I konferencja z cyklu: „Odkrywać wiecznotrwałe – nieprzemijająca nowość chrześcijaństwa vs. postchrześcijański świat”

Collegium Intermarium wraz z Akademią Zamojską zapraszają na konferencję naukową, która odbędzie się 10.12.2022 o godzinie 10:00 w siedzibie Uczelni Collegium Intermarium, przy ul. Bagatela 12 w Warszawie.   Zarejestruj się na stronie www konferencji  ...

O nowej jakości edukacji – znaczenie elitarnych uczelni klasycznych w Polsce

O nowej jakości edukacji – znaczenie elitarnych uczelni klasycznych w Polsce W ostatnich tygodniach, na zaproszenie Instytutu Ordo Iuris i Collegium Intermarium, w Polsce gościła kanadyjska prawnik, prof. Jane Adolphe. Jej pobyt zakończyła konferencja prasowa, podczas...

Grzegorz Górny – Wojna cywilizacji na Ukrainie. Wykład otwarty.

Zapraszamy na cykl otwartych wykładów im. Feliksa Konecznego na Collegium Intermarium. 16 listopada g. 18.00 ul. Bagatela 12, III piętro Wykład pt. "Wojna cywilizacji na Ukrainie" wygłosi znany publicysta i autor książek Pan Grzegorz Górny....

Kurs Europa Klasyczna. Zapisy trwają!

Dlaczego warto uczestniczyć w kursie z cyklu „Europa klasyczna”? Konwersatoria Collegium Intermarium o Europie klasycznej to: możliwość zapoznania się z fenomenami klasycznej kultury: realistyczną filozofią i uniwersytetem. Na konwersatoriach, wspólnie, będziemy...

Dr Jane Adolphe na Collegium Intermarium

Na zaproszenie Collegium Intermarium, przebywa w Polsce jako visiting professor dr Jane Adolphe. Jej wizyta jest pierwszą z całej serii wizyt przedstawicieli świata akademickiego z USA i krajów Europy, którzy doradzają w rozwoju CI oraz wspierają uczelnię swoim...

Wizyta Collegium Intermarium w Stanach Zjednoczonych

W dniach 14-24.10.2022 r. przedstawiciele Uczelni Collegium Intermarium i Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris gościli na kilku wybranych uczelniach amerykańskich. W wyjeździe wziął udział Rektor dr Bartosz Lewandowski i Prorektor ds. kształcenia i Dziekan...

Delegacja przedstawicieli Collegium Intermarium do USA

Przedstawiciele Collegium Intermarium oraz Fundacji Edukacja do wartości odbywają podróż po najlepszych konserwatywnych ośrodkach naukowych i uczelniach wyższych w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Ruszyły zapisy na Kurs Europa klasyczna!

Ruszyły zapisy na 40-sto godzinny kurs "Europa Klasyczna. Polityka – kultura – sztuka debaty" dla prawdziwych amatorów (miłośników) wiedzy. O klasyczności i klasycznym wymiarze Europy.   Cykl konwersatoriów pozwala zapoznać się z podstawami naszej kultury –...

Inauguracja roku akademickiego Collegium Intermarium

W naszej uczelni miała miejsce podniosła uroczystość - zainaugurowaliśmy drugi rok akademicki. W auli Collegium Intermarium zebrali się studenci pierwszego i drugiego roku, władze uczelni, wykładowcy i zaproszeni goście.   Zgromadzonych powitał rektor CI, dr...

Dodatkowe miejsca na darmowych studiach Etyka cnót i realnego dobra w dobie ponowoczesności

Została poszerzona pula miejsc na studiach podyplomowych na kierunku Etyka cnót i realnego dobra w dobie ponowoczesności. Liczba miejsc jest ograniczona i liczy się kolejność zgłoszeń. Rekrutacja trwa do 7 października. Serdecznie zapraszamy! Tutaj więcej informacji....

Newsletter

Informujemy, że Państwa dane będą przetwarzane przez Uczelnię Collegium Intermarium w celu wysyłki newslettera

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Informujemy, że podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane przez Uczelnię Collegium Intermarium, adres: Plac Grzybowski 3/5, 00-115 Warszawa, wpisaną do ewidencji uczelni niepublicznych prowadzoną przez Ministra Edukacji i Nauki pod numerem 385 (dalej: Administrator danych lub Uczelnia) w celu wysyłki newslettera w ramach utrzymywania stałego kontaktu z naszą Uczelnią w związku z jej celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o realizacji celów statutowych Uczelni, organizowanych konferencjach, spotkaniach otwartych i innych inicjatywach, a także o możliwościach wspierania działalności Uczelni.

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

Podanie przez Pana/Pani danych jest dobrowolnie, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe dostarczanie newslettera ani informowanie o realizacji celów statutowych Uczelni, organizowanych inicjatywach bądź możliwości wsparcia Uczelni.

Informujemy, że przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, który jest przewidziany w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

Do Pana/Pani danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na naszą rzecz usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, drukarskie, wysyłkowe, płatnicze. prawnicze, księgowe, kadrowe.

Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy. Jednak nastąpi to wyłącznie jedynie w zakresie na jaki będzie pozwalać prawo, w szczególności na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony lub standardowych klauzul umownych UE. W każdym wypadku Administrator zapewnia możliwość uzyskania dalszych informacji i otrzymania kopii odpowiednich zabezpieczeń.

Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane.

W razie jakichkolwiek żądań, pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt na adres siedziby Uczelni: pl. Grzybowski 3/5, 00-115 Warszawa lub na adres poczty elektronicznej: iod@collegiumintermarium.pl

Collegium
Intermarium

Collegium Intermarium powstało jako odpowiedź na kryzys życia akademickiego. W czasach, gdy niknie poczucie porządku, celu i sensu, nasza uczelnia ma stały punkt odniesienia – niezmienne idee Prawdy, Dobra i Piękna.

Kiedy coraz mniej jest miejsca dla wolnej debaty akademickiej, Collegium jest przestrzenią dla naukowców i studentów, którzy nie boją się stawiać poważnych pytań. Podejmowanie odważnych wyzwań jest nie tylko prawem, ale obowiązkiem każdego, kto współtworzy wspólnotę uczelni. Gdy kształcenie staje się masowe, jednowymiarowe i odtwórcze, przypominamy, że celem edukacji jest zawsze integralny rozwój człowieka. W realiach uniwersytetu jego warunkiem jest bezpośrednia współpraca mistrza i ucznia.

Collegium łączy elity państw Międzymorza, których narody przez dziesięciolecia były pozbawione możliwości, by tworzyć własne instytucje akademickie. Jest nie tylko przestrzenią rozmowy o wspólnej kulturze i różnorodności tradycji naszego regionu – ale przede wszystkim o współpracy naukowej, społecznej i gospodarczej dzisiaj i w przyszłości. Nasza uczelnia stanowi też przystań dla wszystkich tych, którzy poszukując wolności i ładu nie boją się nawiązywać do dorobku poprzednich pokoleń, w tym źródeł naszej cywilizacji – rzymskiego prawa, greckiego umiłowania prawdy i żywego dziedzictwa chrześcijaństwa.

Podtrzymując klasyczną ideę uniwersytetu, Collegium Intermarium zaprasza na studia i do udziału w kursach podyplomowych, które rozwijają wiedzę i umiejętności profesjonalistów.

misja

i wartości

Collegium Intermarium opiera się na solidnych wartościach cywilizacji zachodniej, możliwości prowadzenia rzetelnych badań i zdobywania przez studentów najwyższych kwalifikacji. Misją Uczelni jest też kształcenie elit regionu Międzymorza. Student rozpoczynający naukę będzie mieć możliwość rozwinięcia swoich kompetencji i wykształcenia. Program uczelni nastawiony jest na rozwijanie umiejętności współpracy i oparty na tutoringu pomiędzy wykładowcą a studentem.

Publikacje

Nasze

idee

św. Tomasz z Akwinu

{Prawo jest to rozporządzenie rozumu dla dobra wspólnego nadane i publicznie obwieszczone przez tego, kto ma pieczę nad wspólnotą.

Marek Tulliusz Cyceron

{Zgodnie z prawem naturalnym wszyscy ludzie są równi

Allan David Bloom

{Najbardziej udaną tyranią jest nie ta, która w celu zniewolenia używa siły, lecz ta, która odbiera wszelką wiedzę na temat tego jak wygląda wolność, czyniąc ją niepojętą, ta, która odbiera wszelką świadomość tego, że istnieją inne drogi, ta, która odbiera poczucie jakiejkolwiek zewnętrznej rzeczywistości.

Kard. Stefan Wyszyński

{Bądźcie odpowiedzialni za ład społeczny i moralny, ład myśli i uczuć, odpowiedzialni za przyjęte na siebie obowiązki, za miejsce, jakie zajmujecie w ojczyźnie, w narodzie, w państwie, w życiu zawodowym.

Marek Tulliusz Cyceron

{Sprawiedliwość urzeczywistnia się w oddaniu każdemu tego, co mu się należy

św. Tomasz z Akwinu

{Bowiem pierwsze przykazanie prawa jest takie: Dobro należy czynić i dązyć doń, a zła należy unikać 

Alasdair MacIntyre

{Celem uniwersyteckiego kształcenia nie jest przysposobienie studentów do tej czy innej określonej kariery zawodowej, wyposażenie ich w teorię, która później znajdzie użyteczne zastosowanie. Celem jest przemiana umysłów, żeby stali się innego rodzaju jednostkami, potrafiącymi owocnie angażować się w rozmowy i debaty, zdolnymi wydawać sądy oraz stosować do poszczególnych złożonych zagadnień argumenty i wglądy zaczerpnięte z różnorodnych dyscyplin

Marek Tulliusz Cyceron

{Sprawiedliwość jest panią i królową wszelkich cnót

Kard. John Henry Newman

{Sztuką uniwersytetu jest wdrażanie do życia w społeczeństwie, a jego celem jest przystosowanie do świata