Zaznacz stronę

Władze uczelni

Adw. dr Bartosz Lewandowski, prof. CI 

Adw. dr Bartosz Lewandowski, prof. CI 

Rektor

Adwokat, doktor nauk prawnych. Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, które ukończył z wyróżnieniem w 2012 r. W latach 2013-2014 odbył aplikację ogólną w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, podczas której odbywał praktykę w jednostkach prokuratury oraz sądach powszechnych na terenie Warszawy, zapoznając się ze specyfiką pracy w organach ścigania i wymiaru sprawiedliwości. W latach 2014-2016 odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, a w 2017 r. uzyskał pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego (Izba Adwokacka w Warszawie). Doktor nauk prawnych oraz absolwent stacjonarnych studiów doktoranckich w Instytucie Nauk o Państwie i Prawie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie prowadził działalność naukową i dydaktyczną z zakresu socjologii prawa, doktryn polityczno-prawnych oraz teorii prawa. Autor publikacji z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego, historii prawa oraz teorii i filozofii prawa, publikowanych w prestiżowych ogólnopolskich (m.in. w „Państwie i Prawie” czy „Przeglądzie Sejmowym”) oraz międzynarodowych periodykach naukowych. Autor monografii „Sąd Konstytucyjny Czechosłowacji w latach 1920-1939” (Warszawa 2020, Wydawnictwo Trybunału Konstytucyjnego). W swojej pracy naukowej koncentruje się również na prawnych aspektach pozycji biegłych sądowych w praktyce procesowej, czego wyrazem jest wydana pod jego redakcją książka „Pozycja i rola biegłego w polskim systemie prawnym” (Warszawa 2016).

Jakub Rożek

Jakub Rożek

Prezydent

Prawnik, historyk sztuki, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada doświadczenie prawnicze oraz menadżerskie. Specjalizuje się w doradztwie z zakresu nadzoru właścicielskiego oraz ładu korporacyjnego. Aktywnie zaangażowany w harcerstwo. Od urodzenia związany z Warszawą.

 

Karol Handzel

Karol Handzel

Wiceprezydent

Magister prawa na Uniwersytecie Gdańskim, absolwent Belwederskiej Szkoły Letniej organizowanej przez Kancelarię Prezydenta RP. W latach 2013-2015 wiceprezes, a w latach 2019-2021 prezes Stowarzyszenia KoLiber. Od 2019 roku czynnie zaangażowany w Konfederację Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej, gdzie pełni funkcję Sekretarza Zarządu. Współpracuje z kilkoma organizacjami pozarządowymi, między innymi Ośrodkiem Analiz Cegielskiego, czy Fundacją Edukacja do Wartości. W 2020 roku uczestniczył w Visegrad Civil Society w Hadze.

Adw. Jerzy Kwaśniewski

Adw. Jerzy Kwaśniewski

Przewodniczący Rady Powierniczej

Prezes Zarządu i współzałożyciel Instytutu Ordo Iuris, Przewodniczący Rady Fundacji. Adwokat i partner zarządzający w Kancelarii Parchimowicz & Kwaśniewski (zał. 2008). Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, stypendysta na Uniwersytecie Kopenhaskim, ukończył kursy organizowane przez Centrum Etyki i Kultury Uniwersytetu Notre Dame, Katolicki Uniwersytet Leuven. Posiada wieloletnie doświadczenie w postępowaniach cywilnych i karnych z zakresu ochrony praw i wolności obywatelskich, praw rodziny oraz praw dziecka. W swojej praktyce adwokackiej doradza krajowym i międzynarodowym stowarzyszeniom, fundacjom, spółdzielniom oraz organizacjom członkowskim. Do 2017 roku był prezesem Polskiej Rady Winiarstwa. Reprezentuje obywateli i organizacje społeczeństwa obywatelskiego w wielu precedensowych sprawach przed sądami i trybunałami krajowymi oraz międzynarodowymi, uczestniczy w konsultacjach na zaproszenie organów międzynarodowych, takich jak Komisja Wenecka czy Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE. Jerzy Kwaśniewski był powoływany do rad doradczych czterech ministrów sprawiedliwości. Członek i sekretarz rządowej Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie III i IV kadencji od 2017 r. W marcu 2019 r. Powołany przez Konferencję Episkopatu Polski do Rady Fundacji Bona Fama. Członek International Association of Genocide Scholars (od 2017), International Bar Association (m.in. Komisja Litygacji, Komisja Arbitrażowa, Komisja Zbrodni Wojennych) oraz IBA Human Rights Institute. Regularnie wymieniany jako jeden z najbardziej wpływowych polskich prawników. Przez „Politico” zaliczony do „28 najpotężniejszych ludzi Europy w 2021 roku”.

 

Dr Filip Ludwin

Dr Filip Ludwin

Prorektor ds. kształcenia, Dziekan wydziału prawa

Doktor nauk prawnych, wykładowca akademicki, autor publikacji naukowych, redaktor naczelny czasopisma naukowego “Kultura Prawna”, ekspert i analityk w Konfederacji Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej oraz w Ośrodku Analiz Prawnych, Gospodarczych i Społecznych im. Hipolita Cegielskiego. Jego zainteresowania naukowe i zawodowe dotyczą głównie historii myśli politycznej i prawnej, teorii ustroju, społeczeństwa obywatelskiego, prawa konstytucyjnego, prawa rolnego, filozofii i logiki. W rozprawie doktorskiej zajął się zagadnieniem wpływu nauk przyrodniczych, zwłaszcza biologii ewolucyjnej, na współczesną filozofię polityczną i filozofię prawa. W swojej pracy badawczej zajmował się ponadto m.in. zasadą podziału władzy, zagadnieniem suwerenności ludu, ideowymi fundamentami integracji europejskiej, myślą Jana Jakuba Rousseau, Nicolása Gómeza Dávili, Hansa Kelsena i Antoniego Peretiatkowicza.

Dr Bawer Aondo-Akaa

Dr Bawer Aondo-Akaa

Pełnomocnik do spraw równego traktowania i niedyskryminacji

Doktor nauk humanistycznych w dziedzinie teologii. W 2015 roku obronił na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie rozprawę doktorską pod tytułem "Naturalna i nadprzyrodzona misja osób niepełnosprawnych w społeczeństwie i w Kościele".
Od 2016 roku Ambasador Konwencji ONZ o Prawach Osób z Niepełnosprawnością.
Członek Komitetu Organizacyjnego Narodowego Marszu Życia oraz rady programowej Chrześcijańskiego Kongresu Społecznego.
Zainteresowania naukowe oraz społeczne zogniskowane wokół Katolickiej Nauki Społecznej, w szczególności zaś tematu prawa każdego człowieka do życia.

Rafał Gabriel Laskowski

Rafał Gabriel Laskowski

Dyrektor Centrum Badań nad Sztuczną Inteligencją

Jest socjobiologiem zajmującym się ewolucją AI i pojęciem Posthumanizmu. Prowadzi startup TediBerry Little Metaverse w którym chce używać gry aby inspirować ludzi sztuką i edukacją. Jest założycielem TRoAI, jest to projekt poświęcony rozwojowi sztucznej inteligencji związanej z wartościami Europy Klasycznej.  

Ukończył studia doktoranckie z Socjologii na Polskiej Akademii Nauk.

Studiował Politologię z specjalizacją Bezpieczeństwo Narodowe w Collegium Civitas. Obszary badań naukowych: sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, posthumanizm, ewolucjonizm, socjologia, socjobiologia i Europa Klasyczna. Jego praca magisterska była poświęcona „Robotyce i jej wpływowi na obecne zmiany w naszej cywilizacji” (Collegium Civitas 2012). Napisał także 3 prace na temat kampanii i idei Baracka Obamy „Yes We Can”. Według niego ta koncepcja nie dotyczy tylko polityki. 

Od 2012 roku zajmuje się pojęciem Metaversu, jest autorem teorii "PAAT" i "Demokracji Racjonalnej", które są fundamentami projektu TRoAI. W swoich badaniach zajmuje się także teoriami: Ewolucjonizm, Inteligentny Projekt i Teistyczny Ewolucjonizm. Bada także kutury azjatyckie: Chiny, Singapur, Japonię i Koreę Południową. 

Jako analityk do spraw Bezpieczeństwa Narodowego współpracował z Centrum Badań nad Terroryzmem (CBnT) Collegium Civitas, Sejmową Komisją Obrony Narodowej i Stowarzyszeniem Euroatlantyckim. Obszary badań: Future of Warfare, nowe formy szkolenia jednostek specjalnych, technologie AI/ML umożliwiające przyspieszanie produkcji sprzętu wojskowego, taktyka i strategia wykorzystywania robotów na polu bitwy, nowe technologie jako fundamenty bezpieczeństwa narodowego. 

Rafał Gabriel Laskowski posiada również wykształcenie artystyczne, był tancerzem baletowym, studiował w L’ecole-Atelier Rudra-Bejart w Lausanne i Szkole Baletowej im. Romana Turczynowicza w Warszawie.