Etyka cnót i realnego dobra w dobie ponowoczesności

Trwa rekrutacja na 3 edycję studiów. Liczba bezpłatnych miejsc na kierunku wynosi 25 – decyduje kolejność zgłoszeń!

Opis kierunku

Nazwa studiów podyplomowych: Etyka cnót i realnego dobra w dobie ponowoczesności
Tryb studiów: podyplomowe, zajęcia odbywają się stacjonarnie
Liczba semestrów: 3
Koordynator:  Arkadiusz Robaczewski
Miejsce zajęć: Warszawa
Planowany termin I zjazdu: Październik 2022
Termin rekrutacji: 7 października 2022
Zwolnienie z opłaty Do wyczerpania puli z MEiN

Charakterystyka i cel studiów podyplomowych

Na studia podyplomowe z etyki składa się wiedza z podstaw filozofii, antropologii i filozofii moralnej (także filozofii prawa i polityki) w ujęciu klasycznym. Wiedza ta jest odniesiona do współczesności – uwzględnia pozytywny rozwój wiedzy w tych dziedzinach i jednocześnie pozwala odnieść się konstruktywnie do tych nurtów współczesności, które nie uwzględniają prawdy o człowieku, o jego naturze, dobru, celu. Studia umożliwiają ich identyfikację w życiu społecznym, w kulturze, także we współczesnej pedagogice i edukacji. Jednocześnie wyposażają w wiedzę, dzięki której absolwent naszych studiów będzie mógł odnieść się do nich krytycznie w oparciu o rzetelną znajomość podstaw klasycznej filozofii, ze szczególnym uwzględnieniem filozofii człowieka i filozofii moralności (etyki), wraz z umiejętnością zastosowania jej we współczesnych sporach cywilizacyjnych. Studia umożliwiają zapoznanie się z koncepcją człowieka jako osoby, która ma swój wyznaczony przez naturę cel, z aretologią (teorią cnót), które usprawniają człowieka do moralnie dobrego działania. W programie jest też ukazanie atrakcyjności obiektywnego dobra, hierarchii dóbr od godziwych, poprzez użytecznościowe do przyjemnościowych, wykazanie istnienia obiektywnej normy moralnej, wyposażenie w argumenty, dzięki którym absolwent studiów będzie mógł uzasadnić ich realność. Studenci studiów podyplomowych zapoznają się też z klasyczną koncepcją wychowania (pedagogia perennis) i będą ją mogli twórczo skonfrontować ze współczesnymi nurtami pedagogiki. Zgromadzoną wiedzę źródłową z podstaw filozofii klasycznej, klasycznej etyki i pedagogiki użyjemy jako punktu odniesienia do mierzenia współczesnych zagrożeń w dziedzinie moralności, zarówno w obszarze życia społecznego, jak i indywidualnego.

Oferowane studia są kwalifikacyjnymi studiami podyplomowymi przygotowującymi czynnych zawodowo nauczycieli do nauczania etyki i są prowadzone zgodnie ze standardami określonymi w przepisach rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 890).

 

Adresaci studiów podyplomowych

Studia adresowane są do nauczycieli, którzy zamierzają zdobyć wiedzę merytoryczną, dydaktyczną i metodyczną w zakresie przygotowania do nauczania drugiego przedmiotu. Pozwolą one w pełni wykorzystać doświadczenie i potencjał kompetencyjny oraz wzmocnić swoją pozycję na rynku pracy wobec zmian zachodzących w edukacji i kształceniu nauczycieli.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów podyplomowych Etyka cnót i realnego dobra w dobie ponowoczesności ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę z podstaw filozofii klasycznej i rozumienia człowieka jako osoby. Zna dziedzictwo myślowe i moralne, które ukształtowało cywilizację Zachodu. Potrafi uzasadnić istnienie obiektywnego dobra i normy moralnej, rozumie rolę cnót w kształtowaniu charakteru moralnego każdego człowieka, w jego procesie wychowawczym. Zdobytą wiedzę potrafi odnieść do współczesnych nurtów w etyce, pedagogice, a także skonfrontować ją w dyskusji z zagrożeniami moralnymi obecnymi we współczesnej cywilizacji, takimi jak relatywizm, emotywizm czy permisywizm. Absolwent studiów docenia dziedzictwo filozoficzne Zachodu i potrafi z tej perspektywy mierzyć współczesne przemiany cywilizacyjne.

Warunki ukończenia studiów

 1. Obecność na zajęciach.
 2. Zaliczenie (pisemne lub ustne) z poszczególnych przedmiotów
 3. Praca dyplomowa.

Stypendia

W przypadku przyznania przez Ministerstwo Edukacji i Nauki zlecenia na prowadzenie studiów podyplomowych na 25 miejsc na kierunku zostanie przyznane stypendium umożliwiające bezpłatne studiowanie. O zdobyciu bezpłatnego miejsca decydować będzie kolejność zgłoszeń. Zapraszamy do zapisów na listę kandydatów na rekrutacja.collegiumintermarium.org

Program

31Układ zajęć

Lp.

Nazwa przedmiotu

(osoba prowadząca zajęcia)

S[1] T / P[2] Liczba godzin ECTS
WYK[3] ĆW[4]
1

Wprowadzenie do filozofii. Różne koncepcje filozofii i ich rozumienie

(Arkadiusz Robaczewski)

I T 8 1
2

Filozofia realistyczna podstawą rozumienia świata i człowieka. Rola filozofii w kulturze i filozoficzne źródła współczesnych ideologii

(Arkadiusz Robaczewski)

I T/P 4 4 1
3

Rzeczywistość i etos człowieka. Myśl filozoficzna i etyczna od starożytności do średniowiecza

(dr hab. Bogusław Paź)

I T/P 4 4 1
4

Rzeczywistość i etos człowieka. Myśl filozoficzna i etyczna od nowożytności do współczesności

(dr hab. Bogusław Paź)

I T/P 4 4 1
5

Antropologia filozoficzna. Człowiek jako osoba. Struktura władz osobowych człowieka. Dusza-ciało-psychika

(dr hab. Zbigniew Pańpuch)

I T 8 1
6

Osoba ludzka i jej działanie. Sumienie-decyzja-cel życia

(dr hab. Zbigniew Pańpuch)

II T 8 1
7

Człowiek w społeczności. Różne koncepcje życia społecznego. Osoba wobec prawa naturalnego i stanowionego

(dr hab. Zbigniew Pańpuch)

II T/P 4 4 1
8

Człowiek wobec prawdy, dobra i piękna. Kultura jako działanie człowieka. Człowiek a religia

(dr hab. Zbigniew Pańpuch)

II T/P 4 4 1
9

Etyka a filozofia. Etyka jako teoria moralnie dobrego działania. Hierarchia dóbr. Wielość etyk a obiektywizm dobra.

(dr hab. Marek Czachorowski)

II T/P 12 12 3
10

Aretologia jako teoria cnót. Cnoty jako sprawności moralne i ich przeciwieństwa – wady. Etyka wychowawcza

(dr hab. Marek Czachorowski)

II T/P 12 12 3
11

Człowiek wobec społeczności. Między indywidualizmem a komunizmem

(dr hab. Mieczysław Ryba)

II T/P 8 8 2
12

Zjawisko multikulturalizmu w świecie i Polsce. Analiza krytyczna

(dr hab. Mieczysław Ryba)

II T/P 8 8 2
13

Człowiek i prawo naturalne. Konsekwencje etyczne prawa naturalnego

(dr Filip Ludwin)

II T/P 8 8 2
14

Etyka i psychologia wobec nowych technologii

(Bogna Białecka)

I/II T/P 8 8 2
15

Pedagogika klasyczna jako etyka wychowawcza

(dr hab. Barbara Kiereś)

II T/P 4 4 1
16

Pedagogika klasyczna wobec indywidualizmu i kolektywizmu w etyce wychowawczej

(dr hab. Barbara Kiereś)

II T/P 4 4 1
17

O tzw. „sytuacjach bez wyjścia w etyce”

(dr Jacek Frydrych)

III T/P 8 8 2
18

Dominujące współcześnie poglądy etyczne wobec etyki klasycznej

(dr Mateusz Kiereś)

III T/P 8 8 2
19

Dydaktyka przedmiotu „Etyka”

(dr Jacek Frydrych)

II/III T/P 30 60 4
20 Praktyki zawodowe II/III P 90 3
  SUMA: 35

 

[1] S = semestr.

[2] T = zajęcia teoretyczne, P = zajęcia praktyczne.

[3] WYK = wykład.

[4] ĆW = ćwiczenia.

Zasady rekrutacji

N

Zasady rekrutacji

 1. Zgłoszenia kandydatów na studia podyplomowe przyjmowane są wyłącznie w trybie rejestracji internetowej, za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji dostępnego na stronie internetowej www.rekrutacja.collegiumintermarium.org
 2. Komunikacja z kandydatem odbywa się za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji.
 3. Pomocniczo do komunikacji z kandydatem wykorzystuje się inne środki komunikacji na odległość (email, telefon).
 4. Warunkami formalnymi dopuszczenia kandydata do postępowania rekrutacyjnego jest:
  1) rejestracja w elektronicznym systemie rekrutacji oraz
  2) wniesienie opłaty rekrutacyjnej
 5. Rekrutacja na studia podyplomowe rozpocznie się w sierpniu 2022 r. i potrwa do 18 września 2022 r.
 6. Kandydaci na studia podyplomowe składają osobiście, bądź drogą korespondencyjną, następujące dokumenty do dnia zakończenia rekrutacji na dany kierunek studiów::
  1) kwestionariusz osobowy wydrukowany z elektronicznego systemu rekrutacji, odręcznie podpisany przez kandydata;
  2) podpisaną umowę (warunkową) o świadczenie usług edukacyjnych dla uczestników studiów podyplomowych w dwóch egzemplarzach, wygenerowaną w systemie rekrutacyjnym Uczelni;
  3) kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych, o którym mowa w § 2 ust. 2-5 i ust. 7, poświadczoną klauzulą: „Poświadczam zgodność z oryginałem” oraz odręcznym podpisem kandydata.
 7. Dokumenty wymienione powyżej składa się osobiście w siedzibie Uczelni albo przesyła drogą pocztową na adres Uczelni.

Opłaty

Czesne s. podyplomowych
 
Opłaty za studia Kwota
Płatność jednorazowa 9 000 zł
Opłata w przypadku uzyskania stypendium z Ministerstwa Edukacji i Nauki 0zł
Opłata rekrutacyjna 85 zł

 

N

Dodatkowe informacje

Biuro ds. studenckich
+48 22 110 30 91
rekrutacja@collegiumintermarium.org

 

Uprzejmie informujemy, że kursy są uruchamiane przy określonej liczbie uczestników, pozwalającej na właściwą dynamikę pracy grupy. 

Wykładowcy

Dr hab. Barbara Kiereś

Dr hab. Barbara Kiereś

Adiunkt w Katedrze Pedagogiki Rodziny, absolwentka KUL; studia na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej w zakresie specjalizacji filozoficzno-psychologicznej ukończone uzyskaniem tytułu magistra filozofii chrześcijańskiej; w 2002 r. uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki nadany uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych KUL na podstawie rozprawy doktorskiej pod tytułem Małżeństwo i rodzina jako spełnianie się człowieka - osoby. Studium pedagogiczne na kanwie dorobku F.W. Bednarskiego O.P.

Dr hab. Zbigniew Pańpuch

Dr hab. Zbigniew Pańpuch

Profesor KUL w Katedrze Antropologii Filozoficznej i Filozofii Prawa KUL. Zainteresowanie naukowe: problematyka etyczna i antropologiczna w pismach Platona i Arystotelesa; teoria bytu i antropologia w pismach św. Tomasza z Akwinu.

Dr hab. Marek Czachorowski

Dr hab. Marek Czachorowski

Ur. 1956, dr hab. filozof, etyk. Studia filozoficzne magisterskie i doktoranckie na KUL (Wydział Filozofii KUL, specjalizacja - filozofia teoretyczna 1975/6 – 1986). Praca magisterska: Odpowiedzialność i człowiek według Romana Ingardena pod kierunkiem ks. prof. dr hab. T. Stycznia. Rozprawa doktorska: Stanowisko Karola Wojtyły/Jana Pawła II w sporze o miłość jako kryterium moralnej oceny antykoncepcji (1997), pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. T. Stycznia, na Wydziale Filozofii KUL. Stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia (Wydział Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego). Praca naukowo-dydaktyczna w Katedrze Etyki Wydziału Filozofii KUL 1988-2014. W latach 1999/2000 pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW. Od 2014/2015 profesor Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. Członek Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu. Główne obszary zainteresowań: filozofia Karola Wojtyły, filozofia prawa, etyka ogólna, etyka prawnicza, etyka urzędnicza, etyka małżeństwa, etyka pedagogiczna.

Arkadiusz Robaczewski

Arkadiusz Robaczewski

Filozof i publicysta, wykładowca akademicki. Założyciel i wieloletni dyrektor Instytutu Edukacji Narodowej. Członek-założyciel Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu. Autor programów kształcenia z dziedziny etyki i antropologii filozoficznej oraz licznych publikacji z dziedziny etyki, pedagogiki, filozofii kultury i innych.

Bogna Białecka

Bogna Białecka

Psycholog, publicysta, autorka kilkunastu książek psychologicznych o charakterze poradnikowym oraz kilkuset artykułów psychologicznych. Redaktor portalu dla młodzieży pytam.edu.pl ukierunkowanego na kompleksową profilaktykę uzależnień i zachowań ryzykownych, portalu dla rodziców, zwiększającego ich kompetencje cyfrowe i wychowawcze rodzice.co oraz portalu ukierunkowanego na pomoc osobom uzależnionym od pornografii: sos.pytam.edu.pl. Prezes Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii.

Bogusław Paź

Bogusław Paź

Profesor Uniwersytetu Wrocławskiego (Instytut Filozofii). Absolwent Wydziału Filozofii KUL (promotor pracy magisterskiej o. prof. M.A. Krapiec). Prezes Polskiego Towarzystwa Leibnizjańskiego – Societas Leibnitiana Polonorum.

Doktorat o filozofii Ch. Wolffa opublikowany pt. Epistemologiczne założenia ontologii Christiana Wolff, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002. Habilitacja poświęcona zasadzie racji: Naczelna zasada racjonalizmu. Od Kartezjusza do wczesnego Kanta, Wydawnictwo Aureus, Kraków 2007. Ostatnio opublikował monografię o dziejach nowożytnej metafizyki: Filum cognitionis. Przemiany metafizyki w ontologię od Suareza do Kanta, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2019. Autor blisko 100 recenzowanych publikacji. Obszar zainteresowań: historia filozofii (zwł. nowożytnej), filozofia kłamstwa, filozofia historii, teoria prawa naturalnego, etyczne aspekty ludobójstwa, teoria i historia filmu.