Collegium Intermarium

Studium Filozofii Realistycznej (klasycznej)

Zapraszamy do naszego Studium Filozofii Realistycznej (klasycznej).

 

Słuchacze naszego studium będą mogli zapoznać się z dziedzictwem europejskiej filozofii w ujęciu klasycznym. Zdobędą nie tylko erudycyjną wiedzę, lecz także poznają metody wyjaśniania i uzasadniania, udoskonalą umiejętności poprawnego rozumowania i formułowania wniosków.


Filozofię, której nauczamy w studium charakteryzuje:


– oparcie się na szeroko rozumianym doświadczeniu, w punkcie wyjścia zdroworozsądkowym, obejmującym nie tylko percepcję zmysłowo-intelektualną, lecz także intelektualną intuicję – jako źródło poznania rzeczywistości;


– nastawienie na poznanie prawdy dla niej samej, prymat poznania sapiencjalnego nad utylitarnym. Oznacza to, że konsekwencje i cele praktyczne wynikają z prawdy, są rezultatem odczytania natury rzeczy;


– w etyce i estetyce oceny i normy uzasadniają się i tłumaczą ostatecznie określoną naturą rzeczy, a nie doraźnymi skutkami, modami, czy obowiązującymi ideologiami;


– realizm poznawczy – to rzeczywistość i natura rzeczy są ostatecznym weryfikatorem prawdziwości sądów, rozumowań i wyjaśnień, a formułowanie pytań i odpowiedzi dokonuje się w języku naturalnym, ukształtowanym na potocznym kontakcie z rzeczywistością, a nie na języku będącym wynikiem naukowych czy ideologicznych zapośredniczeń, które odciskają swój charakter na strukturze i treści poznania;


– maksymalizm poznawczy, czyli poszukiwanie wyjaśnień i racji ostatecznych, koniecznych, niepodważalnych;


– otwartość na całą rzeczywistość, na wszystkie jej dziedziny i na cały dorobek myśli ludzkiej, na stare i nowe kierunki filozoficzne, które pozwalają oceniać porażki i sukcesy myśli filozoficznej.

W programie m.in.

 

7 III – Filozofia realistyczna podstawą rozumienia świata i człowieka; Różne koncepcje filozofii i ich rozumienie;
14 III – Rola filozofii w kulturze i filozoficzne źródła współczesnych ideologii;
24 III – Rzeczywistość i etos człowieka. Myśl filozoficzna i etyczna od starożytności do nowożytności;
18 IV  – Rzeczywistość i etos człowieka. Myśl filozoficzna i etyczna od nowożytności do współczesności;
9 V – Elementy teorii bytu (metafizyka);
23 V – Filozoficzne poznanie istnienia Boga (od starożytności do współczesności);
6 VI – Filozoficzne poznanie natury Boga (od starożytności do współczesności);
13 VI  – Człowiek wobec dobra i zła moralnego. Realizm dobra. Norma moralności;
20 VI – Aretologia jako teoria cnót. Cnoty i wady jako sprawności moralne: pozytywne [cnoty] i negatywne [wady];
3 X – Człowiek i prawo naturalne. Dominacja pozytywizmu prawnego; Konsekwencje etyczne stanowiska prawnonaturalustycznego i pozytywistycznego;
17 X i 7 XI – Elementy filozoffi kultury. Nauka, sztuka, moralność religia;
21 XI i 5 XII – Filozofia polityki. Klasyczne ujęcie polityki. Nowożytne przemiany w rozumieniu polityki, ich filozoficzne źródła i konsekwencje;
12 XII – Przyszłość filozofii. Jakiej filozofii potrzebuje współczesny świat?
 
Zajęcia odbywają się w formie hybrydowej, od godz. 18.30 – 20 i mają charakter wykładów łączonych z konwersatorium.
Istnieje możliwość zapisania się na poszczególne moduły. Cena uczestnictwa w jednym module wynosi 250 zł.
Studium Filozofii Realistycznej-banner-FB-2400-300

Zapraszamy do zapisów na listę kandydatów na

 [email protected]

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty:

IBAN PL12 1020 4900 0000 8002 3352 7356

Bank PKO BP
Uczelnia Collegium Intermarium

Biuro ds. studenckich: 783 687 888
[email protected]

Po uiszczeniu opłaty proszę przesłać potwierdzenie dokonania przelewu na email [email protected]

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt e-mail ko[email protected]

Naszymi wykładowcami są

Prof. dr hab. Jacek Bartyzel

Profesor doktor habilitowany nauk społecznych; teatrolog, historyk idei, filozof polityki, publicysta; profesor zwyczajny UMK w Katedrze Filozofii i Teorii Polityki na Wydziale Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie; członek polskich i zagranicznych towarzystw naukowych, w tym Consejo de Estudios Hispánicos Felipe II i Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu; opublikował m.in.: Konserwatyzm bez kompromisu. Studium z dziejów zachowawczej myśli politycznej w Polsce w XX wieku (Toruń 2002), „Umierać, ale powoli!” O monarchistycznej i katolickiej kontrrewolucji w krajach romańskich 1815-2000 (Kraków 2002, 2006), W gąszczu liberalizmów. Próba periodyzacji i klasyfikacji (Lublin 2004, 2012), Legitymizm. Historia i teraźniejszość (Wrocław 2009, 2011), Krzyż pośrodku Księżyca. Historia i ideario meksykańskiego synarchizmu oraz katolickiej organizacji podziemnej El Yunque (1932 – 2012) (Biała Podlaska 2012), Nic bez Boga, nic wbrew Tradycji. Kosmowizja polityczna tradycjonalizmu karlistowskiego w Hiszpanii (Radzymin-Warszawa 2015, 2020), Prawica – nacjonalizm – monarchizm. Studia politologiczno-historyczne (Radzymin-Warszawa 2016, 2020), Zboże polskiego myślenia (Radzymin-Warszawa 2020).

Dr Paweł Milcarek

Ur. 1966, doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii (1994), magister historii (1991), w l. 1992-2008 pracował w Katedrze Historii Filozofii Średniowiecznej ATK/UKSW w Warszawie; założyciel i redaktor naczelny kwartalnika „Christianitas”. Autor książek i artykułów na temat historii filozofii i liturgii łacińskiej oraz duchowości monastycznej, prowadzi badania na temat hermeneutyki reformy Soboru Watykańskiego II.

Prof. dr hab. Włodzimierz Dłubacz

Kieruje Katedrą Filozofii Boga na Wydziale Filozofii KUL Jana Pawła II oraz Studium Filozoficzno-Etyczno-Społecznym przy PMK w Paryżu. Jest dyrektorem Instytutu Socjologii WZNoS KUL w Stalowej Woli. Specjalizuje się w filozofii klasycznej (metafizyka, antropologia filozoficzna, filozofia Boga i religii oraz filozofia społeczeństwa i polityki) i jest autorem wielu książek i artykułów naukowych. Przebywał na licznych stypendiach (studiował) oraz wykładał w różnych ośrodkach krajowych i zagranicznych.

Dr hab. Marek Czachorowski

Ur. 1956, dr hab. filozof, etyk. Studia filozoficzne magisterskie i doktoranckie na KUL (Wydział Filozofii KUL, specjalizacja – filozofia teoretyczna 1975/6 – 1986). Praca magisterska: Odpowiedzialność i człowiek według Romana Ingardena pod kierunkiem ks. prof. dr hab. T. Stycznia. Rozprawa doktorska: Stanowisko Karola Wojtyły/Jana Pawła II w sporze o miłość jako kryterium moralnej oceny antykoncepcji (1997), pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. T. Stycznia, na Wydziale Filozofii KUL. Stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia (Wydział Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego). Praca naukowo-dydaktyczna w Katedrze Etyki Wydziału Filozofii KUL 1988-2014. W latach 1999/2000 pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW. Od 2014/2015 profesor Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. Członek Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu. Główne obszary zainteresowań: filozofia Karola Wojtyły, filozofia prawa, etyka ogólna, etyka prawnicza, etyka urzędnicza, etyka małżeństwa, etyka pedagogiczna.

Dr Artur Górecki,

ur. 1975, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii (UW), ukończył także studia filozoficzno-teologiczne i
zarządzanie oświatą; nauczyciel i wykładowca akademicki,
były dyrektor Departamentu Kształcenia
Ogólnego i Podstaw Programowych w MEiN, Członek Rady do Spraw Narodowego Zasobu Bibliotecznego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa
Narodowego (2021–2024). Autor książek poświęconych historii społecznej i życiu religijnemu w XIX i na początku następnego stulecia, artykułów poświeconych m.in. historii, edukacji, w tym filozofii wychowania.

Arkadiusz Robaczewski

Filozof i publicysta, wykładowca akademicki. Założyciel i wieloletni dyrektor Instytutu Edukacji Narodowej. Członek-założyciel Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu. Autor programów kształcenia z dziedziny etyki i antropologii filozoficznej oraz licznych publikacji z dziedziny etyki, pedagogiki, filozofii kultury i innych.