ZARZĄDZANIE ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Opis kierunku

Nazwa studiów podyplomowych: Zarządzanie organizacjami pozarządowymi
Tryb studiów niestacjonarne
Liczba semestrów 2
Liczba pkt ECTS koniecznych do ukończenia studiów 40
Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 200h
Liczba godzin zajęć teoretycznych 80h
Liczba godzin zajęć praktycznych
120h
Miejsce Warszawa
Język  polski
Planowany termin uruchomienia studiów październik 2022

Charakterystyka i cel studiów

Interdyscyplinarny program studiów podyplomowych Zarządzanie organizacjami pozarządowymi jest odpowiedzią na dążenie do profesjonalizacji organizacji społeczeństwa obywatelskiego, a także zawiązywania efektywnych relacji pomiędzy III sektorem a instytucjami publicznymi. Przedmioty, uwzględnione w toku nauki, dotyczą szerokiego zakresu funkcjonowania podmiotów wskazanych w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dotyczy to sprawnego zarządzania własną organizacją, w tym stosowania myślenia projektowego, pozyskiwania i zarządzania funduszami czy też promocji działań pożytku publicznego, tak aby trafiać do jak najszerszej grupy odbiorców. Program uwzględnia także m.in. rolę wolontariatu, zlecania zadań publicznych czy partycypację obywateli w konsultacjach społecznych.

Dążenie do profesjonalizacji III sektora wymaga od jego przedstawicieli dokładnego zaznajomienia się z obowiązującym prawem, w szczególności dotyczącym sprawozdawczości, a także wymogów, obowiązków oraz udogodnień wynikających z posiadania statusu organizacji pożytku publicznego. Nowy kierunek studiów jest odpowiedzią na konieczność profesjonalizacji podmiotów społeczeństwa obywatelskiego, a także skuteczniejszego budowania trwałych relacji oraz kooperacji z organami administracji publicznej. Studia są adresowane nie tylko do osób tworzących organizacje pozarządowe, ale i zatrudnionych w sektorze publicznym, otwartych na współpracę z reprezentacją społeczeństwa obywatelskiego. Atutem studiów jest możliwość kontaktu z praktykami z III sektora, administracji publicznej i instytucji wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Program

Układ zajęć

 

Lp.

Nazwa przedmiotu

 

S[1]

T / P[2]

Liczba godzin

ECTS

WYK[3]

ĆW[4]

PW[5]

1

Społeczeństwo obywatelskie – idea i historia myśli

I

T

10

5

75

3

2

Podziały społeczno-polityczne w Polsce po 1989 roku. Wyzwania i problemy społeczne

I

T

 

15

75

3

3

Organizacje pozarządowe w polskim systemie prawnym

I

T

 

20

100

4

4

Sprawozdawczość organizacji

I

T

10

5

75

3

5

Status organizacji pożytku publicznego. Przywileje oraz obowiązki

I

P

10

5

75

3

6

Zarządzanie komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną organizacji

I

P

10

10

100

4

7

Pozyskiwanie środków na własne funkcjonowanie oraz fundraising organizacji

II

P

5

10

75

3

8

System kształtowania i wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego w Polsce

II

T

10

5

75

3

9

Profesjonalizacja i podział zadań w organizacji

II

P

 

15

75

3

10

Zarządzanie projektami w organizacji. Ewaluacja projektów i zarządzanie ryzykiem

II

P

10

10

100

4

11

Realizacja zadań publicznych

II

P

15

 

75

3

12

Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna organizacji

II

P

10

10

100

4

 

SUMA: 40

[1] S = semestr.

[2] Rodzaj zajęć: T = zajęcia teoretyczne, P = zajęcia praktyczne.

[3] WYK = wykład.

[4] ĆW = ćwiczenia.

[5] PW = praca własna uczestnika studiów podyplomowych.

Zasady rekrutacji

N

Zasady rekrutacji

  1. Zgłoszenia kandydatów na kursy przyjmowane są wyłącznie w trybie rejestracji internetowej, za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji dostępnego na stronie internetowej www.rekrutacja.collegiumintermarium.org
  2. Komunikacja z kandydatem odbywa się za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji.
  3. Pomocniczo do komunikacji z kandydatem wykorzystuje się inne środki komunikacji na odległość (email, telefon).
  4. Warunkami formalnymi dopuszczenia kandydata do postępowania rekrutacyjnego jest:
    1) rejestracja w elektronicznym systemie rekrutacji oraz
    2) wniesienie opłaty rekrutacyjnej
  5. Rekrutacja na kurs trwa od 7 października 2022 r. do 31 października 2022 r.

Opłaty

05Czesne s. podyplomowych
Opłaty za studia Kwota
Płatność jednorazowa 6 500zł 5800 zł przy zapisach do 31.08.2022!
Płatność w 9 ratach 7 830 zł (miesięczna rata: 870 zł)
Opłata rekrutacyjna 85 zł

 

N

Dodatkowe informacje

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty:
IBAN PL76 1020 4900 0000 8202 3352 7367
Bank PKO BP
Uczelnia Collegium Intermarium

Biuro ds. studenckich
+48 22 110 30 91
rekrutacja@collegiumintermarium.org

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt e-mail kontakt@collegiumintermarium.pl

Uprzejmie informujemy, że kursy są uruchamiane przy określonej liczbie uczestników, pozwalającej na właściwą dynamikę pracy grupy. 

Refundacja kosztów studiów podyplomowych

Uzyskaj zwrot nawet 80% kosztów studiów podyplomowych! Oferta dla sektora MŚP

Otrzymaj dodatkowy zwrot podatku

Odlicz od podatku 150% kosztu wysłania pracownika na studia, bądź ufundowania stypendium

Wykładowcy

Piotr Mazurek

Piotr Mazurek

Politolog, absolwent Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się m.in. w zakresie: najnowszej historii politycznej, systemów politycznych, partyjnych i wyborczych, podziałów społeczno-politycznych, polityki historycznej, społeczeństwa obywatelskiego. Działacz społeczny z 11-letnim doświadczeniem w organizacjach pozarządowych, dziennikarz, publicysta, samorządowiec, od 2020 r. sekretarz stanu w Kancelarii Premiera, pełnomocnik rządu ds. polityki młodzieżowej, wiceprzewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego.

Pan Minister zajęcia prowadzi na zasadach społecznych i nieodpłatnie.

Dr Michał Rulski

Dr Michał Rulski

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce, dysertację obronił w 2016 r. na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego, magister politologii oraz europeistyki. Jego zainteresowania naukowe dotyczą teorii stosunków międzynarodowych, dyplomacji kulturalnej oraz dyplomacji publicznej, a także polityki europejskiej. Zawodowo związany z Uniwersytetem Łódzkim, Akademią Humanistyczno-Ekonomiczną, mediami oraz organizacjami pozarządowymi. Jako urzędnik w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz w agencji wykonawczej NIW-CRSO odpowiada za rozwój III sektora w Polsce.

Ewelina Nycz, M.B.A.

Ewelina Nycz, M.B.A.

Absolwentka studiów podyplomowych Executive Master of Business Administration (EMBA) Wyższej Szkoły Zarządzania w Warszawie oraz Apsley Business School – London, Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej, Wydziału Zarządzania Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias w Lizbonie oraz studiów z zakresu dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Główne zainteresowania naukowe: komunikacja społeczna, marketing produktu, zarządzanie marką oraz przedsiębiorczość. Zajmuje się badaniami w zakresie m.in. komunikacji i wizerunku produktów regionalnych, tradycyjnych i ekologicznych oraz instytucji otoczenia biznesu. Zawodowo związana z Politechniką Rzeszowską. Pełni dodatkowe funkcje m.in. jako Członek Podkarpackiej Rady Innowacyjności, Członek Rady Zarządzającej Biocert Małopolska Sp. z o.o. Aktywnie działa na rzecz organizacji pozarządowych, specjalizujących się w zakresie produktu regionalnego, ekologicznego i turystycznego. 

Dr Sergiusz Trzeciak

Dr Sergiusz Trzeciak

Politolog, prawnik, ekspert ds. public relations i marketingu politycznego. Wieloletni trener i konsultant polityczny z międzynarodowym doświadczeniem. Szkolił i doradzał premierom, głowom państw i liderom polskiego biznesu. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego w Budapeszcie. Stypendysta Chevening w St. Antony’s College na Uniwersytecie w Oksfordzie. Doktorat obronił na Wydziale Stosunków Międzynarodowych London School of Economics. Wykładowca Executive DBA PAN. Prezes Instytutu Sobieskiego w Warszawie w latach 2006-2008. Autor 10 książek z zakresu personal brandingu, marketingu politycznego i analizy politycznej, które ukazały się w Polsce i Wielkiej Brytanii.

Łukasz Samborski

Łukasz Samborski

Absolwent Wydziału Ekonomii na Uniwersytecie Gdańskim, obecnie doktorant. Od 9 lat związany z sektorem pozarządowym, koordynator wielu projektów społecznych oraz edukacyjnych. Członek Zarządu Pomorskiej Sieci Centrów Organizacji Pozarządowych. Współzałożyciel i Prezes Fundacji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego PROSPEKT. Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego VI Kadencji. Zainteresowania naukowe skupia wokół ekonomii, przede wszystkim aspektów finansowych w III sektorze.

Dr hab. Bartłomiej Biskup

Dr hab. Bartłomiej Biskup

Absolwent Instytutu Nauk Politycznych UW (2000). Doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji (2020). Doktor nauk humanistycznych (2007). Pracownik Katedry Socjologii Polityki i Marketingu Politycznego na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Naukowo zajmuje się zagadnieniami komunikowania politycznego i marketingu politycznego. Prowadzi m.in. zajęcia z komunikowania politycznego, public relations, marketingu politycznego, kreowania wizerunku, strategii kampanii wyborczych. Członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Od 1999 r. związany zawodowo z PR i marketingiem, pracował w kilku korporacjach i instytucjach, m.in. Telekomunikacji Polskiej, Instytucie Adama Mickiewicza, Urzędzie m. st. Warszawy, Polskich Liniach Lotniczych LOT, Orlen Upstream, gdzie pełnił różne funkcje w obszarze komunikowania – m.in. rzecznika prasowego oraz dyrektora komunikacji. Od 1997 r. prowadzi szkolenia z zakresu komunikacji publicznej i politycznej, sztuki publicznych wystąpień, współpracy z mediami, kreowania wizerunku, tworzenia i realizacji strategii wyborczych, public relations, komunikacji w sytuacjach kryzysowych. W tym zakresie jest częstym konsultantem dla polityków i osób zarządzających dużymi firmami. Posiada również duże doświadczenie praktyczne w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Dr Filip Ludwin

Dr Filip Ludwin

Prorektor ds. kształcenia, Dziekan Wydziału Prawa

Doktor nauk prawnych, wykładowca akademicki, autor publikacji naukowych, redaktor naczelny czasopisma naukowego “Kultura Prawna”, ekspert i analityk w Konfederacji Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej oraz w Ośrodku Analiz Prawnych, Gospodarczych i Społecznych im. Hipolita Cegielskiego. Jego zainteresowania naukowe i zawodowe dotyczą głównie historii myśli politycznej i prawnej, teorii ustroju, społeczeństwa obywatelskiego, prawa konstytucyjnego, prawa rolnego, filozofii i logiki. W rozprawie doktorskiej zajął się zagadnieniem wpływu nauk przyrodniczych, zwłaszcza biologii ewolucyjnej, na współczesną filozofię polityczną i filozofię prawa. W swojej pracy badawczej zajmował się ponadto m.in. zasadą podziału władzy, zagadnieniem suwerenności ludu, ideowymi fundamentami integracji europejskiej, myślą Jana Jakuba Rousseau, Nicolása Gómeza Dávili, Hansa Kelsena i Antoniego Peretiatkowicza.

Najczęściej zadawane pytania

Jaki jest tryb zajęć na kierunku?

Zajęcia odbywają się w formule hybrydowej. Zazwyczaj polega to na obecności stacjonarnej wykładowcy, natomiast słuchacz ma możliwość uczestnictwa zarówno stacjonarnego, jak i zdalnego.

Czy zajęcia odbywają się w formie zdalnej?

Tak. Studenci mogą uczestniczyć w formie zdalnej za pomocą oprogramowania Microsoft Teams.

Jak liczne są grupy na zajęciach?

Grupy zajęciowe na kierunku liczą do 20 osób.

Czy zajęcia na kierunku odbywają się również w wakacje?

Nie, pomiędzy 30 czerwca a 1 września odbywa się przerwa w zajęciach.

Jaka jest data zakończenia studiów?

Zakończenie studiów podyplomowych planowane jest na przełomie stycznia i lutego 2023 roku.

Czy dostępny jest już plan zajęć na kierunku?

Nie, plan zajęć zostanie przekazany słuchaczom niezwłocznie po jego opracowaniu.

//