Collegium Intermarium

Kategorie
Aktualności

Spotkanie z przedstawicielami czeskiego konserwatywnego think-tanku Patrimonium Sancti Adalberti

Spotkanie z przedstawicielami czeskiego konserwatywnego think-tanku Patrimonium Sancti Adalberti

9 kwietnie 2024 r. w godz. 10-12 na Uczelni Collegium Intermarium odbyło się seminarium naukowe z udziałem przedstawicieli czeskiego konserwatywnego think tanku Patrimonium Sancti Adalberti. Seminarium otworzył dr Filip Ludwin, Prorektor ds. kształcenia i Dziekan Wydziału Prawa na Collegium Intermarium, a ze strony czeskich gości referaty wygłosił Michal Semín i Zdeněk Žák.

Uczestnicy seminarium zaznajomili się z celami i misją Patrimonium Sancti Adalberti oraz poruszyli szereg istotnych tematów związanych z obecną kondycją Unii Europejskiej oraz państw regionu Europy Środkowej. Dyskutowano m.in. o europejskiej demografii, potrzebie obrony wspólnej środkowoeuropejskiej tożsamości, możliwych formach regionalnej współpracy gospodarczej oraz zasadach, na których oparty powinien być system edukacji i oświaty.
 
Seminarium było kolejnym etapem w rozwoju współpracy pomiędzy Collegium Intermarium a Patrimonium Sancti Adalberti. Obie strony zarysowały plany dalszych wspólnych działań.
Kategorie
Aktualności

Seminarium naukowe z przedstawicielami czeskiego konserwatywnego think-tanku Patrimonium Sancti Adalberti

Seminarium naukowe z przedstawicielami czeskiego konserwatywnego think-tanku Patrimonium Sancti Adalberti

Szanowni Państwo,
 
serdecznie zapraszamy na seminarium naukowe z przedstawicielami czeskiego konserwatywnego think-tanku Patrimonium Sancti Adalberti. Seminarium odbędzie się 9 kwietnia 2024 r. w godz. 10-12 w siedzibie Uczelni Collegium Intermarium (ul. Bagatela 12, 3 piętro, Warszawa) i będzie poświęcone przedstawieniu misji i celów czeskiej organizacji oraz promowanej przez nią koncepcji współpracy państw Europy Środkowej w dobie narastających napięć w Unii Europejskiej.
 
Spotkanie rozpocznie się trzema krótkimi referatami wprowadzającymi do szerszej dyskusji. Dyskusja poświęcona będzie zdiagnozowaniu głównych trudności i problemów, z którymi mierzy się obecnie Unia Europejska, oraz sformułowaniu ewentualnych odpowiedzi na nie ze strony państw Europy Środkowej. Propozycje i dorobek intelektualny środowiska Patrimonium Sancti Adalberti są warte uwagi oraz mogą stanowić dobry punkt wyjścia do podjęcia szerszej refleksji nad miejscem i rolą Europy Centralnej we współczesnym świecie.  
 
Patrimonium Sancti Adalberti zorganizowało dotychczas dwie duże międzynarodowe konferencje w Pradze w tym zakresie. Collegium Intermarium było, wraz z szeregiem innych organizacji z regionu, ich współorganizatorem. Najbliższe seminarium jest kolejnym krokiem, który podejmujemy w celu umocnienia współpracy regionalnej.
 
Seminarium odbędzie się w języku polskim i angielskim.
 
Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Patrimonium Sancti Adalberti:
 
Kategorie
Aktualności

Św. Tomasz w postchrześcijańskim świecie. Relacja z konferencji

Św. Tomasz w postchrześcijańskim świecie. Relacja z konferencji

7 marca w tym roku to szczególna data – w tym dniu przypadała okrągła, 750 rocznica śmierci (narodzin dla Nieba) jednego z geniuszy ludzkości – św. Tomasza z Akwinu. Czy obecni przy Jego śmierci w cysterskim opactwie Fuossa Nova na północy Włoch wiedzieli albo choćby przeczuwali, że żegnają geniusza albo świętego geniusza? Można przypuszczać, że tak, skoro jego przyjaciel i sekretarz, Reginald z Piperno OP, tak się obszedł z częścią dłoni zmarłego, by przygotować przyszłe relikwie.
 
Dowodem na to, że się nie mylili, jest fakt, że 750 lat po śmierci Doktora Powszechnego w niewielkiej uczelni w Polsce z namaszczeniem i uwagą obchodzimy Tomaszowe Dni i i Tomaszowe Lata. Już 8 III 2023 roku trzech uczniów św. Tomasza wspólnie zastanawiało się nad aktualnością św. Tomasza. Czy warto sięgać do Jego pism? O. Michał Chaberek OP, dr Paweł Milcarek OSBs i Arkadiusz Robaczewski odpowiedzieli zgodnie: nie tylko warto! Kontakt z myślą Akwinaty jest wręcz ożywczy. Tomaszowa zasada „magna affirma, pauca negat, semper distinguere.” (jak najwięcej przyjmuj, jak najmniej odrzucaj, zawsze rozróżniaj) pozwala odnieść się do zjawisk jakie niesie współczesna cywilizacja, rozwój współczesnej nauki i zachować to, co trwałe, niezmienne, nienaruszalne, a jednocześnie nie negować tego, co nowe, wcześniej nieznane.
 
Naważniejszym wydarzeniem obchodów 750-lecia śmierci św. Tomasza z Akwinu była zorganizowana przez Collegium Intermarium międzynarodowa konferencja pt. „Św. Tomasz z Akwinu w postchrześcijańskim świecie. Bóg-człowiek-moralność”. Konferencję otworzył Rektor CI, dr Artur Górecki – było to jego pierwsze oficjalne wystąpienie jako rektora. „Jednym z zadań edukacji, a więc i środowiska akademickiego, jakim jest Collegium Intermarium, jest naprawienie zerwań w przekazie dziedzictwa kulturowego. Powrót do źródeł, do fundamentu. Tak też rozumiem cel tej konferencji, która swoistego zwornika dla tego, co wiecznotrwałe, szuka w myśli św. Tomasza z Akwinu” – powiedział Rektor Artur Górecki.
 
Wykład rozpoczynający konferencję wygłosił prof. dr hab. Włodzimierz Dłubacz, emerytowany profesor KUL, od początku ściśle współpracujący z Collegium Intermarium. „Po co wracać do Tomasza, przecież żył i tworzył w czasach średniowiecza? W czym może on być dla nas dzisiaj pomocny?” – pytał prelegent. I odpowiadał:   „Święty Tomasz z Akwinu był geniuszem, który widział lepiej, głębiej i dokładniej sprawy, które wiążą się istotnie z człowiekiem, z jego życiem i przeznaczeniem. Wykorzystał w swym dziele ogromny dorobek swoich poprzedników. Był i jest nadal rzetelnym nauczycielem prawdy o świecie, o Bogu i o człowieku. Jako nauczyciel i mistrz prawdziwy, powinien być przedmiotem studiów i źródłem inspiracji w naszym, także współczesnym, poszukiwaniu prawdy. Prawda bowiem nie podlega funkcji, ona się nie starzeje.”
 

Po nim głos zabrał o. dr Michał Chaberek OP, współbrat św. Tomasza. W swoim referacie pt. „Czy można uzgodnić metafizykę św. Tomasza z Akwinu z metafizyką ewolucjonizmu?” wykazał, że tzw. „metafizyka ewolucjonizmu”, na której oparł swoją teorię Karol Darwin nie tylko nie obala twierdzeń metafizyki klasycznej na temat pochodzenia świata, ale jest wobec nich wręcz bezradna.

Po przerwie kawowej swój referat wygłosił zagraniczny Gość Collegium Intermarium, dr Steve Cain, wykładowca Thomas Aquinas College w USA. Mówił, jak ważna w edukacji jest uwaga, jaką poświęcamy obserwacji przyrody, natury – to pozwala powrócić od różnych idei i ideologii do świata rzeczy.
 

Kolejnym prelegentem był dr hab. Zbigniew Pańpuch z Katedry Antropologii Filozoficznej i Filozofii Prawa KUL. Współczesne ideologie i nurty myślowo-kulturowe wymienione w tytule za wspólny mianownik mają przede wszystkim redukcjonistyczną koncepcję człowieka, gdzie zasadniczo nie ma miejsca na transcendencję, będącą skutkiem duchowo – cielesnej natury człowieka – mówił w swym przedłożeniu prelegent. W sposób najpełniejszy integralna koncepcja człowieka jako osoby została opracowana i zaprezentowana przez Tomasza z Akwinu już w czasach średniowiecznych, mając za sobą długą tradycję rozważań nad naturą człowieka wywodzącą się od czasów starożytnych. W sporach i dyskusjach ze współczesnymi, redukcjonistycznymi nurtami nie tylko można, ale trzeba sięgać do tej spuścizny – konkludował prof. Pańpuch.

O. dr Michał Mrozek OP, kolejny współbrat z Zakonu Kaznodziejskiego św. Tomasza kontynuował i uszczegółowił rozważania prof. Zbigniewa Pańpucha. Jaką rolę w odniesieniu do tożsamości człowieka odgrywa ludzka natura i cnoty kardynalne? Rozwiązanie św. Tomasza z Akwinu idzie pod prąd współczesnych rozwiązań, szczególnie obecnych w post-chrześcijańskim świecie. Akwinata buduje moralność i drogę do szczęścia na kanwie ludzkiej natury, odmienionej przez ludzkie władze oraz ich naturalne ukierunkowanie do właściwych dla nich przedmiotów. Akwinata odtwarza złożony, wpisany w ludzką naturę na podwójnej i splecionej ze sobą drodze refleksji nad ludzką naturą i jej możliwościami. Z jednej strony jest to refleksja naturalistyczna i filozoficzna, wykorzystująca szeroko dorobek etyczny ludzkości, m.in. Arystotelesa czy Cycerona. Z drugiej natomiast strony św. Tomasz jako teolog zaproponował lekturę ludzkiej natury i jej spełnienia w świetle chrześcijańskiego objawienia. Rozwiązania Akwinaty daleko wykraczają poza nasze schematy myślenia, godząc rygor systematycznej filozoficznej refleksji z doświadczeniem oraz podstawowymi intuicjami duchowymi i moralnymi człowieka – konkludował Prelegent.
 
Konferencję zwieńczył wykład dr Pawła Milcarka, który pokazał, jak różne były losy myśli św. Tomasza, tego, co nazywa się czasem t
„tomizmem” – od bezkrytycznej apologii po równie bezkrytyczne odrzucenie. Jednocześnie Prelegent pokazał, że św. Tomasz, Jego myśl wciąż może być obecna we współczesnych debatach, być dla niej ożywcza, pełnić rolę latarni, która wyostrza spojrzenie na rzeczywistość.
 

W konferencji w auli CI uczestniczyło ok. 50 osób z różnych stron Polski, inni śledzili jej bieg za pośrednictwem telewizji EWTN, która na żywo transmitowała materiał z CI. W przerwach w kuluarach toczyły się dyskusje wywołane przez zagadnienia poruszane w referatach, a także życzliwe, towarzyskie rozmowy Gości CI, którzy, uczestnicząc już w kolejnej konferencji w murach naszej uczelni, czują się w niej jak w domu.

Kategorie
Aktualności

Dr Artur Górecki został nowym Rektorem Collegium Intermarium

Dr Artur Górecki został nowym Rektorem Collegium Intermarium

7 marca 2024 r. dr Bartosz Lewandowski zakończył swoją dwuletnią misję prowadzenia Uczelni Collegium Intermarium. Był to znakomity czas rozwoju Uczelni, rozszerzania działań i wytężonej pracy naukowej. Odchodząc dr Bartosz Lewandowski przesłał list z podziękowaniami za dotychczasową współpracę:


„Szanowni Państwo, Drodzy Studenci i Słuchacze,

W dniu dzisiejszym kończę swoją misję jako Rektor naszej Uczelni. Przez ponad dwa lata kierowałem Collegium Intermarium wierząc w misję i istotę całego projektu naukowo-dydaktycznego, który wspólnie realizowaliśmy. Udało się w ciągu tego czasu zrobić naprawdę wiele. Nasze Konferencje naukowe, publikacje czy inne wydarzenia organizowane przez Uczelnię stanowiły istotny wkład w rozwój i pielęgnowanie tożsamości Polaków, zakorzenionej w chrześcijańskim dziedzictwie oraz klasycznej edukacji.

Po mnie obowiązki Rektora naszej Uczelni obejmuje Pan dr Artur Górecki – świetny naukowiec i specjalista z zakresu edukacji klasycznej.

Osobiście będę całym sercem wspierał rozwijanie projektów naszej Uczelni i – w miarę moich możliwości – uczestniczył w jej działaniach. Chciałbym, aby Collegium Intermarium rozwijało się nadal i budowało coraz szersze środowisko akademickie.

Bardzo Państwu dziękuję za zaufanie i możliwość poznania Państwa. Jeśli będziecie Państwo mieli jakiekolwiek prośby czy pytania, jestem do Państwa dyspozycji.

Z serdecznymi pozdrowieniami,

Dr Bartosz Lewandowski”.


9 marca w trakcie konferencji naukowej „Św. Tomasz z Akwinu w postchrześcijańskim świecie. Bóg, człowiek, moralność” nastąpiło oficjalne przedstawienie i przywitanie nowego Rektora naszej Uczelni. Tę zaszczytną funkcję objął dr Artur Górecki.


Nowy Rektor Collegium Intermarium jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie historii (UW), ukończył także studia filozoficzno-teologiczne (PWTW) i zarządzanie oświatą. Był nauczycielem i wieloletnim dyrektorem placówek edukacyjnych różnych szczebli. Pracował również jako wykładowca akademicki; w latach 2020–2023. Był pełnomocnikiem Ministra Edukacji ds. podstaw programowych i podręczników, dyrektorem Departamentu Kształcenia Ogólnego i Podstaw Programowych w MEiN; Członkiem Rady do Spraw Narodowego Zasobu Bibliotecznego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego (od 2021–2024); Członkiem Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej IV kadencji na lata 2023–2026 przy Ministrze Rodziny i Polityki Społecznej. Ponadto jest propagatorem edukacji klasycznej. Dr Artur Górecki to również autor książek poświęconych historii społecznej i życiu religijnemu w XIX i na początku następnego stulecia: „Próby odnowy życia religijnego w Królestwie Polskim po powstaniu styczniowym”, Toruń 2010, „Mariawici i mariawityzm. Geneza i pierwsze lata istnienia”, Warszawa 2011, artykułów naukowych i popularnonaukowych, przyczynków i recenzji, m.in. w: kwartalniku „Christianitas” (stały współpracownik), „Przeglądzie Powszechnym”, „Dyrektorze Szkoły”, „WychowujMy” (współzałożyciel i redaktor), „Mojej Rodzinie”, „Naszej Przeszłości”, “W Sieci Historii”, “Współczesnych problemach wychowania” (seria wydawnicza IBE), portalach internetowych (np. christianitas.org, myslkonserwatywna.pl).

Kategorie
Aktualności

Zapraszamy na seminarium: Koniec świata chrześcijańskiego?

Zapraszamy na seminarium: Koniec świata chrześcijańskiego?

Duszpasterstwo Ks. Kanoników Regularnych, Collegium Intermarium i Instytut Tertio Millennio serdecznie zapraszają na seminarium pt. „Koniec świata chrześcijańskiego?”.
 
Będziemy chcieli pochylić się nad książką francuskiej filozof, Chantal Delsol, pt. Koniec świata chrześcijańskiego. Inwersja normatywna i nowa era (tłum. P. Napiwodzki, WAM, Kraków 2023).
 
W pracy tej autorka kreśli wizję dokonującego się aktualnie całkowitego upadku cywilizacji chrześcijańskiej („chrześcijaństwa jako osobnej kultury”), który ma postać dwóch wielkich „odwróceń” (inwersji): filozoficznej i moralnej. Efektem jest jej zdaniem nawrót cywilizacji zachodniej do religii naturalnej, pogaństwa. Książka odbiła się sporym echem, uruchamiając na nowo dyskusję na temat kulturowego wymiaru wiary chrześcijańskiej, miejsca zarówno jej samej jak też Kościoła we współczesnych społeczeństwach oraz przyszłości chrześcijaństwa. W ramach seminarium będziemy chcieli przyjrzeć się krytycznie obrazowi zarysowanemu przez Delsol, zastanowić się nad mocnymi i słabymi stronami jej diagnoz, analiz i recept oraz skonfrontować go z doświadczeniami polskimi.
 
Tematyka poszczególnych spotkań
 
1. Czym jest „koniec świata chrześcijańskiego” według Ch. Delsol (religia – władza – cywilizacja)?
2. Momenty krytyczne rozkładu: osłabnięcie i dezintegracja wiary („inwersja ontologiczna”).
3. Momenty krytyczne rozkładu: przewartościowanie wszystkich wartości („inwersja moralna”)
4. „Agonia” cywilizacji chrześcijańskiej w diagnozie Delsol.
5. Wiara a władza, wiara a obrzęd.
6. Co dalej? Czy chrześcijaństwo może nie mieć wymiaru cywilizacyjnego?
 
Seminarium będzie miało postać spotkań stacjonarnych w siedzibie Duszpasterstwa Ks. Kanoników Regularnych w Krakowie z otwartą opcją dla osób chcących brać z nim udział zdalnie (szczegóły na kilka dni przed wydarzeniem).
 
Spotkania rozpoczną się 11 marca 2024 r. o 19.00 i będą w trybie dwutygodniowym (kolejne będą zatem: 25 marca, 8 i 22 kwietnia oraz 6 i 20 maja br.). Każde będzie trwało ok. 1,5 h (maksymalnie do 2 h).
 
Liczba miejsc dla uczestników stacjonarnych jest ograniczona do 30 osób, uczestnictwo zdalne nie ma tego limitu. Zarejestrowani uczestnicy będą otrzymywali drogą mailową materiały do kolejnych spotkań.
 
Prowadzący: dr Tomasz Dekert, doktor religioznawstwa (UJ), pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Ignatianum w Krakowie, współpracownik Collegium Intermarium, członek redakcji kwartalnika „Christianitas”
 
Formularz zgłoszeniowy:
Kategorie
Aktualności

Studium Wiara i Nauka

Studium Wiara i Nauka

Kiedy Pierre Simon de Laplace zaprezentował przed Napoleonem swoją teorię powstania układu planetarnego cesarz miał go zapytać: „Gdzie tu jest miejsce dla Boga?” Laplace miał odpowiedzieć „Ta hipoteza nie była mi potrzebna”. Niezależnie od tego, czy zdarzenie to miało faktycznie miejsce, czy zostało domniemane przez współczesnych dobrze odzwierciedla podstawowy problem nowożytności – przekonanie, że w miarę postępu naukowego wiara musi zanikać a Bóg nie jest już potrzebny nawet jkao „hipoteza”. W klasycznie chrześcijańskim ujęciu wiara i nauka nie mogą sobie przeczyć, ponieważ zarówno przyroda (objawienie naturalne) jak i Pismo Święte (objawienie nadprzyrodzone) mają jedno źródło, którym jest Stwórca. Przyroda ujawnia więc piękno, dobroć i mądrość Boga.

Studium „wiara i nauka” prowadzi do lepszego zrozumienia historii relacji między poznaniem naukowym a teologicznym, a także kompetencji i granic tych dwóch sposobów poznania. W ramach studium będziemy omawiali najważniejsze problemy na styku wiary i nauki, takie jak kreacjonizm i ewolucjonizm, teoria inteligentnego projektu, teistyczny ewolucjonizm, tradycyjne i współczesne interpretacje Księgi Rodzaju, historyczny konflikt geocentryzmu i heliocentryzmu, sprawę Galileusza i wiele innych. Zapraszam do wzięcia udziału w Studium Wiara i Nauka.

Studium wiara i nauka, semestr jesienny 2024/5

 

1. Dwie księgi. Jedna prawda.

2. Wiedza naukowa a wiedza religijna, czyli krótka opowieść o miłości i nienawiści.

3. Powrót hipotezy Boga

4. Galileusz, Darwin i granice nauki.

5. Karol Darwin – teolog czy naukowiec?

6. „Dowody na ewolucję” i odpowiedź krytyków

7. Główne stanowiska w sporze o ewolucję

8. Stworzenie czy ewolucja? Dylemat katolika

9. Czy istnienie Boga da się udowodnić?

10. Teologia Johna Templetona

11. Interpretacja Biblii w Kościele na przykładzie Rdz 1-3

12. Pochodzenie człowieka według wiary i nauki

 

Studium wiara i nauka, semestr wiosenny 2024/5

 

1. Teologia Karola Darwina

2. Fizyka a metafizyka

3. Biologiczne a metafizyczne pojęcie gatunku

4. Granice metody naukowej

5. „Cosmic fine-tuning” czyli teoria precyzyjnego zestrojenia

6. Zagadka pochodzenia życia

7. Interpretacja biblijna: Czy konkordyzm jest martwy?

8. Antropologia filozoficzna św. Tomasza z Akwinu

9. Czy inteligencja może być sztuczna?

10. „Ikony ewolucji”

11. Kreacjonizm młodej Ziemi – czym jest?

12. Ku nowej syntezie wiary i nauki

Zapisz się na Studium

 rekrutacja.collegiumintermarium.org

 

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty:

IBAN PL12 1020 4900 0000 8002 3352 7356

Bank PKO BP
Uczelnia Collegium Intermarium

Biuro ds. studenckich: 783 687 888
[email protected]

 

Po uiszczeniu opłaty proszę przesłać potwierdzenie dokonania przelewu na email [email protected]

 

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt e-mail ko[email protected] się na Studium

Wykładowca:

Dr Michał Chaberek,

Dominikanin, teolog fundamentalny, dyrektor Instytutu Steno Wiara i Nauka, działającego w ramach Collegium Intermarium. Jest autorem m.in. książek „Kościół a ewolucja” (Fronda, 2012), „Stworzenie czy ewolucja? Dylemat katolika” (Fronda 2014), „Św. Tomasz z Akwinu a ewolucja” (Derewiecki, 2019). Publikował w Christianitas, Do Rzeczy, Frondzie. Zajmuje się relacją wiary i nauki, teorią inteligentnego projektu, katolickim rozumieniem pochodzenia życia i człowieka oraz filozofią tomistyczną.

Kategorie
Aktualności

Studium Filozofii Realistycznej (klasycznej)

Studium Filozofii Realistycznej (klasycznej)

Zapraszamy do naszego Studium Filozofii Realistycznej (klasycznej).

 

Słuchacze naszego studium będą mogli zapoznać się z dziedzictwem europejskiej filozofii w ujęciu klasycznym. Zdobędą nie tylko erudycyjną wiedzę, lecz także poznają metody wyjaśniania i uzasadniania, udoskonalą umiejętności poprawnego rozumowania i formułowania wniosków.


Filozofię, której nauczamy w studium charakteryzuje:


– oparcie się na szeroko rozumianym doświadczeniu, w punkcie wyjścia zdroworozsądkowym, obejmującym nie tylko percepcję zmysłowo-intelektualną, lecz także intelektualną intuicję – jako źródło poznania rzeczywistości;


– nastawienie na poznanie prawdy dla niej samej, prymat poznania sapiencjalnego nad utylitarnym. Oznacza to, że konsekwencje i cele praktyczne wynikają z prawdy, są rezultatem odczytania natury rzeczy;


– w etyce i estetyce oceny i normy uzasadniają się i tłumaczą ostatecznie określoną naturą rzeczy, a nie doraźnymi skutkami, modami, czy obowiązującymi ideologiami;


– realizm poznawczy – to rzeczywistość i natura rzeczy są ostatecznym weryfikatorem prawdziwości sądów, rozumowań i wyjaśnień, a formułowanie pytań i odpowiedzi dokonuje się w języku naturalnym, ukształtowanym na potocznym kontakcie z rzeczywistością, a nie na języku będącym wynikiem naukowych czy ideologicznych zapośredniczeń, które odciskają swój charakter na strukturze i treści poznania;


– maksymalizm poznawczy, czyli poszukiwanie wyjaśnień i racji ostatecznych, koniecznych, niepodważalnych;


– otwartość na całą rzeczywistość, na wszystkie jej dziedziny i na cały dorobek myśli ludzkiej, na stare i nowe kierunki filozoficzne, które pozwalają oceniać porażki i sukcesy myśli filozoficznej.

W programie m.in.

 

7 III – Filozofia realistyczna podstawą rozumienia świata i człowieka; Różne koncepcje filozofii i ich rozumienie;
14 III – Rola filozofii w kulturze i filozoficzne źródła współczesnych ideologii;
24 III – Rzeczywistość i etos człowieka. Myśl filozoficzna i etyczna od starożytności do nowożytności;
18 IV  – Rzeczywistość i etos człowieka. Myśl filozoficzna i etyczna od nowożytności do współczesności;
9 V – Elementy teorii bytu (metafizyka);
23 V – Filozoficzne poznanie istnienia Boga (od starożytności do współczesności);
6 VI – Filozoficzne poznanie natury Boga (od starożytności do współczesności);
13 VI  – Człowiek wobec dobra i zła moralnego. Realizm dobra. Norma moralności;
20 VI – Aretologia jako teoria cnót. Cnoty i wady jako sprawności moralne: pozytywne [cnoty] i negatywne [wady];
3 X – Człowiek i prawo naturalne. Dominacja pozytywizmu prawnego; Konsekwencje etyczne stanowiska prawnonaturalustycznego i pozytywistycznego;
17 X i 7 XI – Elementy filozoffi kultury. Nauka, sztuka, moralność religia;
21 XI i 5 XII – Filozofia polityki. Klasyczne ujęcie polityki. Nowożytne przemiany w rozumieniu polityki, ich filozoficzne źródła i konsekwencje;
12 XII – Przyszłość filozofii. Jakiej filozofii potrzebuje współczesny świat?
 
Zajęcia odbywają się w formie hybrydowej, od godz. 18.30 – 20 i mają charakter wykładów łączonych z konwersatorium.
Istnieje możliwość zapisania się na poszczególne moduły. Cena uczestnictwa w jednym module wynosi 250 zł.

Zapraszamy do zapisów na listę kandydatów na

 [email protected]

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty:

IBAN PL12 1020 4900 0000 8002 3352 7356

Bank PKO BP
Uczelnia Collegium Intermarium

Biuro ds. studenckich: 783 687 888
[email protected]

Po uiszczeniu opłaty proszę przesłać potwierdzenie dokonania przelewu na email [email protected]

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt e-mail ko[email protected]

Naszymi wykładowcami są

Prof. dr hab. Jacek Bartyzel

Profesor doktor habilitowany nauk społecznych; teatrolog, historyk idei, filozof polityki, publicysta; profesor zwyczajny UMK w Katedrze Filozofii i Teorii Polityki na Wydziale Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie; członek polskich i zagranicznych towarzystw naukowych, w tym Consejo de Estudios Hispánicos Felipe II i Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu; opublikował m.in.: Konserwatyzm bez kompromisu. Studium z dziejów zachowawczej myśli politycznej w Polsce w XX wieku (Toruń 2002), „Umierać, ale powoli!” O monarchistycznej i katolickiej kontrrewolucji w krajach romańskich 1815-2000 (Kraków 2002, 2006), W gąszczu liberalizmów. Próba periodyzacji i klasyfikacji (Lublin 2004, 2012), Legitymizm. Historia i teraźniejszość (Wrocław 2009, 2011), Krzyż pośrodku Księżyca. Historia i ideario meksykańskiego synarchizmu oraz katolickiej organizacji podziemnej El Yunque (1932 – 2012) (Biała Podlaska 2012), Nic bez Boga, nic wbrew Tradycji. Kosmowizja polityczna tradycjonalizmu karlistowskiego w Hiszpanii (Radzymin-Warszawa 2015, 2020), Prawica – nacjonalizm – monarchizm. Studia politologiczno-historyczne (Radzymin-Warszawa 2016, 2020), Zboże polskiego myślenia (Radzymin-Warszawa 2020).

Dr Paweł Milcarek

Ur. 1966, doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii (1994), magister historii (1991), w l. 1992-2008 pracował w Katedrze Historii Filozofii Średniowiecznej ATK/UKSW w Warszawie; założyciel i redaktor naczelny kwartalnika „Christianitas”. Autor książek i artykułów na temat historii filozofii i liturgii łacińskiej oraz duchowości monastycznej, prowadzi badania na temat hermeneutyki reformy Soboru Watykańskiego II.

Prof. dr hab. Włodzimierz Dłubacz

Kieruje Katedrą Filozofii Boga na Wydziale Filozofii KUL Jana Pawła II oraz Studium Filozoficzno-Etyczno-Społecznym przy PMK w Paryżu. Jest dyrektorem Instytutu Socjologii WZNoS KUL w Stalowej Woli. Specjalizuje się w filozofii klasycznej (metafizyka, antropologia filozoficzna, filozofia Boga i religii oraz filozofia społeczeństwa i polityki) i jest autorem wielu książek i artykułów naukowych. Przebywał na licznych stypendiach (studiował) oraz wykładał w różnych ośrodkach krajowych i zagranicznych.

Dr hab. Marek Czachorowski

Ur. 1956, dr hab. filozof, etyk. Studia filozoficzne magisterskie i doktoranckie na KUL (Wydział Filozofii KUL, specjalizacja – filozofia teoretyczna 1975/6 – 1986). Praca magisterska: Odpowiedzialność i człowiek według Romana Ingardena pod kierunkiem ks. prof. dr hab. T. Stycznia. Rozprawa doktorska: Stanowisko Karola Wojtyły/Jana Pawła II w sporze o miłość jako kryterium moralnej oceny antykoncepcji (1997), pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. T. Stycznia, na Wydziale Filozofii KUL. Stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia (Wydział Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego). Praca naukowo-dydaktyczna w Katedrze Etyki Wydziału Filozofii KUL 1988-2014. W latach 1999/2000 pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW. Od 2014/2015 profesor Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. Członek Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu. Główne obszary zainteresowań: filozofia Karola Wojtyły, filozofia prawa, etyka ogólna, etyka prawnicza, etyka urzędnicza, etyka małżeństwa, etyka pedagogiczna.

Dr Artur Górecki,

ur. 1975, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii (UW), ukończył także studia filozoficzno-teologiczne i
zarządzanie oświatą; nauczyciel i wykładowca akademicki,
były dyrektor Departamentu Kształcenia
Ogólnego i Podstaw Programowych w MEiN, Członek Rady do Spraw Narodowego Zasobu Bibliotecznego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa
Narodowego (2021–2024). Autor książek poświęconych historii społecznej i życiu religijnemu w XIX i na początku następnego stulecia, artykułów poświeconych m.in. historii, edukacji, w tym filozofii wychowania.

Arkadiusz Robaczewski

Filozof i publicysta, wykładowca akademicki. Założyciel i wieloletni dyrektor Instytutu Edukacji Narodowej. Członek-założyciel Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu. Autor programów kształcenia z dziedziny etyki i antropologii filozoficznej oraz licznych publikacji z dziedziny etyki, pedagogiki, filozofii kultury i innych.

Kategorie
Aktualności

Zapraszamy na wykład Andriusa Svarplysa pt.: „European Identity Revisited. Old lessons and new tendencies within the European integration”.

Zapraszamy na wykład Andriusa Svarplysa pt.: „European Identity Revisited. Old lessons and new tendencies within the European integration”.

25 stycznia o godz. 15:00 zapraszamy do naszej Uczelni, ul. Bagatela 12, IIIp., Warszawa na wykład otwarty naszego gościa z Litwy Andriusa Svarplysa pt.: „European Identity Revisited. Old lessons and new tendencies within the European integration”.
 
Kim jest nasz gość?
 
Andrius Švarplys – a political scientist from Kaunas, Lithuania, University of Applied Sciences. Having background in philosophy (bachelor) and law (master) has defended his PhD on „European Identity Formation in the European Union”. Author of a dozen scientific articles and numerous papers at international conferences. A notable book „Becomming Europeans in the Central Eastern Europe: National Identity Construction After 2004” (eds. with B.Zdaniuk), published 2014, University of Warsaw.
Research interests include: global governance versus legitimacy/democracy/accountability; ideological and social transformation of Western societies; the rise of Far Right and nationalism; conceptualization on development of the EU.
A member of Lithuanian Family Movement.
Kategorie
Aktualności

Szkoła letnia „Odzyskiwanie naszego chrześcijańskiego dziedzictwa” (Budapeszt, 30 lipca – 17 sierpnia 2024 r.)

Szkoła letnia „Odzyskiwanie naszego chrześcijańskiego dziedzictwa” (Budapeszt, 30 lipca – 17 sierpnia 2024 r.)

Zapraszamy do uczestnictwa w „Szkole letniej” w Budepeszcie. W jej trakcie odbędzie się kurs, który prowadzony będzie w języku angielskim przez różnych wykładowców z Wielkiej Brytanii, Europy i Ameryki Północnej.

 

Planowane tematy seminariów:

 

* the Catholic worldview and the theory of rationality

* the international human rights movement: dangers and opportunities

* the founders’ vision of the European Union and its Christian ethos

* Christian faith and the birth of science as a self-sustaining enterprise

* sex, sexual identity, and gender: the perspective of psychology

* sex, sexual identity, and gender: the perspective of moral theology

* feminism: for or against women?

* demography and the future of the nuclear family

* the dangerous delusions of transhumanism

* understanding corporate media: an alternative Magisterium?

* NGOs and the threat of world government

* evolutionary theory, scientific research, and Christian belief: the current state of the question.

* the sacredness of life from conception to natural death

* the Chinese communist party and the evangelization of the Chinese people

* Prophecy in the Church: uses and abuses

Prof. Thomas D’Andrea (summer school director; Director of the Centre for the Study of Philosophy, Politics, and Religion, Cambridge, UK)

 

Prof. D’Andrea was for years a Fellow in Philosophy and the Human Sciences at Wolfson College, Cambridge. He has also held visiting positions at the University of Chicago, the University of St Andrews, and Princeton University. He is the author of the monograph Tradition, Rationality, and Virtue: The Thought of Alasdair MacIntyre (Routledge) and numerous articles in the fields of political philosophy, ethics, metaphysics and the philosophy of religion. He is the Principal Investigator in the Centre for the Study of Philosophy, Politics, and Religion’s current five-year research project ‘Against modernity without restraint: reforming modern social imaginaries’.

Prof. Harald Wydra (Fellow, St Catharine’s College, University of Cambridge)

 

Prof. Wydra is Holden Fellow and College Professor in Politics and Director of Studies for Human, Social, and Political Sciences at St Catharine’s College, Cambridge. After studying history and political science at the Universities of Regensburg and Salamanca, he took a PhD in Social and Political Sciences from the European University Institute in Florence. He has held visiting fellowships at the École des Hautes Etudes en Sciences Sociales in Paris and the Australian National University in Canberra and was a Visiting Professor at the Université Paris Ouest Nanterre La Défense. His research interests include Eastern European and Russian politics, democracy (comparative and theory), political anthropology, religion and politics, politics of memory, and interpretive methods in the social sciences. His major publications include Continuities in Poland’s Permanent Transition(Palgrave 2001), Communism and the Emergence of Democracy(Cambridge 2007), Politics and the Sacred (Cambridge 2015), and the Handbook of Political Anthropology (Elgar 2020).

Rev. Prof. John Wauck (Pontifical University of the Holy Cross, Rome)


Rev. Prof. Wauck studied history and literature at Harvard University and holds a doctorate in philosophy from the Pontifical University of the Holy Cross. Prior to ordination, he wrote speeches for the attorney general of the United States and the governor of Pennsylvania. He teaches Literature and Communication of the Faith at the Pontifical University of the Holy Cross, where he is also the director of the Center for Priestly Formation.

Dr Stacy Trasancos (Seton Hall University, USA)

 

Dr Trasancos’s academic work focuses on the topic of theology and science. She earned a doctorate in chemistry from Penn State University (USA) and subsequently worked as a chemist for DuPont. After converting to Catholicism, she obtained a master’s in dogmatic theology (summa cum laude) from Holy Apostles College and Seminary. She is also now pursuing a second doctorate in systematic philosophy. She currently teaches theology at Seton Hall University and Holy Apostles College. She is the author of three books on faith and science, has written numerous articles for Catholic journals and magazines and has appeared internationally on Catholic radio and television. She has seven children and nine grandchildren (so far).

Mr Nicholas McBride (Fellow, Pembroke College, University of Cambridge)

 

Nicholas McBride is a Fellow of Pembroke College, Cambridge. He was formerly a Fellow at All Souls College, Oxford, having studied Law at Brasenose College, Oxford both as an undergraduate and for the Oxford BCL exam. He is the author of numerous books and articles on law, focusing in particular on the philosophical foundations of private law. He has written a best-selling introduction to studying law called Letters to a Law Student (5th ed, Pearson Education, 2021). He has also written (with Roderick Bagshaw) a textbook on Tort Law (6th edition, Pearson Education, 2018) and two books on the values underlying English private law, the nature of human flourishing, and the future of the West: The Humanity of Private Law, Parts I & II (Hart Publishing, 2019, 2020). He has recently served on an independent panel of UK jurists and judges that conducted an Independent Review of Administrative Law for the UK Government.

Rev. Dr Michael Chaberek, OP (theologian and author, Poland)


Rev. Dr Chaberek, a Dominican Friar and native of Gdansk, completed his doctorate at Cardinal Stefan Wyszynski University (Warsaw) and presently teaches at the Collegium Intermarium (Warsaw). He also is the director of the Steno Institute for Faith and Science. His academic focus includes: the science-faith dialogue, theology of creation, the theory of intelligent design, the philosophy of St Thomas Aquinas, theology of the body, and the history of modern theology.

Dr Paul Rogers (course administrator; Emmanuel College, University of Cambridge)

 

Dr Rogers is a postdoctoral researcher in theology at Emmanuel College, Cambridge where he completed a PhD in the Faculty of Divinity. He received a BA in Classics from Williams College, Massachusetts. He is the author of Aquinas on Prophecy (Catholic U. of America Press, 2023), a study concerned with the place of prophecy in the Christian Middle Ages. His articles have appeared in the The Thomist and New Blackfriars and in the publications of the Dutch research group based at the Thomas Instituut te Utrecht. His research interests include: prophecy in the Church; the role of theology in political thought (especially in the work of René Girard and mimetic theory); theories of secularization in contemporary culture; and, theories of inspiration and their role in theology and politics (e.g. how charismatic authority is conceived in political society).