Wykład otwarty – Działalność Collegium Intermarium w perspektywie rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce – dr Stephen Baskerville

W ostatnich tygodniach na Collegium Intermarium gościł dr Stephen Baskerville. Na podsumowanie swojej wizyty, amerykański prawnik wygłosi wykład, w którym przedstawi swoje refleksje na temat...

Sprzeciw wobec ataków na autorytet św. Jana Pawła II

Oświadczenie   Społeczność akademicka Uczelni Collegium Intermarium wyraża zdecydowany sprzeciw wobec skoordynowanej kampanii podważania autorytetu św. Jana Pawła II, jako głowy Kościoła...

Wykład otwarty: Practicum for Secession. Kosovo and Metohija Chapter – dr Dragan Dakić

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w wykładzie otwartym Pana Doktora Dragana Dakića pt. „Practicum for Secession: Kosovo and Metohija Chapter” na Uniwersytecie im. Kard. Stefana Wyszyńskiego....

Powrót do sacrum. Jerzy Nowosielski

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach Wykładów Otwartych im. Feliksa Konecznego! Tym razem naszym i Państwa gościem będzie bp prof. dr hab. Michał Janocha - wybitny znawca i historyk...

COLLEGIUM INTERMARIUM, INSTYTUT MYŚLI SCHUMANA I EUROPEJSKA UCZELNIA SPOŁECZNO-TECHNICZNA IM. SŁUGI BOŻEGO R. SCHUMANA ŁĄCZĄ SIŁY!

Dziś w siedzibie Collegium Intermarium podpisano dwa porozumienia o współpracy pomiędzy Uczelnią CI a: Instytutem Myśli Schumana oraz Europejską Szkołą Społeczno-Techniczną im. Sługi Bożego Roberta...

WIARA CNOTA ODWAGA

Collegium Intermarium stawia sobie za cel przywrócenie klasycznej idei uniwersytetu, tworząc wspólnotę akademicką głęboko zakorzenioną w tradycji i kulturze Europy.

Oferta studiów

Prawo

Jednolite studia magisterskie

L.LM.

in Human Rights and International Dispute Resolution

Europa Klasyczna: Polityka – Kultura – Sztuka Debaty

Kurs podyplomowy

Etyka Cnót i Realnego Dobra w Dobie Ponowoczesności

Studia podyplomowe

Cyberzagrożenia

Warsztaty

Centra Badawcze

Centrum Filozofii Klasycznej

Centrum
Badań nad
Rodziną
i Demografią

Centrum
Badań nad
Cywlizacją
Zachodnią

Centrum
Badań nad
Solidarnością
Europejską

Centrum
Edukacji
Klasycznej

Centrum
Badań nad
Naukami
Sądowymi

Centrum
Wiara i Nauka

Centrum
Badań nad
Sztuczną
Inteligencją

Newsletter

Informujemy, że Państwa dane będą przetwarzane przez Uczelnię Collegium Intermarium w celu wysyłki newslettera

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Informujemy, że podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane przez Uczelnię Collegium Intermarium, adres: Plac Grzybowski 3/5, 00-115 Warszawa, wpisaną do ewidencji uczelni niepublicznych prowadzoną przez Ministra Edukacji i Nauki pod numerem 385 (dalej: Administrator danych lub Uczelnia) w celu wysyłki newslettera w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Uczelnią w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o realizacji celów statutowych Uczelni, organizowanych konferencjach, spotkaniach otwartych i innych inicjatywach, a także o możliwościach wspierania działalności Uczelni.

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

Podanie przez Pana/Pani danych jest dobrowolnie, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe dostarczanie newslettera ani informowanie o realizacji celów statutowych Uczelni, organizowanych inicjatywach bądź możliwości wsparcia Uczelni.

Informujemy, że przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, który jest przewidziany w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

Do Pana/Pani danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy. Jednak nastąpi to wyłącznie jedynie w zakresie na jaki będzie pozwalać prawo, w szczególności na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony lub standardowych klauzul umownych UE. W każdym wypadku Administrator zapewnia możliwość uzyskania dalszych informacji i otrzymania kopii odpowiednich zabezpieczeń.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt na adres siedziby Uczelni: pl. Grzybowski 3/5, 00-115 Warszawa lub na adres poczty elektronicznej: [email protected]

//