Collegium Intermarium

Strategia rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej Collegium Intermarium

Celem projektu Strategia rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej Collegium Intermarium, finansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach programu Nauka dla Społeczeństwa, jest podniesienie jakości dydaktyki akademickiej oraz badań naukowych na Uczelni Collegium Intermarium poprzez współpracę z instytucjonalnymi partnerami międzynarodowymi w zakresie podniesienia kwalifikacji kadry naukowo-dydaktycznej oraz kształtowanie i wdrażanie mechanizmów ewaluacyjnych inicjujących na uczelni procesy zmian projakościowych.

 

Projekt zakłada także publikację wyników współpracy w otwartym dostępie, dzięki czemu inne polskie uczelnie będą mogły skorzystać z wypracowanych na Collegium Intermarium rozwiązań i dobrych praktyk.

 

Dzięki projektowi zorganizowano serię wizyt eksperckich na Uczelni Collegium Intermarium. Zaproszeni eksperci reprezentowali następujące instytucje:

 

Uniwersytet Arystotelesa w Salonikach (Grecja),

 

– Ave Maria School of Law (USA),

 

– Uniwersytet Nauk Stosowanych w Kownie (Litwa),

 

– Uniwersytet w Kragujevacu (Serbia),

 

– European Center for Law and Justice (Francja).

 

Zaproszeni goście są ekspertami w zakresie dydaktyki i badań naukowych. Eksperci przyglądali się funkcjonowaniu Collegium Intermarium, dokonywali oceny jakości działania uczelni, dzielili się własnym doświadczeniem i proponowali udoskonalenia i zmiany celem podniesienia jakości, zarówno dydaktyki, jak i działalności naukowej.

LINA PAPADOPOULOU

Prof. Lina (Triantafyllia) Papadopoulou była akademickim koordynatorem Centrum Doskonałości im. Jeana Monneta w obszarze europejskiego konstytucjonalizmu i religii. Pracę doktorską obroniła na Uniwersytecie w Hannowerze. Studiowała również teorie polityczne w London School of Economics. Na tej samej uczelni, a także na AUTh, była stypendystką im. Marii Curie-Skłodowskiej w dziedzinie europejskiego prawa konstytucyjnego.

Jej główne obszary specjalizacji obejmują krajowe i europejskie zagadnienia konstytucyjne oraz prawa człowieka. W szczególny sposób prof. Papadopulou zajmuje się tematyką demokracji i partii politycznych, równości i niedyskryminacji, religii i państwa oraz kwestii bioetycznych (zwłaszcza medycznie wspomaganej prokreacji, eutanazji itp.). Jest autorką monografii „Europejskie partie polityczne” (1999), „Konstytucja narodowa i prawo wspólnotowe: kwestia „supremacji” (2009), „Instytucje „demokracji bezpośredniej w konstytucji” (2014). Opublikowała także ponad 60 artykułów w języku greckim, angielskim i niemieckim opublikowanych w czasopismach i pracach zbiorowych.

Prof. Papadopoulou jest członkiem greckiego stowarzyszenia prawników konstytucyjnych „Aristovoulos Manesis”, a także Sieci Europejskiego Prawa Konstytucyjnego (ECLN), Europejskie Konsorcjum Badań nad Kościołem i Państwem (przewodnicząca – 2021/22) oraz Europejskiej Komisji Prawa Orientacji Seksualnej.

13 kwietnia w auli Collegium Intermarium prof. Papadopoulou wygłosi wykład pt. „Wielopoziomowa ochrona praw podstawowych w Europie”. Prelegentka weźmie pod uwagę relacje między krajowym konstytucjami, a postanowieniami Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Omówi też sposoby radzenia sobie z napięciami między aktami prawa krajowego i międzynarodowego.

Prof. Lina (Triantafyllia) Papadopoulou was the academic coordinator of the Center of Excellence. Jean Monnet in the area of European constitutionalism and religion. She defended her doctoral thesis at the University of Hannover. She also studied political theories at the London School of Economics. At the same university, as well as at AUTh, she was a scholarship holder. Maria Curie-Skłodowska in the field of European constitutional law.

 

Her main areas of expertise include national and European constitutional issues and human rights. In a special way, prof. Papadopulou deals with the topics of democracy and political parties, equality and non-discrimination, religion and the state, and bioethical issues (especially medically assisted procreation, euthanasia, etc.). She is the author of the monographs „European political parties” (1999), „National constitution and Community law: the issue of „supremacy” (2009), „Institutions of „direct democracy in the constitution” (2014). She has also published over 60 articles in Greek, English and German in journals and collective works.

 

Prof. Papadopoulou is a member of the Greek association of constitutional lawyers “Aristovoulos Manesis”, as well as the European Constitutional Law Network (ECLN), the European Consortium for the Study of Church and State (Chair – 2021/22) and the European Commission on the Law of Sexual Orientation.

 

On April 13, in the Collegium Intermarium auditorium, prof. Papadopoulou will give a lecture entitled: „Multi-level protection of fundamental rights in Europe.” The speaker will take into account the relationship between the national constitution and the decisions of the European Court of Human Rights and the Court of Justice of the European Union. It will also discuss ways to deal with tensions between national and international legal acts.

GREGOR PUPPINCK

Dyrektor Europejskiego Centrum Prawa i Sprawiedliwości (ECLJ). W 2016 roku został mianowany członkiem Panelu Ekspertów ds. Wolności Religii i Wyznań przy Biurze Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE, którego rolą jest wspieranie państw członkowskich OBWE w realizacji ich zobowiązań w zakresie prawa do wolności religii lub przekonań. Od 2000 roku regularnie pełni funkcję eksperta reprezentującego Stolicę Apostolską w komisjach Rady Europy, obecnie w Komitecie Ekspertów ds. Systemu Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (DH-SYSC), w ramach Komitetu Sterującego ds. Humanistyki Prawa (CDDH). W latach 2003-2012 wykładał prawa człowieka, prawo międzynarodowe i prawo konstytucyjne na wydziałach prawa uniwersytetów w Miluzie i Strasburgu. Jest autorem kilku książek i licznych artykułów opublikowanych w kilku językach.

Director of the European Center for Law and Justice (ECLJ). In 2016, he was appointed a member of the Expert Panel on Freedom of Religion or Belief of the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights, whose role is to support OSCE member states in implementing their obligations regarding the right to freedom of religion or belief. Since 2000, he has regularly served as an expert representing the Holy See in Council of Europe commissions, currently in the Committee of Experts on the System of the European Convention on Human Rights (DH-SYSC), as part of the Steering Committee on Human Rights (CDDH). From 2003 to 2012, he lectured on human rights, international law and constitutional law at the law faculties of the universities of Mulhouse and Strasbourg. He is the author of several books and numerous articles published in several languages.

DRAGAN DAKIC

Dragan Dakic jest serbskim uczonym posiadającym tytuł doktora nauk prawnych w dziedzinie międzynarodowego prawa publicznego. Jest adiunktem prawa międzynarodowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Kragujevacu. Ogólny obszar jego zainteresowań obejmuje zagadnienia prawne związane z ochroną życia ze specjalizacją w Prawach Człowieka. W trakcie studiów doktoranckich i po ich zakończeniu przebywał na różnych stypendiach międzynarodowych i krajowych, a także na stanowiskach badawczych na uniwersytetach i w instytutach, takich jak (2013/2014) Wydział Prawa Uniwersytetu w Lublanie, ( 2 01 4) Wizytujący pracownik naukowy w Instytucie Języka Niemieckiego , Europejskiego i Międzynarodowego Prawa Medycznego, Prawa Zdrowia Publicznego i Bioetyki o Uniwersytetach w Heidelbergu i Mannheim (tezy projektu naukowego „Prawo embrionów do ochrony zgodnie z europejskim prawem regionalnym” obronione 3 czerwca 2014 r.), (2014) Pracownik naukowy wizytujący w Instytucie Porównawczego Prawa Publicznego i Prawa Międzynarodowego im. Maxa Plancka w Heidelbergu, (2016/2017) Pracownik naukowy wizytujący i post-doc w Instytucie Studiów Prawnych Węgierskiej Akademii Nauk, (2019) Pracownik naukowy wizytujący na Wydziale Prawa uniwersytet w Hamburgu. Jego publikacje dotyczą różnych aspektów prawa do życia w kontekście wyboru reprodukcyjnego, nowych technologii i sztucznej inteligencji.

Dragan Dakic is Serbian scholar holding a title of Doctor of Science of Law in the field of International Public Law. He is Assistant Professor of International Law at the Faculty of Law, University of Kragujevac. General field of his interests is covebring legal issues realted to the protection of life with specialisation in Human Rihts. During and after his PhD studies he held different international and national scholarships as well as reaearch posts at universities and institutes such as (2013/2014) Faculty of Law, at University of Ljubljana, ( 2 01 4) Visiting researcher at the Institute for German, European and International Medical Law, Public Health Law and Bioethics about f the Universities of Heidelberg and Mannheim (theses of the scientific project „Right of embryos to be protected under the European regional law ” defended on June 3, 2014 ), (2014) Visiting researcher at Max Planck Institute for Comparative Public Law and Interontional Law Heidelberg , (2016/2017) Visiting researcher and post-doc at the Institute of Legal Studies of the Hungarian Academy of Sciences, (2019) Visiting researcher at the Faculty of Law of the University of Hamburg. His publications are addressing different aspects of right to life in the context of reproductive choice, emerging technologies and AI.

JANE ADOLPHE

Profesor nadzwyczajny prawa w Ave Maria School of Law w Neapolu na Florydzie, gdzie wykłada od 2001 roku, oraz ekspert Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej ds. Stosunków z Państwami. Od 2011 roku mieszka w Rzymie. Posiada tytuł magistra oraz doktora prawa kanonicznego (J.C.L/J.C.D), które uzyskała na Pontificia Università della Santa Croce w Rzymie. Ukończyła prawo zwyczajowe i prawo kontynentalne (LL.B/B.C.L.) na Uniwersytecie McGill w Montrealu w Kanadzie oraz posiada tytuł licencjata. z Uniwersytetu Calgary w Kanadzie. Jest autorką wielu artykułów, wpisów do encyklopedii i rozdziałów książek, m.in. Reconceiving the Family (Cambridge Univ. Press 2006) oraz współredaktorką St. Paul, the Natural Law and Contemporary Legal Theory (Lexington 2012). Była uczestniczką stażu naukowego z zakresu prawa kanonicznego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Calgary oraz członkiem rady redakcyjnej „Serii Gratianus”. Rozpoczęła karierę prawniczą jako urzędnik w Sądzie Apelacyjnym Alberty i Court of Queen’s Bench. Po odbyciu stażu w kancelarii prawnej Bennett Jones Verchere pracowała jako prokurator w Prokuraturze Koronnej Alberty, następnie jako konsultant prawny w kancelarii prawnej w Rzymie oraz jako doradca prawny Stolicy Apostolskiej w latach 2003-2011, co obejmowało jej udział Stolicy Apostolskiej w konferencjach i spotkaniach w ramach systemu Narodów Zjednoczonych. Zajmowała się prawem kanonicznym, prawem międzynarodowym i prawami człowieka. Jej publikacje dotyczą praw człowieka w odniesieniu do Stolicy Apostolskiej, praw dzieci, kobiet, rodziców i rodziny.

Associate professor of law at Ave Maria School of Law, in Naples, Florida, where he has taught since 2001, and expert of the Secretariat of State of the Holy See for Relations with States. She has been living in Rome since 2011. She holds a master’s degree and a doctorate in canon law (J.C.L/J.C.D), which she obtained at the Pontificia Università della Santa Croce in Rome. She graduated in common law and continental law (LL.B/B.C.L.) from McGill University in Montreal, Canada, and holds a B.A. from the University of Calgary in Canada. She is the author of many articles, encyclopedia entries and book chapters, including Reconceiving the Family (Cambridge Univ. Press 2006) and co-editor of St. Paul, the Natural Law and Contemporary Legal Theory (Lexington 2012). She was a participant of a research internship in the field of canon law at the Faculty of Law of the University of Calgary and a member of the editorial board of the „Gratianus Series”. She began her legal career as a clerk in the Court of Appeal of Alberta and the Court of Queen’s Bench. After interning at the law firm Bennett Jones, Verchere worked as a prosecutor in the Alberta Crown Prosecution Service, then as a legal consultant at a law firm in Rome, and as a legal advisor to the Holy See from 2003 to 2011, which included her participation on the part of the Holy See in conferences and meetings in within the United Nations system. She dealt with canon law, international law and human rights. Her publications concern human rights in relation to the Holy See, the rights of children, women, parents and the family.

LIGIA CASTALDI

Wykładowca w Ave Maria School of Law (Neapol, Floryda). Jej badania koncentrują się na prawach prenatalnych w międzynarodowym prawie dotyczącym praw człowieka. Jest między innymi autorką książki Aborcja w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach: The Legal Impact of the American Convention on Human Rights, która ukazała się nakładem Notre Dame University Press w 2020 r. Ligia Castaldi uzyskała stopień LL.M. na Uniwersytecie w Groningen i Harvard Law School.

Lecturer at Ave Maria School of Law (Naples, FL). Her research focuses on prenatal rights in international human rights law. She is, among other things, the author of the book Abortion in Latin America and the Caribbean: The Legal Impact of the American Convention on Human Rights, which was published by Notre Dame University Press in 2020 r. Ligia Castaldi obtained the degree of LL.M. at the University of Groningen and Harvard Law School.

STEPHEN BASKERVILLE

Kierownik Katedry Studiów Państwowych na Wydziale Prawa Collegium Intermarium

Uzyskał tytuł doktora w dziedzinie administracji w London School of Economics i przez ponad 30 lat wykładał na uniwersytetach w Europie i Stanach Zjednoczonych, ostatnio jako profesor administracji w Patrick Henry College. Jest pracownikiem naukowym w Independent Institute i Howard Center for Family, Religion and Society, a także stypendystą Komisji Fulbrighta. Jego główne zainteresowania badawcze obejmują ideologie polityczne, politykę religijną, politykę rodzinną, politykę seksualną i szkolnictwo wyższe. Jest autorem książek: The New Politics of Sex: The Sexual Revolution, Civil Liberties, and the Growth of Governmental Power (Angelico, 2017); Zatrzymani: wojna z ojcami, małżeństwem i rodziną (Cumberland House, 2007); Nie pokój, ale miecz: teologia polityczna rewolucji angielskiej (Routledge, 1993; pełne wydanie rozszerzone, Wipf & Stock, 2018).

Head of the Department of State Studies at the Faculty of Law of Collegium Intermarium

He holds a PhD in Government from the London School of Economics and has taught for over 30 years at universities in Europe and the United States, most recently as Professor of Government at Patrick Henry College. He is a research fellow at the Independent Institute and the Howard Center for Family, Religion, and Society, and a Fulbright Commission scholar. His main research interests include political ideologies, religious politics, family politics, sexual politics and higher education. He is the author of: The New Politics of Sex: The Sexual Revolution, Civil Liberties, and the Growth of Governmental Power (Angelico, 2017); Taken Into Custody: The War against Fathers, Marriage, and the Family (Cumberland House, 2007); Not Peace But a Sword: The Political Theology of the English Revolution (Routledge, 1993; full expanded edition, Wipf & Stock, 2018).

ANDRIUS SVARPLYS

Andrius Švarplys – politolog z Kowna na Litwie, Uniwersytet Nauk Stosowanych. Mając wykształcenie filozoficzne (licencjat) i prawo (magister), obronił doktorat na temat „Formowania się tożsamości europejskiej w Unii Europejskiej”. Autor kilkunastu artykułów naukowych i licznych referatów na konferencjach międzynarodowych. Godna uwagi książka „Becomming Europeans in the Central Eastern Europe: National Identity Construction After 2004” (red. wraz z B. Zdaniukiem), wyd. 2014, Uniwersytet Warszawski.
Jego zainteresowania badawcze obejmują: globalne zarządzanie a legitymizację/demokrację/odpowiedzialność; przemiany ideologiczne i społeczne społeczeństw zachodnich; powstanie skrajnej prawicy i nacjonalizmu; konceptualizacja rozwoju UE.
Członek Litewskiego Ruchu Rodziny.
Andrius Švarplys – political scientist from Kaunas, Lithuania, University of Applied Sciences. Having education in philosophy (Bachelor’s degree) and law (Master’s degree), he defended his doctorate on „The formation of European identity in the European Union”. Author of several scientific articles and numerous papers at international conferences. The noteworthy book „Becoming Europeans in the Central Eastern Europe: National Identity Construction After 2004” (ed. with B. Zdaniuk), ed. 2014, University of Warsaw.
His research interests include: global governance and legitimacy/democracy/accountability; ideological and social changes in Western societies; the rise of the far right and nationalism; conceptualization of EU development.
Member of the Lithuanian Family Movement.

Projekt finansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach programu Nauka dla Społeczeństwa.