Collegium Intermarium

Kategorie
Aktualności

Powołaliśmy Centrum Badań nad Suwerenną Polityką Narodową i Kolegium Suwerenności. Dołącz do Nas!

Powołaliśmy Centrum Badań nad Suwerenną Polityką Narodową i Kolegium Suwerenności. Dołącz do Nas!

Instytut Ordo Iuris oraz Collegium Intermarium powołują Centrum Badań nad Suwerenną Polityką Narodową, jako niezależny ośrodek, łączący wysiłki przedstawicieli wielu dziedzin akademickich z profesjonalizmem ekspertów posiadających doświadczenie administracyjne i rządowe. Zadaniem Centrum jest zapewnienie stabilnego eksperckiego zaplecza dla wszystkich ruchów suwerennościowych powoływanych licznie w tych dniach w Polsce. Centrum nawiązuje ścisłą współpracę z najszerszym środowiskiem obywatelskim, skupionym w organizacjach społecznych oraz ruchach, dla których indywidualnego i zespołowego współdziałania powołane zostało Kolegium Suwerenności.

Już trwają prace analityczne w ramach Centrum Badań Strategicznych nad Suwerenną Polityką Narodową. Przed końcem roku Centrum zaprezentuje pierwsze raporty oraz zaproponuje strategię działania wobec nieuchronnego zatwierdzenia przez Parlament Europejski projektu 267 poprawek do traktatów UE. Każdy narodowy, suwerennościowy ruch społeczny już w najbliższych dniach będzie mógł otrzymać wsparcie naszych doświadczonych ekspertów. Sukces tego przedsięwzięcia zależny jest od zaangażowania setek ekspertów oraz tysięcy obywateli w strukturę powołanego wspólnie z Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris  Kolegium Suwerenności.

Naszym obowiązkiem jako prawników, naukowców, praktyków, działaczy społecznych i obywateli, jest stanąć w obronie Ojczyzny. Opór wobec historycznego zagrożenia naszej niepodległości i suwerenności musi połączyć Polaków ponad wszelkimi podziałami. Wspólnym mianownikiem tego działania jest umiłowanie Polski, a mottem „Pro libertate Poloniae!” – „Za wolność Polski!”.

Od kilku miesięcy pracowaliśmy nad powołaniem wspólnie z Instytutem na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris Centrum Badań
Strategicznych nad Suwerenną Polityką Narodową. Uznaliśmy, że szczególnie w obecnym czasie, będzie to doskonała instytucja, która zajmie się monitorowaniem oraz badaniem proponowanych zmian prawnych w Unii Europejskiej w kontekście suwerenności Polski, badań i analiz w obszarze polityki zagranicznej czy bezpieczeństwa, a także np. wymiaru sprawiedliwości. Nasze Centrum będzie miało realny wpływ na kształtowanie opinii i postaw patriotycznych kolejnych pokoleń Polaków, a także świadomości dotyczącej prowadzenia polityki prosuwerennościowej. Wypełniamy w ten sposób jako Uczelnia Collegium intermarium kolejny element naszej misji edukacyjnej – powiedział Rektor CI dr Bartosz Lewandowski.

 

Szeroko pojęty obóz polskiej suwerenności potrzebuje niezależnego od politycznej koniunktury zaplecza analitycznego, programowego i kadrowego, które nie wpisuje się w bieżące partyjne zmagania. Centrum to niezależny ośrodek, łączący wysiłki przedstawicieli wielu dziedzin akademickich z profesjonalizmem ekspertów posiadających doświadczenie administracyjne i rządowe. Towarzyszące mu Kolegium Suwerenności to szersza platforma współpracy ze środowiskiem obywatelskim, skupionym w organizacjach społecznych oraz ruchach, dla których zachowanie suwerenności jest sprawą istotną – powiedział Artur Chodziński, Współtwórca i ekspert Centrum Badań Strategicznych nad Suwerenną Polityką Narodową. Doradca zarządów w spółkach prawa handlowego. Były funkcjonariusz służb RP.

W Centrum Badań Strategicznych nad Suwerenną Polityką Narodową funkcjonować będą ośrodki badawcze odnoszące poszczególne aspekty polityki państwa do zagadnienia suwerenności:

1) Polityka Bezpieczeństwa i Obrona Narodowa,

2) Suwerenność Państw Narodowych w Unii Europejskiej,

3) Ład Konstytucyjny i Wymiar Sprawiedliwości,

4) Kultura i Dziedzictwo Narodowe,

5) Nauka i Edukacja,

6) Patriotyzm Gospodarczy i Rozwój Strategiczny,

7) Ochrona Zdrowia,

8) Przestrzeń Medialna.

 

Kategorie
Aktualności

Uruchamiamy studia podyplomowe dla nauczycieli w Stalowej Woli

Uruchamiamy studia podyplomowe dla nauczycieli w Stalowej Woli

Z radością informujemy, że od końca listopada studia podyplomowe dla nauczycieli, przygotowujące i dające uprawnienia do nauczania etyki we wszystkich typach szkół, a prowadzone przez Collegium Intermarium zostaną uruchomione w Stalowej Woli.

 

Na studia podyplomowe z etyki składa się wiedza z podstaw filozofii, antropologii i filozofii moralnej (także filozofii prawa i polityki) w ujęciu klasycznym. Wiedza ta jest odniesiona do współczesności – uwzględnia pozytywny rozwój wiedzy w tych dziedzinach i jednocześnie pozwala odnieść się konstruktywnie do tych nurtów współczesności, które nie uwzględniają prawdy o człowieku, o jego naturze, dobru, celu. Studia umożliwiają ich identyfikację w życiu społecznym, w kulturze, także we współczesnej pedagogice i edukacji. Jednocześnie wyposażają w wiedzę, dzięki której absolwent naszych studiów będzie mógł odnieść się do nich krytycznie w oparciu o rzetelną znajomość podstaw klasycznej filozofii, ze szczególnym uwzględnieniem filozofii człowieka i filozofii moralności (etyki), wraz z umiejętnością zastosowania jej we współczesnych sporach cywilizacyjnych. Studia umożliwiają zapoznanie się z koncepcją człowieka jako osoby, która ma swój wyznaczony przez naturę cel, z aretologią (teorią cnót), które usprawniają człowieka do moralnie dobrego działania. W programie jest też ukazanie atrakcyjności obiektywnego dobra, hierarchii dóbr od godziwych, poprzez użytecznościowe do przyjemnościowych, wykazanie istnienia obiektywnej normy moralnej, wyposażenie w argumenty, dzięki którym absolwent studiów będzie mógł uzasadnić ich realność. Studenci studiów podyplomowych zapoznają się też z klasyczną koncepcją wychowania (pedagogia perennis) i będą ją mogli twórczo skonfrontować ze współczesnymi nurtami pedagogiki. Zgromadzoną wiedzę źródłową z podstaw filozofii klasycznej, klasycznej etyki i pedagogiki użyjemy jako punktu odniesienia do mierzenia współczesnych zagrożeń w dziedzinie moralności, zarówno w obszarze życia społecznego, jak i indywidualnego.

 

Oferowane studia są kwalifikacyjnymi studiami podyplomowymi przygotowującymi czynnych zawodowo nauczycieli do nauczania etyki i są prowadzone zgodnie ze standardami określonymi w przepisach rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 890).

 

Adresaci studiów podyplomowych

 

Studia adresowane są do nauczycieli, którzy zamierzają zdobyć wiedzę merytoryczną, dydaktyczną i metodyczną w zakresie przygotowania do nauczania drugiego przedmiotu. Pozwolą one w pełni wykorzystać doświadczenie i potencjał kompetencyjny oraz wzmocnić swoją pozycję na rynku pracy wobec zmian zachodzących w edukacji i kształceniu nauczycieli.

 

Sylwetka absolwenta

 

Absolwent studiów podyplomowych Etyka cnót i realnego dobra w dobie ponowoczesności ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę z podstaw filozofii klasycznej i rozumienia człowieka jako osoby. Zna dziedzictwo myślowe i moralne, które ukształtowało cywilizację Zachodu. Potrafi uzasadnić istnienie obiektywnego dobra i normy moralnej, rozumie rolę cnót w kształtowaniu charakteru moralnego każdego człowieka, w jego procesie wychowawczym. Zdobytą wiedzę potrafi odnieść do współczesnych nurtów w etyce, pedagogice, a także skonfrontować ją w dyskusji z zagrożeniami moralnymi obecnymi we współczesnej cywilizacji, takimi jak relatywizm, emotywizm czy permisywizm. Absolwent studiów docenia dziedzictwo filozoficzne Zachodu i potrafi z tej perspektywy mierzyć współczesne przemiany cywilizacyjne.

 

Warunki ukończenia studiów

 

  1. Obecność na zajęciach.
  2. Zaliczenie (pisemne lub ustne) z poszczególnych przedmiotów
  3. Praca dyplomowa.

Stypendia

 

Studia podyplomowe realizowane przez Collegium Intermarium są finansowane przez MEiN. Finansowanie obejmuje 25 miejsc. O przyznaniu stypendium MEiN decyduje kolejność zgłoszeń. 

Zapraszamy do zapisów na listę kandydatów na rekrutacja.collegiumintermarium.org

 
Kategorie
Aktualności

II Konferencja z cyklu Odkrywać wiecznotrwałe. Ocalić Logos. XX-wieczne spory o Prawdę, Dobro i Piękno

II Konferencja z cyklu Odkrywać wiecznotrwałe. Ocalić Logos. XX-wieczne spory o Prawdę, Dobro i Piękno

Odkrywać wiecznotrwałe – zapraszamy na drugą konferencję z tego cyklu. W zeszłym roku, na konferencji „Nieprzemijająca nowość chrześcijaństwa vs. postchrześcijański świat” ukazywaliśmy żywotność chrześcijaństwa, które może ożywić świta, mimo tego, że ten świat odrzuca ewangeliczne przesłanie. W tym roku nasza konferencję zatytułowaliśmy „Ocalić Logos. XX-wieczne spory o Prawdę, Dobro, Piękno.”

Św. Paweł z Tarsu w jednym ze swoich listów, do Tymoteusza, zawarł przepowiednię: Erit enim tempus, com sanam doctrinam non sustinebunt, sed ad sua desideria coacervabunt sibi magistros, prurientes auribus. Et a veritate quidem auditum avertent, ad fabulas autem corventuntur.

Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, ale według własnych pożądań – ponieważ ich uszy świerzbią – będą sobie mnożyli nauczycieli.  Będą się odwracali od słuchania prawdy, a obrócą się ku zmyślonym opowiadaniom. (2 Tm 4, 3).

Pewnie skłonność dobierania sobie nauczycieli, którzy schlebiali by złym pożądaniom nie jest obca żadnym czasom. Dziś jednak nie jest ona tylko zwykłą skłonnością do słabości, która jest od naszej, człowieczej kondycji nieodłączna. Za sprawą mediów, a nade wszystko opanowania szkół i uniwersytetów przez „nauczycieli zmyślonych opowiadań” – mamy do czynienia z masową degradacją animal rationale, naszej rozumnej natury. Całe społeczności i narody, w sposób niezauważalny dla siebie, stały się gorliwymi słuchaczami (i widzami) owych didaskalionów (nauczycieli), zasiadających w telewizyjnych i radiowych studiach, zajmujących podniosłości uniwersyteckich katedr, którzy wypracowali w sposób świadomy i planowy sprawne metody, by podsycać pożądania każdego z nas, a nasz umysł zwracać ku „zmyślonym bajkom (epi tous mythos).

John Senior, ów niestrudzony łowca dusz na uniwersytecie, opisując kryzys którego doświadczamy, stwierdza z mocą, że jest on odbiciem starej jak świat wojny ideologicznej, której doskonałym przykładem była śmierć Sokratesa. Czytamy: Sokrates nazywał ją walką filozofii z sofistyką. Zwolennicy zaś Arystotelesa – walką realizmu z relatywizmem, bo wszystko sprowadza się do uznawania lub odrzucenia rzeczywistości niezależnej od umysłu, którą możemy poznawać za pomocą tego ostatniego. Relatywizm to religia mass mediów, do których grona zaliczam niestety nie tylko prasę, książki, radio, telewizję, kino czy wydawnictwa muzyczne, ale także szkoły i uczelnie wyższe. Wszystkie one stały się niejako kuźniami jego kapłanów w osobach pisarzy, wydawców, nauczycieli czy menedżerów. Zwłaszcza w ostatnich latach relatywizm zaczął być powszechnie narzucany z iście inkwizytorskim zapałem i w aurze przekonania o własnej racji. Pozostając w rażącej sprzeczności z własnym „Credo”, wyrażającym się w takich frazach jak „wolność akademicka”, „wolność religijna”, „rozdział Kościoła od państwa”, relatywizm wyklucza definitywnie realistyczny punkt widzenia, zwłaszcza w wersji chrześcijańskiej, która wszak dominowała w cywilizacji Zachodu od czasów nawrócenia Konstantyna. (John Senior, Upadek i odbudowa kultury chrześcijańskiej, ss. 563-564, Poznań 2021, wyd. Dębogóra)

Arkadiusz Robaczewski

Program konferencji

9 XII

09.30 – otwarcie konferencji – JM dr Bartosz Lewandowski, rektor CI;

09.45 „Wolność i prawda albo razem istnieją, albo razem też giną” Przypadek antykatolickich wojen o kulturę – prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk;

10.15Sztuka sakralna – pomiędzy prawda a wolnością – Juliusz Gałkowski;

10.45Chrześcijańska demokracja – narodziny, rozwój i rozkład projektu ugody katolicyzmu z rewolucją – prof. dr hab. Jacek Bartyzel  (UMK, CI);

11.30 – przerwa kawowa;

12.00 – Angel Dominus

12.15 –  „Czemu jesteś zgnębiona, moja duszo, i czemu jęczysz we mnie?” (Ps. 42) . Podstawy estetyki liturgii – dr Justyna Melonowska;

12.45 Społeczny wymiar modlitwy: benedyktyńska droga odzyskiwania pobożności liturgicznej dla społeczności chrześcijańskiej – dr Paweł Milcarek (Christianitas, CI)

13.15 Prawda rytuału: XX-wieczne zmiany w liturgii katolickiej w świetle koncepcji Roya A. Rappaporta – dr Tomasz Dekert (Ignatianum, CI)

13.45 – przerwa obiadowa;

14.30 XX-wieczne postaci sporu między wiarą i nauką. Konsekwencje w antropologii i etyce – o. dr Michał Chaberek OP (CI)

15.00„Prawo czy Sprawiedliwość? Pewność czy Słuszność? Człowiek czy Bóg? Pozytywizm prawniczy jako fałszywa nadzieja systemu zupełnego” – Jerzy Kwaśniewski

10 XII

11.00Ks. Idzi Radziszewski i dzieło jego życia. Kształcenie elity intelektualnej w dobie wstrząsu cywilizacyjnego – dr hab. Mieczysław Ryba (KUL, ASKiM) 

11.30Lubelska Szkoła Filozoficzna jako odpowiedź na kryzys europejskiej kultury – prof. dr hab. Włodzimierz Dłubacz (CI);

12.00 Angel Dominus, przerwa kawowa

12.30Trzy pedagogiki: indywidualizm i kolektywizm versus personalizm. Filozoficzne podstawy sporu o wychowanie – dr hab. Barbara Kiereś (KUL, CI)

13.00Próba neotomistycznej odnowy etyki klasycznej –  dr hab. Marek Czachorowski (KUL, CI);

13.30 – zakończenie konferencji

PROWADZENIE: Jan Pospieszalski

Kategorie
Aktualności

Dwa lata ciężkiej pracy i sukcesów Collegium Intermarium

Dwa lata ciężkiej pracy i sukcesów Collegium Intermarium

W nawiązaniu do daleko odbiegającego od rzetelności i wprowadzającego czytelników w błąd artykułu, który pojawił się na portalu oko.press postanowiliśmy zamieścić w pełni responsywne stanowisko władz naszej uczelni.

 

Uczelnia Collegium Intermarium powstała 2 lata temu i jest jedną z najmłodszych uczelni wyższych w Polsce. Uczelnia powstała i została sfinansowana wyłącznie przez prywatnego inwestora. Uczelnia jest uczelnią prywatną, oferującą studia, studia podyplomowe i kursy – co do zasady – odpłatnie, co w obliczu powszechnej bezpłatnej edukacji wyższej, stanowi niemałe wyzwanie.

 

Idea powstania Uczelni Collegium Intermarium bazowała na wzorcach anglosaskich. Miała mieć charakter niewielkiej Uczelni, która poprzez system tutoringu i indywidualnego kształcenia studentów czy słuchaczy pozwalała wykształcić kilka-kilkanaście osób rocznie przez wybraną kadrę naukową. Ideę małych elitarnych uczelni promuje np. Thomas Aquinas College czy Magdalen College w USA, w których gościli nasi przedstawiciele.

 

Uczelnia Collegium Intermarium ma uruchomiony aktualnie 1 kierunek studiów stacjonarnych – „Prawo”. Aktualnie Uczelnia oczekuje na decyzję Ministra Edukacji i Nauki na otwarcie 3 innych kierunków: „Dziennikarstwo i nowoczesna komunikacja społeczna”, Interdyscyplinarne Studia Humanistyczne „Artes Liberales” oraz anglojęzyczne „Business, Management and International Law”. Prowadziliśmy rekrutację na ww. kierunki w tym roku, co przyniosło zainteresowanie potencjalnych studentów, jednakże nie udało się uzyskać zgody MEiN na uruchomienie kierunków. Nabór musieliśmy odłożyć na przyszły rok. 

 

Działalność dydaktyczna na kierunku „Prawo” to jedynie niewielka część aktywności Uczelni. Warto podkreślić, że ukończyliśmy już szereg edycji studiów podyplomowych (np. cieszące się dużym zainteresowaniem studia „Europa klasyczna”, „Zarządzanie NGO”) oraz kursów. Kontynuowane są 2-letnie studia anglojęzyczne LLM z zakresu praw człowieka, w ramach którego kształci się 15 słuchaczy z Polski oraz kilku europejskich krajów. Na dzień dzisiejszy liczba uczestników i słuchaczy korzystających z oferty dydaktycznej Uczelni wynosi np.

–  w przypadku kursu „Studium podstaw filozofii św. Tomasza z Akwinu” – 57 osób,

–  studia podyplomowe z zakresu „Etyki” dla nauczycieli – 42 osoby w III edycji,

–  49 osób w IV edycji, 29 osób w V edycji.

 

Dydaktyka jest jedynie częścią działalności naszego środowiska akademickiego. W ramach działalności Uczelni realizowane są programy badawcze, organizowane spotkania, debaty oraz konferencje naukowe. Pragnę podkreślić, że Uczelnia jest współorganizatorem wydarzeń zarówno w Polsce, jak i poza granicami kraju (np. w dniach 26-28.10.2023 r. Uczelnia współorganizowała z Universidad de Cordoba, Universidad de Navarra czy Ave Maria School of Law  konferencję naukową „The influence of Christianity on law” w Kordobie w Hiszpanii).

 

Przedstawiamy listę przykładowych wydarzeń, które Uczelnia zorganizowała w ramach swojej aktywności:

1. Przywrócić Veritatis Splendor – najważniejsze wyzwanie naszych czasów. Konferencja w 30-lecie encykliki (12-13.09.2023 r.), 

2.Międzynarodowa Konferencja Naukowa Odpowiedzialność za szkody wojenne w Europie 5-6.10.2023,

3. Międzynarodowy Kongres Chrześcijaństwo i Prawo odbywający się w Cordobie. 26-28.10.2023,

4. Kulturowe aspekty polityki prorodzinnej 30.09.2023,

5. Konferencja „Cyberzagrożenia: Spam, Dezinformacja (w tym fake news), Whaling (CEO Fraud)”  19.06.2023,

6. Konferencja „Sztuczne ściganie przestępczości internetowej” ,

7. Konferencja „miejsce prawdy w czasach cancel culture”,

8. Konferencja Odkrywać wiecznotrwałe. Nieprzemijająca nowość chrześcijaństwa vs. postchrześcijański świat” zostało zorganizowane przez Collegium Intermarium i Akademię Zamojską – 10.12.2022,

9. Konferencja z okazji Święta Chrztu Polski” Przyszłość Polski – wierność chrześcijańskiemu dziedzictwu”  – 5.04.2022,

10. Konferencja z okazji Święta Chrztu Polski „Chrześcijańska Polska wobec UE. Co z chrześcijańskiego dziedzictwa możemy wnieść w struktury UE?”.  – 22.04.2023,

11. Konferencja „Intermarium – Przestrzeń Wolności i Ładu”.   28.05.2021,

12. Konferencja „Koszty rozpadu rodzin i małżeństw w Polsce”  20.06.2021,

13. Konferencja o cyberprzestępczości „Nowoczesne techniki dowodowe w ściganiu przestępczości internetowej: wyzwania i wnioski na przyszłość”,

14. Konferencja naukowa „Zjawisko eutanazji. Refleksje interdyscyplinarne”.  5.06.2023,

15. Konferencja: „Energy crisis in Central and Eastern Europe (Kryzys energetyczny w Europie Środkowo-Wschodniej) ” 9.05.2023,

16. Konferencja w XXX dzień od śmierci Benedykta XVI – „Józef. Kard. Ratzinger/Benedykt XVI – profeta, teolog, Papież”.  31.01.2023,

17. Konferencja „Cyberzagrożenia: Spoofing, Identity Theft, problem haseł i statycznych danych dostępowych”.

Łącznie w ciągu dwóch lat działalności naszej Uczelni zorganizowaliśmy lub byliśmy współorganizatorami 29 konferencji w tym kilku międzynarodowych.

 

W tym roku akademickim o studia na kierunku „prawo” ubiegało się 6 kandydatów. Zdecydowano o przyjęciu 1 studenta, który rozpoczął edukację. Aktualnie w trybie ekstraordynaryjnym o studia ubiegają się 2 kolejne osoby. Studenci II i III roku kontynuują edukację.

 

Jako zespół Uczelni wsłuchujemy się w głos i opinie naszych fantastycznych studentów, którzy wychodzą z inicjatywą organizowania dodatkowych zajęć i aktywności studenckich. W minionym roku – na prośbę studentów – zorganizowano studentom dodatkowe zajęcia np. Z łaciny, strzelectwa czy savoir-vivre. 

Przedstawienie jedynie w skrótowej formie aktywności Uczelni pozwala na stwierdzenie, że zainteresowanie całą ofertą dydaktyczną i naukową Uczelni nie jest nikłe.

 

Budowanie środowiska akademickiego to proces wieloletni, nad czym systematycznie pracujemy. Jako Uczelnia prywatna nie zamierzamy i nie chcemy konkurować z uczelniami wyższymi (publicznymi i prywatnymi), które koncentrują się w swojej ofercie na łatwość uzyskania dyplomu i przeznaczają na reklamę swojej oferty spore środki finansowe. Efektem tej polityki jest rażące obniżenie poziomu kształcenia, co nieuchronnie związane jest z ogromną ilością studentów przy praktycznie niewielkim skupieniu na indywidualnym podejściu w procesie kształcenia.

 

Naszym celem jest troska o indywidualne i szerokie przygotowanie naszych studentów do zawodu. Jednocześnie zachęcam do zapoznania się z aktywnością naszych pracowników, współpracowników i studentów na prowadzonych przez nas mediach społecznościowych i stronie internetowej.

Kategorie
Aktualności

Kim naprawdę jest Giorgia Meloni? – zapraszamy na spotkanie!

Kim naprawdę jest Giorgia Meloni? – zapraszamy na spotkanie!

Już w najbliższy poniedziałek 6 listopada z inicjatywy naszych studentów ze SKN Myśli Społeczno-Politycznej im. Leona XIII o godzinie 18:00 odbędzie się spotkanie autorskie z Kacprem Kitą – redaktorem magazynu Nowy Ład.

 

Tematem spotkania będzie najnowsza książka red. Kity i zarazem pierwsza polska biografia Giorgii Meloni. Poza postacią samej premier Włoch, przedstawiony zostanie również barwny krajobraz włoskiej sceny politycznej.

 

W programie przewidziana jest również część dyskusyjna.

 

Poniedziałek 6 listopada, 18:00, ul. Bagatela 12, III piętro, sala wykładowa.

 

Zapraszamy!

Kategorie
Aktualności

Collegium Intermarium i Fundacja Edukacja do Wartości współorganizatorami Międzynarodowego Kongresu Chrześcijaństwa i Prawa

Collegium Intermarium i Fundacja Edukacja do Wartości współorganizatorami Międzynarodowego Kongresu Chrześcijaństwa i Prawa

Collegium Intermarium oraz Fundacja Edukacja do Wartości są współorganizatorami Międzynarodowego Kongresu Chrześcijaństwo i Prawo odbywającego się w Cordobie. 

Chrześcijaństwo ma długi i złożony związek z prawem. Wspólnoty chrześcijańskie utrzymują ugruntowane organy prawa kanonicznego i zarządzania kościołem, które regulują ustrój, majątek, doktrynę i liturgię Kościoła, a także życie duchowe i moralne duchowieństwa i świeckich. Przez wiele stuleci nauki chrześcijańskie kształtowały zachodnie prawo państwowe i teorię prawa, stosunki Kościół-państwo oraz wiele dziedzin życia społecznego, gospodarczego i politycznego. 

Wśród prelegentów znalazł się również Rektor Collegium Intermarium adr. dr Bartosz Lewandowski, który weźmie udział w panelu dyskusyjnym pt.: Chrześcijaństwo i edukacja prawna II. Nauczanie prawa konstytucyjnego i praw człowieka w świetle tradycji prawa naturalnego. 

Program konferencji:

CZWARTEK (26 PAŹDZIERNIKA)

9:30 AKREDYTACJE

10:00 OTWARCIE I PREZENTACJA (przez Jego Ekscelencję i Przewielebnego Biskupa Diecezji Kordoby i Dziekana Wydziału Prawa Kordoby w towarzystwie dyrektorów akademickich Kongresu) Wystąpienie Jaime Mayor Oreja (Przewodniczący jednego z NAS).

11:00 SESJA PIERWSZA: Chrześcijaństwo i prawo w historii. Tabela utworzona przez Gregorio Roblesa Morchóna (profesora filozofii prawa, Uniwersytet Camilo José Cela), Manuela Rodrígueza Puerto (profesora zwyczajnego filozofii prawa, Uniwersytet w Kadyksie), Diego Poole Derqui (profesora zwyczajnego filozofii prawa, Uniwersytet Rey Juana Carlosa SIEMA).

13:15 Komunikacja

16:30 SESJA DRUGA: Chrześcijaństwo a prawo dzisiaj. Tabela utworzona przez Andrésa Ollero Tassarę (profesora filozofii prawa, Uniwersytet Rey Juana Carlosa I), Isabel Trujillo Pérez (profesora zwyczajnego, Uniwersytet w Palermo), Blanca Castilla de Cortázar Larrea (profesor antropologii, Uniwersytet Nawarry)

18:45 Komunikacja

21:00 ZWIEDZANIE KATEDRY W KORDOBIE

PIĄTEK (27 PAŹDZIERNIKA)

9:00 Msza Święta (kościół Carmen, obok Wydziału Prawa i CC.EE. i EE.)

10:00 SESJA TRZECIA: Chrześcijaństwo i prawo. jaka przyszłość? Panel w składzie: Francesco Viola (profesor zwyczajny filozofii prawa, Uniwersytet w Palermo), Rafael Domingo Oslé (profesor prawa rzymskiego oraz profesor prawa i religii w Centrum Studiów nad Prawem i Religią na Uniwersytecie Emory w Atlancie), José María Carabante Muntada (profesor filozofii prawa na Uniwersytecie Complutense w Madrycie).

12:15 Komunikacja

15:30 SESJA CZWARTA: Chrześcijaństwo a edukacja prawnicza I. Nauczanie orzecznictwa w świetle Tradycji prawa naturalnego. Moderatorzy: Pilar Zambrano, profesor filozofii prawa, Uniwersytet Nawarry; Gabriel Maino, profesor filozofii prawa, Universidad Católica Argentina. Zarząd w składzie: John Czarnetzky, Dziekan Wydziału Prawa Ave Maria; Christopher Tollefsen, profesor, Uniwersytet Karoliny Południowej; Philippe Pichot-Bravard, profesor, Uniwersytet w Brześciu; Lee Strang, profesor prawa, Uniwersytet w Toledo; Aleksander Stepkowski, sędzia Sądu Najwyższego/profesor Uniwersytetu Warszawskiego.

18:30 SESJA PIĄTA. Chrześcijaństwo i edukacja prawna II. Nauczanie prawa konstytucyjnego i praw człowieka w świetle Tradycji prawa naturalnego. Moderator: Ligia Castaldi, profesor prawa, Szkoła Prawa Ave María. Zarząd w składzie: Carlos Bernal Pulido, Międzyamerykański Komisarz Praw Człowieka/profesor prawa, Uniwersytet w Dayton; Christiaan Alting von Geusau, rektor i profesor prawa i edukacji, Uniwersytet Katolicki ITI, Austria; Brian Scarnecchia, profesor prawa, Szkoła Prawa Ave Maria; Bartosz Lewandowski, Rektor, Międzymarium Collegium; Juan Cianciardo, profesor filozofii prawa na Uniwersytecie Nawarry.

SOBOTA (28 PAŹDZIERNIKA)

10:30 WNIOSKI. Prowadzący sesje: Angela Aparisi Miralles (profesor filozofii prawa), Encarna Fernández Ruiz-Gálvez (profesor filozofii prawa), José Justo Megías Quirós (profesor filozofii prawa).

11:30 KONFERENCJA ZAMKNIĘCIA. Przez Emmo. i ks. Pan Antonio María Rouco Varela.

«Nowy powrót prawa naturalnego»

12:30 SŁOWA POŻEGNANIA. Diego Mediny Moralesa

12:45 ZAKOŃCZENIE (Jego Ekscelencja Rektor Uniwersytetu w Kordobie)

Działanie finansowane jest w ramach projektu PROO 1a – Rozwój organizacyjny Fundacji Edukacja do wartości

Kategorie
Aktualności

Oferta pracy – specjalista ds. administracji

Oferta pracy – specjalista ds. administracji

Specjalista ds. administracji

 

OBOWIĄZKI:

– obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej

– obsługa telefonu biurowego

– ​dbanie o zaopatrzenie biura

– pomoc przy organizacji podróży krajowych i zagranicznych

– zlecanie tłumaczeń 

– przyjmowanie gości

– ​prowadzenie kalendarza biurowego

– ​tworzenie baz danych 

– ​pomoc przy organizacji konferencji naukowych i telekonferencji

 

WYMAGANIA:

– samodzielność i zaangażowanie

– dobra organizacja pracy

– gotowość do uczenia się i podejmowania nowych wyzwań

– dobra znajomość programów z pakietu Office

– wysoka kultura osobista 

– mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku

– mile widziana znajomość j. angielskiego w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację w mowie i na piśmie

– dyspozycyjność

 

OFERUJEMY:

– umowę zlecenie

– przyjazną atmosferę pracy

– możliwości uczestniczenia we wszystkich konferencjach i seminariach Instytutu oraz Uczelni Collegium   Intermarium

– pracę w gronie ekspertów, prawników i analityków

– Kartę MultiSport oraz możliwość dołączenia do opieki medycznej Medicover

– dogodną lokalizację biura 

– długofalową współpracę 

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego w języku polskim na adres: [email protected].

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych są Fundacja Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie oraz Uczelnia Collegium Intermarium.

Kategorie
Aktualności

Studium Podstaw Filozofii św. Tomasza z Akwinu rozpoczęło działalność

Studium Podstaw Filozofii św. Tomasza z Akwinu rozpoczęło działalność

1 X, w murach Collegium Intermarium rozpoczęło swoją działalność roczne Studium Podstaw Filozofii św. Tomasza z Akwinu.

 

Zostało zainagurowane wykładem dra Pawła Milcarka, który, podążając za myślą Akwinaty, rozważał wraz ze słuchaczami istotę, naturę i cel mądrości, wskazując na jej nieodzowność w życiu każdego z nas.

 

Zagadnienie spotkało się z żywym zainteresowaniem słuchaczy, dr Paweł Milcarek przedłużył zajęcia, a i tak rozmowy o takim zdawałoby się, teoretycznym zagadnieniu, jakim jest istota i cel mądrości – przeniosły się, już po zakończeniu wykładu – poza mury uczelni.

 

W studium uczestniczy blisko 60 słuchaczy z całej Polski, przy czym słuchacze z Warszawy mają przywilej uczestniczenia w zajęciach w murach CI, zaś słuchacze, których od stolicy dzieli odległość, łączą się z salą wykładową za pomocą łącza internetowego.

 

Studium jest jednym z elementów obchodzonych w Collegium Intermarium tzw. Tomaszowych Lat. Tomaszowe lata – okrągłe rocznice związane ze św. Tomaszem przypadają na te właśnie lata: 2023 – 700 lat od kanonizacji św. Tomasza, 1274 – 750 lat od śmierci św. Tomasza z Akwinu, 2025 – 800 lat od urodzin św. Doktora Anielskiego.

 

Te rocznice skłaniają do zwrócenia się w kręgach akademickich do myśli tego geniusza intelektu i ducha i wydobycie go i ukazanie także poza kontekstem ściśle badawczym. Jest jeszcze możliwość dołączenia do zajęć. Szczegółowy harmonogram wraz z tematyką wykładów i informacja o zapisach znajdują się tutaj.

Kategorie
Aktualności

Kulturowe aspekty polityki rodzinnej – mocny głos w ważnej sprawie

Kulturowe aspekty polityki rodzinnej – mocny głos w ważnej sprawie

30 września w Warszawie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Kulturowe aspekty polityki rodzinnej. 

Organizatorami konferencji była nasza uczelnia oraz Stowarzyszenie na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. 

 

Adw. Rafał Dorosiński z Zarządu Ordo Iuris w trakcie swojego wystąpienia wskazał, że sytuacja w obszarze polityki rodzinnej i demografii nie poprawia się, mimo polepszenia statusu ekonomicznego. Zwrócił uwagę na wrogą wartością rodzinnym propagandę medialną.

 

– O ile teza, jakoby do podniesienia poziomu dzietności było konieczne dalsze polepszenie sytuacji materialnej, stoi w wyraźniej sprzeczności z tym, co obserwujemy, o tyle teza wskazująca na znaczenie osobistych preferencji, jest zbieżna z obserwowanymi trendami kulturowymi, które podważają rodzicielstwo – wskazał adw. Dorosiński.

 

Na ważne aspekty współczesnej technologii wpływające na badany temat wskazał prof. Mark Regnerus z Uniwersytetu w Teksasie.  Socjolog podniósł również kwestię zagrożeń wynikających z promowania w mediach pornografii i antykoncepcji. Odniósł się przy tym do nauczania papieża Pawła VI zawartego w encyklice „Humanae vitae”.

 

– Technologie komunikacyjne spowodowały obniżenie kosztów seksu, sprawiły, że prawdziwe zaangażowanie stało się „droższe” i trudniejsze w nawigacji, spowodowały ogromne spowolnienie rozwoju długoterminowych relacji, zwłaszcza małżeństwa, zagroziły płodności kobiet, zwiększając popyt na leczenie niepłodności. Odbiły się na zdolności mężczyzn do zawarcia małżeństwa – zauważył prof. Regnerus.

 

Wydarzenie zakończyły dwa panele dyskusyjne. Wzięli w nich udział uczestnicy konferencji, którzy odpowiadali także na pytania publiczności. Konferencja była także połączona z inauguracją roku akademickiego na Collegium Intermarium.

Kategorie
Aktualności

Pierwszy wykład otwarty z cyklu „św. Tomasz z Akwinu dziś” pt: Nieprzemijająca nowość myśli Akwinaty

Pierwszy wykład otwarty z cyklu „św. Tomasz z Akwinu dziś” pt: Nieprzemijająca nowość myśli Akwinaty

7 marca o godz. 18:00 serdecznie zapraszamy na I wykład otwarty z cyklu „św. Tomasz z Akwinu dziś” pt: Nieprzemijająca nowość myśli Akwinaty.

 
Wykład poprowadzi Arkadiusz Robaczewski.
 
Św. Tomasz z Akwinu żył i tworzył w XIII wieku. Czy jego myśl, to co napisał może być dzisiaj aktualne? Św. Jan Paweł II w encyklice Fides et Ratio pisał o nieprzemijającej nowości myśli św. Tomasza. na czym ona polega? Co św, Tomasz mówi o człowieku, o celu życia, o szczęściu i cnotach?
 
Do studiowania myśli św. Tomasza nawoływali papieże, m. in Leon XIII, św. Pius X. Jednak po II Soborze Watykańskim jego nauczanie przestało być obecne w katolickich ośrodkach, zniknął też z seminariów duchownych.