejach nowożytnej metafizyki: Filum cognitionis. Przemiany metafizyki w ontologię od Suareza do Kanta, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2019. Autor blisko 100 recenzowanych publikacji. Obszar zainteresowań: historia filozofii (zwł. nowożytnej), filozofia kłamstwa, filozofia historii, teoria prawa naturalnego, etyczne aspekty ludobójstwa, teoria i historia filmu.

Dr hab. Monika Komsta

Dr hab. Monika Komsta

Adiunkt w Katedrze Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej KUL. Ukończyła filozofię i filologię klasyczną. Rozprawę doktorską pt. Aleksandra z Afrodyzji polemika ze stoikami napisała pod kierunkiem Ks. Prof. Edwarda I. Zielińskiego. Stopnień doktora habilitowanego uzyskała na podstawie rozprawy Temistiusz. Zmierzch psychologii perypatetyckiej. Zajmuje się filozofią starożytną, w szczególności tradycją perypatetycką i komentatorską a także filozofią chrześcijańską. Jest autorką przekładów z języków klasycznych dzieł takich myślicieli jak Aleksander z Afrodyzji i Temistiusz.

Dr Paulina Sulenta

Dr Paulina Sulenta

Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Metafizyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Absolwentka studiów magisterskich i doktoranckich na Wydziale Filozofii KUL. Do jej zainteresowań naukowych należą: metafizyka klasyczna, metafizyka poznania, antropologia filozoficzna i filozofia Boga. Autorka monografii naukowej i artykułów z zakresu tych dziedzin.

Dr hab. Anna Palusińska

Dr hab. Anna Palusińska

Adiunkt w Katedrze Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej KUL. Rozprawę doktorską napisaną na seminarium Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej pod kierunkiem o. prof. dr hab. I. E. Zielińskiego OFM Conv. pt. Teoria ikony u św. Teodora Studyty i św. Nicefora i jej filozoficzne źródła obroniła w 2005 r.

Najważniejsze publikacje:

Złota obecność. Bizantyńskie źródła polskiej ikony, Lublin 2020.

Hierarchiczność i partycypacja jako filozoficzne kategorie teorii ikony, Lublin 2017.

Christian Neoplatonism: Denys, Eriugena and Gothic Cathedrals, w: Eriugena. Cusanus, ed. A. Kijewska, R. Majeran, H. Schwaetzer. Colloquia Mediaevalia Lublinensia, Lublin 2011, s. 49-58.

Jej zainteresowania badawcze obejmują problematykę filozofii późnoantycznej, patrystycznej i bizantyńskiej.

 

//