Collegium Intermarium

Uruchamiamy studia podyplomowe dla nauczycieli w Stalowej Woli

Z radością informujemy, że od końca listopada studia podyplomowe dla nauczycieli, przygotowujące i dające uprawnienia do nauczania etyki we wszystkich typach szkół, a prowadzone przez Collegium Intermarium zostaną uruchomione w Stalowej Woli.

 

Na studia podyplomowe z etyki składa się wiedza z podstaw filozofii, antropologii i filozofii moralnej (także filozofii prawa i polityki) w ujęciu klasycznym. Wiedza ta jest odniesiona do współczesności – uwzględnia pozytywny rozwój wiedzy w tych dziedzinach i jednocześnie pozwala odnieść się konstruktywnie do tych nurtów współczesności, które nie uwzględniają prawdy o człowieku, o jego naturze, dobru, celu. Studia umożliwiają ich identyfikację w życiu społecznym, w kulturze, także we współczesnej pedagogice i edukacji. Jednocześnie wyposażają w wiedzę, dzięki której absolwent naszych studiów będzie mógł odnieść się do nich krytycznie w oparciu o rzetelną znajomość podstaw klasycznej filozofii, ze szczególnym uwzględnieniem filozofii człowieka i filozofii moralności (etyki), wraz z umiejętnością zastosowania jej we współczesnych sporach cywilizacyjnych. Studia umożliwiają zapoznanie się z koncepcją człowieka jako osoby, która ma swój wyznaczony przez naturę cel, z aretologią (teorią cnót), które usprawniają człowieka do moralnie dobrego działania. W programie jest też ukazanie atrakcyjności obiektywnego dobra, hierarchii dóbr od godziwych, poprzez użytecznościowe do przyjemnościowych, wykazanie istnienia obiektywnej normy moralnej, wyposażenie w argumenty, dzięki którym absolwent studiów będzie mógł uzasadnić ich realność. Studenci studiów podyplomowych zapoznają się też z klasyczną koncepcją wychowania (pedagogia perennis) i będą ją mogli twórczo skonfrontować ze współczesnymi nurtami pedagogiki. Zgromadzoną wiedzę źródłową z podstaw filozofii klasycznej, klasycznej etyki i pedagogiki użyjemy jako punktu odniesienia do mierzenia współczesnych zagrożeń w dziedzinie moralności, zarówno w obszarze życia społecznego, jak i indywidualnego.

 

Oferowane studia są kwalifikacyjnymi studiami podyplomowymi przygotowującymi czynnych zawodowo nauczycieli do nauczania etyki i są prowadzone zgodnie ze standardami określonymi w przepisach rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 890).

 

Adresaci studiów podyplomowych

 

Studia adresowane są do nauczycieli, którzy zamierzają zdobyć wiedzę merytoryczną, dydaktyczną i metodyczną w zakresie przygotowania do nauczania drugiego przedmiotu. Pozwolą one w pełni wykorzystać doświadczenie i potencjał kompetencyjny oraz wzmocnić swoją pozycję na rynku pracy wobec zmian zachodzących w edukacji i kształceniu nauczycieli.

 

Sylwetka absolwenta

 

Absolwent studiów podyplomowych Etyka cnót i realnego dobra w dobie ponowoczesności ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę z podstaw filozofii klasycznej i rozumienia człowieka jako osoby. Zna dziedzictwo myślowe i moralne, które ukształtowało cywilizację Zachodu. Potrafi uzasadnić istnienie obiektywnego dobra i normy moralnej, rozumie rolę cnót w kształtowaniu charakteru moralnego każdego człowieka, w jego procesie wychowawczym. Zdobytą wiedzę potrafi odnieść do współczesnych nurtów w etyce, pedagogice, a także skonfrontować ją w dyskusji z zagrożeniami moralnymi obecnymi we współczesnej cywilizacji, takimi jak relatywizm, emotywizm czy permisywizm. Absolwent studiów docenia dziedzictwo filozoficzne Zachodu i potrafi z tej perspektywy mierzyć współczesne przemiany cywilizacyjne.

 

Warunki ukończenia studiów

 

  1. Obecność na zajęciach.
  2. Zaliczenie (pisemne lub ustne) z poszczególnych przedmiotów
  3. Praca dyplomowa.

Stypendia

 

Studia podyplomowe realizowane przez Collegium Intermarium są finansowane przez MEiN. Finansowanie obejmuje 25 miejsc. O przyznaniu stypendium MEiN decyduje kolejność zgłoszeń. 

Zapraszamy do zapisów na listę kandydatów na rekrutacja.collegiumintermarium.org