Zaznacz stronę

Zarządzanie procesami zakupowymi w nowoczesnej organizacji

Opis kierunku

Nazwa studiów podyplomowych: Zarządzanie procesami zakupowymi w nowoczesnej organizacji
Tryb studiówniestacjonarne
Liczba semestrów2
Liczba pkt ECTS koniecznych do ukończenia studiów35
Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 176h
Liczba godzin zajęć teoretycznych56h
Liczba godzin zajęć praktycznych
120h
MiejsceWarszawa
Język polski
Koordynator
październik 2022

Charakterystyka i cel studiów podyplomowych

Celem studiów jest nabycie przez Słuchaczy praktycznych umiejętności w zakresie organizacji i przeprowadzenia procesu udzielenia zamówień z zachowaniem przepisów obowiązującego prawa, w tym zasady celowego i efektywnego wydatkowania środków publicznych. W trakcie trwania studiów Słuchaczom przekazana zostanie wiedza związana ze stosowaniem w praktyce przepisów prawnych, w tym składających się na system zamówień publicznych, zarówno w Polsce, jak i w instytucjach Unii Europejskiej. Program studiów zawiera omówienie różnorodnych zagadnień prawnych dotyczących systemu zamówień publicznych, jak również przedstawienie wiedzy z zakresu innych obszarów prawa gospodarczego czy zarządzania projektami oraz z obszaru polityki zakupowej państwa. Wykładowcami są uznani praktycy, którzy zdobywali doświadczenie w organach administracji publicznej, największych przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach gospodarczych w Polsce. To przesądza o wyjątkowości studiów, ponieważ, co warto podkreślić, będą one prowadzone wyłącznie przez praktyków z obszaru zamówień.

Adresaci studiów podyplomowych

Adresatami studiów są osoby posiadające wykształcenie wyższe, w tym pracownicy przedsiębiorstw zobowiązanych do stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych, a także pracownicy służby cywilnej, administracji rządowej i samorządowej oraz inne osoby zainteresowane pogłębieniem umiejętności w zakresie efektywnego wydatkowania środków, w tym publicznych, chcące podnosić swoje kwalifikacje zawodowe poprzez nabycie wiedzy i rozwój umiejętności z obszaru zamówień oraz z zakresu szeroko rozumianej organizacji procesów zakupowych. Studia skierowane są w szczególności do osób zaangażowanych w proces przygotowania, przeprowadzenia, udzielenia oraz realizacji zamówień odpowiadających za prawidłowe gospodarowanie środkami, w tym publicznymi bądź nadzorujących lub kontrolujących procedurę udzielania zamówień. Odbiorcami studiów są również osoby zajmujące się lub planujące zajmować się zamówieniami w sektorze prywatnym. Studia są więc adresowane zarówno do zamawiających, jak i wykonawców. To bardzo ważne, ponieważ w procesie zakupowym istotne jest to, aby znajomość obszaru zakupów, obowiązujących w tym zakresie praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz dobrych praktyk obejmowała różne strony procesu zakupowego.

 

Sylwetka absolwenta

Słuchacze studiów uzyskają kwalifikacje niezbędne do pełnienia samodzielnych funkcji w procesie przygotowania, przeprowadzenia i udzielenia zamówień, w tym w szczególności do podjęcia pracy na:

– stanowiskach kierowniczych oraz eksperckich i specjalistycznych w jednostkach organizacyjnych zajmujących się procedurami udzielania zamówień publicznych w jednostkach sektora finansów publicznych oraz u pozostałych zamawiających zobowiązanych do stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych;

– stanowiskach związanych z obsługą prawną i doradztwem w obszarze zamówień;

– stanowiskach nadzorczych i kontrolnych związanych z weryfikacją procesu udzielania zamówień;

– stanowiskach związanych z udziałem w postępowaniach o udzielenie zamówienia po stronie wykonawców, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym.

 

 

Warunki ukończenia studiów

 1. Obecność na zajęciach.
 2. Zaliczenie wszystkich przedmiotów.
 3. Egzamin

Program

Układ zajęć

 

Lp.Nazwa przedmiotuS[1]T / P[2]Liczba godzinECTS
WYK[3]ĆW[4]
1System zamówień publicznych w Unii Europejskiej i PolsceIT41
2Podstawowe pojęcia i zasady udzielania zamówień publicznychIT441
3Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznegoIP15256
4Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienie publicznegoIIP12368
5Szczególne procedury udzielania zamówień publicznychIIT421
6Zamówienia sektorowe oraz w dziedzinie obronności i bezpieczeństwaIIT42
7Zamówienia podprogoweIIT884
8Kontrola w zamówieniach publicznychIIT311
9Umowa w zamówieniach publicznychIIP884
10Zasady dokumentowania postępowań o udzielenie zamówienia publicznegoIIT422
11Model nowoczesnej organizacji zakupowejIIP2102
12Środki ochrony prawnejIIT621
13Zamówienia publiczne w orzecznictwieIIP42
SUMA: 35

 

Biogramy osób prowadzących zajęcia

[1] S = semestr.

[2] T = zajęcia teoretyczne, P = zajęcia praktyczne.

[3] WYK = wykład.

[4] ĆW = ćwiczenia.

 

Zasady rekrutacji

N

Zasady rekrutacji

 1. Zgłoszenia kandydatów na studia podyplomowe przyjmowane są wyłącznie w trybie rejestracji internetowej, za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji dostępnego na stronie internetowej www.rekrutacja.collegiumintermarium.org
 2. Komunikacja z kandydatem odbywa się za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji.
 3. Pomocniczo do komunikacji z kandydatem wykorzystuje się inne środki komunikacji na odległość (email, telefon).
 4. Warunkami formalnymi dopuszczenia kandydata do postępowania rekrutacyjnego jest:
  1) rejestracja w elektronicznym systemie rekrutacji oraz
  2) wniesienie opłaty rekrutacyjnej
 5. Rekrutacja na studia podyplomowe trwa od 15 lipca 2022 r. do 30 września 2022 r.
 6. Kandydaci na studia podyplomowe składają osobiście, bądź drogą korespondencyjną, następujące dokumenty do dnia zakończenia rekrutacji na dany kierunek studiów::
  1) kwestionariusz osobowy wydrukowany z elektronicznego systemu rekrutacji, odręcznie podpisany przez kandydata;
  2) podpisaną umowę (warunkową) o świadczenie usług edukacyjnych dla uczestników studiów podyplomowych w dwóch egzemplarzach, wygenerowaną w systemie rekrutacyjnym Uczelni;
  3) kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych, o którym mowa w § 2 ust. 2-5 i ust. 7, poświadczoną klauzulą: „Poświadczam zgodność z oryginałem” oraz odręcznym podpisem kandydata.
 7. Dokumenty wymienione powyżej składa się osobiście w siedzibie Uczelni albo przesyła drogą pocztową na adres Uczelni.

Opłaty

Czesne s. podyplomowych
Opłaty za studiaKwota
Płatność jednorazowa8 000 zł
Płatność w 9 ratach9 630 zł (miesięczna rata: 1 070 zł)
Opłata rekrutacyjna85 zł

 

N

Dodatkowe informacje

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty:
IBAN PL76 1020 4900 0000 8202 3352 7367
Bank PKO BP
Uczelnia Collegium Intermarium

Biuro ds. studenckich
+48 22 110 30 91
rekrutacja@collegiumintermarium.org

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt e-mail kontakt@collegiumintermarium.pl

Uprzejmie informujemy, że kursy są uruchamiane przy określonej liczbie uczestników, pozwalającej na właściwą dynamikę pracy grupy. 

Refundacja kosztów studiów podyplomowych

Uzyskaj zwrot nawet 80% kosztów studiów podyplomowych! Oferta dla sektora MŚP

Otrzymaj dodatkowy zwrot podatku

Odlicz od podatku 150% kosztu wysłania pracownika na studia, bądź ufundowania stypendium