Zarządzanie procesami zakupowymi w nowoczesnej organizacji

Opis kierunku

Nazwa studiów podyplomowych: Zarządzanie procesami zakupowymi w nowoczesnej organizacji
Tryb studiów niestacjonarne
Liczba semestrów 2
Liczba pkt ECTS koniecznych do ukończenia studiów 35
Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 176h
Liczba godzin zajęć teoretycznych 56h
Liczba godzin zajęć praktycznych
120h
Miejsce Warszawa
Język  polski
Koordynator dr Rafał Zgorzelski

Charakterystyka i cel studiów podyplomowych

Celem studiów jest nabycie przez Słuchaczy praktycznych umiejętności w zakresie organizacji i przeprowadzenia procesu udzielenia zamówień z zachowaniem przepisów obowiązującego prawa, w tym zasady celowego i efektywnego wydatkowania środków publicznych. W trakcie trwania studiów Słuchaczom przekazana zostanie wiedza związana ze stosowaniem w praktyce przepisów prawnych, w tym składających się na system zamówień publicznych, zarówno w Polsce, jak i w instytucjach Unii Europejskiej. Program studiów zawiera omówienie różnorodnych zagadnień prawnych dotyczących systemu zamówień publicznych, jak również przedstawienie wiedzy z zakresu innych obszarów prawa gospodarczego czy zarządzania projektami oraz z obszaru polityki zakupowej państwa. Wykładowcami są uznani praktycy, którzy zdobywali doświadczenie w organach administracji publicznej, największych przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach gospodarczych w Polsce. To przesądza o wyjątkowości studiów, ponieważ, co warto podkreślić, będą one prowadzone wyłącznie przez praktyków z obszaru zamówień.

Adresaci studiów podyplomowych

Adresatami studiów są osoby posiadające wykształcenie wyższe, w tym pracownicy przedsiębiorstw zobowiązanych do stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych, a także pracownicy służby cywilnej, administracji rządowej i samorządowej oraz inne osoby zainteresowane pogłębieniem umiejętności w zakresie efektywnego wydatkowania środków, w tym publicznych, chcące podnosić swoje kwalifikacje zawodowe poprzez nabycie wiedzy i rozwój umiejętności z obszaru zamówień oraz z zakresu szeroko rozumianej organizacji procesów zakupowych. Studia skierowane są w szczególności do osób zaangażowanych w proces przygotowania, przeprowadzenia, udzielenia oraz realizacji zamówień odpowiadających za prawidłowe gospodarowanie środkami, w tym publicznymi bądź nadzorujących lub kontrolujących procedurę udzielania zamówień. Odbiorcami studiów są również osoby zajmujące się lub planujące zajmować się zamówieniami w sektorze prywatnym. Studia są więc adresowane zarówno do zamawiających, jak i wykonawców. To bardzo ważne, ponieważ w procesie zakupowym istotne jest to, aby znajomość obszaru zakupów, obowiązujących w tym zakresie praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz dobrych praktyk obejmowała różne strony procesu zakupowego.

 

Sylwetka absolwenta

Słuchacze studiów uzyskają kwalifikacje niezbędne do pełnienia samodzielnych funkcji w procesie przygotowania, przeprowadzenia i udzielenia zamówień, w tym w szczególności do podjęcia pracy na:

– stanowiskach kierowniczych oraz eksperckich i specjalistycznych w jednostkach organizacyjnych zajmujących się procedurami udzielania zamówień publicznych w jednostkach sektora finansów publicznych oraz u pozostałych zamawiających zobowiązanych do stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych;

– stanowiskach związanych z obsługą prawną i doradztwem w obszarze zamówień;

– stanowiskach nadzorczych i kontrolnych związanych z weryfikacją procesu udzielania zamówień;

– stanowiskach związanych z udziałem w postępowaniach o udzielenie zamówienia po stronie wykonawców, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym.

 

 

Warunki ukończenia studiów

 1. Obecność na zajęciach.
 2. Zaliczenie wszystkich przedmiotów.
 3. Egzamin

Program

Układ zajęć

 

Lp. Nazwa przedmiotu S[1] T / P[2] Liczba godzin ECTS
WYK[3] ĆW[4]
1 System zamówień publicznych w Unii Europejskiej i Polsce I T 4 1
2 Podstawowe pojęcia i zasady udzielania zamówień publicznych I T 4 4 1
3 Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego I P 15 25 6
4 Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienie publicznego II P 12 36 8
5 Szczególne procedury udzielania zamówień publicznych II T 4 2 1
6 Zamówienia sektorowe oraz w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa II T 4 2
7 Zamówienia podprogowe II T 8 8 4
8 Kontrola w zamówieniach publicznych II T 3 1 1
9 Umowa w zamówieniach publicznych II P 8 8 4
10 Zasady dokumentowania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego II T 4 2 2
11 Model nowoczesnej organizacji zakupowej II P 2 10 2
12 Środki ochrony prawnej II T 6 2 1
13 Zamówienia publiczne w orzecznictwie II P 4 2
SUMA: 35

 

Biogramy osób prowadzących zajęcia

[1] S = semestr.

[2] T = zajęcia teoretyczne, P = zajęcia praktyczne.

[3] WYK = wykład.

[4] ĆW = ćwiczenia.

 

Zasady rekrutacji

N

Zasady rekrutacji

 1. Zgłoszenia kandydatów na studia podyplomowe przyjmowane są wyłącznie w trybie rejestracji internetowej, za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji dostępnego na stronie internetowej www.collegiumintermarium.pl.
 2. Komunikacja z kandydatem odbywa się za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji.
 3. Pomocniczo do komunikacji z kandydatem wykorzystuje się inne środki komunikacji na odległość (email, telefon).
 4. Warunkami formalnymi dopuszczenia kandydata do postępowania rekrutacyjnego jest:
  1) rejestracja w elektronicznym systemie rekrutacji oraz
  2) wniesienie opłaty rekrutacyjnej
 5. Rekrutacja na studia podyplomowe trwa od 1 czerwca 2021 r. do 18 października 2021 r.
 6. Kandydaci na studia podyplomowe składają osobiście, bądź drogą korespondencyjną, następujące dokumenty do dnia zakończenia rekrutacji na dany kierunek studiów::
  1) kwestionariusz osobowy wydrukowany z elektronicznego systemu rekrutacji, odręcznie podpisany przez kandydata;
  2) podpisaną umowę (warunkową) o świadczenie usług edukacyjnych dla uczestników studiów podyplomowych w dwóch egzemplarzach, wygenerowaną w systemie rekrutacyjnym Uczelni;
  3) kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych, o którym mowa w § 2 ust. 2-5 i ust. 7, poświadczoną klauzulą: „Poświadczam zgodność z oryginałem” oraz odręcznym podpisem kandydata.
 7. Dokumenty wymienione powyżej składa się osobiście w siedzibie Uczelni albo przesyła drogą pocztową na adres Uczelni.

Opłaty

Czesne s. podyplomowych
Opłaty za studia Kwota
Płatność jednorazowa 8000 zł
Płatność w 3 ratach 8600 zł
Płatność w 7 ratach 9000 zł
Opłata rekrutacyjna 85 zł

 

N

Dodatkowe informacje

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty:
IBAN PL76 1020 4900 0000 8202 3352 7367
Bank PKO BP
Uczelnia Collegium Intermarium

Biuro ds. studenckich
+48 22 110 30 91
rekrutacja@collegiumintermarium.org

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt e-mail kontakt@collegiumintermarium.pl

Uprzejmie informujemy, że kursy są uruchamiane przy określonej liczbie uczestników, pozwalającej na właściwą dynamikę pracy grupy. 

Wykładowcy

Dr Rafał Zgorzelski

Dr Rafał Zgorzelski

Menedżer z ponad dwudziestoletnim stażem pracy m.in. w przedsiębiorstwach z branży logistycznej, energetycznej i zbrojeniowej. Posiada doświadczenie w pracy w organach nadzorczych i zarządczych spółek kapitałowych. Obecnie zasiada w organie zarządzającym wiodącego na rynku polskim przedsiębiorstwa z branży transportowej. W przeszłości zarządzał pracą komórek odpowiedzialnych za realizację procesów zakupowych w kluczowych na rynku organizacjach. Dysponuje doskonałą znajomością procesów biznesowych co przekłada się na skuteczność we wdrażaniu strategii, organizacji oraz profesjonalizacji przedsiębiorstw, a także umiejętnością opracowywania i wdrażania rozwiązań w zakresie optymalizacji procesów, w tym procesów zakupowych w przedsiębiorstwach. Z wykształcenia doktor nauk humanistycznych w zakresie historii – absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Podyplomowych Studiów Menedżerskich i Podyplomowych Studiów Zarządzania Sprzedażą w Praktyce w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu. Posiada także tytuł Executive MBA. Autor wiele publikacji, artykułów i analiz, w tym o tematyce historycznej, społeczno-kulturalnej i z zakresu praktyki gospodarczej.

Piotr Nagraba

Piotr Nagraba

Magister nauk prawnych. Absolwent Uniwersytetu w Białymstoku. Studia MBA na poziomie executive. Od 1998 r. związany z zamówieniami publicznym. Karierę zawodową rozpoczął w Departamencie Prawnym Urzędu Zamówień Publicznych. Od 2000 r. pracował w Ministerstwie Finansów, gdzie od 2008 r. kierował wydziałem planowania i koordynacji zamówień. Wykładowca szkoleń z zakresu zamówień publicznych i dyscypliny finansów publicznych dla pracowników jednostek podległych i nadzorowanych przez Ministra Finansów, w tym w ramach kursów oficerskich Służby Celnej oraz szkoleń z zakresu zamówień publicznych i dyscypliny finansów publicznych dla Członków Międzyresortowej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Ministrze Finansów. 

Prowadził także szkolenia na rzecz podmiotów komercyjnych z zakresu zamówień publicznych. Od 2009 r. członek Resortowej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy ministrze właściwym ds. finansów publicznych. W 2016 r. powołany na stanowisko Przewodniczącego Międzyresortowej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy ministrze właściwym ds. finansów publicznych. Przewodniczący tej Komisji w obecnej kadencji. Od 2018 r. w sektorze Spółek Skarby Państwa, gdzie kieruje komórkami organizacyjnymi w obszarze zakupów i administracji. Szczególne zainteresowania ukierunkowane na prowadzenie procesów konsolidacyjnych i centralizacyjnych w obszarze zakupów oraz zamówień publicznych. 

Katarzyna Skwierczyńska

Katarzyna Skwierczyńska

Menedżer z ponad piętnastoletnim doświadczeniem w obszarze optymalizacji procesów, ich analizy, zarządzania przedsiębiorstwem i reorganizacji procesów oraz poprawy efektywności realizowanych zamówień. Niejednokrotnie reprezentowała Zamawiającego przed Krajową Izbą Odwoławczą. Odpowiadała za realizację postępowania restrukturyzacyjnego, które zostały rozliczone i zatwierdzone przez Komisję Europejską. Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując zarówno z kancelariami adwokackimi, jak i radcowskimi, prowadząc własną kancelarię prawną, jak również w spółkach z zaangażowaniem kapitałowym skarbu państwa w branży transportowej. Posiada doświadczenie z pracy w zespołach eksperckich zajmujących się analizą oraz zmianami prawnymi w zakresie zamówień publicznych. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz m.in. studiów z zakresu zamówień publicznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego – w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów ukończyła program Executive MBA, uzyskując tytuł Master of Business Administration. Ukończyła studia podyplomowe z mediacji sądowych i pozasądowych w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie, uzyskując uprawnienia mediatora. Praktyk z wieloletnim doświadczeniem w budowaniu i centralizacji obszaru zakupów, optymalizacji procesów zakupowych, a także przygotowywaniu strategii zarządzania kategoriami oraz tworzeniem strategii zakupowych dla poszczególnych kategorii asortymentowych, także w spółkach z zaangażowaniem kapitałowym skarbu państwa.

Agnieszka Dwojak

Agnieszka Dwojak

Menedżer z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w dziedzinach związanych z optymalizacją procesów, ich analizą, zarządzaniem przedsiębiorstwem i reorganizacją procesów. Doświadczenie zdobywała zarówno w dużych międzynarodowych korporacjach, jak i spółkach z zaangażowaniem kapitałowym skarbu państwa działających na rynku usług finansowych, branży FMCG, branży energetycznej czy zbrojeniowej. Posiada doświadczenie z pracy w organach zarządczych i nadzorczych spółek kapitałowych. Absolwentka filologii rosyjskiej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach, a także studiów podyplomowych MBA. Praktyk z wieloletnim doświadczeniem w budowaniu i centralizacji obszaru zakupów, optymalizacji procesów zakupowych, a także przygotowywaniu strategii zarządzania kategoriami oraz tworzeniem strategii zakupowych dla poszczególnych kategorii asortymentowych.

Maciej Zagórski

Maciej Zagórski

Magister inżynier z kilkunastoletnim stażem menadżerskim w organizacjach o różnej skali działalności, zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego. Doskonale porusza się w obszarach optymalizacji procesów, szczególnie zakupowych, celem ich usystematyzowania i właściwego funkcjonowania w organizacji. Doświadczenie i kompetencje zdobywał zarządzając wielomilionowymi budżetami, rozproszonymi zespołami i nadzorując realizację projektów o znaczeniu strategicznym. Ekspert w zakresie kompleksowego określania potrzeb Zamawiających na etapie planowania i budżetowania zamówień, opracowywania przejrzystej dokumentacji przetargowej, definiowania i mitygowania ryzyk związanych z ich realizacją.

Adw. Rafał Sałuda

Adw. Rafał Sałuda

Adwokat z ponad dziewięcioletnim doświadczeniem w zamówieniach publicznych. Doświadczenie zdobywał zarówno po stronie Zamawiających, jak również po stronie Wykonawców. Przez wiele lat prowadził doradztwo w zakresie Prawa zamówień publicznych oraz reprezentował podmioty w postępowaniach sądowych, jak i przed Krajową Izbą Odwoławczą. Absolwent trzech kierunków studiów: historii, administracji i prawa Uniwersytetu Łódzkiego oraz adwokat w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Częstochowie. Praktyk z wieloletnim doświadczeniem w przygotowywaniu i prowadzeniu postepowań w różnych trybach udzielania zamówień publicznych, tworzył umowy i instrukcje do zamówień podprogowych, przeprowadzał kontrole i audyty w zakresie zamówień publicznych.

Ireneusz Mikołajek

Ireneusz Mikołajek

Menedżer z ponad czternastoletnim doświadczeniem w dziedzinach związanych z prawem zamówień publicznych i zakupów. Doświadczenie zdobywał pracując w branży medycznej, jak i spółkach z zaangażowaniem kapitałowym skarbu państwa działających na rynku branży energetycznej czy zbrojeniowej. Praktykował z najlepszymi – wieloletnią arbiter przy Urzędzie Zamówień Publicznych, szkoleniowcem Danutą Jaskulską, a także z znanym trenerem zamówień publicznych Łukaszem Czabanem. Zasiadał w organach nadzorczych spółek kapitałowych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, a także studiów podyplomowych MBA oraz bezpieczeństwa wewnętrznego. Praktyk z wieloletnim doświadczeniem w budowaniu i centralizacji obszaru zakupów, optymalizacji procesów zakupowych, a także przygotowywaniu strategii zarządzania kategoriami oraz tworzeniem strategii zakupowych dla poszczególnych kategorii asortymentowych, także w spółkach z zaangażowaniem kapitałowym skarbu państwa.

R. pr. Małgorzata Lubińska

R. pr. Małgorzata Lubińska

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej spółek z sektora energetycznego (spółki należące do skarbu państwa, spółki komunalne), podmiotów prywatnych prowadzących działalność w obszarze elektroenergetyki, ciepłownictwa oraz OZE i centralnych organów administracji rządowej, w tym na stanowiskach kierowniczych. Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym, energetycznym oraz zamówień publicznych.

Reprezentuje swych klientów przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, w tym przed NSA i SN. W latach 2010-2018 prowadzała szereg szkoleń z zakresu prawa energetycznego, budowlanego oraz zamówień publicznych. Współpracowała ze stowarzyszeniami branżowymi w zakresie nowelizacji w szczególności Prawa energetycznego oraz Prawa zamówień publicznych.

Anna Delida

Anna Delida

Menedżer z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w dziedzinach związanych z rozwojem nowych technologii, optymalizacją procesów, ich analizą, zarządzaniem przedsiębiorstwem i reorganizacją procesów. Doświadczenie zdobywała zarówno w dużych międzynarodowych korporacjach, jak i spółkach z zaangażowaniem kapitałowym skarbu państwa działających na rynku usług teleinformatycznych, finansowych, branży farmaceutycznej, branży transportowej czy poligraficznej. Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, a także studiów MBA Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów oraz podyplomowych studiów menadżersko-finansowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Praktyk z wieloletnim doświadczeniem w budowaniu organizacji zakupowych, centralizacji obszaru zakupów, optymalizacji procesów zakupowych, w tym wdrażaniu procedur i narzędzi informatycznych w formie platform zakupowych, a także przygotowywaniu strategii zarządzania oraz tworzeniem strategii zakupowych dla poszczególnych kategorii zakupowych, również w spółkach z zaangażowaniem kapitałowym skarbu państwa.

R. pr. Joanna Kieliszewska

R. pr. Joanna Kieliszewska

Radca prawny z kilkunastoletnim doświadczeniem w zamówieniach publicznych. Doradzała zarówno Wykonawcom przy opracowaniu ofert, analizie dokumentacji przetargowych i skutecznym wnoszeniu środków ochrony prawnej, jak i Zamawiającym na każdym etapie procesu zakupowego. Ekspert w dziedzinie zamówień dotyczących dystrybucji środków unijnych oraz realizacji sektorowych projektów inwestycyjnych. Dzięki umiejętności praktycznej interpretacji krajowych i unijnych przepisów z obszaru zamówień publicznych, pomaga Zamawiającym skutecznie zrealizować cele biznesowe. Doświadczenie zawodowe potwierdzają wygrane postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą, setki opracowanych specyfikacji warunków zamówienia i umów w sprawie zamówień publicznych.