Collegium Intermarium

Oświadczenie Uczelni Collegium Intermarium w sprawie artykułu portalu „Wirtualna Polska”

7 marca 2023 r. na portalu wp.pl ukazał się tekst Bianki Mikołajewskiej pt. „Etyka, prawo, strzelnica. Tak Czarnek łoży pieniądze na uczelnię Ordo Iuris”. Tekst przedstawia szereg projektów badawczych i dydaktycznych realizowanych przez Collegium Intermarium. Jednocześnie autorka artykułu czyni zarzut z publicznego finansowania działalności badawczej i dydaktycznej uczelni przez podmioty publiczne.

Nie ulega wątpliwości, że prawdziwym powodem szczególnej uwagi mediów nie jest korzystanie przez Collegium Intermarium z powszechnie dostępnych i wykorzystywanych przez wszystkie uczelnie niepubliczne środków publicznych, przeznaczonych na projekty badawcze i dydaktyczne. Nadzwyczajne zainteresowanie wzbudza raczej nasza stanowcza wierność kształceniu w duchu wolności, prawdy o człowieku i o jego naturze, śmiałe odwołanie do tożsamości chrześcijańskiej i europejskiej oraz szczególna duma z realizowanej misji odnowy klasycznej edukacji. W efekcie, pomimo młodego wieku, Collegium Intermarium staje się źródłem stałego niepokoju zwolenników ideologicznych nurtów, prowadzących w kolejnych krajach do ograniczenia wolności słowa i wolności badań naukowych. Jako założyciele i kadra Collegium Intermarium nie tylko wiemy, że w naszej uczelni nikt nigdy nie będzie miał wątpliwości, „Kim jest kobieta” („What is a woman”, M. Welsh), ale także gwarantujemy, że nikt nigdy nie ograniczy swobodnej debaty naukowej w murach Collegium Intermarium w imię mód i politycznych upodobań jakiejkolwiek grupy.

Collegium Intermarium jest wciąż młodym ośrodkiem akademickim, który w niedawnym procesie rejestracji spełnił wysokie wymagania stawiane przed nowymi uczelniami wyższymi oraz uzyskał pozytywną opinię niezależnej Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Od tej chwili Collegium Intermarium jest pełnoprawną uczelnią wyższą i realizuje ambitną, wieloletnią strategię budowy środowiska akademickiego zdolnego do odnowy klasycznego kształcenia wyższego w duchu wolności akademickiej i nieskrępowanego poszukiwania prawdy.

Pierwszym zadaniem stojącym przed założycielami nowej uczelni wyższej, którzy poważnie myślą o misji uniwersytetu w kulturze i nauce, jest budowa zaplecza badawczego oraz zgromadzenie środowiska naukowców, którzy poprzez swoje publikacje rozwiną pozycję naukową uczelni, a następnie pociągną za sobą studentów. Opisane przez Biankę Mikołajewską projekty realizują ten właśnie cel rozwoju badawczego i analitycznego fundamentu uczelni i stojącej za nią fundacji założycielskiej „Edukacja do wartości”. To zarówno środki przeznaczone na rozwój think-tanku, jak i konkretne projekty badawcze, dotyczące klasycznych korzeni cywilizacji europejskiej („Stulecie prób odnowy cywilizacji chrześcijańskiej. Osiągnięcia, rezultaty, porażki”), współczesnych wyzwań regulacyjnych i prawnych związanych z rozwojem technologii informatycznych i zagadnieniem cyberbezpieczeństwa czy wreszcie projekty rozwojowe,

pozwalające na włączenie w prace badawcze i dydaktyczne uczelni najlepszych ekspertów zagranicznych jako visiting professors.

Co ważne, Collegium Intermarium korzysta przy realizacji tych zadań z dostępnych dla wszystkich uczelni wyższych programów grantowych i badawczych, które stanowią fundament działalności wszystkich uczelni wyższych w Polsce. Przyznawanie tych środków jest efektem wysokiej oceny projektów przez niezależnych ekspertów. Ponadto, o czym świadczą kolejne artykuły wskazujące na źródła finansowania uczelni, jest całkowicie transparentne. Wciąż jednak blisko połowa środków zainwestowanych w rozwój uczelni pochodzi z krajowych źródeł prywatnych.

Realizując tak ważne cele, Collegium Intermarium zaprasza do prowadzenia prac badawczych i zajęć dydaktycznych wybitnych specjalistów, profesorów innych uczelni, takich jak Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego czy Katolicki Uniwersytet Lubelski, a także Ave Maria School of Law na Florydzie, Notre Dame University, czy też członków komitetów eksperckich w systemie praw człowieka, dyplomatów z doświadczeniem pracy w strukturach ONZ czy Rady Europy.

Pomimo początkowego etapu rozwoju i skupieniu na pracy badawczej oraz pogłębianiu akademickich relacji z innymi ośrodkami, z oferty dydaktycznej Collegium Intermarium skorzystało już blisko 250 studentów i słuchaczy, w tym kilkunastu studentów traktowanych przez nas szczególnie i indywidualnie dziennych studiów prawniczych. Najbliższe lata pokażą, że przygotowane przez nas programy autorskie, kładące szczególny nacisk na wszechstronne i klasyczne przygotowanie prawników w zakresie prawa krajowego, europejskiego i międzynarodowego, dają naszych absolwentom cenną przewagę na trudnym rynku prawniczym.

Z wyrazami szacunku

Dr Bartosz Lewandowski, prof. CI