Władze uczelni

Dr r. pr. Tymoteusz Zych, prof. CI

Dr r. pr. Tymoteusz Zych, prof. CI

Rektor

Doktor nauk prawnych, radca prawny, wiceprezes zarządu Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, wykładowca akademicki. Wiceprezes Konfederacji Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej, niezależnej organizacji reprezentującej społeczeństwo obywatelskie.

Doktorat obronił na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwent WPiA UW oraz Międzyuczelnianych Indywidualnych Studiów Humanistycznych w Akademii Artes Liberales, realizowanych na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jego książka poświęcona problematyce pewności prawa została nagrodzona w konkursie ,,Monografie" Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

Dr Zych pełni funkcję eksperta w organach doradczych konsultujących politykę władz publicznych w obszarach praw człowieka, wymiaru sprawiedliwości oraz społeczeństwa obywatelskiego. Był członkiem rad konsultacyjnych działających Ministerstwie Sprawiedliwości w okresie urzędowania czterech ministrów o różnej przynależności politycznej. Był również formalnym konsultantem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

Magdalena Todd

Magdalena Todd

Prezydent

Manager, przedsiębiorca i doradca biznesowy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym zdobytym zarówno w międzynarodowych korporacjach jak i biznesie prywatnym w Polsce i zagranicą. Absolwentka filologii angielskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończyła wiele kursów i szkoleń biznesowych, posiada certyfikaty zarządzania obszarem HR i narzędziami psychometrycznymi do oceny, doboru i selekcji zasobów ludzkich. Przez ponad 10 lat odpowiadała za zarządzanie i rozwój biznesu w Europie i Wielkiej Brytanii w obszarze sektora finansowego, usług profesjonalnych i konsultingu.

Adw. Jerzy Kwaśniewski

Adw. Jerzy Kwaśniewski

Przewodniczący Rady Powierniczej

Prezes Zarządu i współzałożyciel Instytutu Ordo Iuris, Przewodniczący Rady Fundacji. Adwokat i partner zarządzający w Kancelarii Parchimowicz & Kwaśniewski (zał. 2008). Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, stypendysta na Uniwersytecie Kopenhaskim, ukończył kursy organizowane przez Centrum Etyki i Kultury Uniwersytetu Notre Dame, Katolicki Uniwersytet Leuven. Posiada wieloletnie doświadczenie w postępowaniach cywilnych i karnych z zakresu ochrony praw i wolności obywatelskich, praw rodziny oraz praw dziecka. W swojej praktyce adwokackiej doradza krajowym i międzynarodowym stowarzyszeniom, fundacjom, spółdzielniom oraz organizacjom członkowskim. Do 2017 roku był prezesem Polskiej Rady Winiarstwa. Reprezentuje obywateli i organizacje społeczeństwa obywatelskiego w wielu precedensowych sprawach przed sądami i trybunałami krajowymi oraz międzynarodowymi, uczestniczy w konsultacjach na zaproszenie organów międzynarodowych, takich jak Komisja Wenecka czy Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE. Jerzy Kwaśniewski był powoływany do rad doradczych czterech ministrów sprawiedliwości. Członek i sekretarz rządowej Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie III i IV kadencji od 2017 r. W marcu 2019 r. Powołany przez Konferencję Episkopatu Polski do Rady Fundacji Bona Fama. Członek International Association of Genocide Scholars (od 2017), International Bar Association (m.in. Komisja Litygacji, Komisja Arbitrażowa, Komisja Zbrodni Wojennych) oraz IBA Human Rights Institute. Regularnie wymieniany jako jeden z najbardziej wpływowych polskich prawników. Przez „Politico” zaliczony do „28 najpotężniejszych ludzi Europy w 2021 roku”.

Dr Filip Ludwin

Dr Filip Ludwin

Prorektor ds. kształcenia

Doktor nauk prawnych, wykładowca akademicki, autor publikacji naukowych, redaktor naczelny czasopisma naukowego “Kultura Prawna”, ekspert i analityk w Konfederacji Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej oraz w Ośrodku Analiz Prawnych, Gospodarczych i Społecznych im. Hipolita Cegielskiego. Jego zainteresowania naukowe i zawodowe dotyczą głównie historii myśli politycznej i prawnej, teorii ustroju, społeczeństwa obywatelskiego, prawa konstytucyjnego, prawa rolnego, filozofii i logiki. W rozprawie doktorskiej zajął się zagadnieniem wpływu nauk przyrodniczych, zwłaszcza biologii ewolucyjnej, na współczesną filozofię polityczną i filozofię prawa. W swojej pracy badawczej zajmował się ponadto m.in. zasadą podziału władzy, zagadnieniem suwerenności ludu, ideowymi fundamentami integracji europejskiej, myślą Jana Jakuba Rousseau, Nicolása Gómeza Dávili, Hansa Kelsena i Antoniego Peretiatkowicza.

Adw. dr Bartosz Lewandowski, prof. CI

Adw. dr Bartosz Lewandowski, prof. CI

Dziekan Wydziału Prawa

Adwokat, doktor nauk prawnych, Dyrektor Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris. Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, które ukończył z wyróżnieniem w 2012 r. W latach 2013-2014 odbył aplikację ogólną w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, podczas której odbywał praktykę w jednostkach prokuratury oraz sądach powszechnych na terenie Warszawy, zapoznając się ze specyfiką pracy w organach ścigania i wymiaru sprawiedliwości. W latach 2014-2016 odbył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, a w 2017 r. uzyskał pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego (Izba Adwokacka w Warszawie). Doktor nauk prawnych oraz absolwent stacjonarnych studiów doktoranckich w Instytucie Nauk o Państwie i Prawie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie prowadził działalność naukową i dydaktyczną z zakresu socjologii prawa, doktryn polityczno-prawnych oraz teorii prawa. Autor publikacji z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego, historii prawa oraz teorii i filozofii prawa, publikowanych w prestiżowych ogólnopolskich (m.in. w "Państwie i Prawie" czy "Przeglądzie Sejmowym") oraz międzynarodowych periodykach naukowych. Autor monografii „Sąd Konstytucyjny Czechosłowacji w latach 1920-1939” (Warszawa 2020, Wydawnictwo Trybunału Konstytucyjnego). W swojej pracy naukowej koncentruje się również na prawnych aspektach pozycji biegłych sądowych w praktyce procesowej, czego wyrazem jest wydana pod jego redakcją książka "Pozycja i rola biegłego w polskim systemie prawnym" (Warszawa 2016).

Prof. dr księżna Ingrid Detter de Frankopan

Prof. dr księżna Ingrid Detter de Frankopan

Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych

Księżna profesor Dr. Ingrid Detter de Frankopan, Jagellonica Profesor Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych, profesor zwyczajny i kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego, D.Phil. (Oxon); Jur. Dr. (Sztokholm); Lic. en droit (Paryż); Dipl. Diritto europeo (Turyn);  Starszy Wykładowca St Antony's College, Oxford. Była adiunkt Lady Margaret Hall and of St Antony's College, Oxford; doradca Stolicy Apostolskiej w zakresie prawa międzynarodowego; honorowy profesor prawa międzynarodowego na Akademii Åbo w Finlandii; emerytowany profesor Lindhagen - kierownik katedry prawa międzynarodowego publicznego i prywatnego oraz prawa europejskiego na Uniwersytecie Sztokholmskim.

Księżna profesor Ingrid Detter de Frankopan była adiunktem na Oxfordzie, wykładała prawo międzynarodowe na Uniwersytecie Oxfordzkim i prowadziła zajęcia jako tutor. Przez wiele lat prowadziła zajęcia w ramach przedmiotu "The International Legal Order", obowiązkowego dla wszystkich studentów Wydziału Stosunków Międzynarodowych London School of Economics. W latach 1984-2005 była doradcą papieża Jana Pawła II ds. prawa międzynarodowego, a następnie doradcą przy Stolicy Apostolskiej. Podczas swojej długiej i wyróżniającej się kariery w dziedzinie rozwiązywania konfliktów międzypaństwowych.

Doradzała także innym rządom m.in.: rządowi brytyjskiemu podczas negocjacji w sprawie Brexitu.

Księżna profesor Detter de Frankopan utrzymuje silne związki z Polską; jest laureatem kilku polskich nagród i odznaczeń:

  • Orderu Św. Stanisława (2013), Medalu Jubileuszowego Św. Stanisława (2016);
  • Wielkiej Pieczęci Miasta Poznania (2013);
  • Medalu Labor Omnia Vincit przyznanego przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego (2014);
  • Medalu przyznanego przez Wielkopolską Izbę Adwokacką (2014);
  • Mrongovious Medal przyznanego przez Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie (2017);
  • Tytułu Ambasadora na rzecz Rodziny przyznanego przez Fundację Głos dla Życia.

Uczestniczyła w Forum Polsko-Niemieckim w Berlinie w 2014 r., w Warsaw Security Forum w 2015 r. oraz w Wielkim Jubileuszu - 1050-lecia Chrztu Polski w 2016 r.

Jest autorką 17 książek m.in. :

Law Making by International Organizations; Stockholm, (Norstedt), 1965; Essays on the Law of Treaties, London, (Sweet & Maxwell), 1967; The East African Community and the Common Market, London, (Longman), 1970;Finance and Protection of Investments in Developing Countries, London, (Gower), 1974; 2nd  ed. 1987; International Law and the Independent State, London, (Gower), 1974; 2nd ed.. 1987; International Adoptions and the Conflict of Laws, Uppsala, (Almquist & Wiksell), 1975; Bibliography of International Law, New York (Bowker), 1975; Ekonomisk integrationsrätt, Stockholm, (Almquist & Wiksell), 1976; International Law for Students, Stockholm, (Jagellonica), 1989;

International Law, Stockholm, (Jagellonica), 1989;  The Concept of International Law, Stockholm, (Norstedt), 1987; 2nd ed., 1995; The International Legal Order, London, (Gower), 1991; 2nd  ed., 1995; The Law of War, Cambridge, (Cambridge University Press), 1987; 2nd ed. 2000; 3rd ed. by Ashgate, 2013; 4th ed. forthcoming; The Suicide of Europe (Montesa-Jagellonica), London, 2016; Philosophy of the Law of Nations, London, (Ordo Iuris &  Montesa-Jagellonica), 2018; Philosophie de droit des gens, (przyszła);

A spośród jej licznych artykułów można wymienić m.in. :

The effect of Resolutions of international organisations’, Mélanges Krzysztof Skubiszewski, ed. Jerzy Makarczyk,  (Nijhoff), 1996;. ‘Illegal combatants and the Law of War’, Law Journal of George Washington University, 2007;.‘Extraordinary rendition’, University of North Carolina Law Journal, 2008;   ‘New aspects of sovereignty and the Right to Protect – RP2’, opublikowany przez St. Thomas More Institute,  London, 2011, dostępny pod adresem:  http://thomasmoreinstitute.org.uk/papers/1890/

Jest adwokatem w Chambers in Lincoln's Inn w Londynie i posiada prawo do występowania przed sądami w Szwecji, Francji, Niemczech, Włoszech oraz występowała przed Sądem Najwyższym Stanów Zjednoczonych.

Dr Bawer Aondo-Akaa

Dr Bawer Aondo-Akaa

Doktor nauk humanistycznych w dziedzinie teologii. W 2015 roku obronił na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie rozprawę doktorską pod tytułem "Naturalna i nadprzyrodzona misja osób niepełnosprawnych w społeczeństwie i w Kościele".
Od 2016 roku Ambasador Konwencji ONZ o Prawach Osób z Niepełnosprawnością.
Członek Komitetu Organizacyjnego Narodowego Marszu Życia oraz rady programowej Chrześcijańskiego Kongresu Społecznego.
Zainteresowania naukowe oraz społeczne zogniskowane wokół Katolickiej Nauki Społecznej, w szczególności zaś tematu prawa każdego człowieka do życia.

Karolina Pawłowska

Karolina Pawłowska

Pełnomocnik Rektora ds. współpracy międzynarodowej

Prawnik, doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W swoich badań koncentruje się na oddziaływaniu współczesnych doktryn polityczno-prawnych na prawo międzynarodowe. Jej zainteresowania obejmują również socjologię prawa, filozofię prawa oraz politykę rodzinną. Autorka licznych raportów, analiz i ekspertyz z zakresu prawa międzynarodowego. Dyrektor Centrum Prawa Międzynarodowego w Instytucie Ordo Iuris.

Pracuje nad pracą doktorską na temat ewolucji koncepcji praw reprodukcyjnych i seksualnych w prawie międzynarodowym.

Karol Handzel

Karol Handzel

Pełnomocnik Rektora ds. rekrutacji

Magister prawa na Uniwersytecie Gdańskim, absolwent Belwederskiej Szkoły Letniej organizowanej przez Kancelarię Prezydenta RP. W latach 2013-2015 wiceprezes, a w latach 2019-2021 prezes Stowarzyszenia KoLiber. Od 2019 roku czynnie zaangażowany w Konfederację Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej, gdzie pełni funkcję Sekretarza Zarządu. Współpracuje z kilkoma organizacjami pozarządowymi, między innymi Ośrodkiem Analiz Cegielskiego, czy Fundacją Edukacja do Wartości. W 2020 roku uczestniczył w Visegrad Civil Society w Hadze.

Jacek Władysław Bartyzel

Jacek Władysław Bartyzel

Szef działu PR

Ukończył bankowość, finanse i europejski biznes na Cass Business School (City University of London). Posiada dziesięcioletnie doświadczenie w zakresie strategii, konsultingu i zarządzania zdobyte w międzynarodowej korporacji. Jednocześnie jest wolnościowym publicystą, popularyzatorem idei wolnorynkowych i komentatorem życia społecznego, działaczem organizacji pozarządowych i wiceprezesem stowarzyszenia Lubię Miasto. Doświadczenie w zakresie komunikacji z mediami i promocji zdobywał w wieloletniej działalności społecznej i życiu publicznym.