Collegium Intermarium

CENTRUM BADAŃ NAD SOLIDARNOŚCIĄ EUROPEJSKĄ

Centrum Badań nad Solidarnością Europejską Uczelni Collegium Intermarium zajmuje się prowadzeniem interdyscyplinarnych studiów nad szeroko rozumianym zagadnieniem współpracy i integracji europejskiej. Podejmowane badania nie ograniczają się wyłącznie do fenomenu procesu zjednoczeniowego zachodzącego w ramach Unii Europejskiej, lecz dotyczą również rozwoju współpracy międzynarodowej w ramach takich organizacji i inicjatyw międzynarodowych jak Rada Europy, Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu, Grupa Wyszehradzka, Trójkąt Weimarski, Rada Państw Morza Bałtyckiego, Rada Nordycka i inne.

 

Traktujemy kwestię solidarności europejskiej szeroko i poszukujemy trafnych, adekwatnych oraz skutecznych rozwiązań dla państw i społeczeństw Starego Kontynentu w dobie postępującej globalizacji i wyzwań współczesnego świata, które przekraczają niejednokrotnie możliwości pojedynczych narodów. Nie kwestionując konieczności współpracy międzynarodowej, dążymy do znalezienia optymalnych form współdziałania między państwami – współdziałania nienaruszającego ich suwerenności, niepodległości, niezależności i odrębności kulturowej. Mamy przy tym też świadomość, że solidarność europejska powinna opierać się na wspólnych, sięgających starożytności i średniowiecza, wartościach charakterystycznych dla europejskiego kręgu kulturowego. 

Głównymi formami działalności Centrum jest przygotowywanie publikacji naukowych oraz organizowanie konferencji naukowych, seminariów, wykładów, warsztatów w Polsce, jak i za granicą. Akcentujemy także znaczenie międzynarodowej wymiany akademickiej, gdyż integracja i solidarność europejska w niemniejszym stopniu dotyczy również świata nauki.

Prof. Tomasz Grosse

Dyrektor Centrum Badań nad Solidarnością Europejską

Polski politolog i socjolog, profesor nauk społecznych. Wykładowca na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalista w zakresie polityki gospodarczej Unii Europejskiej i jej państw członkowskich, a także w dziedzinie zarządzania publicznego. Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie socjologii uzyskał w dniu 30 września 2002 r. w Instytucie Socjologii UW na podstawie pracy Polityka regionalna w Europie i USA.  Był zatrudniony jako adiunkt w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, gdzie został doktorem habilitowanym nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o polityce na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy Europa na rozdrożu.

BADANIA NAUKOWE

  • Stany Zjednoczone i Unia Europejska – pomiędzy niezależnością a centralizacją. Ewolucja modeli integracji
  • analiza możliwych form współpracy i integracji w Europie Środkowej i Wschodniej
  • badania społeczne nad zmianami postaw społecznych względem integracji europejskiej po wybuchu wojny na Ukrainie w 2022 r.