Collegium Intermarium

CENTRUM BADAŃ I STUDIÓW NAD PAŃSTWEM I PRAWEM UKRAINY

Prawo jest nie tylko uniwersalnym regulatorem stosunków społecznych, ale także zjawiskiem społecznym, bez którego nie sposób wyobrazić sobie życia społeczno-gospodarczego i politycznego, komunikacji między ludźmi, jak i zapewnienia praw i wolności człowieka oraz obywatela. Prawo jest także narzędziem tworzenia państwa i zapewnienia jego funkcjonowania.

We współczesnych warunkach żadne państwo demokratyczne nie może normalnie funkcjonować w izolacji. Uzupełnieniem kontaktów międzynarodowych jest współpraca na szczeblu regionalnym i samorządowym, a także swoboda przemieszczania się osób i szeroki rozwój międzyludzkich kontaktów gospodarczych, naukowych oraz humanitarnych. Takie okoliczności stały się podstawą nowego porządku świata i wymagają odpowiednich badań naukowych.

Wojna rosyjska z Ukrainą pociągnęła za sobą szczególną konieczność prowadzenia studiów i szkolenia specjalistów zajmujących się wypracowaniem formuły współpracy gospodarczej pomiędzy polskimi i ukraińskimi podmiotami gospodarczymi. Efektywność tej współpracy wymagać będzie zarówno odpowiednich inwestycji, wsparcia instytucjonalnego, jak i dobrze wykształconych kadr, znających język polski i ukraiński, ustawodawstwo polskie i ukraińskie, specyfikę funkcjonowania rynków: polskiego i ukraińskiego, oraz ich interakcji z rynkami europejskimi i światowymi. W tym celu na Uczelni Collegium Intermarium powstało Centrum Badań i Studiów nad Państwem i Prawem Ukrainy.

Celem Centrum Badań i Studiów nad Państwem i Prawem Ukrainy jest:

• prowadzenie badań i studiów nad teoretyczno-metodologicznymi, socjologicznymi i praktycznymi problemami organizacji władzy na Ukrainie;

• prowadzenie badań i studiów nad teoretycznymi, socjologicznymi i praktycznymi problemami prawa cywilnego, gospodarczego i prawa pracy na Ukrainie;

• prowadzenie badań i studiów nad praktyką stanowienia prawa na Ukrainie, jak i osobliwościami rozwoju ustawodawstwa ukraińskiego;

• przygotowywanie prognoz zmian regulacji prawnych stosunków gospodarczych na Ukrainie, jak również opracowywanie propozycji dla polskich podmiotów gospodarczych w zakresie warunków funkcjonowania na rynku ukraińskim;

• organizacja szkoleń specjalistów z zakresu prawa i zarządzania w oparciu o polskie i ukraińskie doświadczenia dydaktyczne.

 

Badania i studia w Centrum Badań i Studiów nad Państwem i Prawem Ukrainy charakteryzują się:

• bogatym doświadczeniem w rozwoju prawa i państwa w Polsce, Europie, USA i demokratycznym świecie;

• koncentracją na poznaniu teoretycznych i metodologicznych cech i tradycji funkcjonowania rządu, jak i prawnych regulacji stosunków gospodarczych, politycznych i społecznych na Ukrainie;

• wykorzystaniem wyników badań socjologicznych oraz doświadczeń ukraińskich w celu opracowania propozycji dla podmiotów gospodarczych prowadzących lub planujących działalność na Ukrainie;

• jawnością działalności Centrum.

Główne obszary działalności badawczej Centrum Badań i Studiów nad Państwem i Prawem Ukrainy:

• problematyka cywilnoprawna regulacji własności, stosunków umownych i spadkowych na Ukrainie;

• zagadnienia prawne dotyczące procedury rejestracji i regulacji podmiotów gospodarczych na Ukrainie;

• optymalizacja opodatkowania podmiotów gospodarczych na Ukrainie;

• problematyka prawnej regulacji stosunków pracy oraz ubezpieczeń społecznych na Ukrainie;

• praktyka prawna w zakresie regulacji opieki zdrowotnej na Ukrainie;

• ustawodawstwo migracyjne Ukrainy;

• prawo ochrony środowiska, ochrony klimatu i zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego na Ukrainie;

• ukraińskie prawo własności intelektualnej;

• problematyka prawnej regulacji działalności innowacyjnej i inwestycyjnej na Ukrainie.

Centrum prowadzi studia nad ustawodawstwem polskim i ukraińskim, badania naukowe w sferze życia gospodarczego, politycznego i intelektualnego na Ukrainie, analizuje prace czołowych ukraińskich naukowców, których badania wpływają na rozwój ustawodawstwa i myśli politycznej oraz ekonomicznej na Ukrainie, opracowuje propozycje i rekomendacje dotyczące powyższych zagadnień dla wszystkich zainteresowanych podmiotów publicznych i prywatnych.

Prof. Wasyl Kostytsky

Dyrektor Centrum Badań nad Państwem i Prawem Ukrainy

dr. hab. nauk prawnych, akademik Narodowej Akademii Nauk Prawnych Ukrainy, prezes Stowarzyszenia Prawników Ukraińskich.

Jeden z wybitnych mężów stanu, znany za granicą jako naukowiec i polityk, Deputowany Ludowy Ukrainy I, II, III kadencji, autor blisko 200 projektów ustaw, jeden z „ojców” Konstytucji Ukrainy z 1996 roku, odznaczony licznymi odznaczeniami państwowymi i religijnymi, laureat nagrody im. Jarosława Mądrego, zwycięzca ogólnoukraińskiego konkursu na najlepszą publikację prawniczą.

Sformułował główne zasady teleologicznego i socjologicznego rozumienia prawa oraz nowej teorii trójpodziału władzy, ustawy o trwałej koncentracji kapitału, ekonomicznego i prawnego mechanizmu ochrony środowiska, przygotował projekty nowej wersji Konstytucji i Kodeksu ochrony środowiska Ukrainy.

Napisał i opublikował ponad 400 prac naukowych, w tym monografie: Prawo o trwałej koncentracji kapitału: historia gospodarcza i realia ukraińskie (2002), Prawne ograniczenia władzy ustawodawczej i sądowniczej (2017, współautor), Teoria prawa ochrony środowiska: kol. monogr. pod redakcją V. Kostyckiego” (2020); Trójpodział władzy w kontekście teleologicznego i socjologicznego rozumienia prawa (eseje z teorii prawa) (2023); podręczniki: Prawo lotnicze Ukrainy (2011, redaktor i współautor), Prawo ochrony środowiska Ukrainy w 2 książkach (2012, 2013); Wybrane problemy teorii prawa (2022); broszury: Patriotyzm gospodarczy jako składnik idei narodowej (2003), Teoria podziału władzy: społeczeństwo obywatelskie i państwo w dobie globalizacji (2011) i inne.