Zarządzanie w samorządzie terytorialnym

Opis kierunku

Nazwa studiów podyplomowych: Zarządzanie w samorządzie terytorialnym
Tryb studiów niestacjonarne
Liczba semestrów 2
Liczba pkt ECTS koniecznych do ukończenia studiów 42
Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 210h
Liczba godzin zajęć teoretycznych 100h
Liczba godzin zajęć praktycznych
110h
Miejsce Warszawa
Język  polski

Charakterystyka i cel studiów podyplomowych

Studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie w samorządzie terytorialnym mają charakter interdyscyplinarny. W programie zawarto szeroki wachlarz wiedzy i umiejętności potrzebnych samorządowcom oraz osobom współpracującym z jednostkami samorządu terytorialnego. Celem kierunku jest pozyskanie wiedzy z zakresu finansów, ekonomii, prawa administracyjnego i szeroko rozumianego Public Realations. Umiejętności nabyte przez słuchaczy ułatwią im poznawanie, interpretowanie i stosowanie reguł pracy w samorządzie i we współpracy z nim. Szczególny nacisk położony będzie na znajomość instytucji samorządowych, ich funkcjonowanie, wymiar finansowo-organizacyjny oraz na przedstawienie założeń teoretycznych i normatywnych z zakresu organizacji i zarządzania.

 

Adresaci studiów podyplomowych

Adresatami studiów są samorządowcy oraz pracownicy organów administracji publicznej; osoby pełniące funkcje kierownicze w organach samorządu terytorialnego oraz aspirujące do tych funkcji. Ponadto osoby współpracujące z samorządami, przedsiębiorcy oraz działacze społeczni, pracownicy organizacji pozarządowych współpracujący i kooperujący z jednostkami samorządowymi i administracją publiczną. Studia są doskonałą ofertą również dla radnych i kandydatów na te funkcje oraz osób zainteresowanych samorządem i jego działalnością.

Program

Układ zajęć

 

Lp. Nazwa przedmiotu S[1] T / P[2] Liczba godzin ECTS
WYK[3] ĆW[4]
1. Dochody jednostek samorządu terytorialnego I T 10 2
2. Patriotyzm gospodarczy I T 10 2
3. Organizacja, funkcjonowanie i ustrój samorządu terytorialnego w Polsce I T 20 4
4. Media a samorząd. Jak kreować markę. I P 15 3
5. Sztuka budowania wizerunku medialnego – autoprezentacja, kompetencje komunikacyjne i zarządzanie kryzysem w przestrzeni publicznej. I P 20 4
6. Społeczeństwo obywatelskie a samorząd I T 10 2
7. Procesy decyzyjne a lobbing w działalności samorządu I P 15 3
8. Samorząd wojewódzki a administracja centralna II T 15 3
9. Elementy kontrolne organów samorządowych II T 15 3
10. Odpowiedzialność osób działających w imieniu samorządowych jednostek organizacyjnych. II T 10 2
11. Opracowanie i wdrażanie Strategii Rozwoju samorządów, konstrukcja Regionalnych Programów Operacyjnych województw II T 20 4
12. Podstawy planowania strategicznego na szczeblu terytorialnym na wybranych przykładach II P 20 4
13. Marketing regionu i promocja jednostek samorządu terytorialnego II P 15 3
14.

Projekty innowacyjne w ekosystemie jednostek samorządu terytorialnego

 

Podstawowe obszary zadań publicznych: (kultura, ochrona zdrowia, oświata, drogi i komunikacja publiczna rewitalizacja JST)

II P 15 3
SUMA: 42

[1] S = semestr.

[2] T = zajęcia teoretyczne, P = zajęcia praktyczne.

[3] WYK = wykład.

[4] ĆW = ćwiczenia.

 

 

Zasady rekrutacji

N

Zasady rekrutacji

 1. Zgłoszenia kandydatów na studia podyplomowe przyjmowane są wyłącznie w trybie rejestracji internetowej, za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji dostępnego na stronie internetowej www.collegiumintermarium.pl.
 2. Komunikacja z kandydatem odbywa się za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji.
 3. Pomocniczo do komunikacji z kandydatem wykorzystuje się inne środki komunikacji na odległość (email, telefon).
 4. Warunkami formalnymi dopuszczenia kandydata do postępowania rekrutacyjnego jest:
  1) rejestracja w elektronicznym systemie rekrutacji oraz
  2) wniesienie opłaty rekrutacyjnej
 5. Rekrutacja na studia podyplomowe trwa od 1 czerwca 2021 r. do 30 września 2021 r.
 6. Kandydaci na studia podyplomowe składają osobiście, bądź drogą korespondencyjną, następujące dokumenty do dnia zakończenia rekrutacji na dany kierunek studiów::
  1) kwestionariusz osobowy wydrukowany z elektronicznego systemu rekrutacji, odręcznie podpisany przez kandydata;
  2) podpisaną umowę (warunkową) o świadczenie usług edukacyjnych dla uczestników studiów podyplomowych w dwóch egzemplarzach, wygenerowaną w systemie rekrutacyjnym Uczelni;
  3) kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych, o którym mowa w § 2 ust. 2-5 i ust. 7, poświadczoną klauzulą: „Poświadczam zgodność z oryginałem” oraz odręcznym podpisem kandydata.
 7. Dokumenty wymienione powyżej składa się osobiście w siedzibie Uczelni albo przesyła drogą pocztową na adres Uczelni.

Opłaty

Czesne s. podyplomowych
Opłaty za studia Kwota
Płatność jednorazowa 5000 zł
Płatność w 3 ratach 5300 zł
Płatność w 7 ratach 5700 zł
Opłata rekrutacyjna 85 zł

 

N

Dodatkowe informacje

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty:
IBAN PL76 1020 4900 0000 8202 3352 7367
Bank PKO BP
Uczelnia Collegium Intermarium

Biuro ds. studenckich
+48 22 110 30 91
rekrutacja@collegiumintermarium.org

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt e-mail kontakt@collegiumintermarium.pl

Uprzejmie informujemy, że kursy są uruchamiane przy określonej liczbie uczestników, pozwalającej na właściwą dynamikę pracy grupy. 

Wykładowcy

Prof. dr. hab. Eryk Łon

Prof. dr. hab. Eryk Łon

Ekonomista i prawnik. Dr hab., prof. UEP w Katedrze Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących rynku kapitałowego i bankowości. W obszarze jego zainteresowań naukowych znajdują się również: prawo finansowe, polityka pieniężna, polityka budżetowa i jej związki z rynkiem kapitałowym, a także międzynarodowe stosunki finansowe.  Autor licznych prac naukowych, monografii i artykułów, m.in. Makroekonomiczne uwarunkowania koniunktury na polskim rynku akcji w świetle doświadczeń międzynarodowych (2006), Warto mieć polską walutę (2007), Powiązania amerykańskiej polityki budżetowej i pieniężnej z sytuacją na dojrzałych i wschodzących rynkach akcji (2011), Patriotyzm gospodarczy (2018) oraz Sztuka prowadzenia polskiej polityki pieniężnej w realiach XXI wieku (2021).

Dr hab. Klaudia Cymanow-Sosin

Dr hab. Klaudia Cymanow-Sosin

Medioznawca (habilitacja z nauk o komunikacji społecznej i mediach), adiunkt w Katedrze Mediów i Komunikacji społecznej. Specjalizuje się w obszarze media relations, komunikacji wizerunkowej i public relations. Wydawca, współautorka programów telewizyjnych i radiowych, doradca ds. mediów, autorka książek (m.in. Lokowanie idei w reklamie; Perswazyjność w komunikacji wizerunkowej i języku, Metafory we współczesnej reklamie; współredakcja książki Etyczność w mediach – między pogardą a szacunkiem) oraz ponad 60 publikacji naukowych i publicystycznych.

Dr Edyta Pindel

Dr Edyta Pindel

Doktor nauk społecznych (dysertacja dot. obszaru więziennictwa), ekonomista; absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Od wielu lat jako pracownik naukowo-badawczo-dydaktyczny związana z uniwersyteckimi jednostkami naukowymi w kraju (m.in. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) i za granicą (m.in. Uniwersytet Roma Tre w Rzymie, Uniwersytet Karola w Pradze). Pracuje także dla administracji państwowej oraz współpracuje ze środowiskiem lokalnym, jak i środowiskiem zamkniętym, tj. jednostkami penitencjarnymi i młodzieżowymi ośrodkami wychowawczymi. Jej zainteresowania obejmują m.in. takie obszary, jak: więziennictwo, przestępczość, kryminologia oraz polityka społeczna i regionalna, zarządzanie strategiczne, współpraca i wymiana międzynarodowa.

Dr Karol Gac

Dr Karol Gac

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji. Absolwent Wydziału Społeczno-Ekonomicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jego zainteresowania naukowe to m.in.: media i polityka, mediatyzacja polityki, system polityczny, czy relacje sportu i polityki. Dziennikarz, publicysta i komentator życia politycznego. Związany z tygodnikiem "Do Rzeczy". Felietonista "Tygodnika Solidarność" oraz prowadzący audycję "Siódma 9" w rozgłośniach katolickich.

Adam Stolarz

Adam Stolarz

Doktorant z obszaru zarządzania innowacjami, menedżer z wieloletnim doświadczeniem. Kluczowe zainteresowania naukowe to interdyscyplinarność innowacji, strategie innowacji, procesy restrukturyzacji. W wolnych chwilach: numizmatyka bizantyjska, polityka, historia służb specjalnych.

Edyta Żyła

Edyta Żyła

Magister psychologii, absolwentka Podyplomowego Studium Administracji oraz Podyplomowego Studium Problematyki Przestępczości Zorganizowanej i Terroryzmu na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także studiów doktoranckich na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego w Akademii Sztuki Wojennej. Prowadzi badania naukowe dotyczące systemu przeciwdziałania i zwalczania finansowania terroryzmu w Polsce. W obszarze jej zainteresowań naukowych pozostają nauki o bezpieczeństwie i psychologia. Przez wiele lat pracowała w mediach, obecnie zajmuje się marketingiem, od 2019 roku, jest dyrektorem Biura Public Relations i Marketingu w Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Dr Andrzej Krzystyniak

Dr Andrzej Krzystyniak

Historyk, politolog. Członek Rady Naukowej Instytutu Badań Regionalnych w latach: 2011-2015 oraz 2021-obecnie. Członek Rady Programowej „Panteonu Górnośląskiego” z ramienia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Autor publikacji naukowych, popularno-naukowych oraz publicystycznych o tematyce historycznej dotyczącej najnowszej historii Śląska. Autor książek: Zwijanie polskości, Zagadki śląskiej duszy. Założyciel fundacji Ślazacy.pl. Współautor wystaw: „Inteligenzaktion”, ukazującej historię represji niemieckich na śląskiej inteligencji w latach 1939-1940, oraz „Twarze Powstańców” – życiorysy powstańców śląskich, zrealizowanej w ramach programu „Niepodległa” w 2019 r. W latach 2016-2019 pełnomocnik wojewody śląskiego ds. realizacji programu „Niepodległa”. Urzędnik państwowy i samorządowy.

//