Zaznacz stronę

Zarządzanie organizacjami pozarządowymi

Opis kierunku

Nazwa studiów podyplomowych: Zarządzanie organizacjami pozarządowymi
Tryb studiówniestacjonarne
Liczba semestrów2
Liczba pkt ECTS koniecznych do ukończenia studiów40
Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 200h
Liczba godzin zajęć teoretycznych80h
Liczba godzin zajęć praktycznych
120h
MiejsceWarszawa
Język polski
Planowany termin uruchomienia studiówpaździernik 2022

Charakterystyka i cel studiów podyplomowych

Interdyscyplinarny program studiów podyplomowych Zarządzanie organizacjami pozarządowymi jest odpowiedzią na dążenie do profesjonalizacji organizacji społeczeństwa obywatelskiego, a także zawiązywania efektywnych relacji pomiędzy III sektorem a instytucjami publicznymi. Przedmioty, uwzględnione w toku nauki, dotyczą szerokiego zakresu funkcjonowania podmiotów wskazanych w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dotyczy to sprawnego zarządzania własną organizacją, w tym stosowania myślenia projektowego, pozyskiwania i zarządzania funduszami czy też promocji działań pożytku publicznego, tak aby trafiać do jak najszerszej grupy odbiorców. Program uwzględnia także m.in. rolę wolontariatu, zlecania zadań publicznych czy partycypację obywateli w konsultacjach społecznych.

 

Dążenie do profesjonalizacji III sektora wymaga od jego przedstawicieli dokładnego zaznajomienia się z obowiązującym prawem, w szczególności dotyczącym sprawozdawczości, a także wymogów, obowiązków oraz udogodnień wynikających z posiadania statusu organizacji pożytku publicznego. Nowy kierunek studiów jest odpowiedzią na konieczność profesjonalizacji podmiotów społeczeństwa obywatelskiego, a także skuteczniejszego budowania trwałych relacji oraz kooperacji z organami administracji publicznej. Studia są adresowane nie tylko do osób tworzących organizacje pozarządowe, ale i zatrudnionych w sektorze publicznym, otwartych na współpracę z reprezentacją społeczeństwa obywatelskiego. Atutem studiów jest możliwość kontaktu z praktykami z III sektora, administracji publicznej i instytucji wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Program

Układ zajęć

 

Lp.

Nazwa przedmiotu

 

S[1]

T / P[2]

Liczba godzin

ECTS

WYK[3]

ĆW[4]

PW[5]

1

Społeczeństwo obywatelskie – idea i historia myśli

I

T

10

5

75

3

2

Podziały społeczno-polityczne w Polsce po 1989 roku. Wyzwania i problemy społeczne

I

T

 

15

75

3

3

Organizacje pozarządowe w polskim systemie prawnym

I

T

 

20

100

4

4

Sprawozdawczość organizacji

I

T

10

5

75

3

5

Status organizacji pożytku publicznego. Przywileje oraz obowiązki

I

P

10

5

75

3

6

Zarządzanie komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną organizacji

I

P

10

10

100

4

7

Pozyskiwanie środków na własne funkcjonowanie oraz fundraising organizacji

II

P

5

10

75

3

8

System kształtowania i wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego w Polsce

II

T

10

5

75

3

9

Profesjonalizacja i podział zadań w organizacji

II

P

 

15

75

3

10

Zarządzanie projektami w organizacji. Ewaluacja projektów i zarządzanie ryzykiem

II

P

10

10

100

4

11

Realizacja zadań publicznych

II

P

15

 

75

3

12

Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna organizacji

II

P

10

10

100

4

 

SUMA: 40

[1] S = semestr.

[2] Rodzaj zajęć: T = zajęcia teoretyczne, P = zajęcia praktyczne.

[3] WYK = wykład.

[4] ĆW = ćwiczenia.

[5] PW = praca własna uczestnika studiów podyplomowych.

Zasady rekrutacji

N

Zasady rekrutacji

 1. Zgłoszenia kandydatów na studia podyplomowe przyjmowane są wyłącznie w trybie rejestracji internetowej, za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji dostępnego na stronie internetowej www.rekrutacja.collegiumintermarium.org
 2. Komunikacja z kandydatem odbywa się za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji.
 3. Pomocniczo do komunikacji z kandydatem wykorzystuje się inne środki komunikacji na odległość (email, telefon).
 4. Warunkami formalnymi dopuszczenia kandydata do postępowania rekrutacyjnego jest:
  1) rejestracja w elektronicznym systemie rekrutacji oraz
  2) wniesienie opłaty rekrutacyjnej
 5. Rekrutacja na studia podyplomowe trwa od 15 lipca 2022 r. do 30 września 2022 r.
 6. Kandydaci na studia podyplomowe składają osobiście, bądź drogą korespondencyjną, następujące dokumenty do dnia zakończenia rekrutacji na dany kierunek studiów::
  1) kwestionariusz osobowy wydrukowany z elektronicznego systemu rekrutacji, odręcznie podpisany przez kandydata;
  2) podpisaną umowę (warunkową) o świadczenie usług edukacyjnych dla uczestników studiów podyplomowych w dwóch egzemplarzach, wygenerowaną w systemie rekrutacyjnym Uczelni;
  3) kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych, o którym mowa w § 2 ust. 2-5 i ust. 7, poświadczoną klauzulą: „Poświadczam zgodność z oryginałem” oraz odręcznym podpisem kandydata.
 7. Dokumenty wymienione powyżej składa się osobiście w siedzibie Uczelni albo przesyła drogą pocztową na adres Uczelni.

Opłaty

05Czesne s. podyplomowych
Opłaty za studiaKwota
Płatność jednorazowa6 500zł 5800 zł przy zapisach do 31.08.2022!
Płatność w 9 ratach7 830 zł (miesięczna rata: 870 zł)
Opłata rekrutacyjna85 zł

 

N

Dodatkowe informacje

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty:
IBAN PL76 1020 4900 0000 8202 3352 7367
Bank PKO BP
Uczelnia Collegium Intermarium

Biuro ds. studenckich
+48 22 110 30 91
rekrutacja@collegiumintermarium.org

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt e-mail kontakt@collegiumintermarium.pl

Uprzejmie informujemy, że kursy są uruchamiane przy określonej liczbie uczestników, pozwalającej na właściwą dynamikę pracy grupy. 

Refundacja kosztów studiów podyplomowych

Uzyskaj zwrot nawet 80% kosztów studiów podyplomowych! Oferta dla sektora MŚP

Otrzymaj dodatkowy zwrot podatku

Odlicz od podatku 150% kosztu wysłania pracownika na studia, bądź ufundowania stypendium

Wykładowcy

Piotr Mazurek

Piotr Mazurek

Politolog, absolwent Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się m.in. w zakresie: najnowszej historii politycznej, systemów politycznych, partyjnych i wyborczych, podziałów społeczno-politycznych, polityki historycznej, społeczeństwa obywatelskiego. Działacz społeczny z 11-letnim doświadczeniem w organizacjach pozarządowych, dziennikarz, publicysta, samorządowiec, od 2020 r. sekretarz stanu w Kancelarii Premiera, pełnomocnik rządu ds. polityki młodzieżowej, wiceprzewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego.

Pan Minister zajęcia prowadzi na zasadach społecznych i nieodpłatnie.

Dr Michał Rulski

Dr Michał Rulski

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce, dysertację obronił w 2016 r. na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego, magister politologii oraz europeistyki. Jego zainteresowania naukowe dotyczą teorii stosunków międzynarodowych, dyplomacji kulturalnej oraz dyplomacji publicznej, a także polityki europejskiej. Zawodowo związany z Uniwersytetem Łódzkim, Akademią Humanistyczno-Ekonomiczną, mediami oraz organizacjami pozarządowymi. Jako urzędnik w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz w agencji wykonawczej NIW-CRSO odpowiada za rozwój III sektora w Polsce.

Ewelina Nycz, M.B.A.

Ewelina Nycz, M.B.A.

Absolwentka studiów podyplomowych Executive Master of Business Administration (EMBA) Wyższej Szkoły Zarządzania w Warszawie oraz Apsley Business School – London, Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej, Wydziału Zarządzania Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias w Lizbonie oraz studiów z zakresu dziennikarstwa i komunikacji społecznej. Główne zainteresowania naukowe: komunikacja społeczna, marketing produktu, zarządzanie marką oraz przedsiębiorczość. Zajmuje się badaniami w zakresie m.in. komunikacji i wizerunku produktów regionalnych, tradycyjnych i ekologicznych oraz instytucji otoczenia biznesu. Zawodowo związana z Politechniką Rzeszowską. Pełni dodatkowe funkcje m.in. jako Członek Podkarpackiej Rady Innowacyjności, Członek Rady Zarządzającej Biocert Małopolska Sp. z o.o. Aktywnie działa na rzecz organizacji pozarządowych, specjalizujących się w zakresie produktu regionalnego, ekologicznego i turystycznego. 

Dr Sergiusz Trzeciak

Dr Sergiusz Trzeciak

Politolog, prawnik, ekspert ds. public relations i marketingu politycznego. Wieloletni trener i konsultant polityczny z międzynarodowym doświadczeniem. Szkolił i doradzał premierom, głowom państw i liderom polskiego biznesu. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego w Budapeszcie. Stypendysta Chevening w St. Antony's College na Uniwersytecie w Oksfordzie. Doktorat obronił na Wydziale Stosunków Międzynarodowych London School of Economics. Wykładowca Executive DBA PAN. Prezes Instytutu Sobieskiego w Warszawie w latach 2006-2008. Autor 10 książek z zakresu personal brandingu, marketingu politycznego i analizy politycznej, które ukazały się w Polsce i Wielkiej Brytanii.

Łukasz Samborski

Łukasz Samborski

Absolwent Wydziału Ekonomii na Uniwersytecie Gdańskim, obecnie doktorant. Od 9 lat związany z sektorem pozarządowym, koordynator wielu projektów społecznych oraz edukacyjnych. Członek Zarządu Pomorskiej Sieci Centrów Organizacji Pozarządowych. Współzałożyciel i Prezes Fundacji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego PROSPEKT. Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego VI Kadencji. Zainteresowania naukowe skupia wokół ekonomii, przede wszystkim aspektów finansowych w III sektorze.

Dr hab. Bartłomiej Biskup

Dr hab. Bartłomiej Biskup

Absolwent Instytutu Nauk Politycznych UW (2000). Doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji (2020). Doktor nauk humanistycznych (2007). Pracownik Katedry Socjologii Polityki i Marketingu Politycznego na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Naukowo zajmuje się zagadnieniami komunikowania politycznego i marketingu politycznego. Prowadzi m.in. zajęcia z komunikowania politycznego, public relations, marketingu politycznego, kreowania wizerunku, strategii kampanii wyborczych. Członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Od 1999 r. związany zawodowo z PR i marketingiem, pracował w kilku korporacjach i instytucjach, m.in. Telekomunikacji Polskiej, Instytucie Adama Mickiewicza, Urzędzie m. st. Warszawy, Polskich Liniach Lotniczych LOT, Orlen Upstream, gdzie pełnił różne funkcje w obszarze komunikowania – m.in. rzecznika prasowego oraz dyrektora komunikacji. Od 1997 r. prowadzi szkolenia z zakresu komunikacji publicznej i politycznej, sztuki publicznych wystąpień, współpracy z mediami, kreowania wizerunku, tworzenia i realizacji strategii wyborczych, public relations, komunikacji w sytuacjach kryzysowych. W tym zakresie jest częstym konsultantem dla polityków i osób zarządzających dużymi firmami. Posiada również duże doświadczenie praktyczne w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Dr Filip Ludwin

Dr Filip Ludwin

Prorektor ds. kształcenia, Dziekan wydziału prawa

Doktor nauk prawnych, wykładowca akademicki, autor publikacji naukowych, redaktor naczelny czasopisma naukowego “Kultura Prawna”, ekspert i analityk w Konfederacji Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej oraz w Ośrodku Analiz Prawnych, Gospodarczych i Społecznych im. Hipolita Cegielskiego. Jego zainteresowania naukowe i zawodowe dotyczą głównie historii myśli politycznej i prawnej, teorii ustroju, społeczeństwa obywatelskiego, prawa konstytucyjnego, prawa rolnego, filozofii i logiki. W rozprawie doktorskiej zajął się zagadnieniem wpływu nauk przyrodniczych, zwłaszcza biologii ewolucyjnej, na współczesną filozofię polityczną i filozofię prawa. W swojej pracy badawczej zajmował się ponadto m.in. zasadą podziału władzy, zagadnieniem suwerenności ludu, ideowymi fundamentami integracji europejskiej, myślą Jana Jakuba Rousseau, Nicolása Gómeza Dávili, Hansa Kelsena i Antoniego Peretiatkowicza.

Najczęściej zadawane pytania

Jaki jest tryb zajęć na kierunku?

Zajęcia odbywają się w formule hybrydowej. Zazwyczaj polega to na obecności stacjonarnej wykładowcy, natomiast słuchacz ma możliwość uczestnictwa zarówno stacjonarnego, jak i zdalnego.

Czy zajęcia odbywają się w formie zdalnej?

Tak. Studenci mogą uczestniczyć w formie zdalnej za pomocą oprogramowania Microsoft Teams.

Jak liczne są grupy na zajęciach?

Grupy zajęciowe na kierunku liczą do 20 osób.

Czy zajęcia na kierunku odbywają się również w wakacje?

Nie, pomiędzy 30 czerwca a 1 września odbywa się przerwa w zajęciach.

Jaka jest data zakończenia studiów?

Zakończenie studiów podyplomowych planowane jest na przełomie stycznia i lutego 2023 roku.

Czy dostępny jest już plan zajęć na kierunku?

Nie, plan zajęć zostanie przekazany słuchaczom niezwłocznie po jego opracowaniu.