Collegium Intermarium

Stulecie próby odnowy cywilizacji chrześcijańskiej. Osiągnięcia, rezultaty, porażki

Celem projektu jest zbadanie, jak od połowy XIX wieku podejmowano próby odnowy cywilizacji chrześcijańskiej w szybko
zmieniającym się, poddanym rewolucji przemysłowej i technicznej, świecie.

Zbadane zostaną szerokie, społeczno-kulturowe
konteksty powstawania wielkich dokumentów Kościoła, zwłaszcza encyklik: Aeterni Patris, Rerum novarum, Pascendi
dominici gregis, Divini Redemptoris, Quadragesimo anno – jako dokumentów zmieniających podejście Kościoła do kwestii
społecznych i nauki, które były reakcją przedstawicieli Kościoła, a więc cywilizacji chrześcijańskiej na zupełnie nowe zjawiska.

Celem badań jest ukazanie specyfiki cywilizacji chrześcijańskiej, obecne w różnych przejawach aktywności ludzkiej, a także
ustalenie przyczyn niepowodzeń niektórych projektów cywilizacyjnych.

Św. Paweł z Tarsu w jednym ze swoich listów, do Tymoteusza, zawarł przepowiednię: Erit enim tempus, com sanam doctrinam non sustinebunt, sed ad sua desideria coacervabunt sibi magistros, prurientes auribus. Et a veritate quidem auditum avertent, ad fabulas autem corventuntur.

 

Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, ale według własnych pożądań – ponieważ ich uszy świerzbią – będą sobie mnożyli nauczycieli.  Będą się odwracali od słuchania prawdy, a obrócą się ku zmyślonym opowiadaniom. (2 Tm 4, 3).